บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ลดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ลดา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เชื้อสาย   สาย     สร้อย

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  สร้อยทองคำ

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  สร้อยเพชร

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladaval  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา

ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดาทิพย์  (  Ladathip  ,  Ladatip  )  แปลว่า  สร้อยเป็นของเทวดา

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนาง

ลดากุล  (  Ladakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย

ลดานาถ  (  Ladanat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  สร้อยเครื่องประดับ

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

ลดาวดี  (  Ladawadee  ,  Ladavadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดาวัลลี  (  Ladawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดาณัฐ  (  Ladanat  )  แปลว่า  สายนักปราชญ์

ลดาณัฏฐ์  (  ladanat  )  แปลว่า  สายนักปราชญ์

ลดาพรรณ  (  ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง

ลดาวรรณ  (  Ladawan …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เพียง  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เท่า    เหมือน      เสมอ      พอ  

เพียงดาริกา  (  Piangdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว

เพียงชนก  (  Piangchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

เพียงสุดา  (  Piangsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

เพียงพัชรา  (  Piangpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

เพียงเพชรา  (  Piangpetchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

เพียงพิชญา  (  Piangpitchaya  )  แปลว่า  เสมอผู้รู้

เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงวิมล  (  Piangwimol  ,  Piangvimol  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงสินี  (  Piangsinee  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  มีความเจริญเสมอ

เพียงกนิษฐา  (  Piangkanitta  )   แปลว่า  เหมือนน้อง

เพียงขนิษฐา  (  Piangkhanitta  ) แปลว่า    เหมือนน้อง

เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )แปลว่า  เหมือนเต็มไปด้วย

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม

เพียงภัค  (  Piangpak  )  แปลว่า  โชคดี…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิพา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ทิพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )   แปลว่า   วัน   สวรรค์

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพาพัชร์  (  Tipapach  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพานาฏ  (  Tipanat  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพาวดี  (  Tipawadee  ,  Tipavadee  )  แปลว่า  สวรรค์

ทิพาวลี  (  Tipawalee  ,  Tipavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายสวรรค์

ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน

ทิพาทิพย์  (  Tipathip  ,  Tipatip  )  สวรรค์เป็นของเทวดา

ทิพาธาร  (  Tipatan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งสวรรค์

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันพระจันทร์

ทิพาภัค  (  Tipapak  )  แปลว่า  วันแห่งโชคดี

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาพัณณ์  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาลดา  (  Tipalada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน

ทิพาสินี  (  Tipasinee  )  แปลว่า  นางสวรรค…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชุติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชุติ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิ  เช่น

ชื่อผู้หญิง

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า   ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุตินาฏ  (  Chutinat  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ชุติวดี  (  Chutiwadee ,  Chutivadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติวลี  (  Chutiwalee , Chutivalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง

ชุติลักขณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

ชุติมณี  (  Chutimanee  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง      ดาวดวงมี่สว่างไสว

ชุติรัตน์  (  Chutirat  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ชุติ  (  Chuti  ,  Chuthi  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง     ดวงดาว

ชุติพัฒน์  (  Chutipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

ชุติวัฒน์  (  Chutiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

ชุติภัทร์  (  Chtipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจิญรุ่งเรือง

ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง

ชุติพงษ์ …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ญาดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ญาดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้   อาทิ  เช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ผู้รู้

ญาดาทิพย์  (  Yadathip  ,  Yadatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาลักษณ์  (  Yadalak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ญาดาลักขณ์  (  Yadalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ญาดากุล  (  Yadakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ญาดานาถ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

ญาดาพรรณ  (  Yadapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ญาดานุช  (  Yadanuch  )  แปลว่า  น้องผู้รู้

ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  ผู้รู้นำสุขมาให้

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดากานต์  (  Yadakan  )  แปลว่า  ผู้รู้อันเป็นที่รัก

ญาดากาญจน์  (  Yadakan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์

ญาดาภัค  (  Yadapak  )  แปลว่า  นักปราช…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุร 2 "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุร 2  "  มีชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิ  เช่น

สุระ  (  Sura  )  แปลว่า  กล้าหาญ   เข้มแข็ง   เทวดา

สุรเดช  (  Suradech  )  แปลว่า   ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า

สุรเดชน์  (  Suradech  )  แปลว่า  ลูกศรเป็นของเทวดา

สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

สุรณัฏฐ์   (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

สุรกานต์  (  Surakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญอันเป็นที่รัก

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญอันเป็นที่พึ่ง

สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้าหาญ

สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเจริญกว่า

สุรกรณ์  (  Surakorn  )  แปลว่า  ฉลาดเข้มแข็ง

สุรกฤตย์  (  Surakrit  )  แปลว่า  เกียรติแห่งผู้กล้า

สุรธร  (  Suratorn  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งผู้กล้า

สุรเชษฐ์  (  Surachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ

สุรเทพ  (  Suratep  )  แปลว่า  เทวดาผู้กล้าหาญ

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรพงษ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

สุรวุฒิ  (…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุร  "  มีทั้งชื่อผู้ชาย  และ  ชื่อผู้หญิง

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

สุรณี  (  Suranee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

สุรนุช  (  Suranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ

สุรกนิษฐ์  (  Surakanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

สุรขนิษฐ์  (  Surakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

สุรกัญญา  (  Surakanya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

สุรขจี  (  Surakhajee  )  แปลว่า  งามดั่งเทวดา

สุรดนุ  (  Suradanu  )  แปลว่า  ตนผู้กล้าหาญ    ตนผู้เข้มแข็ง

สุรฉาย  (  Surachie  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

สุรไฉไล  (  Surachailai  )  แปลว่า  งามดั่งเทวดา

สุรทิชา  (  Suraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเกิดสองครั้ง

สุรทิพย์  (  Surathip  ,  Suratip  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเป็นของเทวดา

สุรทิพา  (  Suratipa  )  แปลว่า  วันผู้กล้าหาญ

สุรทิวา  (  Suratiwa,  Surativa  )  แปลว่า  วันผู้กล้าหาญ

สุรนภา  (  Suranapa  )  แปลว่า  ฟ้าเทวดา

สุรพิมพ์  (  Surapim  )  แปลว่า  รูปเทวดา

สุรภัค  (  Surapak …

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับ  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ

สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  ลำน้ำ

ธารทิพย์  (  Tanthip  ,  Tantip  )   แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา

ทิพย์วารี  (  Thipwaree  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา

โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  ท้องฟ้า   อากาศ

เพ็ญโพยม  (  Penpayom  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า

พิมพ์โพยม  (  Pimpayom  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า

โพยมรัตน์  (  Payomrat  )  แปลว่า   แก้วบนฟ้า

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้านำสุขมาให้

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับท้องฟ้า

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  รุ่งเช้า

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ตะวัน

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

สุรีย์ฉาย  (  Sureechie  )  แปลว่า  แสงตะวัน

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์    แสงเงินแสงทอง

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่

จ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วุฒิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วุฒิ  "  มีชื่อผู้ชายดังนี้   อาทิ  เช่น

วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  ,  Wutti  ,  Vutti  )  แปลว่า  ความเจริญ

วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญและความเจริญ

วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า   ความเจริญแห่งการชนะ

วุฒิไชย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า

วุฒิชาติ  (  Wuttichat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลที่มีความเจริญ

วุฒิยศ  (  Wuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่มีความเจริญ

วุฒิพัฒน์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

วุฒิภัทร์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความเจริญ

วุฒิพัชร์  (  Wuttipach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

วุฒิวัฒน์  (  Wuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

วุฒินาท  (  Wuttinat  )  แปลว่า  ความเจริญที่มีผู้นับถือ

วุฒิเดช  (  Wuttidech  )  แปลว่า  ผู้…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " อิทธิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "อิทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

อาทิเข่น

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

อิทธิณี  (  Ittinee  ,  Itthinee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจิญ

อิทธินาฏ  (  Ittinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

อิทธิรัตน์  (  Ittirat  )  แปลว่า  ฤทธิแก้ว

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อิทธิ  (  Itti  ,  Itthi  )  แปลว่า  ความเจริญ    ฤทธิ    อำนาจ

อิทธิเทพ  (  Ittitep  )  แปลว่า  อำนาจเทวดา

อิทธิณัฐ   (  Ittinat  ,  Itthinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

อิทธิณัฏฐ์  (  Ittinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

อิทธิเดช  (  Ittidech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ

อิทธิชัย  (  Ittichai  )  แปลว่า  อำนาจแห่งการชนะ

อิทธิไชย  (  Ittichai  )  แปลว่า   ผู้มีอำนาจที่เจริญกว่า

อิทธิกุล  (  Ittikul  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ

อิทธิพงศ์  (  Ittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

อิทธิพงษ์  (  Ittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

อิทธิศักดิ์  (  Ittisak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ

อิทธิวุฒิ  (  Ittiwut  ,  Ittivut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

อิทธิพัฒน์  ( …

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายถึง  "  เพชร  พลอย  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  

ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชรารัตน์  (  Petchararat  )  แปลว่า  แก้วเพชร

เพชราพรรณ  (  Petcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

เพชราวรรณ  (  Petcharawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร

เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร

เพชรากาญจน์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชราทอง

เพชราวดี  (  Petcharawadee  )   แปลว่า  เพชร

เพชราวลี  (  Petcharawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

มุก  (  Muk  )  แปลว่า  ไข่มุก

นิล  (  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ   พลอยสีขาบ

นิลมณี  (  Nilmanee  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

นิลวดี  (  Nilwadee  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

นิลวลี  (  Nilwalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนิล

พลอยสีรุ้ง  (  Ployseerung  )  แปลว่า  โอปอล  

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ทับทิม  (  Tabtim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

พลอยมรกต  (  P…

รวมชื่อที่แปลว่าดอกไม้

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับดอกไม้  ต้นไม้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มะลิ  (  Mali  )  แปลว่า  ชื่อไม้ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเย็น

มะลิวัลย์  (  Maliwal  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

มณฑา  (  Monta   )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง

มณฑามณี  (  Montamanee  )  แปลว่า  มณฑาเพชร  

มณฑารัตน์  (  Montarat  )  แปลว่า  มณฑาแก้ว

มณฑาทิพย์  (  Montathip  ,  Montatip  )  แปลว่า  มณฑาเป็นของเทวดา

ราตรี  (  Ratree  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชงโค  (  Chongco  ,  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชวนชม  (  Chuonchom  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้

วิรงรอง  (  Wirongrorng  )   แปลว่า  ชื่อดอกพลับพลึง

พวงชมพู  (  Puongchompoo  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ มีหลายสี

รสสุคนธ์  (  Rossukon  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

กล้วยไม้  (  Kluoymai  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้  มีหลายชนิด

อัญชัน (  Anchan  )   แปลว่า  ชื่อดอกไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงิน

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

เบญจมาศ  ( Benjamas  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กานต์ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กานต์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานตารัตน์  (  Kantarat  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นรัก

กานตาพัชร์  (  Kantapach  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

กานตามณี  (  Kantamanee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

กานต์มณี  (  Kanmanee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

กานต์วดี  (  Kanwadee  ,  Kanvadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์วลี  (  Kanwalee  ,  Kanvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

กานต์ลดา  (  Kanlada  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

กานต์ผกา  (  Kanphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก

กานต์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กานต์ธิดา  (  Kantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

กานต์สุดา  (  Kansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์วิชญ์  (  Kanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

กานต์วิทย์  (  Kanwit  ) …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุทธิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

สุทธิมณี  (  Suttimanee  )  แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์

สุทธิภรณ์  (  Suttiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันหมดจด

สุทธิพรรณ  (  Suttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

สุทธิกนิษฐ์  (  Suttikanit  )  แปลว่า  น้องผู้บริสุทธิ์

สุทธิขนิษฐ์  (  Suttikhanit  )  แปลว่า  น้องผู้บริสุทธิ์

สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธิรัตนา  (  Sutirattana  )  แปลว่า  แก้วอันหมดจด

สุทธิภัทรา  (  Suttipattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่บริสุทธิ์

สุทธิพัชรา  (  Suttipatchara  )  แปลว่า  เพชรอันหมดจด

สุทธิวัลยา  (  Suttiwalaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

สุทธิชัย  (  Sutichai  )  แปลว่า  ชัยชนะที่สะอาด

สุทธิไชย  (  Suttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่หมดจด

สุทธิศักดิ์  (  Suttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่หมดจด

สุทธิพงศ์  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " จิร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  จิร  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิ  เช่น

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

จิรา  (  Jira  )  แปลว่า  นาน

จิราภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

จิรวดี  (  Jirawadee  ,  Jiravadee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จิรวลี  (  Jirawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

จิรนุช   (  Jiranuch  )   แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน

จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน

จิรสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน

จิรกนิษฐ์  (  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน

จิรขนิษฐ์  (  Jirakhanit  )  แปลว่า   น้องผู้ยั่งยืน

จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

จิรวรรณ  (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

จิรภัค  (  Jirapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีอันยั่งยืน

จิรกมล  (  Jirakamol  )  แปลว่า  ผู้มีหัวใจอันยั่งยืน

จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

จิรพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิ เช่น

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )   แปลว่า  งดงาม

วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า   ความงดงาม

วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  รัศมีเพชร

วิภาพัชร์  (  Wipapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความสุกใส

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่งดงาม

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า   สว่าง

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )   แปลว่า   งามยิ่ง

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )   แปลว่า  ผู้มีความงาม

วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

วิทิตา (  Witita  )  แปลว่า  ผู้รู้

วิมล  (  Wimol  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิริยา  (  Wiraya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ความเพียร

ช…