บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2014

อุไรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
หลายท่านคงเคยได้ยิน  ชื่อ   อุไร  จุไร  จุรี  คงอยากทราบว่า

แปลว่าอะไร   ชื่อดังกล่าวมีใช้ในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อุไร  (  Urai  )   แปลว่า   ทองคำ

อุไรรัตน์  (  Urairat  )   แปลว่า  เพชรทองคำ

อุไรกาญจน์  (  Uraikan  )   แปลว่า   ทองคำ

อุไรกานต์  ( Uraikan  )    แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก

อุไรพัชร์  (  Uraipat ,  Uraipach  )   แปลว่า  เพชรทองคำ

อุไรมาศ  (  Uraimas  )   แปลว่า  ทองคำ

อุไรมาส  (  Uraimas  )   แปลว่า   พระจันทร์ทองคำ

อุไรวดี   (  Uraiwadee ,  Uraivadee  )   แปลว่า  ทองคำ

อุไรวลี  (  Uraiwalee  ,  Uraivalee  )   แปลว่า   สร้อยทองคำ

อุไรวรรณ  (  Uraiwan , Uraivan  )    แปลว่า  ทองงาม

อุไรพรรณ  (  Uraipan  )   แปลว่า   ทองงาม

อุไรพร  (  Uraiporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้

อุไรภรณ์  (  Uraiporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ  

จุไร  (  Jurai  )   แปลว่า   ไรผม   ไรจุก

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )   แปลว่า   ไรผมเพชร

จุไรวรรณ  (  Juraiwan , Juraivan  )   แปลว่า  ไรผมงาม

จุไรพรรณ  (  Juraipan  )   แปลว่า  ไรผมงาม 

จุไรพร  (  Juraiporn  )   แปลว่า   ไรผมนำสุขมาใ…

อัศวินแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขี้นต้นด้วย   คำว่า

อัศวิน   (  Atsawin  )   แปลว่า   นักรบขี่ม้า

ศาตรา  (  Sattra  )   แปลว่า   อาวุธ

ดุรงค์  (  Durong  )   แปลว่า   ม้า

อาชา  (  Archa  ,  Acha  )  แปลว่า  ม้า

อาชาไนย   (  Archanai  ,  Achanai  )   แปลว่า   ม้าที่มีตระกูลดี  ,    กำเนิดดี

ธนู  (  Tanoo  ,Thanoo  )   แปลว่า   เครื่องยิงด้วยสาย

ธนูทอง   (  Tanootong   )   แปลว่า   เครื่องยิงด้วยสายทำด้วยทอง

ธนุส  (  Tanus  )   แปลว่า   ชื่ออาวุธจำพวกเกาทัณฑ์

ธวัช   (  Tawat  ,  Tawach  )   แปลว่า   ธง

ธัช  (  Tach  )   แปลว่า  ธง

นรสิงห์  (  Norrasing  )   แปลว่า  นักรบใหญ่

บดีศร  (  Bordeesorn  )    แปลว่า   นายผู้เป็นใหญ่  

ประภาพ  (  Prapap  )   แปลว่า   อำนาจ  , ฤทธิ์    

ประยุทธ์   (  Prayut  )   แปลว่า   รบ ,   ต่อสู้  

พิชัย  (  Pichai  )   แปลว่า   ความชนะ

วิชัย  (  Wichai ,  Vichai  )    ความชนะ

พิชิต  (  Pichit  )   แปลว่า   ชนะ   ปราบให้แพ้

วิชิต  (  Wichit  ,  Vichit  )   แปลว่า   ชนะ ,  ปราบให้แพ้

พีร  (  Peera  )   แปลว่า   ผู้กล้า    นักรบ  ,  ผู้เพียร

พีระ  (  Peera  )   แปลว่…

คงแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  คง   มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้   อาทิเช่น

คง  (  Kong  )   แปลว่า  ตั้งมั่น  , ยั่งยืน

คงกระพัน  (  Kongkrapan  )   แปลว่า   ฟันแทงไม่เข้า ,  ยิงไม่ออก

คงคม   (  Kongkom  )    แปลว่า   ผู้เฉียบแหลมที่ยั่งยืน

คงกานต์  (  Kongkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน

คงศักดิ์  (  Kongsak  )   แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยั่งยืน

คงยศ  (  Kongyos  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในความดี

คงพัฒน์   (   Kongpat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน

คงเดช  (  Kongdet  ,  Kongdech  )  แปลว่า   ผู้มีความงามอันยั่งยืน

คงสัณห์   (  Kongsan  )   แปลว่า    งามอันยั่งยืน  

คงสวัสดิ์  (  Kongsawas  ,  Kongsavas   )  แปลว่า  ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน

คงยุทธ์  (  Kongyut  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในการต่อสู้

คงอมร  (  Kongamorn  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

สถาพร  (  Sataporn  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง   , ไม่เคลื่อนไหว  ,  ยืนยง  , มั่นคง  

สถาวร  (  Satawon  ,Satavon  ,  Sathawon  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง  ,   คงที่  ,  ยั่งยืน

ถาวร  (  Tawon  ,  Thavon   )   แปลว่า   ตั้งมั่น ,    มั่น…

รัชตะแปลว่าอะไร

รูปภาพ
คำว่า  รชต (  ระชะตะ  )  หรือ   รชตะ   หรือ   รัชตะ  แปลเหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า   เงิน ,  เป็นเงิน    , ทำด้วยเงิน

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชตากานต์  (  Ratchatakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก

รัชตากาญจน์  (  Ratchatakan  )  แปลว่า  เงินทอง

รัชดา   (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน    ทำด้วยเงิน

รัชดาภรณ์   (  Ratchadaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก

รัชดากาญจน์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า   เงินทอง

ชไมรัชต์  (  Chamairat  )   แปลว่า   เงินทั้งคู่

ชไมรัชด์  (  Chamairat   )   แปลว่า   เงินทั้งคู่

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รชต  (  Rachata  )   แปลว่า  เงิน  ,   เป็นเงิน  ,   ทำด้วยเงิน

รชตะ  (  Rachata  )   แปลว่า   เงิน   , เป็นเงิน   ,  ทำด้วยเงิน

รัชตะ  (  Ratchata  )   แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน ,  ทำด้วยเงิน

รัชต์  (  Rat  )   แปลว่า  เงิน   , เป็นเงิน  ,   ทำด้วยเงิน   

กนกรัช…

ศิลป์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่แปลต่างกัน  เช่น   ศิลป์   สิน

สิญจ   สิญจน์   มีใน

     ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิเช่น

ศิลป์  ( Sin  )  แปลว่า   การประดับ  ,  การแสดงออกมาให้ปรากฏ

ขึ้นได้อย่างงดงามน่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ  

การช่างทั่วไป      การฝีมือ    ,   ฝีมือการช่าง

สิน  (  Sin  )   แปลว่า    เงิน ,  ทรัพย์   ,    ตัด   ,   ฟันให้ขาด

สิญจ    สิญจน์   (  Sin  )   แปลว่า   การรดน้ำมนต์

สินธุ์  (  Sin  )   แปลว่า   ชื่อแม่น้ำสินธุในอินเดีย   , ลำน้ำ  ,  แม่น้ำ  , สายน้ำ  , ทะเล ,  มหาสมุทร

สินธพ  (  Sintop  )   แปลว่า    เนื่องจากแม่น้ำสินธุ   ,   เกลือสินเธาว์   , ม้าพันดีเกิดที่ลุ่มแม่น้ำสินธุ

ศิลป์พงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายช่าง

ศิลป์พงศ์   (  Sinpong   )   แปลว่า   เชื้อสายช่าง

สินพงศ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

สินพงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

เจริญศิลป์  (   Jarernsin  )     แปลว่า  ผู้มีความเจริญทางช่าง

เจริญสิน   (  Jarernsin  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญด้วยทรัพย์

ต่อศิลป์  (  Torsin  )   แปลว่า   สืบทอดการช่าง

ท…

เรืองแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   เรือง   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เรืองศรี  ( Ruangsri  )    แปลว่า   รุ่งเรืองด้วยสง่า

เรืองรอง  (  Ruangrong  )   แปลว่า   รุ่งเรือง    สว่าง   สุกใส

เรืองลักษณ์  (  Ruanglak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

เรืองรุ้ง  (  Ruangrung  )   แปลว่า   รุ้งที่มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง

เรืองกาญจน์  (  Ruangkan  )   แปลว่า    แสงทอง

เรืองกุล   (  Ruangkun ,  Ruangkul  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

เรืองรัตน์  (  Ruangrat  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า    มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง    รุ่งเรือง

เรืองศักดิ์  (  Ruangsak  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความเชี่ยวชาญ

เรืองศักร  (  Ruangsak  )  แปลว่า   สว่างด้วยฤทธิ์

เรืองยศ  (  Ruangyos  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี

เรืองฤทธิ์  (  Ruangrit  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองด้วยความเจริญ

เรืองชัย  (  Ruangchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะรุ่งเรือง 

เรืองพัฒน์  (  Ruangpat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

เรืองวัฒน์  (  Ruangwat  ,  Ruangvat…

เพชรดาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   เพชร    และคำว่า  เพชรดา  กับ  เพชรลดา  แปล

เหมือนกันไหม  และคำที่มีคำแปลว่า เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพชรดา  (  Petchada  )   แปลว่า   ความแข็ง  ,  ความคงแก่ฟัน  ,

ความอยู่คง

เพชรลดา  (  Petlada  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

เพ็ญเพชรา  (  Penpetchara  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า   เพชร

เพชรามณี  (  Petcharamanee   )    แปลว่า   เพชร   แก้วเพชร

เพชราวดี   (  Petcharawadee ,  Petcharavadee  )    แปลว่า   เพชร

เพชราวลี  (  Petcharawalee , Petchavalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   

พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับเพชร

พัชรามณี  (   Patcharamanee  )   แปลว่า   แก้วเพชร

พัชราวดี   (  Patcharawadee  ,  Patcharavadee  )  แปลว่า  เพชร

พัชราวลี  (  Patcharawalee ,  Patcharavalee  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )    แปลว่า   เพชรงาม

พัชรา  (  Patchara  …

นิสาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นิสา  หรือ  นิศา  แปลเหมือนกันไหม  และชื่อที่มีคำ

แปลเกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นิสา  (  Nisa  )   แปลว่า   กลางคืน

นิศา  (  Nisa  )   แปลว่า  กลางคืน

นิศากร  (  Nisagorn ,  Nisakorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

นิสากร  (  Nisagorn  ,  Nisakorn  )   แปลว่า   พระจันทร์

นิสารัตน์  (  Nisarat  )   แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

นิศารัตน์   (  Nisarat  )   แปลว่า   เพชรแห่งราตรี

แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงเดือน

ดวงแข  (  Duongkhae  )  แปลว่า  พระจันทร์

รัตติ  (  Ratti  )   แปลว่า   กลางคืน ,  มืด  , ค่ำ

รัตติกาล  (  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  ,  ค่ำ  ,  มืด

รัตติกร  (  Rattigorn ,  Rattikorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า   กลางคืน   , เวลามืด

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneegorn ,  Ratchaneekorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

ราตรี  (  Ratree  )   แปลว่า  กลางคืน  ,  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ศศินา  (  Sasina  )   แปลว่า   พระจันทร์

ศศินาทิพย์…

องอาจแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปล เกี่ยว  ความกล้าหาญ  และ  คำว่า  องอาจ กับ

อาจอง  ( อาด อง )   แปลเหมือนกันไหม  ชื่อมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ

สุรนุช  (  Suranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

องอาจ  (  Ongart , Ongarj  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,   ผึ่งผาย   ,  สง่า

อาจอง  (  Arjong, Artong  )  แปลว่า  กล้าหาญ ,  ผึ่งผาย    ,สง่า

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

สง่า  (  Sanga  )   แปลว่า   เป็นที่เกรงขามและเคารพนับถือ

สุร  (  Sura  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,  เข้มแข็ง  ,  ผู้กล้าหาญ  ,  นักรบ

สุรสีห์  (  Surasee  )   แปลว่า   ราชสีห์ผู้กล้าหาญ

สุรพงษ์  (  Surapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรพงศ์  (  Surapong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรศักดิ์  (  Surasak  )   แปลว่า   นักรบผู้มีความสามารถ

สุรศักร  (  Surasak  )   แปลว่า   นักรบผู้…

กัญญาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า ( กัน  )  และ  กันยา   กับ    กัญญา  แปลเหมือน

กันไหม    มีในชื่อผู้หญิง   และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  , นางสาวน้อย

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ชื่อราศีกันย์

กัญญา (  Kanya  )   แปลว่า   นางงาม ,  นางสาวน้อย

กันยาณี  (  Kanyanee  )  แปลว่า   นางงาม  

กัญญาณี  (  Kanyanee  )   แปลว่า   นางงาม

กันยารัตน์   (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า   ผู้มีลักษณะงาม

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กันตา  (  Kanta  )  แปลว่า   ตัด  โกน  หมุน  ปั่น  กรอ

กันตารัตน์  (  Kantarat  )   แปลว่า  กรอเพชร

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ

กัญจนารัตน์  (  Kanjanarat  )   แปลว่า  เพชรทอง

ผกายกาญจน์  (  Phakiekan  )   แปลว่า  แสงทองกระจาย
กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า   นางงาม

กัลยารัตน์  (  K…