บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า อนงค์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อนงค์  ส่วมมากใช้กับชื่อผู้หญิง    ดังนี้  อาทิเช่น

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม

อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  เครือเถานาง

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อนงค์มณี  (  Anongmanee   )  แปลว่า  นางแก้ว

อนงค์นุช  (  Anongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

ทิพย์อนงค์  (  Tipanong  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

ขวัญอนงค์  (   Khwananong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิรอนงค์  (  Siraanong  )  แปลว่า  ยอดหญิง

สิริอนงค์  (  Sirianong  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

พัชรอนงค์  (  Patcharaanong  )  แปลว่า  นางแก้ว

ชุติอนงค์  (   Chutianong  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง

ศศิอนงค์  (  Sasianong  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

อรอนงค์  ( Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม

ชื่อที่มีคำว่า ยุพา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ยุพา  มักใช้กับชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  ผู้หญิง  ,  นาง

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพารัตน์  (  Yuparat  )  แปลว่า  นางแก้ว

ยุพามณี  (  Yupamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

ยุพาภัทร์  (  Yupapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

ยุพาลักษณ์  (  Yupalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

ยุพากานต์  (  Yupakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ยุพาลาวัณย์  (  Yupalawan  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม

ยุพาวรรณ  (  Yupawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ยุพาพรรณ  (  Yupapan  )    แปลว่า  ผู้มีความงาม

ยุพาวัลย์  (  Yupawan , Yupawal  )  แปลว่า  เครือเถานาง

ยุพาวลี  (  Yupawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

ยุพาวัลลี  (  Yupawallee  ,  Yupawanlee  )  แปลว่า  เครือเถานาง

ยุพาสินี  (  Yupasinee   )  แปลว่า  นางงาม

ยุพาทิพย์  (  Yupatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์ยุพา  (  Tipyupa  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

พิศยุพา  (  Pisyupa  )  แปลว่า  นางงาม

ศศิยุพา  (  Sasiyupa  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศิรยุพา  (  Sirayu…

ชื่อที่มีคำว่า สัณห์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สัณห์  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

 สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ  ,  เกลี้ยงเกลา  ,  ละมุน

ละม่อม

สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  การชนะอย่างละมุนละม่อม

คมสัณห์   (  Komsan  )  แปลว่า  หล่อ  ,  งาม  ,  สุภาพ

อมรสัณห์  (  Amornsan  )  แปลว่า  งามยั่งยืน

พงศ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

พงษ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

ศิรสัณห์  (  Sirasan  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  หล่อที่สุด  ,  สุภาพที่สุด

ศิริสัณห์  (  Sirisan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

สุรสัณห์  (  Surasan  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ

พีรสัณห์  (  Peerasan  )  แปลว่า    ผู้กล้างาม

ณัฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ณัฏฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ธีรสัณห์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ธิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญางาม

ฐิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีการดำรงอยู่งาม

นรสัณห์  (  Norrasan  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนสุภาพ

ธนสัณห์  (  Tanasan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์งาม

นันทสัณห์  (  Nantasan  )  แปลว่า  ผู้…

ชื่อที่มีคำว่า มา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กษมาภรณ์  (  Kasamaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความอดกลั้นเป็นเครื่อง

ประดับ

จุติมา  (  Jutima  )  แปลว่า  การที่เทวดามาเกิดในโลก

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มานิตา  (  Manita  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม

มาลัย  (  Malai  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง

มาลี  (  Malee  )  แปลว่าดอกไม้

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปทุมา  (  Patuma  ,  Patumma  )  แปลว่า  บัว

สุมาลินี  (  Sumalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  ,  นางงาม

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  พวงดอกไม้  ,  นางงาม

ชุติมา  (  Sutima  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

สิริมา  (  Sirima  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่เลี้ยง

  ชื่อผู้ชาย  …

ชื่อที่มีคำว่า ธนู

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ธนู  หรือ  คำที่มีความหมาย  หรือ  แปลว่า หรือ ที่เกี่ยว

กับธนู  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูสวรรค์  

ศรลดา  (  Sornlada  )  แปลว่า  เครือเถาลูกธนู

ศรทิพย์  (  Sorntip  )  แปลว่า  ลูกธนูเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธนู  (  Tanoo  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย

ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิยา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

พงศ์ธนู  (  Pongtanoo  )  แปลว่า  เชื้อสายเครื่องยิงด้วยสาย  ,  เชื้อสายธนู

พงษ์ธนู  (  Pongtanoo  )  แปลว่า  เชื้อสายธนู

ธนูกานต์  (  Tanookan  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายอันเป็นที่รัก

ศรทอง  (  Sorntong  )  แปลว่า  ลูกธนูทอง

ศรเพชร  (  Sornpech  )  แปลว่า  ลูกธนูเพชร

ศรเทพ  (  Sorntep  )  แปลว่า  ลูกธนูเทวดา

ศรชัย  (  Sornchai  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่งการชนะ

ธนูทอง  (  Tanootong  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายทองคำ
ศร  (  Sorn  )  แปลว่า  ลูกธนู  ,  อาวุธยิงด้วยสาย

ชื่อที่มีคำว่า ผาณิต

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ผาณิต  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ผาณิตา  (  Phanita  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล

ผาณิตาภรณ์  (  Phanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำอ้อยเป็นเครื่องประดับ

ผาณิตาพร  (  Phanitaporn  )  แปลว่า  น้ำอ้อยนำสุขมาให้

ผาณิตารัตน์  (  Phanitarat  )  แปลว่า  น้ำอ้อยที่ประเสริฐ  ,  น้ำตาลที่ประเสริฐ

ศศิผาณิต  (  Sasiphanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อยพระจันทร์  ,  น้ำผึ้งพระจันทร์

สิริผาณิต  (  Siriphanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อยอันเป็นมิ่งขวัญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้าอ้อย  ,  น้าตาล

ผาณิตกุล  (  Phanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย  ,  เชื้อสายน้ำตาล

พงศ์ผาณิต  (  Pongphanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย

พงษ์ผาณิต  (  Pongphanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย

ผาณิตกานต์  (  Phanitkan  )  แปลว่า  น้ำอ้อยอันเป็นที่รัก  ,  น้ำตาลอันเป็นที่รัก

ชื่อที่มีคำว่า ภัสสร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ภัสสร  มักจะพบในชื่อของผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ภัสสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ภัสสรารัตน์  (  Passararat  )  แปลว่า  แสงเพชร

ภัสสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า   แสงเพชรพลอย

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น

ประภัสสรา  ( Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น

ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงเลื่อมๆพรายๆ

ณัฐภัสสร  (  Natpassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้รู้

สิริภัสสร  (  Siripassorn  )  แปลว่า  ความงามแห่งแสงสว่าง

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง

นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ศศิภัสสร  (  Sasipassorn  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ,  รัศมีแสงจันทร์

รวิภัสสร  (  Rawipassorn  )  แปลว่า  แสงตะวัน  ,  รัศมีตะวัน

เพชรภัสสร  (  Pechpassorn  )  แปลว่า  แสงเพชร

ชื่อที่มีคำว่า ชยา หรือ ชิยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ชยา  หรือ  ชิยา  (  หริอ บางท่านอาจจะสะกด ชญา

หรือ  ชิญา  ท่านอาจจะใช้  ญ แทน ย  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตัวอักษร

ที่เป็น กาลกิณี  ในวันเกิด  )

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู

ชยาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชยาพร  (  Chayaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้

ชยากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชิยา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิยาภรณ์  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชิยาพร  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้

ชิยากานต์  (  Chiyakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชญาณัฐ  (  Chayanat  )  แปลว่า  ผู้รู้สายธนู

ชญาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชญารัตน์  (  Chayarat  )  แปลว่า  สายธนูเพชรพลอย

ชญามณี  (  Chayamanee  )  แปลว่า  สายธนูเพชรพลอย

ชญากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชิญา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิญาภรณ์  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  ผู้สายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชิญาพร  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  สายธนู…

ชื่อที่มีคำว่า ดา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดารากานต์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวอันเป็นที่รัก

ดารากาญจน์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวทอง

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว

พิมพ์ดารา  (  Pimfara  ) แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า   รูปดาว

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้

นัดดา  (  Natda  ,  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

นัดดาวลี  (  Naddawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหลาน

นัดดารัตน์  (  Naddarat  )  แปลว่า  หลานผู้ประเสริฐ

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำว่า นี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว

นลินี  (  Naliee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว

บรานี  (  Baranee  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  มาก  ,  ดังนี้

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลวามืด

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พ้ด

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม

วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ  ,  พึงชม

ศกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

นีรกานต์  (  Neerakan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก

นีรกาญจน์  (  Neerakan  )  แปลว่า  น้ำทอง

นีรรัตน์  (  Neerarat  )  แปลว่า  น้ำเพชร

นีรนุช  ( …

ชื่อที่มีคำว่า ลี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ลี  มีชื่อผู้หญิง    ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกวลี  (  Kewalee  ,  Kevalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ

กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

กานดาวลี  (  Kandawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร

พัชราวลี  (  Patcharawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร

ปัทมาวลี  (  Pattamawalee  )  แปลว่า  สายบัวหลวง

กทลี  (  Katalee  )  แปลว่า  กล้วย

กัทลี  (  Kattalee  )  แปลว่า  กล้วย

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้

ชุลี  (  Chulee  )  แปลว่า  ไหว้

วัลลี  (  Wanlee  ,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  ,  Walleerat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

วัลลีภรณ์  (  Wanleeporn  ,  Walleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

วัลลีกานต์  (  Wanleekan  ,  Walleekan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  ดอกไม้

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  พวงดอกไม้  ,  นางงาม

ลีลา  (   Leela  )  แปลว่า  ท่าเยื้องกราย  ,  ท่า  ,  แบบวิธี

วลี  (  Wal…

ชื่อที่มีคำว่า ญา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาตา  (  Yaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ญาตารัตน์  (  Yatarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาสินี  (  Yasinee  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ

สรญา  (  Sorraya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

สิริญา  (  Siriya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ทวิชญา  (  Tawichaya  )  แปลว่า  นก

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรุ่งเรือง

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความรุ่ง…

ตั้งชื่อตามเดือนเกิดกรกฎาคม

รูปภาพ
ท่านที่เกิดเดือนนี้  ถ้าอยากจะตั้งชื่อที่มี คำว่า  กร  หรือ กรกฎ

หรือ อื่นๆที่เกี่ยวกับ  อักษร ก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กรกฎามณี  (  Korrakadamanee  )  แปลว่า  ปูแก้ว  ,  เพชรดาวกลุ่ม

รูปปู

กรกฎารัตน์  (  Korrakadarat  )  แปลว่า  ปูแก้ว  ,  เพชรดาวกลุ่มรูปปู

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว

กรกชมณี  (  Korrakochmanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว

กรกชรัตน์  (  Korrakochrat  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  มือรูปบัว

กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า    แสงทอง

กรกาญจน์  (  Kornkan  )  แปลว่า    แสงทอง

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์

กะรัต  (  Karat  )  แปลว่า  หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย  (  1กะรัต=20เซนติกรัม  )

กังสดาล  (  Kangsadan  ,  Kangsadal  )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

  ชื่อผู้ชายอาทิเช่น

กรกฎ  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ปู  ,  ดาวกลุ่มรูปปู  ,  ราศีกรกฎ

กร  (  Korn  )  แปลว่า  มือ  ,  ผู้ทำ  ,  แสง  ,  รัศมี

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ

กรณ์กานต์  (  Kornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็…