บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2014

ปราณี

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดว่า  ปราณี  กับ  ปรานี     แปลเหมือนกันไหม

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปราณี ( Pranee )  แปลว่า   ผู้มีชีวิต  , คน  ,  ผู้มีลมหายใจ

ปรานี ( Pranee )   แปลว่า   เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

สุปราณี ( Supranee )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  , คนดี ,  ผู้มีลมหายใจดี

สุปรานี ( Supranee )  แปลว่า    ผู้น่าเอ็นดูดี ,   ผู้มีความเผื่อแผ่ดี

พนาลี ( Panalee )   แปลว่า    แนวป่า

วนาลี ( Vanalee , Wanalee )    แปลว่า   แนวป่า

พิลาส ( Pilas )  แปลว่า   งาม ,  ฟ้อนรำ

วิลาส ( Vilas , Wilas )    แปลว่า  งาม

วิริยา ( Viriya , Wiriya )     แปลว่า   ความหมั่น  ,  ความกล้า

มยุรา ( Mayura )   แปลว่า   นกยูง

มยุราภรณ์ ( Mayuraporn )   แปลว่า   ผู้มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ

มยุรี ( Mayuree )  แปลว่า   นกยูงตัวตัวเมีย

มยุเรศ ( Mayures )    แปลว่า   นกยูง

ปรียา ( Preeya )    แปลว่า   ที่รัก  ผู้เป็นที่รัก

สุปรียา  ( Supreeya )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

อรนุช ( Orranuch )    แปลว่า   นาง  ,   ผู้เป็นที่รัก  ,   คนรัก

อรไท ( Orratai )    แปลว่า   นางผู้มีสกุล

ศศิอำไพ ( Sasiampai )   แปลว่า    งามดั่งจันทร์   ,  ส…

อุษณีย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อุษณีย์ ( Usanee )  แปลว่า   มงกุฏ    ,   กรอบหน้า

อุษา( Usa )   แปลว่า   แสงเงินแสงทอง  ,   เช้าตรู

สวรรยา ( Savanya ,Sawanya )   แปลว่า     สมบัติ

สุนทรี ( Suntree ,Sunthree )   แปลว่า   หญิงงาม

ส้มโอ ( Somoh )  แปลว่า     ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง

อโณทัย (  Anotai )    แปลว่า   พระอาทิตย์แรกขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  พระอาทิตย์แรกขึ้น

เมธาวี ( Metavee , Mathawee )    แปลว่า   นักปราชญ์

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

โอภาส ( Oepas  , Opas ,Ohpas )   แปลว่า    แสงสว่าง

สวัสดิ์ ( Sawat ,Sawas )    แปลว่า   ความดี     ความเจริญรุ่งเรือง

สิทธิชัย  ( Sittichai ,Sitthichai )    แปลว่า   ผู้ขลังเวทย์มนต์

สิทธิ ( Sitti ,Sitthi )   แปลว่า  ความสำเร็จ  ,   อำนาจอันชอบธรรม

สิทธิ์ ( Sit ,Sith )   แปลว่า  ความสำเร็จ ,  อำนาจอันชอบธรรม

ชัย  (  Chai  )   แปลว่า   การชนะ

ไชย ( Chai )   แปลว่า  เจริญกว่า

สิทธิไชย ( Sittichai ,Sitthichai )   แปลว่า  ความสำเร็จที่เจริญกว่า

สุนทร ( Suntorn ,Sunthorn )   แปลว่า   งา…