บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2013

ชื่อที่แปลว่าเครื่องประดับ

รูปภาพ
ชื่อที่แปลเกี่ยวกับเครื่องประดับมีตัวอย่างชื่อ    ดังนี้

อาภรณ์  ( Arporn) แปลว่า   เครื่องประดับ

เพชราภรณ์  ( Petcharaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราภรณ์ ( Patcharaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับเพชร

วัชราภรณ์  (  Vatcharaporn )   แปลว่า     ผู้มีเพขรเป็นเครื่องประดับ

รัตนาภรณ์  ( Rattanaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย  

บุษราภรณ์  ( Butsaraporn )   แปลว่า     ผู้มีพลอยสีเหลืองเป็นเครื่องประดับ

บุษยาภรณ์ (Butsayaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับพลอยสีขาว  

บุษบาภรณ์  ( Butsabaporn )  แปลว่า   ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ

ผกาภรณ์  (  Phakaporn )  แปลว่า   ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ

กาญจนาภรณ์  ( Kanjanaporn  )   แปลว่า     ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ

กัญจนาภรณ์  ( Kanjanaporn )   แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  

ชลิตาภรณ์  (  Chalitaporn )   แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

ศศินาภรณ์  ( Sasinaporn )  แปลว่า     เครื่องประดับรูปพระจันทร์

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับแห่งผู้รู้

กานตาภรณ์ ( Kantaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานดาภ…

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกัยดวงดาว   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย

 ดังนี้    อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  

ดาว  (  Dao  )    แปลว่า   ดวงดาว    มีแสงสว่างในเวลากลางคืน

ดวงดาว (  Duongdao  )    แปลว่า   ดาว

ดาริกา (  Darika  )     แปลว่า   ดาว   ดวงดาว

ดาริการัตน์  (  Darikarat  )    แปลว่า   ดาวแก้ว ,   ดาวเพชร

ดุจดาว   (  Dujdao  )   แปลว่า    คล้ายดาว  ,  ปานดาว ,  เหมือนดาว

ดุจดาริกา (  Dujdarika  )    แปลว่า   คล้ายดาว ,   ปานดาว  ,  เหมือนดาว

ดุจดารา (  Dujdara  )     แปลว่า   คล้ายดาว ,  ปานดาว ,   เหมือนดาว

ดารา (  Dara  )    แปลว่า   ดาว  ,  ดวงดาว

ดารามณี  (  Daramanee  )   แปลว่า   เพชรแห่งดวงดาว ,  ดาวแก้ว

ดารารัตน์  (  Dararat  )    แปลว่า   เพชรแห่งดาว  ,  ดาวแก้ว

ดาราภรณ์  (  Daraporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับรูปดาว

เพ็ญดารา (  Pendara  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยดาว

ดาราพรรณ  (  Darapan  )   แปลว่า   ความงามแห่งดาว

ดาราวรรณ  (  Darawan  )   แปลว่า   ความงามแห่งดาว

ดาราพันธุ์  (  Darapan  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดาว

วิมลดารา (  Wimoldara  )    แปลว่า   ดาวงาม

ชื่อที่แปลว่าพระจันทร์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับพระจันทร์  หรือดวงจันทร์ มีทั้งชื่อผู้หญิงและ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จันทรา (  Jantra  )    แปลว่า   พระจันทร์  ,  ดวงจันทร์

จันทรารัตน์   (  Jantrarat   )     แปลว่า   เพชรแห่งพระจันทร์  

จันทราภา  (  Jantrapa  )    แปลว่า    แสงจันทร์

จันทิรา  (  Jantira  )   แปลว่า   พระจันทร์ ,  ดวงจันทร์

จันทิราภรณ์  (  Jantiraporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับพระจันทร์

จันทิราพร   (  Jantiraporn  )   แปลว่า   ดวงจันทร์นำสุขมาให้

จันทิรารัตน์  (  Jantirarat  )    แปลว่า    เพชรแห่งพระจันทร์

จันทร์เพ็ญ   (  Janpen  )   แปลว่า    พระจันทร์เต็มดวง

วันเพ็ญ  (  Wanpen  )    แปลว่า   คืนพระจันทร์เต็มดวง

ดวงจันทร์  ( Duongjan  )    แปลว่า   พระจันทร์

เดือน (  Duan  )     แปลว่า      ดวงจันทร์

รัชนีกร   (  Ratchaneekorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์  

รัชนิกร  (  Ratchanikorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์  

นิสากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า    ดวงจันทร์  

นิศากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า     ดวงจันทร์  

ศศิธร   (  Sasitorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์  

ศศินา (  Sa…

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับพระอาทิตย์   หรือ  ดวงตะวัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังชื่อตัวอย่าง    ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อาทิตยา  (  Artittaya )  แปลว่า   อาทิตย์  ,  ดวงตะวัน

อาทิตยาภรณ์ ( Artittayaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับตะวัน

อาทิตยาพรรณ ( Artittayapan )  แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

อาทิตยาพันธุ์  ( Artittayapan ) แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

รวิวรรณ (  Rawiwan  ,  Raviwan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวิพรรณ  (  Rawipan  ,  Ravipan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวีวรรณ (  Raweewan ,  Raveewan  )  แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รวีกานด์ (  Raweekan  ,  Raveekan  )    แปลว่า   ตะวันผู้เป็นที่รัก

รพีพรรณ (  Rapeepan  )    แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

รำไพ (  Rampai  )   แปลว่า  ตะวัน  ,  ดวงอาทิตย์

รำไพพรรณ   (  Rampaipan  )    แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )    แปลว่า   เพชรแห่งตะวัน

สุรีย์วรรณ (  Sure…

ชื่อที่แปลว่านักปราชญ์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับนักปราชญ์  หรือ ผู้รู้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ญาณีกุล (  Yaneekul  )    แปลว่า   เชื้อสายนักปราชญ์

เกวลี  (  Kewalee  )    แปลว่า    ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ

เกวลิน  (  Kewalin  )     แปลว่า   ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ

ญาดา (  Yada  )    แปลว่า   นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ญาดาพัชร์   (  Yadapach  )    แปลว่า   เพชรแห่งนักปร่ชญ์

ญาดามณี  (  Yadamanee  )   แปลว่า    เพชรแห่งนักปราชญ์

อภิญญา  (  Apinya  )   แปลว่า   ความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนามี  6  อย่าง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องประดับ

ณัฎฐา  (  Natta  )  แปลว่า   นักปราชญ์   ผู้รู้

ณัฎฐาภรณ์  (  Nattaporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

พิชญา   (  Pitchaya  ) แปลว่า   นักปราชญ์

พิชญาภรณ์   (  Pitchayaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )    แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความสรรเสริญ

พิชญาวรรณ   (  Pitchayawan  ) …

ชื่อที่แปลว่า งาม

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่า   ดี    หรือ  งาม  น่ารัก   เจริญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อ

ผู้ชาย    ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

สุว    (  Suwa  ,  Suva  )  แปลว่า  ดี  ,  งาม

สุวนีย์   (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม

สุวนาฏ   (  Suwanat  )  แปลว่า  นางงาม

สุวนุช  (  Suwanuch  )  แปลว่า  น้องงาม

สุวพัชร์  (  Suwapach  )  แปลว่า  เพชรงาม

สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุวลักขณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

เสาว  (  Souwa  ,  Souva  )    แปลว่า   ดี  ,  งาม

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุภัค  (  Supak  )    แปลว่า   งาม ,    มีโชค

สุขุมาล (  Sukhumal  )    แปลว่า   อ่อนโยน ,  นุ่มนวล  , ผู้ดี   , ละเอียด ,  อ่อน  ,  สละสลวย , ตระกูลสูง

เสาวภาคย์  (  Souwapak  )    แปลว่า  ความงาม ,    ความเจริญ    , ความสำเร็จ

สิรี    (  Siree   )   แปลว่า  ความงาม ,   ความสง่า  ,  ความเปล่งปลั่ง ,   มิ่งขวัญ ,   โชคลาภ ,     สิริ

ลออ  (  Laor  )   แปลว่า   งาม  , สวย

วิภา (  Wipa  ,  Vipa    แปลว่า   งดงาม ,  สุกใส  ,  สว่าง

จารุ  (  Jaru  )   แปลว่า  งาม …

ชื่อที่แปลว่า ชีวิต

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับชีวิต  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดวงชีวัน (  Duongcheewan  ) แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต

ดวงตา (  Duongta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงตา

ดวงใจ (  Duongjai  ) แปลว่า ผู้เป็ที่รักดั่งดวงใจ

ดวงกมล (  Duongkamol  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ

ดวงชีวี (  Duongcheevee  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า   ผู้มีชีวิต  , สิ่งมีชีวิต , คน  , สัตว์

สุปราณี (  Supranee  )    แปลว่า   ผู้มีชีวิตดี   , ผู้มีลมหายใจดี

อมรา  (  Amara  ,  Ammara  )   แปลว่า   ผู้ไม่ตาย  , ผู้มีชีวืต  , ไม่ตาย ,  ยั่งยืน ,  เทวดา

ทาริกา (  Tarika  )     แปลว่า  เด็กทารกผู้หญิง

กุมารี (  Kumaree  )   แปลว่า  เด็กผู้หญิง

นรี (  Naree  )    แปลว่า   ผู้หญิง ,  คนผู้หญิง 

นารี (  Naree  )   แปลว่า  คนผู้หญิง    ผู้หญิง

มาณวิกา (  Manwika  )    แปลว่า  หญิงรุ่น ,  หญิงสาว

บุตรี  (  Buttree  )   แปลว่า  ลูกสาว    ลูกผู้หญิง

ธิดา (  Tida  )    แปลว่า   ลูกผู้หญิง

ดนยา (ดะนะยา ) (  Danaya  )   แปลว่า   ลูกหญิง

ดนุช…

ชื่อที่แปลว่าอาวุธ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับอาวุธ    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ชญา  (  Chaya  )    แปลว่า   สายธนู

ชญาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชยา (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู   (  เส้นสกัดโค้งแห่งวงกลม )

ชยาพร  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชญาศร  (  Chayasorn  )  แปลว่า  สายธนูและลูกธนู

ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูสวรรค์

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว

 ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

อาวุธ  (  Arwut  )    แปลว่า   เครื่องประหาร  , ใช้ในการป้องกันหรือการต่อสู้

กฤช  ,(  Krich  )     กริช  (  Krich  )   แปลว่า   มีดสองคม รูปคดปลายแหลม

กระบี่  (  Krabee  )   แปลว่า  มีดดาบ  ,  ลิง

ขรรค์   (  Khan  )    แปลว่า     ศัสตราวุธชนิดหนึ่ง

คทา   (  Kata  )    แปลว่า   ตะบอง

จักร  (  Jak  )   แปลว่า   อาวุธมีรูปเป็นวงกลม

คม   (  Kom  )   แปลว่า   ส่วนที่บางที่สุด  ,  ส่วนที่แหลมที่สุดของศัสตรา   ,  เฉียบแหลม

ศัสตรา   (  Sastra  )  แปลว่า  เหล็กมีคม ,  หอก ,  มี…