บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ณ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ณ  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

ณพิชญา  (  Napitchaya  )  แปลว่า     ที่ผู้รู้

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ

ณหฤทัย  (  Naharutai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ

ณฤทัย  (  Narutai   )  แปลว่า  ในใจ   ที่ใจ

ณกมล  (  Nakamol  )  แปลว่า  ในใจ

ณอัญญา  (  Naanya  )  แปลว่า  ที่อื่น

ณญาดา  (  Nayada  )  แปลว่า  ที่ผู้รู้

ณนภา  (  Nanapa  )  แปลว่า  ในสวรรค์

ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า   ที่เชื้อสาย

ณภัทรา  (  Napattra  )  แปลว่า  ที่น่ารัก     ที่งาม      ที่ดี

ณกานดา  (  Nakanda  )  แปลว่า    ในที่รัก

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐาวดี  (  Nattawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐาวลี  (  Nattawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattathip  ,  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ช…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เนือง "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เนือง  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า    เสมอ

เนืองนุช  (  Nuangnuch  )  แปลว่า    เสมอน้อง

เนื่องนิจ  (  Nuangnij  )  แปลว่า  ยั่งยืนเสมอ

เนืองกุล  (  Nuangkul  )  แปลว่า   เสมอเชื้อสาย

เนืองนาถ  (  Nuangnath  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่งเสมอ

เนีองนาฏ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้เสมอ

เนืองเนตร  (  Nuangnet  )  แปลว่า  ผู้มองเห็นเสมอ

เนืองลักษณ์  (  Nuanglak  )  แปลว่า  มีลักษณะเสมอ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

เนือง  (  Nuang  )  แปลว่า  เสมอ     บ่อย

เนืองพันธุ์  (  Nuangpan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองพงษ์  (  Nuangpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองพงศ์  (  Nuangpong  )  แปว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองกานต์  (  Nuangkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ

เนืองนาท  (  Nuangnat  )  แปลว่า    นับถือเสมอ

เนืองกรณ์  (  Nuangkorn  )  แปลว่า  ฉลาดเสมอ

เนืองณัฐ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ

เนืองณัฏฐ์  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ

เนืองนัฐ  (  Nuangnat  )…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " นลิน "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  นลิน  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง   และ  ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

นลินทิพ  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

นลินทิพย์  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

นลินธาร  (  Nalintan  )  แปลว่า  ลำน้ำบัว

นลินพรรณ  (  Nalinpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

นลินนาฏ  (  Nalinnat  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

นลินสินี  (  Nalinsinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

นลินรัตน์  (  Nalinrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

นลินวลี  (  Nalinwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

นลินวดี  (  Nalinwadee  )  แปลว่า  บัว

นลินกาญจน์  (  Nalinkan  )  แปลว่า  บัวทอง

นลินนุช  (  Nalinnuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งบัว

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว      หมู่ดอกบัว

นลินีทิพ  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

นลินีทิพย์  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )   แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

นลินีรัตน์  (  Nalineerat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว

นลินกุล  (  Nalinkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

นลินพงษ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มาลินี "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มาลินี  "  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้  อาทิ  เช่น

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

มาลินีกานต์  (  Malineekan  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นที่รัก

มาลินีนาฏ  (  Malineenat  )  แปลว่า  นางามดั่งดอกไม้

มาลินีนาถ  (  Malineenat  )  แปลว่า   ดอกไม้ผู้เป็นที่พึ่ง

มาลินีทิพ  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์

มาลินีทิพย์  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็น

ของเทวดา

มาลินีนุช  (  Malineenuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งดอกไม้

มาลินีกุล  (  Malineekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้

มาลินีลักษณ์  (  Malineelak  )  แปลว่่า  ลักษณะดอกไม้

มาลินีลักขณ์  (  Malineelak  )  แปลว่า  ลักษณะดอกไม้  

มาลินีธาร  (  Malineetan  )  แปลว่า  ดอกไม้ลำน้ำ

มาลินีธร    (  Malitorn  )   แปลว่า     ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกไม้

มาลินีภัทร์  (  Malineepat  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  มาลี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

มาลีรัตน์  (  Maleerat  )  แปลว่า   ดอกไม้แก้ว

มาลีกานต์  (  Maleekan  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ปรี "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปรี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ปรียา   (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียารัตน์  (  Preeyarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภัทร์  (  Preeyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ปรียาพัชร์  (  Preeyapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาณัฐ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ปรียาสินี  (  Preeyasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ปรียานาฏ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก

ปรียาพัณณ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก

ปรียาพันธุ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

ปรียากุล  (  Preeyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

ปรียาภัค  (  Preeyapak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักโชคดี

ปรียากานต์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " รุ้ง "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  รุ้ง  "  มีชื่อ  ผู้หญิง    ดังนี้  อาทิ  เช่น

รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเห็นเป็นสี

เจ็ดสี     รุ้งกินน้ำ     เหยี่ยวชนิดหนึ่ง

รุ้งเพชร  (  Rungpech  )  แปลว่า  สีรุ้งที่ปรากฏในเพชรพลอย

รุ้งลดา  (  Runglada  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง

รุ้งทิพย์  (  Rungthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา

รุ้งทิพ  (  Runhthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า   รุ้งสวรรค์

รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งนภา  (  Rungnapa  )  แปลว่า  รุ้งกินน้ำ

รุ้งตะวัน  (  Rungtawan  )  แปลว่า  แสงเจ็ดสีแห่งดวงตะวัน

รุ้งเรขา  (  Rungrekha  )   แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งพัชรา  (  Rungpatchara  )  แปลว่า   สีรุ้งที่ปรากฏในเพชร

รุ้งพิมล  (  Rungpimol  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งพัชรี  (  Rungpatcharee  )  แปลว่า  รุ้งเพชร

รุ้งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก

รุ้งกานด์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก

รุ้งลักขณา  (  Runglakkhana  )  แปลว่า  รุ้ง

รุ้งลักษณา  (  Runglaksana  )  แปลว่า  รุ้ง

รุ้งภัสรา  (  Rungp…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ธ " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ธ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ธัญธาร  (  Tanyatan  )  แปลว่า  ลำน้ำดี

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ลักษณะดี

ธัญสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญนาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญนุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาภรณ์   (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาเรศ  (  Tanyares  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธฺิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกผู้ประเสริฐ

ธารารัตน์  (  Tararat  )  แปลว่า  ลำน้ำที่ประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ธันวา  (  Tanwa  ,  Tanva  )  แปลว่า  ชื่อเดือนธันวาคม

ธนู   (  Tanoo  )  แปลว่า  ชื่อราศีธนู        อาวุธชนิดหนึ่ง

ธเนศ  (  Tanes  )  แปลว่า   เจ้าแห่งทรัพย์

ธาดา  (  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ต " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ต  "ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ตุลยาณี  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน

ตุลยาณีย์  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน

ตรีรัตน์  (  Treerat  )  แปลว่า  แก้วสามดวง

ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า  น้องสาม

ตรีลักษณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ตรีลักขณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก

ต้องใจ  (  Tongjai  )  แปลว่า  ถูกใจ     ชอบ

ต้องตา  (  Tonhta  )  แปลว่า  ชอบ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ตุลย์  (  Tul  )  แปลว่า  ชื่อราศีตุลย์

ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม

ตรีพงศ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม

ตรีพงษ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม

ตรัย  (  Trai  )  แปลว่า  สาม

ตรัยลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ไตร  (  Trai  )  แปลว่า  สาม

ไตรลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  เชื้อสาย    เผ่าพันธุ์

ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม

ติณ  (  Tin  )  แปลว่า  หญ้า

ตฤณ  (  Trin  )  แปลว่า  หญ้า…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ส " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ส  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  สิงหาคม  "  สิ  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว

สินีนาถ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

สินีณัฐ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

สินีทิพ  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สินีทิพย์  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

สินีกานด์  (  Sineekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

สินีภัทร์  (  Sineepat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

สิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นมิ่งขวัญ

สิริทิพ  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภสวรรค์

สิริทิพย์  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชายอาทิ  เช่น

สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า    สิงโต

สิงหา  (  Sin…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พ " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น  

เกิดเดือน  พฤษภาคม  และ  เดือน  พฤศจิกายน   "  พฤ  "

มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า    ต้นไม้

พฤกษานาฏ  (  Pruksanat  )  แปลว่า  ต้นไม้นาง

พฤกษาวดี  (  Pruksawadee  )  แปลว่า    ต้นไม้

พฤกษาวลี  (  Pruksawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายไม้

พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ

พฤกษากุล  (  Pruksakul  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พฤกษ์พงศ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

พฤกษ์พงษ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

พฤทธ์  (  Prut  )  แปลว่า  ฉลาด      ชำนาญ  

พฤทธิ์  (  Prut  )   แปลว่า  ความเจริญ     ความมั่งคั่ง

พฤษภ  (  Pruksop  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปโค

พฤศจิก  (  Pruksajik  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปแมงป่อง

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก "ตามเดือนเกิด 3

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  3  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  กันยายน  "  กัน  "  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิ  เช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง      ลูกสาว

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาวดี  (  Kanyawadee  )  แปลว่า  นางงาม

กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกสาว

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กันยากานด์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กันยาทิพ  (  Kanyathip  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

กันยาทิพย์  (  Kanyathp  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

กันยากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี

กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า   นางงาม

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด 2

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "ตามเดือนเกิด  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  กรกฎาคม  "  กร   "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า   มือบัว   แสงแห่งดวงใจ

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว    ไหว้

กรเรขา  (  Kornrekha  )  แปลว่า  แสงงาม

กรทิพ  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์

กรทิพย์  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา

กรทิพา  (  Korntipa  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน

กรทิวา  (  Korntiva  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน

กรรวี  (  Kornrawee  )  แปลว่า  แสงตะวัน

กรรัชนี  (  Kornratchanee  )  แปลว่า  แสงแห่งราตรี

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ช่อฟ้า   เครื่องประดับ

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกหอมกลีบสีขาว

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กรกฎ  (  Korrakod  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปปู

กรกฏ  (  korrakot  )  แปลว่า   ชื่อกลุ่มดาวรูปปู

กรกฎพงศ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

กรกฎพงษ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

กรกฏพงศ์  (  Korrako…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

เกิดเดือน  กุมภาพันธ์    " กุ  "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กุสุมา  (  Kusuma  )   แปลว่า   ดอกคำ

กุสุมาวดี  (  Kusumawadee  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุสุมาวลี  (  Kusumawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกคำ

กุหลาบ  (  Kulab  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกหอมก้านเป็นหนาม

กุลวดี  (  Kulwadee  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลกันยา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลนารี   (  Kulnaree  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี

กุลนาฏ  (  Kullanat  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี

กุลนุช  (  Kullanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีตระกูลดี

กุลลดา  (  Kullada  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีตระกูลดี

กุลชนา  (  Kulchana  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลเรขา  (  Kulrekha  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

กุลทิพ  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลสวรรค์

กุลทิพย์  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลเป็นของเทวดา

กุลกัญญา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีสกุลดี

กุลพัชร์  (  Kullapach  )  แปลว่า  เพชรในสกุล

กุลอนง…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 4 "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  4  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

เกิดเดือน   มิถุนายน  (  มิ  )  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มิตราภรณ์  (  Mittraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเพื่อนเป็นเครื่องประดับ

มิ่งขวัญ  (  Mingkhwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

มิตรลดา  (  Mitlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มิตร  (  Mit  )  แปลว่า  เพื่อน

มิตรชาญ  (  Mitchan  )  แปลว่า  เพื่อนว่องไว

มิตรชัย  (  Mitchai  )  แปลว่า  การชนะเพื่อน

มิตรพงศ์  (  Mitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน

มิตรพงษ์  (  Mitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน

มิตรกุล  (  Mitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน

มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ

มิ่งมนัส  (  Mingmanas  )  แปลว่า  ขวัญใจ

มิ่งพัฒน์  (  Mingpat  )  แปลว่า  มีความเจริญ

มิ่งพงศ์  (  Mingpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

มิ่งพงษ์  (  Mingpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

มิ่งพฤกษ์  (  Mingpruk  )  แปลว่า    ต้นไม้งาม

มิ่งพนัส  (  Mingpanas  )  แปลว่า  ป่างาม

มิ่งพันธุ์  (  Mingpan  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 3 "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  3  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

เกิดเดือน  เมษายน   (  เม  )   มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับกลุ่มดาวเมษ

เมษาวดี  (  Mesawadee  ,  Mesavadee  )  แปลว่า  แกะ

เมษาวลี  (  Mesawalee  ,  Mesavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ

เมษาพัชร์  (  Mesapach  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ

เมษารัตน์  (  Mesarat  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

เมธาวดี  (  Metawadee  ,  Metavadee  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

เมธาวลี  (  Metawalee  ,  Metavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

เมธาภรณ์  (  Metaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

เมขลา  (  Mekhala  )  แปลว่า  สายรัด

เมขลา  (  Mekkhala  )  แปลว่า  ชื่อเทพธิดารักษาสมุทร

เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาว   แกะ

เมษพงศ์  (  Messapong  )  แปลว่า    เชื้อสายแกะ

เมษพงษ์  (…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 2 "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด    มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

เกิดเดือน  มีนาคม  (  มี  )   ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มีนมาส  (  Meenmas  )  แปลว่า  เดือนปลา

มีนมาศ  (  Meenmas  )  แปลว่า  ปลาทอง

มีนลดา  (  Meenlada  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนอนงค์  (  Meenanong  )  แปลว่า  นางปลา    นางเงือก

มีนทิพ  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาสวรรค์

มีนทิพย์  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา

มีนวดี  (  Meenwadee  ,  Meenvadee  )  แปลว่า  ปลา

มีนวลี  (  Meenwalee  ,  Meenvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนวลัย  (  Meenwalai  ,  Meenvalai  )  แปลว่า  กำไลปลา

มีนาทิพย์  (  Meenathip  ,  Meenatip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มี  (  Mee   )  แปลว่า   คงอยู่

มีศักดิ์  (  Meesak  )  แปลว่า    ผู้มีความสามารถ

มีนา  (  Meena  )  แปลว่า  ปลา

มีนากุล  (  Meenakul  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนาพงศ์  (  Meenapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนาพงษ์  (  Meenapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม ตามเดือนเกิด  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน มกราคม  (  ,มะ  )  มีชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย       แก้ว

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

มณีกานด์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

มนัสนันท์  (  Manassanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งใจ

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม

มนู  (  Manoo  )  แปลว่า    ผู้สร้างมนุษย์

มโนรม  (  Manorom   )  แปลว่า  งาม

มโนรถ  (  Manorath  )  แปลว่า  ความใฝ่ฝัน

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เกียรติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เกียรติ  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น

เกียรติ  (  Kiat   )  แปลว่า   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ

เกียรติยศ  (  Kiattiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและชื่อเสียง

เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง

เกียรติภูมิ  (  Kiattipoom  )  แปลว่า    สง่ามีชื่อเสียง

เกียรติพงศ์  (  Kiattipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

เกียรติพงษ์  (  Kiattipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

เกียรติวุฒิ  (  Kiattiwut  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

เกียรติภัส  (  Kiattipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง

เกียรติภัสร์  (  Kiattipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง

เกียรติรัฐ  (  Kiattirat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งแว่นแคว้น

เกียรติชาติ  (  Kiattichat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งตระกูล

เกียรติณัฐ  (  Kiattinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

เกียรติณัฏฐ์  (  Kiattinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

เกียรติพัฒน์  (  Kiattipat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

เกียรติวัฒน์  (  Kiattiwat  )  แ…

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " กรณ์ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  ""  กรณ์  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด    ชำานาญ  

ณัฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ณัฏฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ภัทรกรณ์  (  Pattarakorn  )  แปลว่า  ฉลาดน่ารัก

พัฒนกรณ์  (  Pattanakorn  )  แปลว่า  ความเจริญที่ฉลาด

วงษกรณ์  (  Wongsakorn  ,  Vongsakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

พงศกรณ์  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

วัจนกรณ์  (  Watjanakorn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่ฉลาด

ลักษณกรณ์  (  Laksanakorn  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ฉลาด

ยุทธกรณ์  (  Yuttakorn  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่ฉลาด

ธนากรณ์  (  Tanakorn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์ที่ฉลาด

ศุภกรณ์  (  Supakorn  )  แปลว่า  ฉลาดเจริญ

ถิรกรณ์  (  Thirakorn  )  แปลว่า  ฉลาดมั่นคง

นรากรณ์  (  Narakorn  )  แปลว่า  คนฉลาด

วรกรณ์  (  Worrakorn  ,  Vorrakorn  )  แปลว่า  ฉลาดดี

จุฑากรณ์  (  Jutakorn  )  แปลว่า  ฉลาดที่สุด

เมธากรณ์  (  Metakorn  )  แปลว่า  ฉลาดยิ่ง

อติกรณ์  (  Atikorn  )  แปลว่า  ฉลาดมาก

โชติ…

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " นรี "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  นรี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

พิชญานรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

สุทธินรี  (  Suttinaree  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

อมรานรี  (  Amaranaree  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

กานด์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ศิรานรี  (  Siranaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง

ผกายนรี  (  Phakienaree  )  แปลว่า  ดาวนาง

ณัฐนรี  (  Nattanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

โศภิตานรี  (  Sopitanaree  )  แปลว่า  นางงาม

พิทยานรี  (  Pittayanaree  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

ภัสรานรี  (  Passaranaree  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

กุลนรี  (  Kulnaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

จุฑานรี  (  Jutanaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง

จารุนรี  (  Jarunaree  )  แปลว่า  นางงาม

ประภานรี  (  Prapanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

ชไมนรี  (  Chamainaree  )  แปลว่า  นางทั้งคู่

อัญญานรี  (  Anyanaree  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

พัชรานรี  (  Patcharanaree  )  แปลว่า  นางแ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วรา  "  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

วราภรณ์  (  Waraporn  ,Varaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ประเสริฐ

วรารัตน์  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

วราพัชร์  (  Warapach  ,  Varapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

วรามณี  (  Waramanee  ,  Varamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

วรานาฏ  (  Waranat  , Varanat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

วรานุช  (  Waranuch  ,  Varanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ

วรากานด์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรากานต์  (  Warakan ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรากาญจน์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วราณัฏฐ์  (  Waranat  ,  Varanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วราลักษณ์  (  Waralak  ,  Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

วราลักขณ์  (  Waralak  , Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

วราพัณณ์  (  Warapan  , Varapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

วราภัค  (  Warapak  ,  Varapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีเลิศ

วราพิชญ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิมพา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิมพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น

พิมพา  (  Pimpa  )  แปลว่า   รูปเหมือน

พิมพาพัชร์  (  Pimpapach  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร

พิมพารัตน์  (  Pimparat  )  แปลว่า  รูปเหมือนแก้ว

พิมพามณี  (  Pimpamanee  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร

พิมพาภัส  (  Pimpapas  )  แปลว่า  รูปเหมือนแสงสว่าง

พิมพาพลอย  (  Pimpaploy  )  แปลว่า   รูปเหมือนพลอย

พิมพาพรรณ  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม

พิมพาพัณณ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม

พิมพาพันธุ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย

พิมพากุล  (  Pimpakul  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย

พิมพาวัลย์  (  Pimpawal  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครือเถา

พิมพากานต์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก

พิมพากานด์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก

พิมพาภัค  (  Pimpapak  )  แปลว่า  รูปเหมือนเกียรติ

พิมพาภรณ์  (  Pimpaporn  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครื่องประดับ

พิมพากมล  (  Pimpakamol  )  แปลว่า  รูปเหมือนใจ

พิมพาวดี  (  Pimpawadee  ,  Pimpavadee  )  แปลว่า  รูปเหมือน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " บัว "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  บัว  "  มีดังนี้  อาทิ  เช่น

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำ  มีหลายชนิด

บัวชมพู  (  Buachompoo  )  แปลว่า  บัวสีชมพู

บัวหลวง  (  Bualuong  )  แปลว่า  ไม้น้ำชนิดหนึ่ง

บัวขาว  (  Buakhao  )  แปลว่า  บัวสีขาว

บัวลอย  (  Bualoy  )  แปลว่า  ชื่อขนมหวานชนิดหนึ่ง

ชื่อที่มีความหมายว่า  บัว   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิ  เช่น

ชื่อผู้หญิง  มี  ดังนี้

กชกร   (  Kotchakorn  )  แปลว่า  มือบัว     ไหว้    ดอกบัว

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว      ไหว้  

กมล  (  Kamol  )   แปลว่า  บัว   ดอกบัว

กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

กมลทิพ  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

กมลทิพย์  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  ชื่อบัวชนิดหนึ่ง

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  ชื่อบัว

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว

บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกบัวเผื่อน

บุษยา  (  Butsaya  )  แป…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ดาริกา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ดาริกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ดาริกาทิพย์  (  Darikathip  ,  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

ดาริกาทิพ  (  Darikathip  ,  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์

ดาริการัตน์  (  Darikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

ดาริกามณี  (  Darikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดาริกาภัทร์  (  Darikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม

ดาริกาวดี  (  Darikawadee  ,  Darikavadee  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาวลี  (  Darikawalee  ,  Darikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

ดาริกากุล  (  Darikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

ดาริกานุช  (  Darikanuch  )  แปลว่า  น้องดาว

ดาริกากานด์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก

ดาริกากานต์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก

ดาริกากาญจน์  (  Darikakan  )  แปลว่า   ดาวทอง

ดาริกามาศ  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง

ดาริกามาส  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์

ดาริกาภัส   (  Darikapas  )  แปลว่า  แสงดาว

ดาริกาพรรณ  (  Darikapan  )  แปล…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กฤติกา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กฤติกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ดาว

กฤติกาภรณ์  (  Krittikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

กฤติกาทิพย์  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของ

เทวดา

กฤติการัตน์  (  Krittikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

กฤติกาพัชร์  (  Krittikapach  )  แปลว่า  ดาวเพชร

กฤติกานาฏ  (  Krittikanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดาว

กฤติกานุช  (  Krittikanuch  )  แปลว่า   น้องดาว

กฤติกาภัทร์  (  Krittikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม     ดาวน่ารัก    

กฤติกากุล  (  Krittikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

กฤติกาภัค  (  Krittikapak  )  แปลว่า  ดาวโชคดี

กฤติกาทิพ  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์

กฤติกามาส  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์

กฤติกามาศ  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง

กฤติกาวดี  (  Krittikawadee  ,  Krittikavadee  )   แปลว่า  ดาว

กฤติกาวลี  (  Krittikawalee  ,  Krittikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

กฤติกามณี  (  Krittikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร

กฤติกาภัส  (  Krittikapas  )  แป…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาดารัตน์  (  Madarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่

มาดาพัชร์  (  Madapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่

มาดากานต์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาดากานด์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาตารัตน์  (  Matarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่

มาตาพัชร์   (  Matapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่

มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาตากานด์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาตากุล  (  Matakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

มาณวิกา  (  Manwika  ,  Manvika  )  แปลว่า  หญิงสาว

มาติกา  (  Mattika )  แปลว่า  แม่บท

มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เจษฎา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เจษฎา  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น

เจษฎา  (  Jessada ,  Jetsada  )   แปลว่า   ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่นำสุขมาให้

เจษฎาพงศ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพงษ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพันธุ์  (  Jessadapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎากุล  (  Jessadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎายุทธ์  (  Jessadayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎารัฐ  (  Jessadarat  )  แปลว่า  แคว้นแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาวัฒน์  (  Jessadawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพัฒน์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู่เป็นใหญ่

เจษฎาภัทร์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่น่ารัก

เจษฎาวัจน์  (  Jessadawat ,  Jessadawaj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาสัณห์  (  Jessadasan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุภาพ

เจษฎาชัย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาไชย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญกว่…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ลดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ลดา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เชื้อสาย   สาย     สร้อย

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  สร้อยทองคำ

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  สร้อยเพชร

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladaval  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา

ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดาทิพย์  (  Ladathip  ,  Ladatip  )  แปลว่า  สร้อยเป็นของเทวดา

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนาง

ลดากุล  (  Ladakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย

ลดานาถ  (  Ladanat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  สร้อยเครื่องประดับ

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

ลดาวดี  (  Ladawadee  ,  Ladavadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดาวัลลี  (  Ladawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ลดาณัฐ  (  Ladanat  )  แปลว่า  สายนักปราชญ์

ลดาณัฏฐ์  (  ladanat  )  แปลว่า  สายนักปราชญ์

ลดาพรรณ  (  ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง

ลดาวรรณ  (  Ladawan …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เพียง  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เท่า    เหมือน      เสมอ      พอ  

เพียงดาริกา  (  Piangdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว

เพียงชนก  (  Piangchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

เพียงสุดา  (  Piangsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

เพียงพัชรา  (  Piangpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

เพียงเพชรา  (  Piangpetchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

เพียงพิชญา  (  Piangpitchaya  )  แปลว่า  เสมอผู้รู้

เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงวิมล  (  Piangwimol  ,  Piangvimol  )  แปลว่า  งามเสมอ

เพียงสินี  (  Piangsinee  )  แปลว่า  เหมือนนาง

เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  มีความเจริญเสมอ

เพียงกนิษฐา  (  Piangkanitta  )   แปลว่า  เหมือนน้อง

เพียงขนิษฐา  (  Piangkhanitta  ) แปลว่า    เหมือนน้อง

เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )แปลว่า  เหมือนเต็มไปด้วย

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม

เพียงภัค  (  Piangpak  )  แปลว่า  โชคดี…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิพา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ทิพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )   แปลว่า   วัน   สวรรค์

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพาพัชร์  (  Tipapach  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน

ทิพานาฏ  (  Tipanat  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพาวดี  (  Tipawadee  ,  Tipavadee  )  แปลว่า  สวรรค์

ทิพาวลี  (  Tipawalee  ,  Tipavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายสวรรค์

ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน

ทิพาทิพย์  (  Tipathip  ,  Tipatip  )  สวรรค์เป็นของเทวดา

ทิพาธาร  (  Tipatan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งสวรรค์

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันพระจันทร์

ทิพาภัค  (  Tipapak  )  แปลว่า  วันแห่งโชคดี

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาพัณณ์  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาลดา  (  Tipalada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน

ทิพาสินี  (  Tipasinee  )  แปลว่า  นางสวรรค…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชุติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชุติ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิ  เช่น

ชื่อผู้หญิง

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า   ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุตินาฏ  (  Chutinat  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ชุติวดี  (  Chutiwadee ,  Chutivadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติวลี  (  Chutiwalee , Chutivalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง

ชุติลักขณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

ชุติมณี  (  Chutimanee  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง      ดาวดวงมี่สว่างไสว

ชุติรัตน์  (  Chutirat  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ชุติ  (  Chuti  ,  Chuthi  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง     ดวงดาว

ชุติพัฒน์  (  Chutipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

ชุติวัฒน์  (  Chutiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

ชุติภัทร์  (  Chtipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจิญรุ่งเรือง

ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง

ชุติพงษ์ …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ญาดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ญาดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้   อาทิ  เช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ผู้รู้

ญาดาทิพย์  (  Yadathip  ,  Yadatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาลักษณ์  (  Yadalak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ญาดาลักขณ์  (  Yadalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ญาดากุล  (  Yadakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ญาดานาถ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

ญาดาพรรณ  (  Yadapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ญาดานุช  (  Yadanuch  )  แปลว่า  น้องผู้รู้

ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  ผู้รู้นำสุขมาให้

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดากานต์  (  Yadakan  )  แปลว่า  ผู้รู้อันเป็นที่รัก

ญาดากาญจน์  (  Yadakan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์

ญาดาภัค  (  Yadapak  )  แปลว่า  นักปราช…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุร 2 "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุร 2  "  มีชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิ  เช่น

สุระ  (  Sura  )  แปลว่า  กล้าหาญ   เข้มแข็ง   เทวดา

สุรเดช  (  Suradech  )  แปลว่า   ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า

สุรเดชน์  (  Suradech  )  แปลว่า  ลูกศรเป็นของเทวดา

สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

สุรณัฏฐ์   (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

สุรกานต์  (  Surakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญอันเป็นที่รัก

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญอันเป็นที่พึ่ง

สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้าหาญ

สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเจริญกว่า

สุรกรณ์  (  Surakorn  )  แปลว่า  ฉลาดเข้มแข็ง

สุรกฤตย์  (  Surakrit  )  แปลว่า  เกียรติแห่งผู้กล้า

สุรธร  (  Suratorn  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งผู้กล้า

สุรเชษฐ์  (  Surachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ

สุรเทพ  (  Suratep  )  แปลว่า  เทวดาผู้กล้าหาญ

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรพงษ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

สุรวุฒิ  (…