บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2019

ชื่อที่มีคำว่า พงศ - พงศ์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พงศ  หรือ  พงศ์  มีดังนี้  อาทิเช่น 

พงศ  ,  พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา 

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์ 

พงศธร  (  Pongsatorn  )   แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์ 

พงศ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ 

พงศ์มยูร  (  Pongmayoon  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง 

พงศ์เมษ  (  Pongmes  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ 

พงศ์ดนัย  ( Pongdanai  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย 

พงศ์วิสุทธิ์  (  Pongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

วนาพงศ์  (  Wanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า 

วนัสพงศ์  (  Wanaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า 

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแว่นแคว้น 

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

สรพงศ์  (  Sorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแกล้วกล้า 

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเทวดา  ,  เชื้อส…

ชื่อที่มีคำว่า ธิดา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ธิดา  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  ลูกหญิง 

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยแห่งลูกหญิง 

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาลาวัณย์  (  Tidalawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม 

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน 

ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง 

ทิชาธิดา  (  Tichatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เกิดสองหน 

นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี 

พิสุทธิ์ธิดา  (  Pisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้บริสุทธิ์ 

ภัสราธิดา  (  Passaratida  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่ง…

ชื่อที่มีคำว่า ละออง

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ละออง  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่น  ,  ผง 

ละอองดาว  (  Laorngdao  )  แปลว่า  ผงดาว  ,  ฝุ่นดาว  ,  ส่วนเล็กๆ

ของดาว

ละอองลดา  (  Laornglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ละอองกาญจน์  (  Laorngkan  )  แปลว่า  ผงทอง

ละอองลาวัณย์  (  Laornglawan  )  แปลว่า  ผงงาม  ,  ส่วนเล็กๆน่ารัก

ละอองมณี  (  Laorngmanee  )  แปลว่า  ผงเพชรพลอย  ,  กากเพชร

ละอองรัตน์  (  Laorngrat  )  แปลว่า  ผงเพชรพลอย 

ละอองพัชร์  (  Laorngpach  )  แปลว่า  ผงเพชร

ละอองสินี  (  Laorngsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  นางผู้เป็นส่วนเล็กๆ

ละอองน้ำ  (  Laorngnam  )  แปลว่า  ผงน้ำ , ส่วนเล็กๆของน้ำ

ละอองฝน  (  Laorngfon  )  แปลว่า  ผงฝน , ส่วนเล็กๆของน้ำฝน

ละอองเรณู  (  Laorngrenoo  )  แปลว่า  ผงเกสรดอกไม้

พิมพ์ละออง  (  Pimlaorng  )  แปลว่า  เหมือนละออง

พิศละออง  (  Pislaorng  )  แปลว่า  แลดูละออง

เครือละออง  (  Krualaorng  )  แปลว่า  เชื้อสายละออง 

ละอองพิสุทธิ์  (  Laorngpisut  )  แปลว่า  ส่วนเล็กๆที่บริสุทธิ์ 

ละอองทิพย์  (  Laorngtip  ,  Laorngthip  )  แปลว่า  ส่วน…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าออกเสียงว่า วะ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าออกเสียงว่า  วะ  มีดังนี้ อาทิเช่น 

วนิดา  (  Wanida , Vanida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  หญิงสาว  , หญิง

วนิดากานต์  (  Wanidakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

วนิดาทิพย์  (  Wanidatip  ,  Wanidathip  )  แปลว่า  นางผู้เป็น

ของเทวดา

วนิดาวลี  (  Wanidawalee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

วนิดาวัลลี  (  Wanidawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

วนิดาภรณ์  (  Wanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

วนาพรรณ  (  Wanapan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความงาม 

วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  แนวป่า 

วนากาญจน์  (  Wanakan  )  ป่าทองคำ 

วนารัตน์  (  Wanarat  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย  ,  ป่าแก้ว 

วนามณี  (  Wanamanee  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย

วนาวารี  (  Wanawaree  )  แปลว่า  น้ำป่า

วนาภรณ์  (  Wanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับป่า 

วนาวัลย์  (  Wanawal  ,  Wanawan  )  แปลว่า  เครือเถาป่า 

วนาทิพย์  (  Wanatip  ,  Wanathip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา

วนัสนันท์  (  Wanassanan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความยินดี 

วนัสทิพย์  (  Wanastip  ,  Wanasthip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา 

วณิชยา  (  Wan…

ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด มีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น 

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  ,  รุ่งเรือง  ,  แสง 

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  แสงเพชร 

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  รัศมี  ,  แสงสว่าง

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี 

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก

ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร 

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร 

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

พ…

ชื่อผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วย ดนุ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ดนุ มีดังนี้ อาทิเช่น 

ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน , ตัว , ตน , ข้าพเจ้า 

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง 

ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งฉัน

ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน 

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน

ดนุภัทรา  (  Danupattra  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก

ดนุภัสรา  (  Danupassara  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ความงามแห่งฉัน

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งฉัน

ดนุพิสุทธิ์  (  Danupisut  )  แปลว่า  ฉันสุกใส  ,  ฉันหมดจด 

ดนุรุจิรา  (  Danurujira  )  แปลว่า  ฉันสวย  ,  ฉันงาม  ,  ฉันรุ่งเรือง

ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนุลาว…

ชื่อที่มีตัว ญ

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว ญ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ,  ผู้มีความรู้

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

สิริญาตา  (  Siriyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม 

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กตัญชลี  (  Katanchalee  )  แปลว่า  ยกมือไหว้ 

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เจริญ 

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว 

วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  ผู้แจ้ง  ,  นักปราชญ์ 

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  งาม  ,  สวย 

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง 

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า 

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  ,  ของมีค่าอื่นๆ…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

สุ  (  Su  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกรรณิกา  (  Sukannika  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

สุกรรณิการ์  (  Sukannika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์งาม  ,  ดอกกรรณิการ์งาม

สุกณิการ์  (  Sukanika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์งาม  ,  ดอกกรรณิการ์งาม 

สุจริยา  (  Sujariya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาดี 

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดี  ,  ผู้งดงามยิ่ง

สุณัฏฐา  (  Sunatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

สุทัศนีย์  (  Sutassanee  )  แปลว่า  งามดี 

สุทิพา  (  Sutipa  )  แปลว่า  วันดี 

สุทิวา  (  Sutiwa  )  แปลว่า  วันดี 

สุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนดี  ,  นกงาม 

สุธัญญา  (  Sutanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี 

สุธิดา  (  Sutida  ,  Suthida  )  แป…

ชื่อนี้แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อนี้แปลว่าอะไร  บางท่านเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และ อยาก

ทราบว่า ชื่อของท่านแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

Katanchalee  (  กตัญชลี  )  แปลว่า  ยกมือไหว้  ,  ไหว้

Jongkol  (  จงกล  )  แปลว่า  บัว

Jongkolnee  (  จงกลนี  )  แปลว่า   บัว

Jittra  (  จิตรา  )  แปลว่า  งดงาม 

Sujittra  (  สุจิตรา  )  แปลว่า  งดงามดี

Wijittra  ,  Vijittra  (  วิจิตรา  )  แปลว่า  งดงาม 

Tawicha  (  ทวิชา  )  แปลว่า  นก ( ผู้เกิดสองครั้ง  )

Ticha  (  ทิชา  )  แปลว่า  นก  (  (ุ  ผู้เกิดสองครั้ง  )

Nuollaorng  (  นวลละออง  )  แปลว่า  ผุดผ่องเป็นใย

Bangorn  (  บังอร  )  แปลว่า  นาง 

Pranot  (  ประณต  )  แปลว่า  น้อมไหว้

Praneet  (  ประณีต  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ละเอียด

Panalee  (  พนาลี  )  แปลว่า  แนวป่า 

Panor  (  พะนอ  )  แปลว่า  เอาใจ

Metawee  (  เมธาวี  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

Rujira  (  รุจิรา  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  ,  สวย

Lada  (  ลดา  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

Ladawan , Ladawal  (  ลดาวัลย์  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้เป็นไม้เถา  ดอกเป็นพวงสีขา…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า คุณา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า คุณา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชายดังนี้

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี 

คุณากุล  (  Kunakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี 

คุณากานต์  (  Kunakan  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้เป็นที่รัก 

คุณาธร  (  Kunatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี 

คุณาธรณ์  (  Kunatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้แห่งความดี

คุณาพงศ์  (  Kunapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความดี

คุณาพงษ์  (  Kunapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความดี 

คุณาเดช  (  Kunadech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความดี 

คุณาดชน์  (  Kunadech  )  แปลว่า  ลูกศรแห่งความดี 

คุณาณัฐ  (  Kunanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี 

คุณาณัฏฐ์  (  Kunanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี

คุณาพร  (  Kunaporn  )  แปลว่า  พรแห่งความดี 

คุณาสิทธ์  (  Kunasit  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้สำเร็จ

คุณาสิทธิ์  (  Kunasit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งความดี  , ความสำเร็จแห่งความดี

คุณานันท์  (  Kunanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งความดี

คุณาภาคย์  (  Kunapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีแห่งความดี

คุณาสัณห์  (  Kunasan  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้สุภา…

ชื่อที่มีคำว่า ภัทรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ภัทรา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้ อาทิเช่น

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี

ภัทรากานต์  (  Pattrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก 

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ 

ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  ผู้เจริญ 

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม 

ภัทรากมล  (  Pattrakamol  ,  Pattrakamon  )  แปลว่า  ใจงาม 

ภัทราทิพย์  (  Pattratip  ,  Pattrathip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา 

ภัทราลักษณ์  (  Pattralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก

ภัทรารัชนี  (  Pattraratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม

ภัทราวรรณ  (  Pattrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ภัทราวัลย์  (  Pattrawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก

ภัทราพันธุ์  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

ภัทรารัตน์  (  Pattrarat  )  แปลว่า  แก้วงา…

ชื่อที่มีสระโอ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วยสระ สระโอ หรือ ชื่อที่มีสระโอ มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิล  อาทิเช่น 

โกกิลา  (  Kokila  )  แปลว่า  นกดุหว่า 

โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

โขม  (  Khom  )  แปลว่า  ผ้าป่าน  , ใย  , ผ้าลินิน , ผ้าขาว  ,  ผ้าเยื่อไม้

โขมพัสตร์  (  Khommapas  )  แปลว่า  ผ้าขาว  , ผ้าลินิน 

โชติมา  ( Chotima  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง

โชติญา  (  Chotiya  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง 

โนรี  (  Noree  )  แปลว่า  นกคล้ายนกแก้วแต่มีขนสีแดง 

โบ  (  Boe  ,  Bo  )  แปลว่า  ผ้าที่ผูกเป็นหูกระต่าย

โบนัส  (  Boenas  ,  Bonas  ) แปลว่า  เงินแถมเงินปันผล 

โปรยฝน  (  Proyfon  )  แปลว่า  ฝนหยาดลงมา   

โปติกา  (  Potika  )  แปลว่า  ลูกน้อย

โปร่งฟ้า  (  Prongfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ประดับมีใบบางโปร่ง

โมรา  (  Mora  )  แปลว่า  หินลายเป็นหินมีค่า 

โมลี  (  Molee  )  แปลว่า  เมาลี  ,  ยอด  ,  มงกุฎ  ,  เมาฬี

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ต้นคัดเด้า  ,  สมอเรือ 

โรจนา  (  Rojana  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง 

โรจนี  (  Rojanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง 

โสภา  (  Sopa  )  แปลว…