บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2019

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรี มักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น 

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง 

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก 

นรีชีวัน  (  Nareecheewan  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต 

นรีดุลยา  (  Nareedullaya , Nareedunlaya  )  แปลว่า  เสมอนาง 

นรีทิพ  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

นรีทิพย์  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

นรีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

นรีรัตน์  (  Nareerat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

นรีภัทร์  (  Nareepat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก 

นรีภัสร์  (  Nareepas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

นรีพัชร์  (  Nareepach  )  แปลว่า  นางแก้ว 

นรีภัค  (  Nareepak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี 

นรีเรข  (  Nareerekh  )  แปลว่า  นางงาม 

นรีเรศ  (  Nareeres  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้เป็นใหญ่ 

นรีลดา  (  Nareelada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย 

นรีลาวัณย์  (  Nareelawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

นรีลักขณา  (  Nareelakkhana  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

นรีโศภ…

ชื่อที่มีคำว่า นรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

นราวัลย์  (  Narawal  ,  Narawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  , 

ผู้เป็นเชื้อสาย 

นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดา 

นราทิพ  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนสวรรค์ 

นราภรณ์  (  Naraporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน 

นราชัย  (  Narachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ

นราชิต  (  Narachit  )  แปลว่า  ผู้ชนะ 

นราชาญ  (  Narachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ  ,  ผู้คล่องแคล่ว 

นราพัชร์  (  Narapach  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

นราเชษฐ์  (  Narachet  )  แปลว่า  พี่ 

นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ  ,  ผู้มีชื่อเสียง 

นราทัศน์  (  Narates  )  แปลว่า  ผู้มองเห็น 

นราเทพ  (  Naratep  )  แปลว่า  คนเทวดา 

นราธร  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ถือไว้ 

นราธรณ์  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ถือไว้

นรา…

ชื่อที่มีคำว่า ทิพ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ทิพ  หรือ ทิพย์ หรือ ธิป มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ทิพกมล  (  Tipkamol  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

ทิพกัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางงามสวรรค์

ทิพกันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพกัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

ทิพขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  งามสวรรค์ ,  สวรรค์งาม

ทิพจรัส  (  Tipjaras  )  แปลว่า  สวรรค์สว่าง

ทิพลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์  ,  เชื้อสายสวรรค์ 

ทิพผกา  (  Tipphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์ 

ทิพนรี  (  Tipnaree  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพชีวัน  (  Tipcheewan  )  แปลว่า  สิ่งมีชีวิตสวรรค์  ,  วันแห่งชีวิต

ทิพบงกช  (  Tipbongkoch  )   แปลว่า  บัวสวรรค์ 

ทิพนลิน  (  Tipnalin  )  แปลว่า  บัวสวรรค์  ,  ดอกบัวสวรรค์

ทิพวัลลี  (  Tipwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์ 

ทิพวัลย์  (  Tippawal  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์ 

ทิพสมร  (  Tipsamorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพอัปสร  (  Tipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าสวรรค์ 

ทืพย์อัปสร  (  Tipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

จิตราทิ…

ชื่อที่มีคำว่า ฤทัย - หทัย

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ฤทัย  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น 

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ,  ความรู้สึก 

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจประเสริฐ 

ฤทัยกานต์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ 

ฤทัยกาญจน์ (  Rutaikan  )  แปลว่า  ใจทอง 

ฤทัยกัลยา  (  Rutaikanlaya  )  แปลว่า  ใจงาม

ฤทัยลักษณ์  (  Rutailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะใจดี 

ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  เครือเถาใจ

ฤทัยวรรณ  (  Rutaiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งใจ 

ฤทัยวัลย์  (  Rutaiwal  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งใจ 

ฤทัยภัสร์  (  Rutaipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ 

ฤทัยภัทร์  (  Rutaipat  )  แปลว่า  ใจงาม 

ฤทัยภัค  (  Rutaipak  )  แปลว่า  ความรู้สึกโชคดี

ฤทัยมาศ  (  Rutaimas  )  แปลว่า ดวงใจทองคำ

ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip , Rutaithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

พิมพ์ฤทัย  (  Pimrutai  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ

เพ็ญฤทัย  (  Penrutai  )  แปลว่า  เต็มใจ

ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ 

พิสุทธิ์ฤทัย  (  Pisutrutai  )  แปลว่า  ใจบริสุทธิ์

ศศิฤทัย  …

ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ข

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ข  มีดังนี้  อาทอเช่น 

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ขนิฏฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ขนิฎฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย , กำลังอย่างหนึ่งในตัวคน , มิ่ง , สิริ , ศรี ,

ความดี  ,  ความมีใจอยู่กับตัว  ,  ความเจริญ 

ขวัญตา  (  Khwanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญเนตร  (  Khwannet  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ขวัญใจ  (  Khwanjai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ขวัญลดา  (  Khwanlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเจริญ 

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญกันยา  (  Khwankanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ขวัญกัลยา  (  Khwankanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ขวัญกัญญา  (  Khwankanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่ร…

ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ช

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ช  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่ง 

ชมนาด  (  Chommanad  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชบา  (  Chaba  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า  ต้นผลไม้ชนิดหนึ่ง

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น

ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผมที่เกล้าเป็นมวยสูง

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ 

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ 

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่ 

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้พ่อ

ชีวัน  (  Cheewan  )  แปลว่า  ชีวิต  ,  สิ่งมีชีวิต 

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง 

ชุติมาภรณ์  (  Chutimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่ 

ชไมวัลย์  (  Chamaiwal  ,  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเ…

ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ร

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ร  มีดังนี้  อาทิเช่น 

รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม 

รจนาสินี  (  Rotjanasinee  )  แปลว่า  นางงาม

รจนามณี  (  Rotjanamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม 

รจเรข  (  Rotjares  ,  Rotjarekh )  แปลว่า  งาม 

รจเลข  (  Rotjales , Rotjalekh  )  แปลว่า  งาม 

รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน 

รัชตามณี  (  Ratchatamanee  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,  เงินเพชรพลอย

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  ผู้มีเงินเป็นเครื่องประดับ

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน 

รัชดากาญจน์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า  เงินทอง 

รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า  เงินอันเป็นที่รัก 

รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเงินเป็นเครื่องประดับ

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน 

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

รัชฏา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน 

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ยามราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา

รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

รมณีย์  (  R…

ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ล

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ล  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ลดา   (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

ลดากมล  (  Ladakamol  )  แปลว่า  เครือเถาบัว 

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก 

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทอง 

ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  เครือเถาเทวดา 

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

ลดาพัชร์  (  Ladapach  ,  Ladapat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

ลดาภัทร์  (  Ladapat  )  แปลว่า  เครือเถาน่ารัก 

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า   ชื่อไม้เถา

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเครื่องประดับ

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  เครือเถานาง

ลดาสุรีย์  (  Ladasuree  )  แปลว่า  เครือเถาตะวัน

ลดามณี  ( Ladamanee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชรพลอย

ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู

ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม 

ลออวรรณ  (  Laorwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่น  ,  ผง 

ลักข…

ชื่อผู้ชายที่มี ตัว จ

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีตัว จ นำหน้า มีดังนี้  อาทิเช่น 

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต 

จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด 

จักร  (  Jak  )  แปลว่า  อาวุธที่เป็นวงกลมมเป็นแฉกๆ  , วงกลม

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด  ,  ใจ 

ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  ความรู้สึกนึกคิดในคน

แจง  (  Jaeng  )  แปลว่า  แจก  ,  ขยาย 

แจ้ง  (  Jaeng  )  แปลว่า  สว่าง  ,  บอก 

แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า  กระจ่าง  ,  ชัดเจน

เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เสริม  ,  เพิ่ม 

จตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า   สี่สี  ,  สี่เหล่า 

จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง 

จรัล  (  Jaran  ,  Jaral  )  แปลว่า  เดินไป 

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

จรูญ  (  Jarun  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

จารึก  (  Jaruk  )  แปลว่า  การเขียนบนแผ่นศิลาหรือโลหะ

จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  หวัง 

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  จรัส 

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง 

เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  จำเริญ  ,  เติบโต  ,  มากขึ้น  ,  งอกงาม 

ชื่อที่มีคำว่า วิ - พิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า วิ หรือ พิ  ที่สะกดต่างกันแค่ คำว่า วิ หรือ พิ

จะมีความหมายต่างกัน หรือ เหมือนกัน  อาทิเช่น 

  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ 

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม 

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งาม 

พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด

วิมล  (  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด 

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด 

พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์  ,  ผู้สดใส  ,  ผู้หมดจด 

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์  ,  ผู้สดใส  ,  ผู้หมดจด 

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม 

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร 

วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร 

พินิตา  (  Pi…

ชื่อผู้ชายที่เกี่ยวกับต้นดอกไม้ หรือ ต้นไม้

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่เกี่ยวกับ ต้นดอกไม้ หรือ ต้นไม้ มีดังนี้  อาทิเช่น 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  บัว 

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งที่เกิดในตมมักขึ้นในน้ำมี

หลายชนิด

กระเจี๊ยบ  (  Krajiab  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบและผล

มีรสเปรี้ยวรับประทานได้ ผลนำมาทำเครื่องดื่มได้

กฤษณา  (  Kritsana  )  แปลว่า  ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งเป็นไม้หอมมีสีดำ มักใช้ทำยา

กล้วย  (  Kluoy  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลำต้นเป็นกาบๆ ผลรับประทานได้

กลอย  (  Kloy  )  แปลว่า  ไม้เถาชนิดหนึ่งหัวรับประทานได้

กล้า  (  Kla  )  แปลว่า  ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น

กานน  (  Kanon  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่ง 

กุสุม  (  Kusum  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

โกมล  (  Komol  ,  Komon  )  แปลว่า  ดอกบัว 

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว 

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง

ปัทม์  (  Pat  )  แปลว่า  บัวหลวง

โกสน  (  Koson  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบพวกหนึ่ง 

โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้

คูน  (  Koon  )  แปลว่า  ต้น…

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ธาร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ธารลดา  (  Tanlada  )  แปลว่า  การรับไว้ซึ่งเครือเถา  ,  เชื้อสายลำน้ำ

ธารกมล  (  Tankamol  )  แปลว่า  ลำน้ำใจ , 

ธารกนก  (  Tankanok  )  แปลว่า  ลำน้ำทอง

ธารชมพู  (  Tanchompoo  )  แปลว่า  ลำน้ำไม้หว้า

ธารบงกช  (  Tanbongkoch  )  แปลว่า  ลำน้ำบัว 

ธารพิมล  (  Tanpimol  )  แปลว่า  ลำน้ำสะอาด

ธารพิรุณ  (  Tanpirun  ) แปลว่า  ลำน้ำฝน 

ธารรัชนี  (  Tanratchanee  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งราตรี

ธารลาวัณย์  (  Tanlawan  )  แปลว่า  ลำน้ำงามยิ่ง

ธารสวรรค์  (  Tansawan  )  แปลว่า  ลำน้ำเมืองฟ้า 

ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา

ธารธารา  (  Tantara  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งสายน้ำ

พิมพ์ธาร  (  Pimtan  )  แปลว่า  รูปลำน้ำ

พิมพ์ธารา  (  Pimtara  )  แปลว่า  รูปสายน้ำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ธาร  (  Tan  )  แปลว่า  การทรงไว้  ,  การรับไว้  ,  ลำน้ำ 

จิรธาร  (  Jiratan  )  แปลว่า  การรับไว้นาน  ,  ลำน้ำอันยั่งยืน

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ  ,  ทะเล 

ถิรธาร  (  Thiratan  )  แป…

ชื่อที่เกี่ยวกับ อัญมณี

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับอัญมณี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชราพร  ( Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

เพชรลดา  (  Petlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรา  (   Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กาญจนามณี  (  Kanjanamanee  )  แปลว่า  ทองคำเพชรพลอย

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน 

มุกดาภรณ์  (  Mukdaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับมุก

มุกลดา  (  Muklada  )  แปลว่า  เชื้อสายมุก

พลอยทับทิม  (  Ploytabtim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง

พล…

มีตัว อ นำหน้าจะสะกดอย่างไร

รูปภาพ
ชื่อ หรือ คำ ที่มีตัว อ นำหน้าจะสะกดอย่างไร อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง มีดังนี้ 

องุ่น  (  Angun  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา มีผลเป็นพวง

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  ,  ผู้หญิง 

อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  ระลึก ,  คิดถึง  ,  คำนึงถึง 

อนุสราภรณ์  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความระลึกถึงเป็นเครื่องประดับ

อนุสราพร  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ความคิดถึงนำสุขมาให้

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง 

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี 

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  เพลิดเพลิน

อภิสมัย  (  Apisamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง 

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย , ยั่งยืน

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อร  (  Orn  )  แปลว่า    นาง  ,  สวย  ,  งาม

อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม 

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล 

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว

อรั…

ชื่อนี้หมายถึงอะไร

รูปภาพ
ชื่อไทยนี้หมายถึงอะไร  ในภาษาอังกฤษ  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง 

หมี  (  Mee  )  หมายถึง  bear

น้ำค้าง  (  Namkang  )  แปลว่า  dew

วุ้น  (  Wun  )  หมายถึง  jelly

ของขวัญ  (  Kongkhwan  )  หมายถึง  present

แมงปอ  (  Maengpor  )  หมายถึง  dragonfly

ดุจ  (  Duj  )  หมายถึง like , look like

เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  หมายถึง look like dream

ดรีม  (  Drem  )  หมายถึง  dream

รวง  (  Ruong  )  หมายถึง  bore

รวงข้าว  (  Ruongkhao  )  หมายถึง  ears of corn

รวงผึ้ง  (  Ruongphung  )  หมายถึง  hive

เรือน  (  Ruan  )  หมายถึง  house 

สกาว  (  Sakao  )  หมาย white

น้ำหอม  (  Namhom  )  หมายถึง  lotion

  ชื่อผู้ชาย 

เอ  (  A  )  หมายถึง  a , one

เมฆ  (  Mek  )  หมายถึง  cloud

เก่ง  (  Keng  )  หมายถึง  clever

เด่น  (  Den  )  หมายถึง eminent

ไกล  (  Klai  )  หมายถึง far 

ใกล้  (  Klai  )  หมายถึง  near

พิเศษ  (  Pises  )  หมายถึง  extra

ธง  (  Tong  )  หมายถึง  flag 

เปลวไฟ  (  Pliao fai  )  หมายถึง  flame

กาว  (  Kao  )  หมายถึง  gum 

ด่วน  (  Duon  )  หมายถึง  urgent

เทพ  (  Tep  )  หมายถึง  dei…

ชื่อที่มีคำว่านันท์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า นันท์ หรือ นันท  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นันท์ทิชา  (  Nanticha  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  ,  ผู้มีความรื่นเริง

นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี 

นันท์ลดา  (  Nanlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี 

นันท์ทิพา  (  Nantipa  )  แปลว่า  วันแห่งความยินดี

นันท์ทิวา  (  Nantiwa  )  แปลว่า  วันแห่งความยินดี

นันทวัลย์  (  Nantawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นันท์นภา  (  Nannapa  )  แปลว่า  ฟ้ามีความยินดี 

ศศินันท์  (  Sasinan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งความยินดี

ชุตินันท์  (  Chutinan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความยินดี

ผาตินันท์  (  Phatinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเจริญขึ้น 

จิตตินันท์  (  Jittinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเลื่องลือ

จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยืนดีอันยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นันทนิตย์  (  Nantanit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน  ,  ผู้มีความยินดีเสมอ

นันทอมร  (  Nantaamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน 

นันทพงศ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  …