บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2016

รวมชื่อพยางค์เดียว

รูปภาพ
อยากตั้งชื่อจริงพยางค์เดียว  ชื่อพยางค์เดียวมีทั้ง  ชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี    ความเจริญ

แข  (  Khae  )  แปลว่า  พระจันทร์

นวล  (  Nuon  )  แปลว่า  ผิวผ่องเป็นยองใย

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์     สี     ผิว  

จันทร์  (  Jan  )   แปลว่า  พระจันทร์

ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย   ดั่ง

เดือน  (  Duan  )   แปลว่า   พระจันทร์

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  พระจันทร์

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว     เพชรพลอย  

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง

กัญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทอง

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  มอง   แลดู

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน     เต็มไปด้วย

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย

นาตย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินมีค่า

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูปเหมือน

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เ…

ชื่อที่มีคำแปลว่า " เหมือน หรือ คล้าย "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า "   เหมือน   หรือ  คล้าย  "  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

ดุจดารา  (  Dujdara  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดุจเดือน  (  Dujduan  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

ดุจธิดา  (  Dujtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

ดุจดนยา  (  Dujdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

ดุจชามา  (  Dujchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว

ดุจกนิษฐา  (  Dujkanitta  )  แปลว่า  เหมือนน้อง

ดุจขนิษฐา  (  Dujkhanitta  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสง

ดุจมณี  (  Dujmanee  )  แปลว่า  เหมือนแก้ว

ดุจเพชรา  (  Dujpetchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

ดุจรัชนี  (  Dujratchanee  )  แปลว่า  เหมือนกลางคืน

ปานรุ้ง  (  Panrung  )  แปลว่า  เหมือนรุ้ง

ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

ชื่อผู้ชาย  อาทิ เช่น…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยตัว " อ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยตัว  " อ "  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  พระอาทิตย์แรกขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า   นางงาม   ผู้หญิง

อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

อนัตตา  (  Anatta  )  แปลว่า  ไม่ใช่ตัวตน

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า   ความรู้ยิ่ง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งเป็นเครื่องประดับ

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย   ยั่งยืน

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันยั่งยืน

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า   เพชร

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า   ป่า

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง   ,  เทพีแห่งเหล้า

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  พิเศษ

อดิเรกพงศ์  (  Adirekpong  …

ชื่อที่แปลว่า ยอดเยี่ยม

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  ยอดเยี่ยม  ดี  เลิศ  ประเสริฐ  พิเศษ  ยิ่ง  งาม

มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ผู้ชาย ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพ็ญโสภิตา  (  Pensopita  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม

วรมรกต  (  Vorramorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวงาม

วรกมล  (  Vorrakamol  )  แปลว่า  บัวงาม    ใจงาม

ลออพัชร์  (  Laorpach  )  แปลว่า  เพชรงาม

ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผิวงาม

วรชนา  (  Vorrachana  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งาม

จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  งาม   ดี

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งามดี

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผิวงาม

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม

รุ้งเรขา  (  Rungrekha  )  แปลว่า  รุ้งงาม

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  น่ารักดี

วิลาวัณย์  (  Vilawan  )  แปลว่า  งาม   น่ารัก  

ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น

พิศิษฏ์  (  Pisit  )  แปลว่า…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ธำรง "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  ธำรง  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้  ชูไว้

ธำรงเทพ  (  Tamrongtep  )  แปลว่า  เทวดา

ธำรงภัทร์  (  Tamrongpat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

ธำรงพงศ์  (  Tamrongpong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งเชื้อสาย

ธำรงวงศ์  (  Tamrongwong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งเชื้อสาย

ธำรงวุฒิ  (  Tamrongwut  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ

ธำรงกร  (  Tamrongkorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งแสง

ธำรงกรณ์  (  Tamrongkorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งฉลาด

ธำรงณัฐ  (  Tamrongnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธำรงวัฒน์  (  Tamrongwat  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ธำรงพัฒน์  (  Tamrongpat  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ธำรงลักษณ์  (  Tamronglak  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งลักษณะ

ธำรงนนท์  (  Tamrongnon  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุข

ธำรงมนัส  (  Tamrongmanas  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งใจ

ธำรงเดช  (  Tamrongdech  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง

ธำรงภพ  (  Tamrongpop  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งโลก

ธำรงยุทธ  (  Tamrongyut  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งการต่อสู้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " อำไพ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   อำไพ   มีชื่อผู้หญิง    ดังนี้  อาทิเช่น

อำไพเรขา  (  Ampairekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

อำไพภัทร์  (  Ampaipat  )  แปลว่า  น่ารักงามดี

อำไพทิพย์  (  Ampaitip  )  แปลว่า  งามดีเป็นของเทวดา

อำไพภัสร์  (  Ampaipas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงามดี

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้วงามดี

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงามดี

อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  งามดีนำสุขมาให้

อำไพณัฐ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามดี

อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรงามดี

อำไพลักษณ์  (  Ampailak  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี

อำไพลักขณ์  (  Ampailak  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี

อำไพลักษณา  (  Ampailaksana  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี

อำไพลักขณา  (  Ampailakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )   แปลว่า  มีความยกย่องงามดี

อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เชื้อสายงามดี

อำไพดารา  (  Ampaidara  )  แปลว่า  ดาวงามดี

อำไพชามา  (  Ampaichama  )  แปลว่า  แปลว่า  ลูกหญิงงามดี

อำไพรุจี  (  Ampairujee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม…

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " ทิพย์ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  ทิพย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

กนกทิพย์  (  Kanoktip ,  Kanokthip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา

กมลทิพย์  (  Kamoltip , Kamolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ทิพาทิพย์ (  Tipatip , Tipathip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

ทิวาทิพย์  (  Tivatip  ,  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

สุทธาทิพย์  (  Suttatip  )  แปลว่า  งามดีเป็นของเทวดา

ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

หทัยทิพย์  (  Hataitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

สุธาทิพย์  (  Sutatip  )  แปลว่า  อาหารทิพย์เป็นของเทวดา

จุฑาทิพย์  (  Jutatip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา

ดนยาทิพย์  (  Danayatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา

ศิราทิพย์  (  Siratip  )  แปลว่า  ที่สุดเป็นของเทวดา

อมราทิพย์  (  Amaratip  )  แปลว่า  ยั่งยืนเป็นของเทวดา

นรีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  ผู้หญิงเป็นของเทวดา

ชไมทิพย์  (  Chamaitip  )  แปลว่า  ทั้ง…