บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

ชื่อที่มีคำว่า เหมือน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เหมือน  หรือ  คำว่า เหมือน  แปลว่า  อะไร  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  แปลว่า  งาม  ,  สวยดั่งที่ฝัน

เหมือนแก้ว  (  Muankaeo  )  แปลว่า  คล้ายกันกับแก้ว  ,  อย่าง

เดียวกับแก้ว

เหมือนปราง  (  Muanprang  )  แปลว่า  คล้ายกับแก้ม  ,  อย่างเดียวกับมะปราง

เหมือนผกา  (  Muanphaka  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับดอกไม้  ,  คล้ายกันกับดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เหมือน  (  Muan  )  แปลว่า  อย่างเดียวกัน  ,  คล้ายกัน

เหมือนพงศ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย

เหมือนพงษ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย

เหมือนพยัคฆ์  (  Muanpayak  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเสือ

เหมือนพัฒน์  (  Muanpat  )  แปลว่า  มีความเจริญอย่างเดียวกัน

เหมือนภัทร์  (  Muanpat  )  แปลว่า  น่ารักอย่างเดียวกัน

เหมือนกรณ์  (  Muankorn  ,  Muangorn  )  แปลว่า  ฉลาดคล้ายกัน

ชื่อที่มีคำว่า นุช

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   นุช    มีดังนี้  อาทิเช่น  ชื่อผู้หญิง

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

นุชนาถ  (  Nuchanath  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่พึ่ง

นุชนาฏ  (  Nutchanath  )  แปลว่า  น้องหญิง

ทิพานุช  (  Tipanuch  )  แปลว่า  วันน้อง  ,  น้องสวรรค์

ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า  น้องนก

ทิวานุช  (  Tiwanuch  )  แปลว่า  วันน้อง  ,  น้องสวรรค์

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  แสงแห่งน้อง

ณัฏฐานุช  (  Nattanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ประภานุช  (  Prapanuch  )  แปลว่า  แสงแห่งน้อง

ประไพนุช  (  Prapainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

วิไลนุช  (  Wilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

อำไพนุช  (  Ampainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม

นุชอัปสร  (  Nuchapsorn  )  แปลว่า  น้องนางฟ้า

วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องผู้ประเสริฐ

วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องผู้ประเสริฐ

ภัทรนุช  (  Pattaranuch  )  แปลว่า  น้องน่ารัก

พุทธ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พุทธ  หรือ  คำว่า  พุทธ  แปลว่า  อะไร  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พุทธลดา  (  Putlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้รู้

พุทธทิชา  (  Putticha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

พุทธอาภา  (  Putarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้รู้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พุทธ  (  Put  ,  Putta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้ตื่น

ณัฐพุทธ  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่

ณัฏฐพุทธ  (  Nattaput  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่

ธีรพุทธ  (  Teeraput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีไหวพริบดี

สุรพุทธ  (  Suraput  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้ตื่นที่กล้าหาญ

พีรพุทธ  (  Peeraput  ) แปลว่า  ผู้รู้ที่กล้าหาญ

วุฒิพุทธ  (  Wuttiput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีความเจริญ

วราพุทธ  (  Waraput  , Varaput  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่ประเสริฐ

พุทธพงศ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

พุทธพงษ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

ชื่อที่มีคำว่า วิมล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วิมล  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วิมล  (  Wimon  ,  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,

ไม่มีตาหนิ

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลกุล (  Wimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  แก้วงาม

วิมลพัชร์  (  Wimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

วิมลภัทร์  (  Wimolpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงาม

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

วิมลณัฐ  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

วิมลณัฏฐ์  (  Wimolnat  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

ศิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

วิมลทิพย์  (  Wimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

วิมลทิพ  (  Wimoltip  )  แปลว่า  สวรรค์งาม

วิมลภัสร์  (  Wimolpas  )  แปลว่า  รัศมีงาม

วิมลฉวี  (  Wimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีวิมล  (  Chaweewimol  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พิมพ์วิมล  ( …

ชื่อที่มีคำว่า อาภา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อาภา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง ,  แสง  ,  รัศมี

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภากาญจน์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงทอง

อาภากานด์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้เป็นที่รัก

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

รวิอาภา  (  Rawiarpa  )  แปลว่า  แสงตะวัน

อาภาดารา  ( Arpadara  )  แปลว่า  แสงดาว

อาภาสินี  ( Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีความสว่าง

อาภาสิริ  (  Arpasiri  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาทิพย์  (  Arpatip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา

อาภาทิพ  ( Arpatip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์

อาภาลักษณ์  (  Arpalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

อาภาวรรณ  (  Arpawan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาพรรณ  ( …

ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-้า

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  สระ เ-้า (  ou  ) หรือสระ เ-า ( ou )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เช้า  (  Chou  )  แปลว่า  เวลาระหว่างย่ำรุ่งถึงเที่ยง

เพา  (  Pou  )  แปลว่า  งาม

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม

เยา  (  Yao .ใช้ ao แทน ou เดี๋ยวจะอ่านเป็น ยู you )  แปลว่า  อ่อน  ,  เบา  ,  น้อย

เยาว์  (  Yao   )  แปลว่า  รุ่น  ,  สาว  ,  หนุ่ม

เยาวพาณี  (  Yaowapanee  )  แปลว่า  ชื่อเทียนชนิดหนึ่งใช้ทำยา

เยาวมาลย์  (  Yaowaman  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  สวยที่สุด

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เย้า  (  Yao  )  แปลว่า  หยอก  ,  ล้อเล่น  ,  คนชาวเขาทางภาคเหนือของไทย  

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  ผู้มีลักษณะดี

เสาวคนธ์  (  Souwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งมีดอกงามกลิ่นหอม

เสาวภาคย์  (  Souwapak  )  แปลว่า  ความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเ…

ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายว่า  ผู้หญิง  มีอยู่หลายชื่อ  ดังนี้  อาทิเช่น

สตรี  (  Satree  )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุดา (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วๆไป

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีขวัญดี

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  วัยรุ่น  ,  นางรุ่นสาว

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  นางน้อย

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  หญิงที่รัก

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  สาววัยรุ่น

ชื่อที่เกี่ยวกับ ยามราตรี

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ยามราตรี  หรือ  กลางคืน  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลามืด

รชนีวรรณ  (  Rachaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รชนีพรรณ  (  Rachaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รชนีกร  (  Rachaneekorn  ,  Rachaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รชนีรัตน์  (  Rachaneerat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  ,  Ratchaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติรัตน์  (  Rattirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน

รัตติกร  (  Rattikorn  ,  Rattigorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รัตติลดา  (  Rattilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  …

ชื่อที่มีคำว่า ชล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ชล  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชล  (  Chol  ,  Chon  )  แปลว่า  น้ำ

สายชล  (  Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  สระ  ,  ปลา

ชไมชล  (  Chamaichol  )  แปลว่า  น้ำทั้งคู่

ชลชไม  (  Cholchamai  )  แปลว่า  น้ำทั้งคู่

ชลทิพา  (  Choltipa  ,  Chontipa  )  แปลว่า  วันน้ำ

ชลทิชา  (  Cholticha  ,  Chonticha  )  แปลว่า  น้ำผู้เกิดสองครั้ง

ชลทิวา  (  Choltiwa  ,  Chontiwa  )  แปลว่า  วันน้ำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล

ชโลทร  (  Chalotorn  )  แม่น้ำ  ,  ห้วงน้ำ

ณัฐชล  (  Nattachol ,  Nattachon  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ

ณัฏฐชล  (  Nattachol  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ

ชัยชล  (  Chaichol  )  แปลว่า  การชนะน้ำ

ชลกานต์  (  Chonlakan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก

ชลกาญจน์  (  Chonlakan  )  แปลว่า  น้ำทอง

ชลพัชร์  (  Chonlapach  )  แปลว่า  น้ำเพชร

ชลวัส  (  Chonlawas  ,  Chonlavas  )  แ…

ตั้งชื่อคล้ายเดือนเกิด

รูปภาพ
อยากตั้งชื่อให้คล้าย  หรือ เป็นสัญญาลักษณ์ว่าเกิดในเดือนนี้  ชื่อ

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้

พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ

พฤกษาพร  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ต้นไม้นำสุขมาให้

พฤกษาพรรณ  (  Pruksapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งต้นไม้

พฤกษามณี  (  Pruksamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งต้นไม้

พฤษภาภรณ์  (  Pruksapaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเดือนพฤษภาคม

พฤษภาพร  (  Pruksapaporn  )  แปลว่า  เดือนพฤษภาคมนำสุขมาให้

พฤษภาพรรณ  (  Pruksapapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเดือนพฤษภาคม

พฤษภามณี  (  Pruksapamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนพฤษภาคม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พงศ์พฤกษ์  (  Pongpruk  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื่อสายต้นไม้

พงษ์พฤกษ์  (  Pongpruk  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต้นไม้

วีรพฤกษ์  (  Weerapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งผู้กล้า

พีรพฤกษ์  (  Peerapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งผู้กล้า

ณัฐพฤกษ์  (  Nattapruk  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งต้นไ…

ชื่อที่มีคำว่า Piti

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Piti  (  ปิติ  หรือ  บางท่านอาจจะสะกดว่า  ปิฏิ  )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปิติญา  (  Pitiya  ,  Pithiya  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจ  ,  ผู้ยินดี

ปิติญาภรณ์  (  Pitiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มใจเป็นเครื่องประดับ

ปิติญาพร  (  Pitiyaporn  )  แปลว่า  การอิ่มใจนำสุขมาให้

ปิติญาพรรณ  (  Pitiyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มใจในความงาม

ปิติญานุช  (  Pitiyanuch  )  แปลว่า  น้องอิ่มใจ

ปิติญารัตน์  (  Pitiyarat  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีดั่งเพชร

ปิติญาพัชร์  (  Pitiyapach  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีดั่งเพชร

ปิติญาภัทร์  (  Pitiyapat  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจน่ารัก

ปิติญาณัฐ  (  Pitiyanat  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งนักปราชญ์

ปิติญาณัฏฐ์  (  Pitiyanat  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  การอิ่มใจ  ,  การยินดี

ปิติกุล  (  Pitikul  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ป…

ชื่อที่มีคำว่า Sak

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Sak  (  ศักดิ์  , ศักร ,  สัก  )   มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  ,

ที่พึ่ง

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ  ,

ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึ่ง

ศักร  (  Sak  )  แปลว่า  มีฤทธิ์  ,  มีอำนาจ  ,  ยิ่งใหญ่  ,  แข็งแรง

สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้

สักกาย  (  Sakkie  )  แปลว่า  ตัวของตัว  ,  ความเป็นตัวบุคคล

ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญชนะ

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

อติศักดิ์  (  Atisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดีเลิศ

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

วีรศักดิ์  (  Weerasak  ,  Veerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความเจริญ

ธิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความมั่นคง

ฐิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้…

ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า  วัน  (  วัลย์  ,  วรรณ  ,  วัณณ์  ,  วัลลี , วัน  )    มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วัน  (  Wan  )  แปลว่า  ระยะเวลา 24ชั่วโมง

วัลย์  (  Wal ,  Wan  )  แปลว่า  เครือเถา

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วัณณ์  ,  ชนิด

วัณณ์  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วรรณ  ,  ชนิด

วัลลี  (  Wanlee,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา

วันทิพย์  (   Wanip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

วัลย์ทิพย์  (  Waltip  ,  Wantip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

วัณณ์ทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

วัลลีทิพย์  (  Wanleetip  ,  Walleetip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ทิพย์วัลลี  (  Tipwallee  ,  Tipwanlee   )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

สิริวัลย์  (  Siriwal  ,  Siriwan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวัลลี  (  Siriwanlee  ,  Siriwallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญแห่งความงาม

ศ…

นาเรศ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
นาเรศ  แปลว่า อะไร  หรือ  ชื่อที่มีคำว่า นาเรศ  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง

นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นาเรศมณี  (  Naresmanee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

สิรนาเรศ  ( Siranares  )  แปลว่า  ยอดหญิง

สิรินาเรศ  (  Sirinares  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

สุรนาเรศ  (  Suranares  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พิมพ์นาเรศ  (  Pimnares  )  แปลว่า  รูปนาง

บุญนาเรศ  (  Bunnares  )  แปลว่า  กุศลนาง

กุลนาเรศ  (  Kulnares  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

ศศินาเรศ  (  Sasinares  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศรนาเรศ  (  Sornnares  )  แปลว่า  ลูกธนูนาง

ทิพย์นาเรศ  (  Tipnares  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพนาเรศ  (  Tipnares  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า Napa

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Napa  (  นภา  )  มี  ดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้หญิง

Napa (  นภา  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  ฟ้า

Napanaree  (  นภานรี  )  แปลว่า  นางฟ้า

Napasinee  (  นภาสินี  )  แปลว่า  นางฟ้า

Napanat  (  นภานาฏ  )  แปลว่า  นางฟ้า

Naparat  (  นภารัตน์  )  แปลว่า  เพชรฟ้า

Napamanee  (  นภามณี  )  แปลว่า  เพชรฟ้า

Napatip  ,  Napathip  (   นภาทิพย์  )  ฟ้าเป็นของเทวดา

Napaporn  (  นภาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า

Napaporn  (  นภาพร  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

Napapat  (  นภาภัทร์  )  แปลว่า  ฟ้างาม

Napapas  (  นภาภัสร์  )  แปลว่า  ฟ้ารุ่งเรือง

Napawan  (  นภาวรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า

Napapan  (  นภาพรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า

Napakul  (  นภากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า พิพัฒน์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิพัฒน์  มี ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ

พิพัฒน์พงศ์  (  Pipatpong  ) แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พิพัฒน์พงษ์  ( Pipatpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พิพัฒน์กุล  (  Pipatkul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ

กานต์พิพัฒน์  (  Kanpipat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก

เกรียงพิพัฒน์  (  Kriangpipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

ไกรพิพัฒน์  (  Kraipipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

เกรียงไกรพิพัฒน์  (  Kriangkraipipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่งใหญ่

ณัฐพิพัฒน์  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฏฐพิพัฒน์  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

นรพิพัฒน์  (  Norrapipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

รัฐพิพัฒน์  (  Ratpipat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความเจริญ

สีห์พิพัฒน์  (  Seepipat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งราชสีห์

เดชน์พิพัฒน์  (  Dechpipat  )  แปลว่า  ลูกศรแห่งความเจริญ

เดชพิพัฒน์  (  Dechpipat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ

พิพัฒน์พฤกษ์  (  Pipatpruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งคว…

ชื่อที่มีคำว่า พิพัฒ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิพัฒ  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

พิพัฒ  (  Pipat  )  แปลว่า  เจริญแล้ว

พิพัฒกุล  (  Pipatkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

พิพัฒพันธุ์  (  Pipatpan  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

กุลพิพัฒ  (  Kulpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

วงศ์พิพัฒ  (  Wongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

พงศ์พิพัฒ  (  Pongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

พงษ์พิพัฒ  (  Pongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

ณัฐพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว

ณัฏฐพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว

นาทพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  ผู้มีความนับถือเจริญแล้ว

นรพิพัฒ  (  Norrapipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญแล้ว

พีรพิพัฒ  (  Peerapipat  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญแล้ว

วีรพิพัฒ  (  Weerapipat  ,  Veerapipat  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญแล้ว

ธีรพิพัฒ  (  Teerapipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว

กานต์พิพัฒ  (  Kanpipat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญแล้ว

เกรียงพิพัฒ  (  Kriangpipat  )  แปลว่า  เจริญมากแล้ว

ไกรพิพัฒ  (  Kraipipat  )   แปลว่า  เจริญแล้วยิ่ง

เ…

ชื่อที่มีคำว่า ปวิช

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ปวิช    มีทั้งชื่อผูหญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปวิชา  (  Pawicha  )  แปลว่า  แหวน

ปวิชากาญจน์  (  Pawichakan  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชาพัชร์  (  Pawichapach  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชารัตน์  (  Pawicharat  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชามณี  (  Pawichamanee  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชากานต์  (  Pawichakan  )  แปลว่า  แหวนอันเป็นที่รัก

ปวิชาภัสร์  (  Pawichapas  )  แปลว่า  แหวนอันรุ่งเรือง

ปวิชามาศ  (  Pawichamas  )  แปลว่า  แหวนทอง

ปวิชามาส  (  Pawichamas  )  แปลว่า  แหวนรูปพระจันทร์

ปวิชาทิพย์  (  Pawichatip  ,  Pawichathip  )  แปลว่า  แหวนเป็นของเทวดา

ปวิชาทิพ  (  Pawichatip  ,  Pawichathip  )  แปลว่า  แหวนสวรรค์

เครือปวิชา  (  Kruapawicha  )  แปลว่า  เชื้อสายแหวน

พิมพ์ปวิชา  (  Pimpawicha  )  แปลว่า  รูปแหวน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปวิช  (  Pawich  ,  Pavich  )  แปลว่า  แหวน

ปวิชกนก  (  Pawichkanok  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชกาญจน์  (  Pawichkan  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชพัชร์  (  Pawichpach  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชรัตน์  ( …

ชื่อที่มีคำว่า สุธี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สุธี  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

สุธี  (  Sutee  , Suthee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา

สุธีกานต์  (  Suteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

สุธีนันท์  (  Suteenan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

สุธีลักษณ์  (  Suteelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์

สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

สุธีกุล  (  Suteekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

สุธีพันธุ์  (  Suteepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

สุธีรัตน์  (  Suteerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

สุธีภัทร์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

สุธีพัฒน์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

สุธีพัชร์  (  Suteepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

สุธีภัสร์  (  Suteepas  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

สุธีกาญจน์  (  Suteekan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์

สุธีนาท  (  Suteenath  )  แปลว่า  ความบันลือแห่งนักปราชญ์

ชื่อที่มีคำว่า พัชร์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พัชร์  ,  พัชรา  ,  พัชรี  ,  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชรีวรรณ  (  Patchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

เพ็ญพัชรี  (  Penpatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

พิมพ์พัชรา  (  Pimpatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร

พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร

สุพัชรา  (  Supatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม

สุพัชรี  (  Supatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม

สุพัชร์จิรา  (  Supachjira ,  Supatjira   )  แปลว่า  เพชรน้ำงามยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พัชร์  (  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร

พัชระ  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร…

ชื่อที่สะกดด้วย Ek

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  Ek  (  เอก  )  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

Ek  (  เอก  )  แปลว่า  หนึ่ง  ,  พิเศษ  ,  ดีเลิศ  ,  โดดเดี่ยว  ,  สำคัญ

Ekkachai  ( เอกชัย  )  แปลว่า  การชนะที่สำคัญ  ,  การชนะที่หนึ่ง

Ekkarach  (  เอกราช  )  แปลว่า  เป็นอิสระ

Ekkanok  (  เอกกนก  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์

Ekkamol  (  เอกกมล  )  แปลว่า  ใจเดียว

Ekjaras  (  เอกจรัส  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดีเลิศ

Ekkachan  (  เอกชาญ  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญพิเศษ

Ekkachai  (  เอกไชย  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าดีเลิศ  ,  เจริญดีเลิศ

Ekkachan  (  เอกฌาณ  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นพิเศษ

Ekdanoo  (  เอกดนู  )  แปลว่า  ฉันพิเศษ

Ekkalak  (  เอกลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพิเศษ

Ektana  (  เอกธนา  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์พิเศษ

Ekniti  ,  Eknithi  (  เอกนิธิ  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์พิเศษ

Ekpakorn , Ekpagorn   (  เอกปกรณ์  )  แปลว่า  ตำราพิเศษ

Ekkapong  (  เอกพงศ์  ,  เอกพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายพิเศษ

Ekpanas  (  เอกพนัส  )  แปลว่า  ป่าพิเศษ

Ekkapruk  (  เอกพฤกษ์  )  แปลว่า  ต้นไม้พิเศษ

Ekkapat  (  เอกพัฒน…

ชื่อที่มีคำว่า Wut

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Wut   (  วุฒิ  ,  วุธ  )   มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

Wut  (  วุฒิ  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความเป็นผู้ใหญ่  ,

ความเพิ่มพูน

Wut  (  วุธ  )  แปลว่า  อาวุธ

Wuttikan  (  วุฒิกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ

Wuttikul  (  วุฒิกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ

Wuttipong  (  วุฒิพงศ์  ,  วุฒิพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Wuttinat  (  วุฒิณัฐ  ,  วุฒิณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

Wuttichai  (  วุฒิชัย  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งชัยชนะ

Wuttisak  (  วุฒิศักดิ์  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความเจริญ

Wuttipan  (  วุฒิพันธุ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Wuttitep  (  วุฒิเทพ  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ

Jutawut  (  จุฑาวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

Teerawut  (  ธีรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง

Teerawut  (  ธีรวุธ  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ

Wuttinan  (  วุฒินันท์  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

Nantawut  (  นันทวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

Wuttipat  (  วุฒิพัฒน์  )  แปลว่า  …

รุจิรา แปลว่า อะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า รุจิรา  หรือ รุจิรา แปลว่าอะไร  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้

อาทิเช่น

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง

รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง

รุจิราทิพย์  (  Rujaratip  ,  Rujirathip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  เพชรงาม

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  ,  สวยน่ารัก

รุจิรากุล  (  Rujirakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้

รุจิราภา  (  Rujirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันรุ่งเรือง

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

รุ้งรุจิรา  (  Rungrujira  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

รุจิรานุช  (  Rujiranuch  )  แปลว่า  น้องสวย  ,  น้องรุ่งเรือง

รุ…

ชื่อที่แปลว่า พลอยสีเขียว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  พลอยสีเขียว  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

ทิพย์มรกต  (  Tipmorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวเป็นของเทวดา

จุฑามรกต  (  Jutamorrakot  )  แปลว่า  ปิ่นพลอยสีเขียว

วลัยมรกต  (  Walaimorrakot  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเขียว

เพ็ญมรกต  (  Penmorrakot  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีเขียว

พิมพ์มรกต  (  Pimmorrakot  )  แปลว่า  รูปพลอยสีเขียว

พัชรมรกต  ( Patcharamorrakot  )  แปลว่า  เพชรสีเขียว

มณีมรกต  (  Maneemorrakot  )  แปลว่า  เพชรสีเขียว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิฑุรย์  (  Witoon  ,Vitoon  )  แปลว่า  ไพฑูรญ์  ,  พลอยสีเขียว

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวน้ากรอกเป็นรุ้ง  ,  เพชรตาแมว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับทะเล  มีทั้งชื่อผู่หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  ทะเล

ทิพย์ชลาลัย  (  Tipchalalai  )  แปลว่า  ทะเลเป็นของเทวดา

สิริชลาลัย  (  Sirichalalai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญทะเล

ศรีชลาลัย  (  Srichalalai  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งทะเล

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ทะเล

ทิพย์ชลาศัย  (  Tipchalasai  )  แปลว่า  ทะเลเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล

พรชลธี  (  Pornchonlatee  )  แปลว่า  ทะเลนำสุขมาให้

สุชลธี  (  Suchonlatee  )  แปลว่า  ทะเลงาม

ชลธีกุล  (  Chonlateekul  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

ชลธีพงศ์  (  Chonlateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

ชลธีพงษ์  (  Chonlateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ทะเล

สุชลธาร  (  Suchonlatan  )  แปลว่า  ทะเลงาม

พงศ์ชลธาร  (  Pongchonlatan  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

พงษ์ชลธาร  (  Pongchonlatan  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ทะเลใหญ่

ศิริมหรรณพ  (  Sirimahannop  )  แปลว่า  ผู้เ…

วิฑูรย์ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วิฑูรย์  และ  วิฑูรย์แปลว่า  อะไร  มีดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้ชาย

วิฑูรย์  (  Witoon  ,  Vitoon  )  แปลว่า  ไพฑูรย์

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวมีน้ำเป็นรุ้งกรอกไปมา  ,

เพชรตาแมว

วิฑูรย์กุล  (  Witoonkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์วงศ์  (  Witoonwong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์วงษ์  (  Witoonwong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์กานต์  (  Witoonkan  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวอันเป็นที่รัก

วิฑูรย์รัตน์  (  Witoonrat  )  แปลว่า  แก้วไพฑูรย์

วิฑูรย์พงศ์  (  Witoonpomg  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์พงษ์  (  Witoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

พรวิฑูรย์  (  Pornwitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวนำสุขมาให้

เพชรวิฑูรย์  (  Pechwitoon  )  แปลว่า  เพชรตาแมว

ณัฐวิฑูรย์  (  Natwitoon  )  แปลว่า  ผู้รู้พลอยสีเขียว

ณัฏฐ์วิฑูรย์  (  Natwitoon  )  แปลว่า  ผู้รู้พลอยสีเขียว

ชื่อที่สะกดด้วย Chamai

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  Chamai  (  ชไม  )  มีดังนี้   อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Chamai  (  ชไม  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง

Chamaikan  (  ชไมกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่

Chamailada  (  ชไมลดา  )  แปลว่า  เครือเถาทั้งคู่

Chamaikul  (  ชไมกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่

Chamainuch  (  ชไมนุช  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่

Chamairat  (  ชไมรัตน์  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐทั้งคู่

Chamaiporn  (  ชไมภรณ์  )   แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่

Chamaiporn  (  ชไมพร  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้ทั้งคู่

Chamaipan  (  ชไมพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่

Chamainat  (  ชไมณัฐ  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งคู่

Chamaipach  (  ชไมพัชร์  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่

Chamaitip  ,  Chamaithip  (  ชไมทิพย์  )  แปลว่า  เป็นของเทวดาทั้งคู่

Chamailak  (  ชไมลักษณ์  )  แปลว่า  มีคุณภาพทั้งคู่  ,  มีลักษณะดีทั้งคู่

Chamaisinee  (  ชไมสินี  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาวทั้งคู๋

Chamaitida  (  ชไมธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่

ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า Su

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า  Su  (  สุ  ,  ศุ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Sukanda  (  สุกานดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

Sukanjana  (  สุกาญจนา  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,

ทองแห่งความงาม

Sukanya  (  สุกันยา  )  แปลว่า  นางงาม

Sukanya  (  สุกัญญา  )  แปลว่า  นางงาม

Sukanlaya  (  สุกัลยา  )  แปลว่า  นางงาม

Sujongkolnee  (สุจงกลนี  )  แปลว่า  บัวงาม

Sujittra  (  สุจิตรา  )  แปลว่า  งดงามดี

Sujeera  (  สุจีรา  )  แปลว่า  งามนาน

Suchada  (  สุชาดา  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

Supattra  (  สุภัทรา  )  แปลว่า  น่ารักดี  ,  งามน่ารัก

Supak  (  สุภัค  )  แปลว่า  โชคดียิ่ง

Supassorn  (  สุภัสสร  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรืองดี

Suratchanee  (  สุรัชนี  )  แปลว่า  กลางคืนดี

Sunatta  ( สุณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

Surotjana  (  สุโรจนา  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี

Suwalai  (  สุวลัย  )  แปลว่า  กำไลงาม

Suwaree  (  สุวารี  )  แปลว่า  น้ำงาม

Suarpa  (  สุอาภา  )  แปลว่า   ผู้มีความสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรือง

Suda  (  สุดา  )  แปลว่า…

ชื่อที่มีคำว่า พิชญ์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิชญ์  หรือ  พิชญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์
พิชญาพร  (  Ptchayaporn  )  แปลว่า  ผู้รู้นำสุขมาให้

พิชญาภา  (  Pitchayapa  )   แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

พิชญาวรรณ  (  Pitchayawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

พิชญาวดี  (  Pitchayawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

พิชญาวลี  (   Pitchayawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

ภรณ์พิชญา  (  Pornpitchaya  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

พรพิชญา  (  Pornpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สิริพิชญา  (  Siripitchaya …

ศานติ แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่าศานติ  หรือ  ศานต์ แปลว่าอะไร  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้

อาทิเช่น

ศานติ  (  Santi  ,  Santhi  )  แปลว่า  ความสงบ

ศานติกานต์  (  Santikan  )  แปลว่า  ความสงบอันเป็นที่รัก

ศานติพงษ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย

ศานติพงศ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย

ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

ศานต์กุล  (  Sankul  )  แปลว่า  เชื้อสายสงบ

ศานติกุล  (  Santikul  )  แปลว่า  เชื้อมีความสงบ

ศานติยุทธ์  (  Santiyut  )  แปลว่า  สงครามสงบแล้ว  .  ความสงบแห่งสงคราม

ศานติวัจน์  (  Santiwat  ,  Santiwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสงบ

ขจรศานต์  (  Khajornsan  )  แปลว่า  สงบไปทั่ว

ไกรศานต์  (  Kraisan  )แปลว่า  สงบยิ่ง

ฐิติศานต์  (  Titisan  )  แปลว่า  การยืนสงบอยู่

ธิติศานต์  (  Titisan  )  แปลว่า  ความมั่นคงสงบ

ศิรศานต์  (  Sirasan  )  แปลว่า  สงบที่สุด

สิรศานต์  (  Sirasan  )  แปลว่า  สงบที่สุด

ธีรศานต์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์สงบ

อติศานต์  (  Atisan  )   แปลว่า  สงบยิ่ง

ชื่อที่มีคำว่า มงคล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มงคล  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

มงคล  (  Mongkol  ,  Mongkon  )  แปลว่า  สิ่งที่นำมาซึ่งความสุข

ความเจริญ

มงคลรัตน์  (  Mongkolrat  )  แปลว่า  แก้วที่นำมาซึ่งความสุขความ

เจริญ

มงคลพัชร์  (  Mongkolpach  )  แปลว่า  เพชรที่นำมาซึ่งความสุข

ความเจริญ

มงคลพัฒน์  (  Mongkolpat  )  แปลว่า  ความเจริญนำมาซึ่งความสุข

มงคลวัฒน์  (  Mongkolwat  )  แปลว่า  ความเจริญนำมาซึ่งความสุข

มงคลวัส  (  Mongkolwas  ,  Mongkolvas  )  แปลว่า  ฝนนำมาซึ่งความสุขความเจริญ

มงคลกานต์  (  Mongkolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำมาซึ่งความสุขความเจริญ

มงคลกาญจน์  (  Mongkolkan  )   แปลว่า  ทองคำนำมาซึ่งความสุขความเจริญ

มงคลกาย  (  Mongkolkie  )  แปลว่า  ตนนำมาซึ่งความสุขความเจริญ

มงคลวุฒิ  (  Mongkolwut  )  แปลว่า  ความรู้นำมาซึ่งความสุขความเจริญ

มงคลณัฐ  (  Mongkolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำมาซึ่งความสุขความเจริญ

มงคลณัฏฐ์  (  Mongkolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำมาซึ่งความสุขความเจริญ

มงคลพงศ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ

มงคลพงษ์  (  Mongkolpong  )…

ชื่อที่มีคำว่า ปทุม

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ปทุม  หรือ  ประทุม  (  บางท่านอาจจะสะกดชื่อของ

ท่าน ว่า ประทุม )   มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปทุมวรรณ  (  Patumwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

ปทุมพรรณ  (  Patumpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

ปทุมเกสร  (  Patumkesorn  )  แปลว่า  เกสรบัว

ปทุมทิพย์  (  Patumtip  ,  Patumthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ปทุมทิพ  (  Patumtip  , Patumthip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

ปทุมวดี  (  Patumwadee  ,Patumvadee  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปทุมวลี  (  Patumwalee  ,  Patumvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัวหลวง

ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัว

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง

ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก

ปทุมไฉไล  (  Patumchailai  )  แปลว่า  บัวงาม

กลีบปทุม  (  Kleebpatum  )  แปลว่า  กลีบบัว

ช่อปทุม  (  Chorpatum  )  แปลว่า  ช่อดอกบัวหลวง

พิมพ์ปทุม  (  Pimpatum  )  แปลว่า  รูปดอกบัวหลวง

ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง

ปทุมรัชนี  (  Pat…

ชื่อที่ออกเสียงเหมือนกัน

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงเหมือนกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม

ดรรชนี  (  Datchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี

ดัชนี  (  Datchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี้

ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

ทิคัมพร  (   Tikamporn  )  แปลว่า  คนเปลือย

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  คุณภาพ

ลักขณ์  (  Lakh  )  แปลว่า  ลักษณะ

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป

นาถ  (  Nath  ,  Nat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  ยั่งยืน

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กาญจน์  (   Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ

การณ์  (  Kan  )  แปลว่า  เหตุ  ,  เค้า  ,  มูล

กิจ  (  Kit  ,  Kij  )  แปลว่า  ธุระ  ,  งาน

กิตติ์  (  Kit  …

ชื่อเล่นพยางค์เดียว

รูปภาพ
อยากมีชื่อเล่นพยางค์เดียว  ที่มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่อประดับที่ทำเป็นสายมีทั้ง สร้อยคอ  และ

สร้อยข้อมือ

สาย  (  Sie  )  แปลว่า  เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง  ,  เส้น  ,  เครือ  , แถว

เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง

แอ้ม  (  Aem  )  แปลว่า  แอบ  ,  แนบ

เอื้อม  (  Uam  )  แปลว่า  ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกล

เอิ้น  (  Ern  )  แปลว่า  กล่าวถ้อยคำ

อิ่ม  (  Im  )  แปลว่า  เบิกบาน  ,  พอแล้ว

เอม  (  Em  )  แปลว่า  หวาน  ,  ชื่นใจ

อิ๊ว  (  Iu  )  แปลว่า  ซี่อิ๊ว

อิง  (  Ing  )  แปลว่า  พิง  ,  เอน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คูน  (  Koon  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายบอน

จร  (  Jorn  )  แปลว่า  เที่ยวไป

โจ้  (  Jo  )  แปลว่า  จิงโจ้

โดม  (  Dom  )  แปลว่า  แนว  ,  แถว  ,  สูง

ดิษฐ์  (  Dis  )  แปลว่า  ประดิษฐ์

ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก (  สัมผัส  )

ไตร  (  Tri  )  แปลว่า  สาม

ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม

โตน  (  Ton  )  แปลว่า  กระโดด  ,  โจน  ,  น้ำตก

โทน  (  Ton  )  แปลว่า  เดียว  ,  …

ชื่อที่มีคำว่า ญาณี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ญาณี  หรือ  ญาณ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  , ผู้มีปัญญา  ,  ผู้มีความรู้

ญาณีกุล  (  Yaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้มีปัญญา

ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีปัญญา

ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ญาณดา  (  Yanada  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

ญาณทิชา  (  Yanticha  , Yanthicha  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ญาณทิพา  (  Yantipa  ,  Yanthipa  )  แปลว่า  วันผู้มีความรู้

ญาณทิพ  (  Yantip  ,  Yanthip  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาสวรรค์

ญาณทิพย์  (  Yantip  ,  Yanthip  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ความรู้  ปัญญา

ญาณกานต์  (  Yannakan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันเป็นที่รัก

ฐิติญาณ  (  Thitiyan  ,  Titiyan  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความรู้

ธิติญาณ  (  Titiyan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความมั่นคง

ธีรญาณ  (  Teerayan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบและปัญญา

พีรญาณ  (  Peera…

ชื่อที่มีคำว่า นรี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นรี  หรือ  นารี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  .  ผู้หญิง

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

นรีทิพย์  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

นรีทิพ  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

นภานรี  (  Napanaree  )  แปลว่า  นางฟ้า

ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

สุวนรี  (  Suwanaree  )  แปลว่า  นางงาม

วรนรี  (  Worranaree  ,  Vorranaree  )  แปลว่า  นางผู้ปรเสริฐ

ทิชานรี  (  Tichanaree  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองหน

ชุตินรี  (  Chutinaree  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

ปรางนรี  (  Prangnaree  )  แปลว่า  แก้มนาง

พิมพ์นรี  (  Pimnaree   )  แปลว่า  รูปนาง

รัตนานรี  (  Rattananaree  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นารีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

นารีทิพ  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

นารีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

กุลนารี  (  Kulnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

ทิพย์นารี  (   Tip…

ชื่อที่มีคำว่า So

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  So  (  โศ  ,  โส  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Sopa  อ่านว่า  โศภา  ,  โสภา

Sopapan  อ่านว่า  โศภาพรรณ  ,  โสภาพรรณ

Sopalawan   อ่านว่า  โสภาลาวัณย์   โศภาลาวัณย์

Sopasinee  อ่านว่า  โศภาสินี  ,  โสภาสินี

Sirisopa  อ่านว่า  สิริโศภา  ,  สิริโสภา  ,  ศิริโศภา  ,  ศิริโสภา  

Sopit  อ่านว่า  โศภิต  ,  โสภิต

Sopitta  ,  Sopita  อ่าว่า  โศภิตา  ,  โสภิตา

Sopitaporn  อ่านว่า  โศภิตาภรณ์  ,  โสภิตาภรณ์

Sopis  อ่านว่า  โศภิษฐ์  ,  โสภิษฐ์

Sopin  อ่านว่า  โศภิน

Sopee  อ่านว่า  โศภี  ,โสภี

Sopeepan  อ่านว่า  โสภีพรรณ  ,  โศภีพรรณ

Srisopa  อ่านว่า  ศรีโศภา  ,  ศรีโสภา

Srisopit  อ่านว่า  ศรีโศภิต  ,  ศรีโสภิต

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Sopon  อ่านว่า  โศภน  ,  โสภน  ,  โศภณ  ,  โสภณ

Seesopon  อ่านว่า  สีห์โสภณ  ,  สีห์โศภณ  ,  สีห์โศภน

Pongsopon  อ่านว่า  พงศ์โศภน  ,  พงศ์โสภณ  ,  พงษ์โศภณ  ,  พงษ์โสภณ