บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2014

ชื่อที่แปลว่าที่รัก

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   มีทั้้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิมลกานต์  (  Wimonkan  ,  Wimolkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอัน

หมดจด

พิมลกานต์  (  Pimokan  ,  Pimolkan  ) แปลว่า   ผู้เป็นที่รักอันหมดจด

ศศิกานต์  (  Sasikan  )   แปลว่า   กระต่ายที่รัก
ศศินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  พระจันทร์อันเป็นที่รัก
กานตา  (  Kanta  )   แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก

กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานตาพร  (  Kataporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก
กานดา  (  Kanda  )   แปลว่า   ที่รัก  ผู้เป็นที่รัก

กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียา  (  Preeya  )   แปลว่า   ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียาพร  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้

ปรียานุช  (  Preeyanut  ,  Preeyanuch  )   แปลว่า   น้องผู้เป็นที่รัก

ปรียานาฏ  (  Preeyanat ,  Preeyanath  )   แปลว่า   นา…

จินดาหราแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ   ฉลาด  ,  ความฉลาด  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จินดาหรา  (  Jindara  )   แปลว่า   ฉลาด

จินตาหรา  (  Jintara  )  แปลว่า  ฉลาด

ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

จิตติมา  (  Jittima  )  แปลว่า  ผู้ฉลาด

จิตติมาภรณ์  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับ

จิตติมาพร  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดนำสุขมาให้

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จิตติ  (  Jitti  )   แปลว่า   ความฉลาด

จิตติพงศ์  (  Jittipong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด

จิตติพงษ์   (  Jittipong  )  แปลว่า  เชืัอสายผู้มีความฉลาด

ฉลาด  (  Chalad  )   แปลว่า  เฉียบแหลม  

ธีระ  (  Teera  ,  Theera  )   แปลว่า  ฉลาด

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ธีรพงษ์   (  Teerapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ภูริ  (  Poori  )   แปลว่า   ความฉลาด

ภูริพงศ์  (  Pooripong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉล…

ทวิชแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ    นก   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ทวิชา  (  Tawicha  ,  Thawicha  )   แปลว่า   นก

ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

ทวิชาภรณ์  (  Tawachaporn  )  แปลว่า มีนกเป็นเครื่องประดับ

ศกุนี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นกตัวเมีย

สกุณี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นกตัวเมีย

สกุณา  (  Sakuna  )   แปลว่า  นก

สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  มีนกเป็นเครื่องประดับ

สกุณาพร  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้

โนรี  (  Noree  ,  Noeree  )   แปลว่า   นกที่มีรูปร่างเหมือนนกแก้วมีขนสีแดง

มยุรา  (  Mayura  )   แปลว่า   นกยูง

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ

มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

มยุรวัลย์  (  Mayurawan ,  Mayurawal  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   เครือเถานกยูง

มยุรวรรณ  (  Mayurawan  )   แปลว่า  นกยูงงาม    ความงามแห่งนกยูง

มยุรพรรณ  (  Mayurapan  )   แปลว่า  นกยูงงาม  …