บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2017

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ต้นจามจุรี 

จาริตา  (  Jarita  )  แปลว่า  นิยม  ,  ความประพฤติ  ,  ธรรมเนียม 

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้เดินไป  ,  ผู้ประพฤติ

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  น่ารัก  ,  งาม 

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม 

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงาม 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุวัลย์  (  Jaruwan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จาตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า  สี่สี  ,  องค์สี่ 

จาตุรนต์  (  Jaturon  )  แปลว่า  ทิศทั้งสี่ 

จามร  (  Jamorn  )  แปลว่า  แส้ 

จารุพงศ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพงษ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพจน์  (  Jarupot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก 

จารุพัฒน์  (  Ja…

ชื่อที่มีคำว่า สา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  สา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  ส่วนย่อย  ,  กิ่งไม้ 

สาณี  (  Sanee  )  แปลว่า  ม่าน  ,  ฉาก 

สาณีรัตน์  (  Saneerat  )  แปลว่า  ม่านแก้ว 

สาธิตา  (  Satita  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามิตา  (  Samita  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกสีเหลืองหอม 

สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวสาลี 

สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง 

สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกเอี้ยง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  ทั่วไป  ,  เป็นที่นิยมทั่วไป 

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เอาใจใส่ 

สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน  ,  คล้ายกัน 

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามัคคี  (  Samakkee  )  แปลว่า  ความปรองดองกัน 

สามารถ  (  Samat  )  แปลว่า  ความเก่ง 

สามิต  (  Samit  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สาโรช  (  Saroch  )…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี 

วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

วาณิชา  (  Wanicha  ,  Vanicha  )  แปลว่า  แม่ค้า  ,  นักธุรกิจ 

วาณิชยา  (  Wanichaya  ,  Vanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า 

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วาณิช  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ 

วาณิชย์  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วาทิต  (  Watit  ,  Vatit  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี 

วาทิน  (  Watin  ,  Vatin  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

วาที  (  Watee  ,  Vatee  )  แปลว่า  ผู้พูด 

วายุ  (  Wayu  ,  Vayu  )  แปลว่า  ลม  ,  อากาศ 

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ 

วาสุเทพ  (  Wasutep  ,  Vasutep  )  แปลว่า  ชื่อพระนารายณ์