บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เปี่ยม "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นดว้ยคำว่า  " เปี่ยม  "    มีชื่อผู้ชายดังนี้    อาทิเช่น

เปี่ยม  (  Piam  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย

เปี่ยมพงศ์  (  Piampong  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

เปี่ยมพงษ์  (  Piampong  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

เปี่ยมสวัสดิ์  (  Piamsawas  ,  Pamsavas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความ

เจริญ

เปี่ยมเกียรติ์  (  Piamkiat  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยชื่อเสียง

เปี่ยมพันธุ์  (  Piampan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

เปี่ยมกุล  (  Piamkul  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

เปี่ยมจิตต์  (  Piamjit  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยใจ

เปี่ยมทรัพย์  (  Piamsap  )  แปลว่า  แปลว่า  เต็มไปด้วยสมบัติ

เปี่ยมภัส  (  Piampas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความเจริญ

เปี่ยมวุฒิ  (  Piamwut  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรู้

เปี่ยมวัฒน์  (  Piamwat  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความเจริญ

เปี่ยมพัฒน์  (  Piampat  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความเจริญ

เปี่ยมเดช  (  Piamdech  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม

เปี่ยมยศ  (  Piamyos  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความดี

เปี่ยมคม  (  Piamkom  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยอ่อนน้อม

เปี่ยมชิต  (  Piamc…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิน "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ทิน  "   มีชื่อผู้ชายดังนี้   อาทิเช่น

ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  วัน

ทินกร  (  Tinnakorn  ,  Tinnagorn  )   แปลว่า  ผู้ทำวัน   พระอาทิตย์

ทินชาติ  (  Tinnachat  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน

ทินวุฒิ  (  Tinnawut  ,  Tinnavut  )  แปลว่า  วันแห่งความรู้

ทินวัฒน์  (  Tinnawat  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ

ทินพัฒน์  (  Tinnapat  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ

ทินรัฐ  (  Tinnarat  )  แปลว่า  วันแห่งแว่นแคว้น

ทินวงศ์  (  Tinnawong  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย

ทินกานต์  (  Tinnakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ทินยุุทธ์  (  Tinnayut  )  แปลว่า  วันแห่งการต่อสู้

ทินวัจน์  (  Tinnawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งวัน

ทินเชษฐ์  (  Tinnachet  )  แปลว่า  วันพี่

ทินพงศ์  (  Tinnapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน

ทินกุล  (  Tinnakul  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน

ทินกิต  (  Tinnakit  )  แปลว่า  วันแห่งชื่อเสียง

ทินภพ  (  Tinnapop  )  แปลว่า  วันโลก

ทินภัทร์  (  Tinnapat  )  แปลว่า  วันดี

ทินภัส  (  Tinnapas  )  แปลว่า  วันรุ่งเรือง

ทินภาคย์  (  T…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " อำไพ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  อำไพ  "   มีชื่อผู้หญิงดังนี้    อาทิเช่น

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งามดี   สว่าง   สุกใส

อำไพจิตต์  (  Ampaijit  )  แปลว่า  ใจงามดี

อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงามดี    

อำไพพิชญ์  (  Ampaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามดี

อำไพพัณณ์  (  Ampaipan  )  แปลว่า   ผู้รุ่งเรือง

อำไพพันธุ์  (  Ampaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงามดี  

อำไพพิมพ์  (  Ampaipim  )  แปลว่า  รูปเหมือนงามดี

อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรงามดี

อำไพนาฏ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นางงามดี

อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า    เครือเถางามดี

อำไพนุช  (  Ampainuch  )  แปลว่า  น้องงามดี

อำไพภัค  (  Ampaipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงามดี

อำไพเรขา  (  Ampairekha  )  แปลว่า  งามยิ่ง

อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงามดี

อำไพกานด์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงามดี

อำไพทิพย์  (  Ampaithip  ,  Ampaitip  )  แปลว่า    งามดีเป็นของเทวดา

อำไพธิดา  (  Ampaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดี

อำไพสุดา  (  Ampaisuda  )  แปลว่า  นางงามดี

อำไพภัทร์   …

ชื่อผู้หญิงที่แปลว่า " ลูก "

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่แปลว่า  "  ลูก  "  มีดังนี้  อาทิ  เช่น

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว   ลูกผู้ประเสริฐ

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า     ลูกผู้เป็นที่รัก

ธิดาทิพย์  (  Tidathip  ,  Tidatip  )    แปลว่า  ลูกเป็นของเทวดา

ธิดาพัณณ์  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม

ธิดาวัณณ์  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )   แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม

ธิดาวัลย์  (Tidawal  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นเครือเถา

ธิดาวัณย์  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกงาม     ลูกดี

ธิดาวดี  (  Tidawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนยากุล  (  Danayakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

ดนยาวดี  (  Danayawadee  )  แปลว่า    ลูกผู้หญิง

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนยาทิพย์  (  Danayathip  ,  Danayatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ดนยาพัณณ์  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม

ดนยานาถ  (  Danayanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุชา  (  Danuch…

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " ลดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  ลดา  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้

เพียงลดา  ( Pianglada  )  แปลว่า    เหมือนเครือเถา

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา

กุลลดา  (  Kunlada ,  Kullada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา

ดลลดา  (  Dollada  )  แปลว่า  เครือเถาบันดาลให้

ดวงลดา  (  Duonglada  )แปลว่า  วงศ์วาน  ผู้เป็นเครือเถา

ทวิลดา  (  Tawilada  )  แปลว่า  สองสาย

ธัญลดา  (  Tanyalada  )  แปลว่า  ผู้มั่งมี

ศิรลดา  (  Siralada  )  แปลว่า  ยอดเครือเถา

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่

เสาวลดา  (  Saowalada  )   แปลว่า  เครือเถางาม

ผกายลดา  (  Phakielada  )  แปลว่า  เครือเถาดาว

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

ปิยะลดา  (  Piyalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก

อุไรลดา  (  Urailada  )   แปลว่า  สายทอง

จุไรลดา  (  Jurailada  )  แปลว่า  เส้นไรผม

นลินลดา  (  Nalinlada  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ลดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ลดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  สาย    เครือเถา     เส้น   เชื้อสาย

ลดาวัลย์  (  Ladawan  ,  Ladawal  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา

ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  สายน้อง

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า    สายเพชร  

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

ลดาวดี  (  Ladawadee  ,  Ladavadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดาทิพย์  (  Ladathip  ,  Ladatip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ลดาทิพ  (  Ladathip  ,  Ladatip  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์

ลดาธาร  (  Ladatan  )  แปลว่า  สายลำน้ำ

ลดาลักษณ์  (  Ladalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเครือเถา

ลดาเรข  (  Ladarekh  )   แปลว่า  เครือเถางาม

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )   แปลว่า  สายทองคำ

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

ลดามณี  (  Ladamanee  )   แปลว่า  เครือเถาเพชร

ลดากุล  (  Ladakul  ,  Ladakun  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิไล "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วิไล  "    มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้

วิไล  (  Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า   งาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

วิไลกานต์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

วิไลพร  (  Wilaiporn  )   แปลว่า  ผู้เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม

วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

วิไลพัชร์  (  Wilaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

วิไลภัทร์  (  Wilaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

วิไลมณี  (  Wilaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

วิไลกันย์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  นางงาม

วิไลกาญจน์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ทองงาม

วิไลนุช  (  Wilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

วิไลนาฏ  (  Wilainat  )  แปลว่า  นางงาม

วิไลนาตย์  (  Wilainat  )  แปลว่า  นางงาม

วิไลโฉม  (  Wilaichom  )  แปลว่า  รูปงาม

วิไลฉวี  (  Wilaichawee )  แปลว่า  ผิวงาม

วิไลชนา  (  Wilaichana  )  แปลว่า  คนงาม

วิไลณัฐ  (  Wilainat  )  แปลว่า  น…