บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2019

ชื่อที่สะกดด้วย เ-ื่อง

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย เ-ื่อง (  uang ) หรือ  เ-ือง (  -uang )  หรือ เ-ือ

( -ua  ) หรือ  เ -ือน ( -uan  ) มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เจือจันทร์  (  Juajan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แทรก

เครือ  (   Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย  ,  วงศ์วาน

เครือวัลย์  (  Kruawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

พันธ์ุเครือ  (  Pankrua )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

เตือน  (  Tuan  )  แปลว่า  บอกให้รู้ล่วงหน้า  ,  ทำให้มีสติ  ,  ทำให้รู้ตัว

เตือนใจ  (  Tuanjai  )  แปลว่า  ทำให้จิตมีสติ  ,  ทำให้ระลึกได้

เตือนหทัย  (  Tuanhatai  )  แปลว่า  ทำให้จำได้  ,  ทำให้จิตมีสติ

เตือนฤทัย  (  Tuanrutai  )  แปลว่า  ทำให้ใจมีสติ

เตือนหฤทัย  (  Tuanharutai  )  แปลว่า  ทำให้ใจมีสติ

เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

เรือน  (  Ruan  )  แปลว่า  บ้าน

เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  แปลว่า  ดั่งฝัน  ,  คล้ายฝัน 

ดาวเรือง  (  Daoruang  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ 

เรืองรอง  (  Ruangrong  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ,  สว่าง  ,  สุกใส 

เรืองศรี  (  Ruangsri  )  แปลว่า  รุ่งเรืองด้วยสง่า

เฟื่องฟ้า…

มีลูกผู้หญิงแต่อยากให้มีคำที่มีความหมายว่า แม่

รูปภาพ
มีลูกผู้หญิง แต่อยากตั้งชื่อลูกให้มีคำที่มีความหมายว่า  แม่ 

อาทิเข่น  คำว่า  มาดา  แปลว่า  แม่ 

  ชื่อลูกผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น 

มาดาพันธ์ุ  (  Mada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่ 

มาดากมล  (  Madakamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจแม่ 

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ 

มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่

เนตรมาดา  (  Netmada  )  แปลว่า  ผู้เป็นแก้วตาของแม่ 

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่ 

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ 

มาตาพร  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่ 

มาตามณี  (  Matamanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรพลอยของแม่ 

มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่ 

มาตาวัลย์  (  Matawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาของแม่ 

มาตาลักษณ์  (  Matalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่ 

ดุจมาตา  (  Dujmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่ 

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ 

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่ 

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  ) …

มีลูกผู้หญิงแต่อยากใช้คำที่มีความหมายว่า พ่อ

รูปภาพ
มีลูกผู้หญิงแต่อยากใช้คำที่มีความหมายว่า พ่อ  อาทิเช่น

คำว่า  ชนิดา  แปลว่า  พ่อ 

  ชื่อลูกผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น 

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ 

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายพ่อ

ชนิดาพันธ์ุ  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ 

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้พ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ 

ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรพลอยของพ่อ 

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  เหมือนหรือคล้ายพ่อ 

ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาของพ่อ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ 

ชนิดากมล  (  Chanidakamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจพ่อ

เนตรชนิดา  (  Netchanida  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาเหมือนพ่อ  ,  ผู้เป็นแก้วตาของพ่อ 

ชนิดาวรรณ  (  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามแห่งพ่อ 

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

ชื่อที่แปลว่า แสงสว่าง

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  คำแปลว่า  แสงสว่าง มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  ,  แสงไฟ 

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ประภากร  (  Prapakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  คือ ดวงอาทิตย์

ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  แสงกระจาย  ,  ดาว 

ผกายลดา  (  Phakielada  ) แปลว่า  เครือเถาดาว  ,  เชื้อสายดาว

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม

รุจีภรณ์  (  Rujeeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ

รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม

รุจิพรรณ  (  Rujipan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

รุจิลดา  (  Rujilada  )  แปลว่า  ความงามแห่งเชื้อสาย  ,  ความรุ่งเรืองแห่งเครือเถา

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  สวย

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

รุจิราภา  (  Rujirapa  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  แสงแห่งความงาม 

โรจนาภรณ์  (  Rotjanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีควา…

ชื่อที่มีคำว่า นฤ - นิร ( นะ รึ - นิ ระ )

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า นฤ  แปลว่า คน  , ผู้กล้า  ,  วีรบุรุษ ,  เข้า  ,  ลง  ,

ไม่มี  ,  ออก ,  นิร   (  ไม่ , ไม่มี  )   มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  หมดจด ,

หญิงงาม  ,  นางงาม 

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  หมดจด  ,  หญิงงาม  ,  นางงาม 

นฤนาฏ  (  Narunat  )  แปลว่า   นางผู้กล้า

นิรนาฏ  (  Niranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

นฤนุช  (  Narunuch  )  แปลว่า    น้องผู้กล้า

นิรนุช  (  Niranuch  )  แปลว่า    น้องผู้กล้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นฤณัฐ  (  Narunat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นฤณัฏฐ์  (  Narunat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  นินนาท  ,  ความกึกก้อง  ,  การบันลือ 

นฤมาณ  (  Naruman  )  แปลว่า  การก่อสร้าง  ,  การวัดส่วน

นิรมาณ  (  Niraman  )  แปลว่า    การก่อสร้าง  ,  การวัดส่วน 

นฤมาน  (  Naruman  )  แปลว่า  ไม่มีดื้อดึง  ,  ไม่มีดวงใจ  (  มาน  แปลว่า  ใจ , ดวงใจ  ) 

นิรมาน  (  Niraman  )  แปลว่า  ไม่ดื้อดึง  ,  ไม่มีดวงใจ

นฤมิต  ( …

ชื่อที่มีคำว่า กัณห์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  กัณห์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กัณห์เกศ  (  Kankes  )  แปลว่า  ผู้มีเส้นผมสีดำ

กัณห์ลดา  (  Kanlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดำ

กัณห์วลัย  (  Kanwalai  )  แปลว่า  กำไลสีดำ  ,  กำไลมือสีดำ

กัณห์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวดำ

กัณห์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวดำ 

กัณห์สุดา  (  Kansuda  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวดำ

กัณห์นภา  (   Kannapa  )  แปลว่า  ฟ้าดำ  ,  ฟ้ามืด  ,  ยามราตรี

กัณห์รัชนี  (  Kanratchanee  )  แปลว่า  กลางคืนดำ

กัณห์วัลลี  (  Kanwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดำ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดำ

กัณห์วิมล  (  Kanwimol  )  แปลว่า  ดำสะอาด  ,  ดำงาม 

วิไลกัณห์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ดำงาม

รัตติกัณห์  (  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืนดำ

รุจิรากัณห์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ดำรุ่งเรือง  ,  ดำงาม 

นิลกัณห์  (   Ninlakan  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

มณีกัณห์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีดำ

ขจีกัณห์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ดำงาม  ,  งามดำ  ,  ดำสวย

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กัณห์  (  Kan  )  แปลว่า  ดำ 

กัณห์…

ชื่อ วัน เดือน ปี และ สีประจำวัน

รูปภาพ
ชื่อ วัน เดือน ปี  ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

  ชื่อ  วัน  อาทิเช่น 

วัน  (  Wan  )  แปลว่า  day

วันอาทิตย์  (  Wan artit  )  แปลว่า  Sunday 

วันจันทร์  (  Wan jan  )  แปลว่า  Monday 

วันอังคาร  (  Wan angkan , Wan angkarn )  แปลว่า  Tuesday

วันพุธ  (  Wan put  )  แปลว่า  Wednesday

วันพฤหัสบดี  (  Wan paruhassabordee  )  แปลว่า  Thursday

วันศุกร์  (  Wan suk  )  แปลว่า  Friday

วันเสาร์  (  Wan sou  )  แปลว่า  Saturday

  ชื่อ  เดือน  อาทิเช่น 

เดือน  (  Duan  ) แปลว่า  month

มกราคม  (  Mokkarakom  ,  Makarakom  )  แปลว่า  January

กุมภาพันธ์  (  Kumpapan  )  แปลว่า  February

มีนาคม  (  Meenakom  )  แปลว่า  March 

เมษายน  (  Mesayon  )  แปลว่า  April

พฤษภาคม (  Pruksapakom  )  แปลว่า  May 

มิถุนายน  (  Mithunayon  )  แปลว่า  June

กรกฎาคม  (  Korrakadakom  )  แปลว่า  July

สิงหาคม  (  Singhakom  )  แปลว่า  August

กันยายน  (  Kanyayon  )  แปลว่า  September

ตุลาคม  (  Tulakom  )  แปลว่า  October

พฤศจิกายน  (  Pruksajikayon  )  แปลว่า  November

ธันวาคม  (  Tanwakom  )  แปลว่า …

ชื่อ ผัก ผลไม้ และ ดอกไม้

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายถึง ผัก ผลไม้ หรือ ดอกไม้  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

แตงไทย  (  Taengtai  )  หมายถึง  melon , musk melon

แตงโม  (  Taengmo  ,  Taengmoe  )  หมายถึง  water melon

แตงกวา  (  Taengkwa  )  หมายถึง  cucumber

ขิง  (  Khing  )  หมายถึง  ginger

เผือก  (  Phuak  )  หมายถึง taro

ส้มโอ  (  Som oe , Som oh )  หมายถึง  pom e lo

ส้ม  (  Som  )  หมายถึง  orange

ชมพู่  (  Chompoo  )  หมายถึง  rose apple

ลูกตาล  (  Looktan  ,  Looktarn  )  หมายถึง  palm , toddy palm

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ฟัก  (  Fak  )  หมายถึง  gourd

ฟักทอง  (  Faktong  )  หมายถึง  pumpkin

บวบ  (  Buab  )  หมายถึง  sponge gourd , loofah

หมาก  (  Mak , Mark  )  หมายถึง  betel nut

  ชื่อผัก ผลไม้  อาทิเช่น

ผัก  (  Phak  )  หมายถึง  vegetable

กระเทียม  (  Kratiam  )  หมายถึง  garlic

หัวหอม  (  Huahom  )  หมายถึง  onion

กะหล่ำปลี  (  Kalamplee  )  หมายถึง  cabbage

ดอกกะหล่ำ  (  Dokkalam  )  หมายถึง  cauliflower

ข้าวโพด  (  Khaopod  )  หมายถึง  corn

มะนาว  (  Manao  )  หมายถึ…

ชื่อที่มี ล

รูปภาพ
ชื่อที่มี ล มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม 

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ปลา , ปู  ,  สัตว์อื่นๆที่ใช้น้ำเป็นที่อยู่อาศัย  ,  บ่อ  ,  ทะเล  ,  สระ

ตรีลักษณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  มีสามลักษณะ  ,  ลักษณะสาม 

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง 

ละม่อม  (  Lamom  )  แปลว่า  อ่อนโยน 

ละมุ่น  (  Lamun  )  แปลว่า  อ่อนโยน 

ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู

ละออง  (  La-orng  )  แปลว่า  ฝุ่น  , ผง

ลออ  (  Laor  )แปลว่า  งาม 

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี 

ลักษมี  (  Laksamee  )  แปลว่า  โชคลาภ  ,  ทรัพย์ 

ลัคนา  (  Lakkana  )  แปลว่า  ราศีที่ดวงอาทิตย์หรือ ดวงจันทร์ สถิตอยู่ในเวลาเกิดของเจ้าชะตา

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก 

ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง 

ลำเพา  (  Lamp…

ตั้งชื่อลูกหญิง ลูกชาย จากชื่อแม่

รูปภาพ
ตั้งชื่อลูกหญิง ลูกชาย จากชื่อแม่ หรือ จากตัวอักษรในชื่อแม่

หรือ มีความหมายเหมือนหรือคล้ายชื่อแม่ 

  ชื่อแม่เป็นชื่อลูกหญิง  อาทิเช่น 

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  เป็น  กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  หรือ

กันยาพร  (  Kanyaporn  )  หรือ  กันยาพัชร์  (  Kanyapach  ) 

จงกล  (  Jongkol  )  เป็น  จงกลนี  (  Jongkolnee  )  หรือ  ทิพย์จงกล  (  Tipjongkol  ,  Thipjongkol  ) 

จริยา  (  Jariya  )  เป็น  จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  ,  หรือ  จริยาพรรณ  (  Jariyapan  ) 

จิตรา  (  Jittra  )  เป็น  จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  หรือ  จิตรามณี  (  Jittramanee  ) 

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  เป็น  จุฑานาฏ  (  Jutanat  ) 

ชนาภรณ์  (  Chanaporn  )  เป็น  ชนาพัชร์  (  Chanapach  )  ,  ชนามณี  (  Chanamanee  ) 

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  เป็น  ดนุลดา  (  Danulada  )  หรือ  ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  ) 

ลักขณา  (  Lakkhana  )  เป็น  ลักขณาวัลย์  (  Lakkhanawal  ,  Lakkhanawan  )  หรือ 

ลักขณาภรณ์  (  Lakkhanaporn  )  หรือ  ลักขณาทิพย์  (  Lakkhanatip  ) 

ดนุชา  (  Danucha  )  เป็น  ดนุชาวรรณ  (  Danuchawan  )…

ชื่อผู้หญิงเปลี่ยนเป็นชื่อชาย

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่อยากเปลี่ยน หรือ ทำให้เป็นชื่อผู้ชาย  เพื่อ

ตั้งให้เป็นชื่อลูก หรือ ให้ลูกแฝด หญิง ชายมีชื่อคล้ายคลีงกัน

หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม  ก็สามารถทำได้ ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง เป็น ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

กาญจนา  (  Kanjana  )  เป็น  กาญจน์  (  Kan  )

กัญจนา  (  Kanjana  )  เป็น  กัญจน์  (  Kan  )

กนิษฐา  (  Kanitta  )  เป็น  กนิษฐ์  (  Kanit  )

กุสุมา  (  Kusuma  )  เป็น  กุสุม  (  Kusum  )

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  เป็น  ขนิษฐ์  (  Khanit  ) 

คณิตา  (  Kanitta  )  เป็น  คณิต  (  Kanit  ) 

ทัศนีย์  (  Tassanee  )  เป็น  ทัศน์  (  Tas  )  หรือ  ทัศนา  (  Tassana  )

ปราณี  (  Pranee  )  เป็น  ปราณ  (  Pran  )

ปรานี  (  Pranee  )  เป็น  ปราน  (  Pran  )

พิริยา  (  Piriya  )  เป็น  พิริยะ  (  Piriya  )

ภัสสรา  (  Passara  )  เป็น  ภัสสร  (  Passorn  )  หรือ  ภัสสร์  (  Pas  )

ภัสรา  (  Passara  )  เป็น  ภัสร์  , ภัสร  (  Pas  )

ภัทรา  (  Pattra  )  เป็น  ภัทร์  ,  ภัทร  (  Pat  ) 

ดรุณี  (  Darunee  )  เป็น  ดรุณ  (  Darun  ) 

มานิตา  (  Manita  )  เป็น  มานิต  (  Man…

เปลี่ยนชื่อชายให้เป็นชื่อลูกผู้หญิง

รูปภาพ
ท่านที่ต้องการให้ลูกผู้หญิงมีชื่อที่มาจากชื่อของพ่อ หรือ  เอาชื่อ

ผู้ชายมาเปลี่ยนให้เป็นชื่อผู้หญิง เพื่อตั้งให้เป็นชื่อลูก หรือ เพื่อ

วัตถุประสงค์ใดก็ตาม  สามารถทำได้  มีให้เลือกดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย เปลี่ยนเป็นชื่อผู้หญิง  ดังนี้ 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  เป็น  กมลา  (  Kamala  )

กรุณ  (  Karun  )  เป็น  กรุณา  (  Karuna  ) 

กานต์  (  Kan  )  เป็น  กานตา  (  Kanta  ) 

จริยะ  (  Jariya  )  เป็น  จริยา  (  Jariya  ) 

จันทร์  (  Jan  )  เป็น  จันทรา  (  Janira  ) 

จิตร  (  Jit  )  เป็น  จิตรา  (  Jittra  ) 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  เป็น  ณัฏฐา  (  Natta  ) 

ดุลย์  (  Dul  ,  Dun  )  เป็น  ดุลยา  (  Dunlaya  ) 

ทวิช  (  Tawich  )  เป็น  ทวิชา  (  Tawicha  ) 

ทิว  (  Tiw  )  เป็น  ทิวา  (  Tiwa  ,  Thiwa  ) 

ธัญญ์  (  Tan  )  เป็น  ธัญญา  (  Tanya  ) 

นรา  (  Nara  )  เป็น  นรี  (  Naree  ) 

นิตย์  (  Nit  )  เป็น  นิตยา  (  Nittaya  ) 

ปทุม  (  Patum  )  เป็น  ปทุมา  (  Patumma  ) 

ภัสสร์  (  Pas  )  เป็น  ภัสสรา  (  Passara  ) 

พนา  (  Pana  )  เป็น  พนาลี  (  Panalee  ) 

วนา…

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ประ

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ประ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ประกอบ  (  Prakob  )  แปลว่า  ปรุงให้เข้ากัน  ,  ทำ  , ใส่

ประกอบชัย  (  Prakobchai  )  แปลว่า  ทำให้ชนะ 

ประกฤต  (  Prakrit  )  แปลว่า  ทำมาก  ,  ทำ 

ประกฤติ  (  Prakrit  )  แปลว่า  แบบเดิม  ,  รากเดิม 

ประกิต  (  Prakit  )  แปลว่า  ประกาศ

ประการ  (  Prakan  )  แปลว่า  ชนิด 

ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด 

ประจง  (  Prajong  )   แปลว่า  บรรจง  ,  ทำให้ดี

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก

ประเจิด  (  Prajerd  )  แปลว่า  บรรเจิด  ,  งาม 

ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน  ,  แจ่มแจ้ง 

ประจวบ  (  Prajob  )  แปลว่า  ประสบ  ,  สบเหมาะ 

ประสบ  (  Prasob  )  แปลว่า  ได้  ,  พบ 

ประสพ  (  Prasop  )  แปลว่า  การเกิดผล 

ประสงค์  (  Prasong  )  แปลว่า  การมุ่งหมาย

ประสาธน์  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ,  เครื่องประดับ 

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ 

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ 

ประสาร  (  Prasan  )  แปลว่า  ขยาย  ,  คลี่ออก 

ประสาน  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้เข้ากันสนิท 

ประชา  ( …

ชื่อที่มีคำว่า กร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  กร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรกมล  (  Kornkamol  ,  Kornkamon  )  แปลว่า  รัศมีบัว  , การพนม

มือเป็นดอกบัวตูม  , ไหว้

กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  รัศมีทอง 

กรอนงค์  (  Korn-anong  ) แปลว่า  แสงแห่งนาง

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  , ไหว้ 

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )    แปลว่า  ดวงจันทร์

วัลลีกร  (  Wanleekorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างเชื้อสาย  ,  ผู้ทำเครือเถา

พัชรากร  (  Patcharakorn  )  แปลว่า  แสงเพชร

พิชญากร  (  Pitchayakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กร  (  Korn  )  ผู้ทำ  ,  มือ  ,  แสง  ,  แสงตะวัน  ,  แสงจันทร์  ,  รัศมี

กรพิพัฒ  (  Kornpipat  )  แปลว่า  ผู้ทำเจริญแล้ว

กรพิพัฒน์  (  Kornpipat  )  แปลว่า  ผู้สร้างความเจริญ

กรกฎ  (  Korrakot , Korrakod   )  แปลว่า  กลุ่มดาวรูป

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  กลุ่มดาวรูปปู

คุณากร  (  Kuna…

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า รัด

รูปภาพ
ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า รัด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  เงิน , ทอง , ของมีค่า

รัตนา  (  Rattana   )  แปลว่า  เพชรพลอย 

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย 

รัตนาวลัย  (  Rattanawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชรพลอย 

รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชรพลอย 

รัตนาลักษณ์  (  Rattanalak  )  แปลว่า  เพชรงาม

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

ศิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ 

ธิดารัตน์  (  Tidarat ,  Thidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  แก้วเพชร

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม 

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชรพลอย 

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐ

วนารัตน์  (  Wanarat  )  แปลว่า  ป่ามีค่า  ,  ป่าเพชรพลอย

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

โสภิตารัตน์  (  Sopitarat…

ชื่อที่มีคำว่า จุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า จุ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด 

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา  ,  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑาทิพย์  (  Jutatip  ,  Jutathip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา 

จุฑามาส  (  Jutamas  , Juthamas )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์ 

จุฑามาศ  (  Jutamas  , Juthamas )  แปลว่า  มงกุฎทองคำ

จุฑามณี  (  Jutamanee  )  แปลว่า  มงกุฎเพชรพลอย

จุฑารจนา  (  Jutarosjana  )แปลว่า  งามที่สุด

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง 

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด 

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด 

จุรีกาญจน์  (  Jureekan  )  แปลว่า  มีดทองคำ

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดเพชรพลอย 

จุรีมาส  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดพระจันทร์ 

จุรีมาศ  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดทองคำ

จุรีทิพย์  (  Jureetip  ,  Jureethip  )  แปลว่า  มีดเป็นของเทวดา 

จุรีลักษณ์  (  Jureelak  )  แปลว่า  มีด…

ชื่อคนไทยมีความหมาย หรือ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
หลายท่านที่มีเพื่อนเป็นคนต่างชาติต่างภาษา หรือ เป็นคนที่มี

เชื้อชาติไทย แต่ถือสัญชาติตามประเทศที่เกิด อยากทราบว่า

ชื่อของคุณที่มีชื่อเป็นภาษาไทย แปล หรือ หมายถึงอะไร

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  mind

แก้ว  (  Kaeo  )  แปลว่า  glass ,  jewel , gem

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  conduct

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  conduct

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  girl

ปราถนา  (  Pradtana  )  แปลว่า  wish

ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า  clean

ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า  cotton

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  complete ,  ready

พริ้ง  (  Pring  )  แปลว่า  beautiful

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  print

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  gem

พลอยมรกต   ( Ploymorrakot  )  แปลว่า  emerald

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า emerald

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  peacock

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  gem  ,  jewel

มน  (  Mon  )  แปลว่า  curve  ,  circular

มนตร์  (  Mon  )  แปลว่า  sacred word  ,  chant

น้อยหน่า  (  Noyna  ,  Noina  )  แปลว่า  custard apple

องุ่น  (  Angun  )  แปลว่า  grape

ทับทิม  (  Tabtim  )  แปลว่า  grena…

ชื่อที่มีคำว่า ภัสร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ภัสร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ภัสรนุช  (  Passaranuch  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งน้อง

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก 

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ 

ภัสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง

ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง

ภัสราพันธ์ุ  (  Passarapan  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้เป็นเชื้อสาย

ภัสรอาภา  (  Passaraarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง 

ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง 

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง

ขจีภัสร์  (  Khajeepas  )  แปลว่า  แสงงาม 

เครือภัสรา  (  Kruapassara  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง

จารุภัสร์  (  Jarupas  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  รัศมีงาม 

ดุจภัสรา  (  Dujpassara  )  แปลว่า  เหมือนแสงสว่าง  ,  คล้ายรัศมี

ศศิภัสรา  (  Sasipassara  )  แ…

ชื่อที่เกี่ยวกับตะวัน จันทรา

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับ ตะวัน จันทรา และมีคำว่า  ผู้เป็นที่รักนี้  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จันทรากานต์  (  Jantrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งดวงจันทร์ 

จันทรามณี  (  Jantramanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ , เพชรแห่งจันทรา

จันทรารัตน์  (  Jantrarat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  แก้วแห่งจันทรา

จันทราภรณ์  (  Jantraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งจันทร์

จันทราพร  (  Jantraporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้

พัชราจันทร์  (  Patcharajan  )  เพชรแห่งจันทรา 

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักแห่งจันทรา

ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา

ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา

ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ราตรีแห่งจันทรา

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ศศิอร  (  Sasiorn  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

ศศิอนงค์  (  Sasianong  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ 

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทรา 

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับจันทรา

ศศินากานต์  (…

คุณขอมาชื่อวันพฤหัส 15 40 54

รูปภาพ
ชื่อวันพฤหัส  15 40 54  ที่คุณขอมา  ขอตอบในที่นี้ 

คุณจะได้มีตัวเลือกมากกว่า  ชื่อวันพฤหัสมีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

          15

บุศรา  (  Butsara  ,Bussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

จิรา  (  Jira  )  แปลว่า  ยั่งยืน  , นาน 

เกสรา  (  Kesara  )  แปลว่า  เกสรดอกไม้ 

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว 

หญิง  (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

โรส  (  Rose  )  แปลว่า  ดอกกุหลาบ

          40

รุจีรามณี  (  Rujeeramanee  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง

อาภาพัณณ์  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

รุ้งพัณณ์  (  Rungpan  )  แปลว่า  รุ้งแห่งความงาม

วราลักษณ์  (  Waralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

          54

พิมลพัณณ์  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

วิไลวัลลี  (  Wilaiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม 

เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  งาม

เพียงพิชญ์  (  Piangpich  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  ,  ดั่งนักปราชญ์ 

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

          15

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความด…

ชื่อที่มีคำว่าไพ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ไพ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม 

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  รัศมีงาม 

ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

ประไพลักษณ์  (  Prapailak  )  แปลว่า  รูปงาม  , ผู้มีลักษณะงาม 

ประไพพันธ์ุ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

ประไพจิตร  (  Prapaijit  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง

พิมพ์ประไพ  (  Pimprapai  )  แปลว่า  รูปงาม 

ศศิประไพ  (  Sasiprapai  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

ศิรประไพ  (  Siraprapai  )  แปลว่า  งามที่สุด

ฐิติประไพ  (  Titiprapai  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ในความงาม

ณัฐประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

ณัฏฐ์ประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม 

ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  ต่างสี  ,  สีต่างๆ

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ไพลินมณี  (  Pailinmanee  )  แปลว่า  พล…

ความหมายของชื่อคนไทย

รูปภาพ
ความหมายของชื่อคนไทย  ในภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  hair

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  sister

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  sister

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  lotus

น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  honey

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  rain water

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  sky 

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  sister

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  mother

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  beautiful

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  light

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  moon 

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  gold

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  fish

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  girl

แตน  (  Taen  )  แปลว่า  wasp

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  flower

เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  brisk

โสภา  (  Sopa  , Soepa  )  แปลว่า  beautiful

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า son 

ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  day

ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  flag

ธนบดี  (  Tanabordee  )  แปลว่า  rich man

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  city

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  town

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า…