บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ต้นจามจุรี 

จาริตา  (  Jarita  )  แปลว่า  นิยม  ,  ความประพฤติ  ,  ธรรมเนียม 

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้เดินไป  ,  ผู้ประพฤติ

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  น่ารัก  ,  งาม 

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม 

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงาม 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุวัลย์  (  Jaruwan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จาตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า  สี่สี  ,  องค์สี่ 

จาตุรนต์  (  Jaturon  )  แปลว่า  ทิศทั้งสี่ 

จามร  (  Jamorn  )  แปลว่า  แส้ 

จารุพงศ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพงษ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพจน์  (  Jarupot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก 

จารุพัฒน์  (  Ja…

ชื่อที่มีคำว่า สา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  สา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  ส่วนย่อย  ,  กิ่งไม้ 

สาณี  (  Sanee  )  แปลว่า  ม่าน  ,  ฉาก 

สาณีรัตน์  (  Saneerat  )  แปลว่า  ม่านแก้ว 

สาธิตา  (  Satita  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามิตา  (  Samita  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกสีเหลืองหอม 

สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวสาลี 

สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง 

สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกเอี้ยง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  ทั่วไป  ,  เป็นที่นิยมทั่วไป 

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เอาใจใส่ 

สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน  ,  คล้ายกัน 

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามัคคี  (  Samakkee  )  แปลว่า  ความปรองดองกัน 

สามารถ  (  Samat  )  แปลว่า  ความเก่ง 

สามิต  (  Samit  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สาโรช  (  Saroch  )…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี 

วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

วาณิชา  (  Wanicha  ,  Vanicha  )  แปลว่า  แม่ค้า  ,  นักธุรกิจ 

วาณิชยา  (  Wanichaya  ,  Vanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า 

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วาณิช  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ 

วาณิชย์  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วาทิต  (  Watit  ,  Vatit  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี 

วาทิน  (  Watin  ,  Vatin  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

วาที  (  Watee  ,  Vatee  )  แปลว่า  ผู้พูด 

วายุ  (  Wayu  ,  Vayu  )  แปลว่า  ลม  ,  อากาศ 

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ 

วาสุเทพ  (  Wasutep  ,  Vasutep  )  แปลว่า  ชื่อพระนารายณ์

ชื่อที่มีคำว่า เก

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เกสร  (  Kesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ในดอกไม้ 

เกสรผกา  (  Kesornphaka  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้

ผกาเกสร  (  Phakakesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้ 

เกสรลดา  (  Kesornlada  )  แปลว่า  เครือเถาเกสร 

เกสรมณี  (  Kesornmanee  )  แปลว่า  เกสรเพชรพลอย

เกวลี  (  Kewalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด,  ผู้ที่สำเร็จ 

เกวลิน  (  Kewalin  )  แปลว่า  ผู้ที่สำเร็จ 

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผมงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เกยูร  (  Keyoon  )  แปลว่า  สายสร้อย  ,  กำไล 

พงศ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล 

พงษ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล 

เกยูรพัชร์  (  Keyoonpach  )  แปลว่า  สายสร้อยเพชร  ,  กำไลเพชร 

เกยูรภัทร์  (  Keyoonpat  )  แปลว่า  สายสร้อยงาม  ,  กำไลงาม 

เกยูรกานต์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยอันเป็นที่รัก 

เกยูรกาญจน์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยทองคำ

ชื่อที่มีคำว่า มาตร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาตร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

มาตร  (  Mat  )  แปลว่า  ประมาณ  ,  การนับ  ,  แม้ว่า 

พรหมมาตร  (  Prommat  )  แปลว่า  แม้ว่าผู้สร้าง 

มาตรพงศ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย 

มาตรพงษ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย 

พีรมาตร  (  Peeramat  )  แปลว่า  การนับผู้กล้า 

พุฒิมาตร  (  Puttimat  )  แปลว่า  การนับความเจริญ 

พิทยามาตร  (  Pittayamat  )  แปลว่า  การนับความรู้ 

มาตรพนัส  (  Matpanas  )  แปลว่า  การนับป่า 

ชนามาตร  (  Chanamat  )  แปลว่า  แม้ว่าคน 

คชามาตร  (  Kachamat  )  แปลว่า  แม้ว่าช้าง  ,  การนับช้าง 

พัชรมาตร  (  Patcharamat  )  แปลว่า  การนับเพชร 

วัฒนมาตร  (  Wattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ 

พัฒนมาตร  (  Pattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ 

ไกรมาตร  (  Kraimat  )  แปลว่า  แม้ว่ากล้า 

ณัฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ 

ณัฏฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์

ธีรมาตร  (  Teeramat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์

ชื่อที่มีคำว่า มาศ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาศ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง 

วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง 

ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

ประภามาศ  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงทอง 

พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั้งทอง 

วิมลมาศ  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ 

ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินทองคำ

อัญญามาศ  (  Anyamas  )  แปลว่า  ทองคำที่ต่างไป 

เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง 

นภามาศ  (  Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง 

นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอด้วยทองคำ 

ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาทอง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พงศ์มาศ  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

พงษ์มาศ  (   Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

ฤทธิมาศ  (  Rittimas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งทองคำ

ชื่อที่มีคำว่า มาส

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน  , พระจันทร์ 

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์ 

จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งดวงจันทร์ 

ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์ 

ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์ 

ธนามาส  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งดวงจันทร์ 

ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งดวงจันทร์ 

ธิดามาส  (  Tidamas  )    แปลว่า  ลูกหญิงดวงจันทร์ 

นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอดวงจันทร์ 

นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งดวงจันทร์ 

ประกายมาส  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ประภามาส  (  Prapamas  ) แปลว่า   แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ 

ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทร์ 

วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์ดั่งจันทร์ 

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

ลดามาส  …

ชื่อที่มีคำว่า อัญ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อัญญา  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป 

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ต่างไป

อัญสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป 

อัญนาฏ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป 

อัญพิชญ์  (  Anyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ต่างไป

อัญชลี   (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้

อัญชุลี  (  Anchulee  )  แปลว่า  การไหว้

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อัญญะ  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น , ต่างไป , แปลกไป 

อัญพงศ์  (  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง 

อัญพงษ์(  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง 

อัญฤทธิ์  (  Anyarit  )  แปลว่า  อำนาจที่แตกต่าง 

อัญสิทธ์  (  Anyasit  )  แปลว่า  ผู้สำเร็จที่ต่างไป

อัญสิทธิ์  (  Anyasit  )  แปลว่า  อำนาจอันช…

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชือผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร 

ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร 

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร 

ศุลีทิพย์  (  Suleetip  )  แปลว่า  พระอิศวร

ศุภางค์  (  Supark  ,  Supak  )  มีรูปงาม 

ศุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ศุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งดี

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  สดใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ส่องแสง  ,  ขาว 

ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันคืนเดือนปี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศุกล  (  Sukol  )  แปลว่า  สุกใส  ,  สว่าง  ,  ขาว 

ศุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ศุพัชร์  (  Supach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความดีงาม 

ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ 

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความเจริญ 

ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภรัฐ…

ชื่อผู้ชายทำให้เป็นชื่อผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายสามารถทำให้เป็นชื่อผู้หญิงได้  ท่านที่เป็นพ่อ  หรือ  มีลูก

ชาย และหญิง  อาจจะตั้งชื่อลูกให้คล้ายชื่อพ่อ  หรือ  อยากจะตั้ง

ชื่อลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้คล้ายๆกัน  ได้ดังนี้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  หัวใจ  ,  ดอกบัว 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  รวม  ,  ผสม 

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า 

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร 

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ประเสริฐ 

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา 

บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้ 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ยั่งยืน 

อาทิตย์  (  Atit  )  แปลว่า  ดวงตะวั…

ชื่อที่มีคำว่า น้ำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า น้ำ  หรือ แปลว่า น้ำ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย 

ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

น้ำทิพย์  (  Namtip  , Namthip  )  แปลว่า  น้ำอมฤต  ,  น้ำวิเศษ

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า

น้ำหวาน  (  Namwan  )  แปลว่า  น้ำที่รสหวาน  ที่ได้จากน้ำตาล

น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากรังผึ้ง

น้ำตาล  (  Namtan  , Namtal  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากน้ำตาลโตนด

น้ำเพชร  (  Nampech  ) แปลว่า  เพชรที่มีน้ำงามแวววาว 

ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา 

สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ 

สายชล  (  Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ 

สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  ฝนที่ตกลงมาสามารถมองเห็นได้ เป็นเส้นยาวๆ 

ธารลดา  (  Tanlada  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ 

ทิพย์ธารา  (  Tiptara , Thiptara   )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา 

ทิพธารา  (  Tiptara  ,Thiptara  )  แปลว่า  สายน้ำสวรรค์ 

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ 

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  บ่อน้ำ  ,  สระ  ,  ปลา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  ของเหลวใส…

ชื่อที่มีคำว่า พีร์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พีร์ลดา  (  Peelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีร์ญดา  (  Peeyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีร์สุดา  ( Peesuda  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พีร์พิชญา  ( Peepitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีร์ภัสรา  (  Peepassara  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า

พีร์พัชรา  (  Peepatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

พีร์วัลยา  (  Peewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีร์ทิชา  (  Peeticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุรพีร์  (  Surapee  )  แปลว่า  เทพผู้กล้าหาญ

วีรพีร์  (  Weerapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญยิ่ง

พีร์จรัส (  Peejaras  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง

จิรพีร์  (  Jirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้านาน

ณัฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

ณัฏฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีร์ดนุ  (  Peedanu  )  แปลว่า  ตนผู้กล้าหาญ

พีร์ทิวา  (  Peetiwa  ,  Peetiva  )  แปลว่า  วันแห่งผู้กล้า

พีร์ธำรง  (  Peetamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งผู้กล้า…

ชื่อที่มีคำว่า ยศ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ยศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดี  ,  เกียรติยศ  ,  เกียรติคุณ

วิรยศ  (  Wirayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วีรยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วีระยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีระยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พิสุทธิยศ  (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

วิสุทธิยศ  (  Wisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

พิศุทธิยศ (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

วิศุทธิยศ  (  Wisuttiyos  ,  Visuttiyos  ) แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

ยศวิสิฐ  (  Yoswisit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ  ,  ผู้มีความงามเลิศ

ยศวีร์  (  Yossawee  ,  Yossavee  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

ตรียศ  (  Treeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีสาม  ,  ผู้มีความงามสาม

ไตรยศ  (  Traiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสาม  ,  ผู้มีความดีสาม

ทวียศ  (  Taweeyos  ,  Taveeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  , …

ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

มัลลิกา  (  Manlika  ,  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มัลลิกาพร  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  ดอกมะลินำสุขมาให้

มัลลิกากานต์  (  Mallikakan  )  แปลว่า  ดอกมะลิอันเป็นที่รัก

มัลลิกาภรณ์  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกมะลิ

มัลลิกาทิพย์  (  Mallikatip  )  แปลว่า  ดอกมะลิเป็นของเทวดา

มัลลิกาวัลย์  (  Mallikawal  ,  Mallikawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกมะลิ

พิมพ์มัลลิกา  (  Pimmallika  )  แปลว่า  รูปดอกมะลิ

เพ็ญมัลลิกา  (  Penmallika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกมะลิ

ดุจมัลลิกา  (   Dujmallika  )  แปลว่า  เหมือนดอกมะลิ

ช่อมัลลิกา  (  Chormallika  )  แปลว่า  ช่อดอกมะลิ

ชื่อที่มีคำว่า พิกุล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิกุล  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิกุล  (  Pikun  ,  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเล็กเป็น

จักๆ มีกลิ่นหอมเย็น และหอมอยู่จนแห้ง

พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ

พิกุลกาญจน์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ

พิกุลกานต์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลอันเป็นที่รัก

พิกุลพัชร์  (  Pikulpach  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยเพชรพลอย

พิกุลพร  (  Pikulporn  )  แปลว่า  ดอกพิกุลนำสุขมาให้

พิกุลภรณ์  (  Pikulporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกพิกุล

พิกุลวลัย  (  Pikulwalai  )  แปลว่า  กำไลดอกพิกุล

พิกุลวัลย์  (  Pikulwan  ,  Pikulwal  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล

พิกุลวัลยา  (  Pikulwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล

พิกุลทิพ  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลสวรรค์

พิกุลทิพย์  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลเป็นของเทวดา

พิกุลรัตน์  (  Pikulrat  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแก้ว

พิกุลพรรณ  (  Pikulpan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแห่งความงาม

เพ็ญพิกุล  (  Penpikul  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกพิกุล

พิมพ์พิกุล  (  Pimpikul  )  แปลว่า  …

ชื่อที่มีคำว่า อภิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อภิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

อภิสมัย  (  Apissamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง

อภิวรรณ  (  Apiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อภิลดา  (  Apilada  )  แปลว่า  เครือเถายิ่ง

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อภิ  (  Api  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  วิเศษ  ,  เหนือ

อภิกานต์  (  Apikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

อภิณัฐ  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

อภิณัฏฐ์  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  , มีตระกูล

อภิชาติ  (  Apichat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลยิ่ง

อภิชาญ  (  Apichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญยิ่ง

อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง  ,  ผู้ชนะแล้ว

อภิไชย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายิ่ง

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า…

ชื่อที่มี พ หรือ ว ที่แปลเหมือนกัน

รูปภาพ
ชื่อที่มี  พ  หรือ  ว  ที่มีคำแปล หรือ มีความหมายเหมือนกัน  หรือ

คล้ายกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,

ปราศจากมลทิน

วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน  ,  สะอาด

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

พิมลพรรณ  ( Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

พิมลกานด์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักผ่องใส

พิมลฉวี  (  Pimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  , Vimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครืองเถางาม

วิมลลดา  (  Wimollada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

วิไล  (  Wilai …

ชื่อที่มีคำว่า วาสี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วาสี  หรือบางท่านสะกดว่า  วสี  ส่วนมากมักพบใน

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง

วาสีภรณ์  (  Waseeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้อยู่

วาสีพร  (  Waseeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้

วาสีนาฏ  (  Waseenat  )  แปลว่า  นางผู้อยู่

วาสีลดา  ( Waseelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

วาสีวัลย์  (  Waseewan  ,  Waseewal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

วสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง

ลดาวสี  (  Ladawasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่  ,  เครือเถาผู้ครอง

วัลลีวสี  (  Wanleewasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

ณัฏฐาวสี  (  Nattawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่

พัชราวสี  (  Patcharawasee  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้อยู่

รัตนาวสี  (  Rattanawasee  )  แปลว่า  แก้วแห่งผู้ครอง

ภัทราวสี  (  Pattrawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ที่น่ารัก  ,  ผู้ครองที่น่ารัก

พิชญาวสี  (   Pitchayawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่

ทิชาวสี  (  Tichawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่

ภัสราวสี  (  Passarawasee  )  แปลว่า  แสง…

ชื่อที่มีคำว่า วาสิน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วาสิน  หรือ  บางท่านสะกดว่า  วาศิน  หรือ  วศิน

หรือ  วสิน   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วาสินี  (  Wasinee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  ,  วาสิน

วาศินี  (  Wasinee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  ,  วาสิน

วาสินีพรรณ  (  Wasineepan  )  แปลว่า  ผู้อยู่มีความงาม

วาศินีพรรณ  (  Wasineepan  )  แปลว่า  ผู้อยู่มีความงาม

วาสินีพร  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้

วาศินีพร  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้

วาสินีภรณ์  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้อยู่

วาศินีภรณ์  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้อยู่

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วาสิน  (  Wasin  ,  Vasin  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  , วาศิน

วสิน  (  Wasin  ,  Vasin  )  แปลว่า  ผู้อญุ่  ,  ผู้ครอง  ,  วศิน

วาสินเทพ  (  Wasintep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ครองอยู่

วศินเทพ  (  Wasintep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ครองอยู่

วาสินกานต์  (  Wasinkan  )  แปลว่า  ผู้อยู่อันเป็นที่รัก

วศินกานต์  (  Wasinkan  )  แปลว่า  ผู้อยู่อันเป็นที่…

ชื่อที่มีคำว่า วสุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วสุ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

วสุ  (  Wasu    Vasu  )  แปลว่า  เพชร  ,  พลอย  ,  สมบัติ  ,  ของมีค่า

วสุธา  (  Wasuta  )  แปลว่า  ที่บังเกิดทรัพย์

วสุเทพ  (  Wasutep  )  แปลว่า  สมบัติเทวดา

วสุกานต์  (  Wasukan  )  แปลว่า  สมบัติอันเป็นที่รัก

วสุกาญจน์  (  Wasukan  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของมีค่า

วสุชล  (  Wasuchol  )  แปลว่า  น้าเป็นของมีค่า

วสุวัส  (  Wasuwas  ,  Vasuvas  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของมีค่า

วสุวัฒน์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  ความเจริญเป็นของมีค่า

วสุวัจน์  (  Wasuwat  ,  Wasuwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดีเป็นของมีค่า

วสุวัสตร์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  เครื่องนุ่งห่มเป็นของมีค่า

วสุวาส  (  Wasuwas  )  แปลว่า  ที่อยู่เป็นของมีค่า

วสุวิชญ์  (  Wasuwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุวิทย์  (  Wasuwit  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของมีค่า

วสุณัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุณัฏฐ์  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุนัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุนัฏฐ์  (  Wasunat  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำว่า สุว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สุว  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้   อาทิเช่น

สุวคนธ์  (  Suwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  เครื่องหอม

สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุวลดา  (  Suwalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดี

สุวกานดา  (  Suwakanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุวกานด์  (  Suwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุวนารี  (  Suwanaree  )  แปลว่า  นางงาม

สุวพิศ  (  Suwapis  )  แปลว่า  นางงาม

สุวณี  (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม

สุวนาฏ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นางงาม

สุวธิดา  (  Suwatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม

สุวอัปสร  (  Suwaapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

สุวผกา  (  Suwaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

สุวทิชา  (  Suwaticha  )  แปลว่า  นางงาม

สุวชิตา  (  Suwachata  )  แปลว่า  ผู้ชนะงาม

สุวนัฐ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุวณัฐ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุวนัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุวณัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุวอาภา  (  Suwaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม

สุวพิชญา  (  Suwapitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์งาม

สุวกา…

ชื่อที่มีคำว่า จำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  จำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน  ,  ช้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จำเนียน  (  Jamnian  )  แปลว่า  ตัด  ,  เฉียนให้เป็นไปตามที่ต้องการ

จำนัล  (  Jamnan  ,  Jamnal  )  แปลว่า  แจจัน  ,  อึกทึก

จำนรรจ์  (  Jamnan  )  แปลว่า  พูด  ,  กล่าว  ,  บอก

จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  หมาย  ,  หวัง  ,  ตั้งใจ

จำนงค์  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  จรัส  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม

จำรัสพงศ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

จำรัสพงษ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

จำรัสพัฒน์  (  Jamrespat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

จำรัสภัทร์  (  Jamrespat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  ,  ผู้น่ารักเจริญ

จำรัสวัจน์  (  Jamreswat  ,  Jamreswaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม

จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต  ,  มากขึ้น

จำลอง  (  Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ

ชื่อที่มีคำว่า พร้อม

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พร้อม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พร้อมพัชร์  (  Prompach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรครบครัน

พร้อมพรรณ  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามครบครัน

พร้อมกาญจน์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีทองครบครัน

พร้อมขวัญ  (  Promkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นมิ่งขวัญครบครัน

พร้อมพิศ  (  Prompis  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู

พร้อมพิชญ์  (  Prompich  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาครบครัน

พร้อมลดา  (  Promlada  )  แปลว่า  ผู้มีเครือเถาครบครัน

พร้อมสุข  (  Promsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายครบครัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน  , ในเวลาเดียวกัน

พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพงษ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพันธุ์  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพัฒน์  (  Prompat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญครบครัน

พร้อมพิทย์  (  Prompit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ครบครัน

พร้อมกานต์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นที่รักครบครัน

พร้อมณัฐ  (  Promnat  )  แปลว่า  ผ…

ชื่อที่มีคำว่า ศิริ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ศิริ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วรรณศิริ  ( Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ศิริวรรณ (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ศิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แก้สแห่งความงาม

ศิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม

ศิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม

ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ศิริลักขณา  (  Sirilakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ศิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง

ศิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยดี

ศิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  มิ่งขวัญ  ,  ความสรรเสริญ

ศิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

ศิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริณัฏฐ์  (  Sirinat  )  แปลว่า  น…

ชื่อที่มีคำว่า กัน

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียง  หรือ  อ่านว่า  กัน  สำหรับผู้ที่อยากตั้งชื่อตามเดือน

ที่เกิดในเดือน  กันยายน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผูหญิง  ,  นางงาม  , ชื่อราศีที่หก

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัลยาพัชร์  (  Kanlayapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร

กัลยาภัทร์  (  Kanlayapat  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )   แปลว่า  นางแก้ว

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สิริกันยา  (  Sirikanya  …

ชื่อที่มีคำว่า กันต์

รูปภาพ
สำหรับผู้ชายที่อยากตั้งชื่อ ตามเดือนเกิด  ที่มีคำว่า  กันต์   มีดังนี้

อาทิเช่น

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  ตัด  ,  โกน  ,  หมุน  ,  ปั่น  ,  กรอ

กันต์มนัส  (  Kanmanas  )  แปลว่า  ตัดใจ

กันต์มโนช  (  Kanmanoch  )  แปลว่า  ตัดความรัก

กันตพงศ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายปั่น

กันตพงษ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น

กันตชล  (  Kantachol  )  แปลว่า  ตัดน้ำ

กันตภพ  (  Kantapop  )  แปลว่า  โลกหมุน

กันตยุติ  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดถูกต้อง

กันตณรงค์  (  Kantanarong  )  แปลว่า  ตัดการรบ

กันตยุทธ์  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดการต่อสู้  ,  ตัดสงคราม  ,  ตัดการรบพุ่ง

กันตโชค  (  Kantachok  )  แปลว่า  ตัดเคราะห์

จิรกันต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ตัดนาน

ณกันต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ที่ตัด

ชื่อที่มีคำว่า กันย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  กันย์  หรือ กันยา  สำหรับท่านที่อยากตั้งชื่อตาม

เดือนเกิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  ,  ชื่อราศีที่หก

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม

กันยากมล  (  Kanyakamol  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางงามผู้มีลักษณะดี  ,  นางผู้มีลักษณะดี

กันยาวรรณ  (  Kanyawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

กันยาวัลย์  (  Kanyawal  ,  Kanyawan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

กันย์ทิชา  (  Kanticha  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้เกิดสองครั้ง

กันย์ธิดา  (  Kantida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

กันย์พิมล  (  Kanpimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด

กันย์วิมล  (  Kanwimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด

กันย์อาภา  (  Kanarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,  ผู้มีความรุ่งเรือง…

ชื่อที่มีคำว่า ดา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก

กานดารัตน์  (  Kandarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กานดาทิพย์  (  Kandatip  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา

ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  ,Thipkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ญาดาภัส  (  Yadapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

ญาดาภัสร์  (  Yadapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

ญาดาภัทร์  (  Yadapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,  นักปราชญ์ผู้เจริญ

ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

ญาดาพัชร์  (  Yadapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่วนักปราชญ์

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดั…

ชื่อที่มีคำแปลว่า นางฟ้า

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  นางฟ้า  หรือ  เทวดาผู้หญิง  หรือ เทวดา

มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เทวี  (  Tewee  ,  Tevee  )  แปลว่า  นางฟ้า  , เทวดาผู้หญิง

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภานาฏ  (  Napanat  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภาสุดา  (  Napasuda  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภานรี  (  Napanaree  )   แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์สินี  (  Tipsinee  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเป็นของเทวดา

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สุธาสินี  (  Sutasinee  ,  Suthasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าสวรรค์

ลดาอัปสร  (  Ladaapsorn  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า

อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า

  ชื่อผูชาย  อาทิเช่น

เทวา  (  Tewa  ,  Teva  )  แปลว่า  เทวดา  ,  เทวดผู้ชาย

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา

สุระ  (  Sura  )  แปลว่า  เทวดา

สุรชาติ  (  Surachat …

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทิ

รูปภาพ
ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  ทิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิฆัมพร  (  Ticomporn ,  Tikomporn   )  แปลว่า  ท้องฟ้า

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน  ,

เครื่องประดับผู้เกิดสองครั้ง  ,  เครื่องประดับรูปนก

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  , Tichathip )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา  ,  นกเป็นของเทวดา

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  ,  Tipathip  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน

ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์

ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  ,  Tiwathip  )  …

ชื่อที่มีคำว่า ทวิชา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ทวิชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน,

เครื่องประดับรูปนก

ทวิชารัตน์  (  Tawicharat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนที่ประเสริฐ

ทิวชาพัชร์  (  Tawichapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้เกิดสองหน

ทวิชาวัลย์  (  Tawichawan  ,  Tawichaawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เกิดสองหน

ทวิชาวรรณ  (  Tawichawan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนงาม  ,  ผู้มีความงาม

ทวิชาพรรณ  (  Tawichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

เพ็ญทวิชา  (  Pentawicha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก  

พิมพ์ทวิชา  (  Pimtawicha  )  แปลว่า  รูปนก

ภรณ์ทวิชา  (  Porntawicha  )  แปลว่า  เครื่องประดับนก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก

ทวิชาพงศ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทวิชาพงษ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทวิชากุล  (  Tawichakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเกิดสองหน

ทวิชากานต์  (  Tawichakan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนอันเป็นที่รัก

ทวิชาพร  (  Tawichaporn …

ชื่อที่มีคำว่า ขจี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ขจี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด

ขจีวัลย์  (  Khajeewan  ,  Khajeewal  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,

เครือเถาเขียวสด

ขจีวัลยา  (  Khajeewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ขจีวรรณ  (  Khajeewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ขจีนาฏ  (   Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม

ขจีณัฐ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ขจีณัฏฐ์  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ขวัญขจี  (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

พิศขจี  (  Piskhajee  )  แปลว่า  แลดูงาม  ,  งามน่ามอง

พิมพ์ขจี  (  Pimkhajee  )  แปลว่า  รูปงาม

เพ็ญขจี  (  Penkhajee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม

ขจีอัปสร  (  Khajeeapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

ทิพย์ขจี  (  Tipkhajee  ,  Thipkhajee  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ทิพขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  สวรรค์งาม

ขจีรัตน์  (  Khajeerat  )  แป…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ม ( มะ )

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ม  ที่อ่านออกเสียงว่า  มะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรพลอย

มณีจันทร์  (  Maneejan  )  แปลว่า  แก้วแสงจันทร์

มณีกาญจน์  (  Maneekan  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่า  ,  เพชรพลอยทองคำ

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก

มณีพัชรา  (  Maneepatchara  )  แปลว่า  เพชรพลอย

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย

มธุลดา  (  Matulada  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำผึ้ง  ,  เชื้อสายน้ำหวาน  ,  เครือเถาน้ำผึ้ง

มธุรญา  (  Maturaya  )  แปลว่า  ไพเราะ

มโนขญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก  คือ เกิดแต่ใจ

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  ผู้มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ

มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุงมาให้

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูง  ,  นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช…

ชื่อที่มีคำว่า พิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,

ปราศจากมลทิน

พิมลทิพย์  (  Pimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

พิมลพร  (  Pimolporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่แงใส

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร  ,  ผู้มีความบั่น

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

พินิตา  (  Pimit…