29 ก.ค. 2555

ชื่อคนวันอังคาร   ชื่อคนเกิดวันอังคารอักษรที่เป็นกาลกิณีคือ  ก ข ค ง

ชื่อคนวันอังคารมีดังนี้

ชู   ภาส    ชาญ   ชาญชัย   อาภาพร   อาภาภรณ์

ศุภชัย   ศุภไชย   สุรชัย    สุรวุฒิ   สุรชาติ

สุรเชษฐ์   มณีรัตน์   ญาณี   ญาณีรัตน์   ภัสรามณี

วิชญามณี   พิชญามณี   พัชรามณี   วัชรามณี   พิชญาวดี

ณัฐมณี   พัชรศรี   พัชรวลัย   พัชราภรณ์  พัชราพรรณ    โอภาส   พัชราวดี   พัชราวลี    

พิชญาวลี   อัญญาวดี    อัญญาวลี   พิทยา   วิทยา   ทิพย์มณี   เจริญ   เจษฎา   ไชยา   จรัส   เพ็ญ

เพ็ญพัชร   ภัทร   ภัทร์   ภัทรา   ภัทราวดี   ภัทราวลี   รำไพ   รำไพพรรณ   รำไพพัชร   อรุณ   อรุณี

อโณทัย   อรุโณทัย   อุทัย   วัชร   วัชรา   วัชระ   พัฒน์   พัฒนา   พัฒนะ   วัฒน  วัฒนา   วัฒนะ

วัชรพัฒน์   วัชรี   วัชรินทร์  พัชรี   อรัญญา   วรัญญา   พิมล  พิมลวรรณ   พิมลพรรณ  วิมล

วิมลวรรณ   วิมลพรรณ   วัลลภ  วัลลภา   พัลลภ   พัลลภา  ภัสร   ภัสรา   ภัสสร   ภัสสรา   วลัย

วัลยา   วัลยาภรณ์   วัลยามณี   วัลยารัตน์   วัลยาพรรณ   นิรมล   นฤมล   สุริยา   สุรีย์   วิไล

วิไลวรรณ   พิไล   พิไลวรรณ   พีรพัฒน์   รพีพัฒน์   รพีภัทร์   รพีภัส   รพีพรรณ   พีรยุทธ   เปี่ยม

อัจฉรา   เศรษฐา   ประไพ   ประไพพัชร์   ประภา   พรรณี    วรรณี    ปรียา   อัญมณี    ไพศาล

พิสิฐ   วิสิฐ   วิเชียร   พิเชียร   ไพโรจน์   ประเสริฐ   ลาวัณย์   วิลาวัณย์    ไพบูลย์   พิศาล

พิเชฐ   ฑิฆัมพร   อนุสรณ์   วิสุทธิ์   พิสุทธิ์   เพ็ญพิสุทธิ์    จิรายุส   พิจิตรา   วิจิตรา   จิตรา

สุจิตรา   อดิศัย   อดิศร   เสถียร   สุวิมล   สุพิมล   ศศิ   ศศินา  ศศินาทิพย์    ศศินาวดี   ศศินาวลี

     คุณสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้   พร้อมหาคำทำนายชื่อได้จากหนังสือ    ที่ร้านหนังสือ

พบกันใน ( วันพุธกลางวัน )kanthip thiptevee

About kanthip thiptevee

กรอก Email เพื่อรับบทความใหม่ :