30 ก.ค. 2555

ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)   คนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)คือเวลาตั้งแต่  18.00-06.00 น. ทาง

โหราศาสตร์จึงกำหนดอักษรกาลกิณี

วันพุธ(กลางคืน)  ดังนี้คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม โดยทั่วมักเรียก

วันพุธกลางคืนว่า วันราหู มักใช้สีดำ  ซึ่งเป็น

สีสัญลักษณ์ของพระราหู เป็นสีวันเกิดของคนวันพุธ(กลางคืน)

คุณคงเคยได้ยิน คำที่ว่า 

   อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู ก็คือ  วันอาทิตย์ ถูกกับ  วันพฤหัสฯ

   พุธ  โฉมตรู จันทร์ นงเยาว์  ก็คือ วันพุธ(กลางวัน) ถูกกับ วันจันทร์

   ศุกร์  ปากหวาน  อังคารรับเอา  ก็คือ วันศุกร์ ถูกกับ  วันอังคาร

   ก็เหลือ แต่พระราหู วันพุธ(กลางคืน) กับ  วันเสาร์  ที่ถูกกัน

ชื่อของคนวันพุธ(กลางคืน)  มีดังนี้

  ญาดา  ญาดาวดี   ญาดาวลี  ญาดานาฏ   นาท   ดนุ   ดนู   เกตุ  กนารัตน์   ดนุรัตน์   ดุจ   ดุจดาว

ดุจดาริกา   ดุจดารา   ดุจชนิกา   ดุจชนิดา   ดุจเดือน   ดุจนลินี   ดุจเรขา   ลดาวัลย์   ลดานาฏ

เดช   เดชา   เดโช   ภาสกร   กานดา   กานตา   กานด์   กานต์  เรขา   เลขา   ธน  ธนา  ธนากานต์

ธนศักดิ์   ธนวงษ์   ธนวงศ์   ธนาวัฒน์  วัฒน์  วัฒนา  สุวัฒน์  วัฒนวงษ์ ฤดี   ฤดีรัตน์   ฤดีนาฏ

ฤดีณัฐ   ฤดีณัฏฐ์   ดวง  ดวงฤดี   ดวงตา   ดวงดาว   ดวงดารา   ดวงเดือน   ดวงชีวัน   ดวงใจ

อาทิตย์   อาทิตยา   อนันต์   อานนท์   อดุลย์   อนุชา    อนุสรณ์   อนุสรา    วัชระ

วัชรี   วัชรา   กันยา   กันยารัตน์   กัญญา   กัญญารัตน์   กัลยา   กัลยารัตน์   กัลยาณี   กีรติ   กฤษณ์

เลิศ   เลอลักษณ์     ลักษณา  ลักษณาวดี   ลักษณาวลี   ลักขณา   ลักขณาวดี   ลักขณาวลี

ฤทธิ   ฤทธิ์   ฤทธิเดช   ฤทธิ์ศักดิ์   ฤทธิชัย   ชัยยศ   ชัยศักดิ์   ชัยเดช   ไชย   ไชยา   วิทย์   วิทยา

วุฒิ   วุฒิเดช   วุฒิชัย   วุฒิศักดิ์   วีระ  วีระศักดิ์  วีระเดช  วีระชัย   วีรศักดิ์   วีรเดช   วีรชัย  ธีร   ธีระ

ธีร์   วีร์   วรวีร์   ธีรเดช   ธีรวุฒิ   ธีรชัย   ธีรไชย   สิทธิ   สิทธิชัย   สิทธิศักดิ์   สิทธิเดช   สิทธิ์   สุทธ

สุทธศักดิ์   สุทธวุฒิ   สุทธิ   สุทธิกานต์   สุทธิกานด์   สุทธิชัย   สุทธิศักดิ์   สุทธิวงศ์   สุทธิวงษ์

สุธี   สุธีวงศ์   สุธีกานต์   อวยชัย   สัณห์   สัณฑ์   สันต์   สันติ   ศานติ   ศานติ์   กนิษฐ   กนิษฐา

กนิษฐ์   กนิฏฐ   กนิฏฐา   กนิฏฐ์   ขนิษฐ   ขนิษฐ์   ขนิษฐา   ขนิฏฐ   ขนิฏฐ์   ขนิฏฐา   กนิฏฐ์กานต์

ขนิฏฐ์กานต์   อรุณ   อรุณี   อรุโณทัย   อโณทัย   อุทัย   นัยนา   นันท   นันทศักดิ์   นันทวรรณ

นันทฤดี   นันทเดช   นันทา   สุนันทา   ศศิ   ศศิน   ศศินา   ศศินารัตน์   ศศิธร   นาฏยา   นาตยา

ศิริ  ศิริศักดิ์   ศิริชัย   สิริ   สิริศักดิ์   สิริชัย   สิริรัตน์   สิรินันท์   วลัย   วลัยรัตน์   วัลยา   วัลยารัตน์

นิรยุทธ  นฤยุทธ  วิชุดา    วินัย  วิไล   วิไลรัตน์   อุไร   อุไรรัตน์   รัตนา  วัลย์   วรรณ  วรรณนิสา

ศิริวรรณ  วรรณศิริ   วรรณา   วรรณี   วัลลี   ดุจวัลลี    วัลลีรัตน์   วัลลีลักษณ์   วัลลีลักขณ์   เกียรติ

เกียรติศักดิ์   เกียรติ์   กรณ์   กิตติ   กิตติศักดิ์   กิตติชัย   กิตติยศ   กิตติคุณ   กิตติเดช   กิตติกานต์

สุจิตรา   สุกานดา   สุณัฏฐา   สุจิรา   สุนีย์  สุณิสา  สุรศักดิ์   สุรชัย   สุรเดช   ศันสนีย์   ศรีสุดา

ศรีนวล   ศักดิ์    ศักดา   ศักร    ศรี    ศักดิ์ชัย   หิรัญ   เจษฎา   จินดา  จิตรา   วิจิตรา   จิตราวดี

วัจนา   วัจนี   สุวัจนี   ธิติ   ธิติญา   ฐิติ   ฐิติญา จิตติ    จิตติ์      กาญจน์    กาญจนา     สิริ   สิริญา

กัญจน์     กัญจนา     อังคณา   อัจฉรา     อรสุดา    เชษฐ์   เชษฐา    เศรษฐ์   เศรษฐา   วิชญา

วิชญ์   วิริยะ   วิริยา     ญาณี   นิธิ   ธัญญา  ธัญญารัตน์   จินดา   จินดารัตน์   อนงค์   อนงค์กานต์

กฤติกา   อุดร   เรณู  เกสร  นที   เจน   เจนจิรา    รุจน์    รจนา   ชนิตา   เอก   เอกลักษณ์    อเนก

ธเนศ    โฆสิต    โฆษิต    สรวง   สรวงสุดา    อดิเรก   อดิศักดิ์    อลงกต    วีณา    วิษณุ    อรไท

อรทัย   อารยา    เรวดี    นลิน    นลินี   สาธิต   สาธิตา   ครรชิต   อินทิรา   อินทราณี    อัญญาณี

วรางคณา   ศกุลตลา   อัคนี   ไฉไล   วิสุทธิ์   เดชน์   อังศุธร    วิชัย    อดิศัย    วงษ์   วงศ์   ทัศน์

กันต์   กันตา    ดวงหทัย    ดวงหฤทัย    ดวงฤทัย    หทัย    หฤทัย   ฤทัย    สุนทร    สุนทรี   ดนัย

ดนยา    ดนุชา    นิตย์    นิตยา   ดรุณ   ดรุณี   ดารณี   ดาริกา   ดารา   กัตติกา   ดลฤดี    นงลักษณ์

กนก   กนกรัตน์    น้ำ      กุลธิดา   กุลสตรี   ศุภชัย   ถิรศักดิ์   ธำรง   ดำรง   วรารัตน์   วรนาฏ

สุดา  สุดารัตน์  สุดาวรรณ  วนา   จารุวรรณ   กฤตยา   ไกร   แสน    ศิริ    คุณากร    เสาวลักษณ์

เสาวนีย์   เยาวลักษณ์   เยาวเรศ   วนิดา    ตะวัน   สุรีย์   แสง   แสงสุรีย์

ยุทธนา   โยธิน   เกรียงไกร   จันจิรา   จิรานันท์    จิรนันท์    จิรวัฒน์    จุรีรัตน์   รุจี    เจริญ

อัษฎาวุธ   โรจนา   สุโรจนา    สิริโรจนา  วิโรจน์   จันทิรา    จันทรา     จันทนี   จรัส    จรัสศรี

จรัสรัตน์    วิสิฐ   วิเชฐ    สุกัญญา    สุวิชญา    สุวัลลี   สุญาดา     สุจรัส   โรจนวงษ์

อิสริยา   จริยา   จรรยา   ทัศนีย์   ศรสวรรค์   วจี   กฤช  กริช   ขจร   นคร   กรกฏ   จงกล   รัชฎา

วงษกร   วงศกร   วงษธร   วงศธร   ขวัญสุดา   ขวัญฤดี   ขวัญหทัย    ขวัญหฤทัย   ขวัญใจ    ขวัญตา

ศิราณี   อัญรัตน์     โชติรส   สุชาติ   หาญ   ชาญ    ชาติ   ชนิกา   ชนิดา   ยิ่ง   ยิ่งยศ  ยิ่งยง

ชลิต   ชลิตา   สายสุนีย์    สายสุดา   สายใจ    สายธาร   สายชล    ฉวีวรรณ   รุจิรา   รุจิรารัตน์

รัชนี    สิริรัชนี    สิริวัชรี    สิริกาญจน์     สิริกานต์    สิริกานด์    สิริณัฐ     สิริณัฏฐ์     สิริลักษณ์

นิสา  นิศา   นิสากร   นิสารัตน์    นิศากร   นิศารัตน์    อรสา    รุ่ง    รุ้ง    รุ้งลาวัณย์     วิลาวัณย์

รุจิเรจ    เกสรา   เกศินี   คนึง   คนึงนิจ    คนึงสุข    คนึงกานต์   อรัญ   อรัญญา

วรัญญา   วรรษา   กรรณิการ์    สวัสดิ์   ดารารัตน์    ลดารัตน์    ชนารัตน์    ชนาลักษณ์    เดโชชัย

ชนะ   จุฑา   จุฑาวรรณ   จุฑากาญจน์   จุฑารัตน์     วิเชียร    สิรวิชญ์   สิรวิทย์   สิรนาฏ   สิรชัย

ณัฐวุฒิ    ณัฐวัฒน์    ณัฐชัย    ณัฐศักดิ์    ณัฐฤดี    ณัฐกานต์    ณัฐเดช   ณัฐดนัย    ณัฐยศ

ณัฐวรรณ   ณัฐหทัย   วิจิตราวดี   จันทราวดี    วิชญาวดี   รัตนาวดี    ทัศนาวดี   เกตุกนก   เกตุสุดา

เกตุกนา   เกตุกาญจน์     เกตุกานต์     โกศล    นัดดา   ธง   นงนุช    ลดานุช    วรนุช    วรกานต์

วรกาญจน์     วรกานด์    กานดาวดี    กานดาวลี    สุทธารัตน์    ฤทัยรัตน์    จักรชัย    จักร    

นิธิรัตน์    นิธินาถ    นิธินาท    ญาณีรัตน์    หทัยรัตน์    ญาดารัตน์    อนงค์รัตน์

     คุณสามารถหาอ่านเพิ่มเติมและหาคำทำนายชื่อได้จากหนังสือตามร้านหนังสือ    พบกันใหม่ใน

วันพฤหัสฯkanthip thiptevee

About kanthip thiptevee

กรอก Email เพื่อรับบทความใหม่ :