บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2018

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน 

นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน 

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ 

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน 

รัตติกาล  (  Rattikan ,  Rattikal  )  แปลว่า  เวลากลางคืน 

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์

นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์ 

นิศากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี 

นิสากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี 

นิศารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี 

นิสารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน 

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน 

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา 

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิวิมล  (  Sa…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ มีดังนี้  อาทิเช่น

บุญ  (  Bun )  แปลว่า  ความดี  , กุศล

บุญกันยา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกัญญา  (  Bunkanya  )   แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกัลยา  (  Bunkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกมล  (  Bunkamol ,  Bunkamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจเป็นกุศล 

บุญกนา (  Bunkana  )  แปลว่า  ผู้มีความดี 

บุญกนิษฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญกนิฏฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขนิษฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขนิฏฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขจี  (  Bunkhajee  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม 

บุญญาณัฐ  (  Bunyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี 

บุญจิต  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญจิตต์  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญจิตร  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงดงาม 

บุญดนุชา  (  Bundanucha  )  แปลว่า  ลูกสาวผู้มีความดี  ,  ลูกหญิงผู้มีความดี 

บุญวัจนี  (  Bunwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดี  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นกุศล 

บุญทิพย์  (  Buntip . Bunth…

ชื่อที่ออกเสียงว่า พัก

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  พัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า  ( ดวงหน้า , วงหน้า  )

พักตรา  (  Paktra  )  แปลว่า  หน้า  (  ดวงหน้  , วงหน้า  )

สุพักตรา  (  Supaktra  )  แปลว่า  ผู้มีหน้างาม  ,  นางงาม 

สิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  นางงาม 

สุพักตร์  (  Supak  )  แปลว่า  นางงาม 

พิมพ์พักตร์  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปหน้า 

พิศพักตร์  (  Pispak  )  แปลว่า  นางงาม 

เพ็ญพักตร์  (  Penpak  )  แปลว่า  หน้าเต็ม 

พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้างาม  ,  นางงาม 

พักตร์พิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีดวงหน้างาม 

สกาวพักตร์  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้าสะอาด 

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  ความเจริญ 

สุภัค  (  Supak  )  แปลว่า  โชคดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญงาม 

เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความเจริญ

พิมพ์ภัค  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปแห่งความโชคดี 

ภัคพิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี 

สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้สะอาดมีความเจริญ 

  ชื่อผู้ช…

ชื่อที่ออกเสียงอ่านว่า บัน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  บัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

บรรเจิด  (  Banjerd )  แปลว่า  งาม

บรรเจิดศรี  (  Banjerdsri )  แปลว่า  นางงาม 

บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์ 

บัณฑิตาภรณ์  (  Bantitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเตรื่องประดับ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

บรรณ  (  Ban  )  แปลว่า  ปีก  ,  หนังสือ  ,  ใบไม้ 

บรรพต  (  Banprok  )  แปลว่า  ภูเขา 

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม 

บรรยงก์  (  Banyong  )  แปลว่า  ที่นั่ง 

บรรหาร  (  Banhan  )  แปลว่า  กล่าว  ,  เฉลย 

บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  สมทบ  ,  ครบ  ,  ประจบ ( พบกัน )

บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ 

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  สั่ง  ,  คำสั่ง 

บัญญัติ  (  Banyat  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น 

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา 

บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นผู้มีปัญญา  ,  ความเป็นบัณฑิต

บัน  (  Ban  )  แปลว่า  จั่ว  , ผัน

บันเทิง  (  Banterng  )  แปลว่า  ยินดี  ,  เบิกบาน

บันลือ  (  Banlue  )  แปลว่า  เปล่งเสียงดังสนั…

ชื่อที่มีคำแปลหรือมีความหมายว่า ทอง

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปล หรือ มีความหมายว่า ทอง มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ , ทอง 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทองเป็นเครื่องประดับ

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ 

กาญจนาพรรณ  (  Kanjanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง 

กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง 

กาญจน์ทิพย์  (  Kantip , Kanthip )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  ,  Juthakan  )  แปลว่า  ปิ่นทองคำ 

ฉวีกาญจน์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง 

ธนากาญจน์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์สมบัติ

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง 

ผกากาญจน์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ 

ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งามดั่งทอง 

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  ,  ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ

กนกวลัย  (  Kanokwalai  )  แปลว่า  กำไลทองคำ  , สร้อยข้อมือทองคำ

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง 

กนกลดา  (  K…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า ปะ ( ป )

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า  ปะ (ป )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ปวีณา  ( Paweena  )  แปลว่า  ฉลาด 

ปวีณาภรณ์  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็น

เครื่องประดับ 

ปวีณาพร  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ฉลาดนำสุขมาให้ 

ปวิชาภรณ์  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ 

ปวิชาพร  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  แหวนนำสุขมาให้ 

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง 

ปทุมพรรณ  (  Patumpan  )  บัวหลวงแห่งความงาม 

ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัวหลวง 

ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัวหลวง 

ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน 

ปนัดดาพร  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เหลนนำสุขมาให้ 

ปนัดดาภรณ์  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเหลน 

ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้ 

ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรูปแทนเป็นเครื่องประดับ 

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  ตำรา  ,  หนัง…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า รุจิรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  รุจิรา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง

มีดังนี้ อาทิเช่น 

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง 

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปบว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้ 

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราพันธุ์  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง 

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง 

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราวัลย์  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถารุ่งเรือง 

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา 

รุจิราลักษณ์  (  Rujiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ,  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง 

รุจิราภัสร์  (  Ru…

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อ ( อะ )

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า อ( อะ ) มีดังนี้ อาทิเช่น 

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ใหญ่ยิ่ง

อดิศร (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ 

อติศัย  (  Atisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ

อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ 

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  ไม่มีที่สิ้นสุด 

อภิธาน  (  Apitan  )  แปลว่า  คำพูด 

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ความดีใจยิ่ง 

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  ยินดี 

อมต  (  Amata  )  แปลว่า  ความไม่ตาย 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย

อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์ 

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน 

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย 

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ 

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา ,  ป้องกัน 

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ปฏิบัติ…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา  มีดังนี้  อาทิเช่น

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีกำเนิดดี

สุชาทิพย์  (  Suchatip , Suchathip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิด

เป็นของเทวดา 

สุชานันท์  (  Suchanan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำความยินดีมาให้ 

สุชานรี  (  Suchanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชานาฏ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  ,  นางผู้มีสกุลดี 

สุชานุช  (  Suchanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีกำเนิดดี 

สุชานาตย์  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาพร  (  Suchaporn  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำสุขมาให้

สุชาพรรณ  (  Suchapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาพันธุ์  (  Suchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี 

สุชาลักษณ์  (  Suchalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกำเนิดดี

สุชาณัฏฐ์  (  Suchan…

จิร ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
จิร  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น 

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน 

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน 

จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน 

จิรนนท์  (  Jiranon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน

จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน 

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน 

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน 

จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน 

จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน 

จิรโรจน์  (  Jiraros  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อรุ่งเรือง 

จิรสมิต  (  Jirasamit  )  แปลว่า  ผู้มีความเบิกบานอันยั่งยืน 

จิรสวัสดิ์  (  Jirasawas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน 

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญนาน 

จิรภัทร์  (  Jirapat  )  แป…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา  มีดังนี้  อาทิเช่น 

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  .อากาศ  ,  ท้องฟ้า 

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า 

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ 

นภาบงกช  (  Napabongkoch  )  แปลว่า  บัวฟ้า 

นภารัตน์  (  Naparat  )  แปลว่า  แก้วฟ้า 

นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้ามีแสงสว่าง

นภาทิพย์  (  Napatip  ,  Napathip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยฟ้า 

นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ฟ้าเวลาค่ำ  ,  ฟ้ากลางคืน 

นภาวัลย์  (  Napawan  ,  Napawal  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภาวัลยา  (  Napawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก 

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า 

จันทร์นภา  (  Jannapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  ,  Thipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า 

ประไพนภา  (  Prapainapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า  ,  รูปฟ้า 

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

เพ็…