บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

ชื่อที่มีคำว่า พิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,

ปราศจากมลทิน

พิมลทิพย์  (  Pimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

พิมลพร  (  Pimolporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่แงใส

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร  ,  ผู้มีความบั่น

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

พินิตา  (  Pimit…

ชื่อที่มีคำว่า อมรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อมรา  หรือ  อมร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ไม่ตาย  ,  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้

อมรามณี  (  Amaramanee  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

อมราสินี  (  Amarasinee  )  แปลว่า  นางผู้ไม่ตาย

อมรารัตน์  (  Amararat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรทิพย์  (  Amorntip  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเป็นของเทวดา

อมรทิพ  (  Amorntip  )  แปลว่า  เทวดาสวรรค์  ,  ผู้ไม่ตายสวรรค์

อมรรัชนี  (  Amornratchanee  )  แปลว่า  ราตรีอันยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา

อมรกุล  (  Amornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ไม่ตาย

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายอันเป็นที่รัก

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน

อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายน่ารัก  ,  ผู้น่ารักอันยั่ง…

ชื่อที่มีคำว่า ลาวัณย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ลาวัณย์  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งาม

พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งาม

ลาวัณย์สินี  (  Lawansinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้น่ารัก

เพ็ญลาวัณย์  (  Penlawan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความน่ารัก

พิมพ์ลาวัณย์  (  Pimlawan  )  แปลว่า  รูปน่ารัก  ,  รูปงาม

ลดาลาวัณย์  (  Ladalawan  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ทิชาลาวัณย์  (  Tichalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ทิพาลาวัณย์  (  Tipalawan  )  แปลว่า  วันงาม  ,  ผู้น่ารักแห่งวัน

รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม

วิภาลาวัณย์  (  Wipalawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง

นิภาลาวัณย์  (  Nipalawan  )  แปลว่า  ผู้งามเสมอ  ,  ผู้น่ารักเสมอ

นภาลาวัณย์  (  Napalawan  )  แปลว่า  ฟ้างาม

สุชาลาวัณย์  (  Suchalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ลาวัณย์รัตน์  (  Lawanrat  )  แปลว่า  แก้วงาม

ชื่อที่มีคำว่า บังอร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  บังอร   มักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

สิริบังอร  (  Siribangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศศิบังอร  (  Sasibangorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

โฉมบังอร  (  Chombangorn  )  แปลว่า  รูปนาง

เพ็ญบังอร  (  Penbangorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง

นภาบังอร  (  Napabangorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์บังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพบังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์

พิมพ์บังอร  (  Pimbangorn  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง

พิศบังอร  (  Pisbangorn  )  แปลว่า  นางงาม

พิชญ์บังอร  (  Pisbangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ลดาบังอร  (  Ladabangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

ลออบังอร  (  Laorbangorn  )  แปลว่า  นางงาม

ฉวีบังอร  (  Chaweebangorn  )  แปลว่า  ผิวนาง  ,  นางผู้มีผิวงาม

ชื่อที่มีคำว่า จิตรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  จิตรา  หรือ  จิตร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม

จิตราอัปสร  (  Jittraapiorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้งดงาม

จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง

จิตราวัลย์  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางดงาม

จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง

จิตรานาฏ  (  Jittranat  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม

จิตราณัฐ  (  Jittranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้งดงาม

จิตราณัฏฐ์  (  Jittranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้งดงาม

จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  แก้วอันงดงาม

จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรอันงดงาม  

จิตราพัชร์  (  Jittrapach  )   แปลว่า  เพชรน้ำงามยิ่ง

พิศจิตรา  (  Pisjittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

ศศิจิตรา  (  Sasijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดั่งจันทร์

อาภาจิตรา  (  Arpajittra  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงดงาม

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

ประไพจิตร์    (  Prapai…

ชื่อที่มีคำว่า ฉวี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ฉวี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช้น

ฉวี  (  Chawee  ,  Chavee  )  แปลว่า  ผิว  ,  ผิวกาย

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีกันยา  (  Chaweekanya  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวกายงาม

ฉวีทิพย์  (  Chaweetip  )  แปลว่า  ผิวกายเป็นของเทวดา

ฉวีรัตน์  (  Chaweerat  )  แปลว่า  ผิวแก้ว

ฉวีกาญจน์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผิวทอง

ฉวีกานต์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวอันเป็นที่รัก

ทิพย์ฉวี  (  Tipchawee  )  แปลว่า  ผิวกายเป็นของเทวดา

อัปสรฉวี  (  Apsornchawee  ) แปลว่า  ผู้มีผิวนางฟ้า

จารุฉวี  (  Jaruchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ประไพฉวี  (  Prapaichawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พิมพ์ฉวี  (  Pimchawee  )  แปลว่า  รูปผิว  ,  รูปผิวกาย

พิศฉวี  (  Pischawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายงาม

ศศิฉวี  (  Sasichawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งแสงจันทร์

อัญญาฉวี  (  Anyachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายที่ต่างออกไป

อาภาฉวี  (  Arpachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายแห่งความสว่าง

ชื่อที่แปลว่า ขาว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  สีขาว  ,  ขาว  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์

พิสุทธิวรรณ  (  Pisuttiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

สุทธิลดา  (  Suttilada  )  แปลว่า  เครือเถาอันหมดจด

สุทธิวรรณ  (  Suttiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

สุทธิพรรณ  (  Suttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

สุทธิณี  (  Sutinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์

สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เป็นของเทวดา

สกาววรรณ  (  Sakaowan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด

สกาววัลย์  (  Sakaowan ,  Sakaowal   )  แปลว่า  เครือเถาผู้หมดจด

สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  …

ชื่อที่มีคำว่า ชนิกา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ชนิกา  หรือ  มาดา  หรือ  มาตา  มักพบในชื่อผู้หญิง

ดังนี้  อาทิเช่น

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

รักชนิกา  (  Rakchanika  )  แปลว่า  รักแม่

รักมาดา  (  Rakmada  )  แปลว่า  รักแม่

รักมาตา  (  Rakmata  )  แปลว่า  รักแม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

มาตาพร  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

วรรณชนิกา  (  Wanchanika  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแม่  ,  แม่ผู้มีความงาม

วรรณมาตา  (  Wanmata  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแม่  ,  แม่ผู้มีความงาม

ขวัญมาดา  (  Khwanmada  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแม่

ขวัญมาตา  (  Khwanmata  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแม่

วัลย์ชนิกา  (  Wanchanika  ,  Walchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

วัลย์มาตา  …

ชื่อที่มีคำว่า วิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วิร  ,  วิร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิร์  (  Wi  , Vi  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วีร์

วิรญา  (  Wiraya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

วิรกานด์  (  Wirakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วิรพรรณ  (  Wirapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วิรวรรณ  (  Wirawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วิรทิชา  (  Wiraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิรนุช  (  Wiranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

วิรนาฏ  (  Wiranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิระ  (  Wira  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วีระ

วิรวีร์  (  Wirawee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิรพีร์  (  Wirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิรพัฒน์  (  Wirapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วิรภัทร์  (  Wirapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก  ,  ผู้กล้าเจริญ

วิรวัฒน์  (  Wirawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วิรณัฏฐ์  (  Wiranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์

วิรณัฐ  (  Wiranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์

วิรวุฒิ  (  Wirawut  )  แปลว่า  ผู้กล…

ชื่อที่มีคำว่า วีร์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วีร์ลดา  (  Weelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

สิรวีร์  (  Sirawee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่สุด

วีร์รจิต  (  Weerajit  )  แปลว่า  ผู้กล้างดงาม

วีร์รัชนี  (  Weeratchanee  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งราตรี

วีร์ลักษณา  (  Weelaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

วีร์ลักขณา  (  Weelakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

วีร์ลัคนา  (  Weelakkana  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคลแห่งผู้กล้า

วีร์วนา  (  Weewana  )  แปลว่า  ป่าแห่งผู้กล้า

วีรกานดา  (  Weerakanda  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

วิภาวีร์  (  Wipawee  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งผู้กล้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วีร์  (  Wee)  แปลว่า  ผู้กล้า  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วิร  ,  พิร  ,  วีระ  ,  พีระ

วีระ  (  Weera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ

วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหา…

ชื่อนี้ อ่านว่าอะไร

รูปภาพ
หลายท่านมักถามมาว่า  ชื่อของท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อนี้

อ่านว่าอะไร  หรือ  ชื่อนี้สะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Ruen   อ่านว่า  รื่น

Chuen  อ่านว่า  ชื่น

Sandy  อ่านว่า  แซนดี้

Jenny  อ่านว่า  เจนนี่

Lora  อ่านว่า  ลอร่า

Sally  อ่านว่า  แซลลี่

Linda  อ่านว่า  ลินดา

Jennie  อ่านว่า  เจนนี่

Paula  อ่านว่า  พอลล่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

Pluem  อ่านว่า  ปลื้ม

Jiak  อ่านว่า  เจียก

Chiang  อ่านว่า  เชียง

Chok  อ่านว่า  โชค

Chou  อ่านว่า  เชาว์  ,  เช้า

Tuang  อ่านว่า  เตื้อง

Chuang   อ่านว่า  เชื่อง

Paul  อ่านว่า  พอล

Porn  อ่านว่า  พร

Joe  อ่านว่า  โจ

James  อ่านว่า  เจมส์  

Danny  อ่านว่า  แดนนี่

Alex  อ่านว่า  อเล็กซ์

Fred  อ่านว่า  เฟรด

Alfred  อ่านว่า  อัลเฟรด

Frank  อ่านว่า  แฟรงค์

Frankie  อ่านว่า  แฟรงกี้

Michael  อ่านว่า  ไมเคิล

Mike  อ่านว่า  ไมค์

Bob  อ่านว่า  บ๊อบ

ชื่อที่มีคำว่า บัว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  บัว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

บัวชมพู  สะกดว่า  Buachompoo

บัวหลวง  สะกดว่า  Bualuong

บัวบุษยา  สะกดว่า  Buabussaya

บัวบุษรา  สะกดว่า  Buabussara

บัวเผื่อน  สะกดว่า  Buaphuan

บัวสาย  สะกดว่า  Buasie

บัวแดง  สะกดว่า  Buadaeng

บัวแก้ว  สะกดว่า  Buakaeo

บัวทอง  สะกดว่า  Buatong

บัวจงกล  สะกดว่า  Buajongkol

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

บัว  สะกดว่า  Bua

บัวขาว  สะกดว่า    Buakhao

ชื่อที่มีคำว่า Pisit

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Pisit  (  พิสิฐ  )  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

อาทิเช่น

Pisit  อ่านว่า  พิสิฐ

Pisitpong  อ่านว่า  พิสิฐพงศ์ , พิสิฐพงษ์

Pisitkul  อ่านว่า  พิสิฐกุล

Pisitpat  อ่านว่า  พิสิฐพัฒน์

Pisitpat  อ่านว่า  พิสิฐภัทร์

Pisitkan  อ่านว่า  พิสิฐกานต์

Pisitpach  อ่านว่า  พิสิฐพัชร์

Pisitpop  อ่านว่า  พิสิฐภพ

Pisitnat  อ่านว่า  พิสิฐณัฐ  ,  พิสิฐณัฏฐ์

Pisitnat  อ่านว่า  พิสิฐนาท

Pisitrat  อ่านว่า  พิสิฐรัฐ

Pisitlak  อ่านว่า  พิสิฐลักษณ์

Pisitchol  อ่านว่า  พิสิฐชล

Pisitchai  อ่านว่า  พิสิฐชัย

Pisitchet  อ่านว่า  พิสิฐเชษฐ์

ชื่อที่มีคำว่า Pat

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Pat  (  พัฒน์  ,  พัชร์  ,  ภัทร์   )  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Patchara  อ่านว่า  พัชรา

Patcharee  อ่านว่า  พัชรี

Patcharapan  อ่านว่า  พัชราพรรณ

Patcharaporn  อ่านว่า  พัชราภรณ์

Patcharaporn  อ่านว่า  พัชราพร

Patcharamanee  อ่านว่า  พัชรามณี

Patchararat  อ่านว่า  พัชรารัตน์

Pattra  อ่านว่า  ภัทรา

Pattrawadee  อ่านว่า  ภัทราวดี

Pattraporn  อ่านว่า  ภัทราภรณ์

Pattraporn  อ่านว่า  ภัทราพร

Pattramanee  อ่านว่า  ภัทรามณี

Pattrasinee  อ่านว่า  ภัทราสินี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Pat  อ่านว่า  พัฒน์

Pach  อ่านว่า  พัชร์

Pat  อ่านว่า  ภัทร์

Pattana  อ่านว่า  พัฒนา

Pattana  อ่านว่า  พัฒนะ

Patchara  อ่านว่า  พัชระ

คุณถามมา ว่า Wan

รูปภาพ
ชื่อที่คุณถามมาว่า  Wan  อ่านว่า อะไร  ชื่อที่มีคำว่า  wan

(  วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์  )  มีอยู่หลายคำ  และ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Wanwisa  อ่านว่า   วันวิสา  

Wantip  ,  Wantip  อ่านว่า  วันทิพย์

Wanpen  อ่านว่า  วันเพ็ญ

Wantipa  อ่านว่า  วันทิพา

Wantana  อ่านว่า  วันทนา

Wantipa  อ่านว่า  วรรณทิพา

Wannipa  อ่านว่า  วรรณนิภา

Wannida  อ่านว่า  วรรณนิดา

Wanlada  อ่านว่า  วรรณลดา

Wannisa  อ่านว่า  วรรณนิสา  ,  วรรณนิศา

Wanwipa  อ่านว่า  วรรณวิภา

Wanticha  อ่านว่า  วรรณทิชา

Wansiri  อ่านว่า  วรรณศิริ

Wanprapai  อ่านว่า  วรรณประไพ

Wanprapa  อ่านว่า  วรรณประภา

Wanrutai  อ่านว่า  วรรณฤทัย

Wanrudee  อ่านว่า  วรรณฤดี

Wannee  อ่านว่า  วรรณี

Wanna  อ่านว่า  วรรณา

Wantip  ,  Wanthip  อ่านว่า  วรรณทิพย์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น    

Wanchai  อ่านว่า  วันชัย  ,  วันไชย

Wan  อ่านว่า  วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์

Wanbun  อ่านว่า  วันบุญ

Wanpree  อ่านว่า  วันปรีย์

Wanphadej  อ่านว่า  วันเผด็จ

Wanrit  อ่านว่า  วันฤทธิ์

Wansanti  อ่านว่า  วันส…

ชื่อที่มีคำว่า คม

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  คม  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  คำนับ  ,  ไหว้  ,  การไป  ,  การถึง  ,

ส่วนที่บางที่สุด  ,  แหลมที่สุด  ,  เฉียบแหลม

คมกานต์  (  Komkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเฉียบแหลม

คมสัน  (   Komsan  )  แปลว่า  ปัญญาเฉียบแหลม  ,  ไหวพริบดี

คมพงศ์  (  Kompong  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม

คมพงษ์  (  Kompong  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม

คมพันธุ์  (  Kompan  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม

คมเดช  (  Komdech  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีชื่อเสียง

คมศักดิ์  (  Komsak  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความสามารถ

คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉียบแหลม

คมเทพ  (  Komtep  )  แปลว่า  เทพผู้เฉียบแหลม

คมพัฒน์  (  Kompat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเฉียบแหลม

คมพัชร์  (  Kompach  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมดั่งเพชร

คมภัทร์  (  Kompat  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมน่ารัก

คมวัฒน์  (  Komwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเฉียบแหลม

นันทคม  (  Nantakom  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเฉียบแหลม

พีระคม  (  Peerakom  )  แปลว่า  ผู้กล้าเฉียบแหล…

ชื่อที่มีคำว่า พิมพ์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิมพ์  มักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  รูปเครือเถา  ,  แบบเครือเถา

พิมพ์สุดา  (  Pimsuda  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง

พิมพ์ดารา  (  Pimdara  )  แปลว่า  รูปดาว  ,  แบบดาว

พิมพ์มาตา  (  Pimmata  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่

พิมพ์ชนก  (  Pimchanok  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  เหมือนแม่  ,  แบบแม่

พิมพ์พร  (  Pimporn  )  แปลว่า  รูปนำสุขมาให้

พิมพ์ภรณ์  (  Pimporn  )  แปลว่า  รูปเครื่องประดับ  ,  ผู้มีรูปเป็นเครื่องประดับ

พิมพ์พรรณ  (  Pimpan  )  แปลว่า  รูปแห่งความงาม

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม  ,  ผ่องใส

พิมพ์หทัย  (  Pimhatai  )  แปลว่า  ประทับใจ

พิมพ์จันทร์  (  Pimjan  )  แปลว่า  รูปดวงจันทร์  ,  เหมือนจันทร์

พิมพ์เดือน  (  Pimduan  )  แปลว่า  รูปจันทร์  ,  เหมือนเดือน

พิมพ์ดาว  (  Pimdao  )  แปลว่า  รูปดาว  ,  เหมือนดาว

พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำว่า ไฉไล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ไฉไล  (  Chailai  )  ส่วนมากมักใช้กับชื่อผู้หญิง

ดังนี้  อาทิเช่น

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม

ไฉไลกันยา  (  Chailaikanya  )  แปลว่า  นางงาม

ไฉไลกัลยา  (  Chailaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

ไฉไลลดา  (  Chailailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ไฉไลวัลยา  (  Chailaiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม

ไฉไลพรรณราย  (  Chailaipannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง

ไฉไลสินี  (  Chailaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

ไฉไลสุดา  (  Chailaisuda  )  แปลว่า  นางงาม

ไฉไลลักษณ์  (  Chailailak  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

ไฉไลลักขณา  (  Chailailakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

ไฉไลทิพย์  (  Chailaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ทิพย์ไฉไล  (  Tipchailai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

โฉมไฉไล  (  Chomchailai  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

ศศิไฉไล  (  Sasichailai  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์

ชื่อที่มีคำว่า อนงค์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อนงค์  ส่วมมากใช้กับชื่อผู้หญิง    ดังนี้  อาทิเช่น

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม

อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  เครือเถานาง

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อนงค์มณี  (  Anongmanee   )  แปลว่า  นางแก้ว

อนงค์นุช  (  Anongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

ทิพย์อนงค์  (  Tipanong  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

ขวัญอนงค์  (   Khwananong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิรอนงค์  (  Siraanong  )  แปลว่า  ยอดหญิง

สิริอนงค์  (  Sirianong  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

พัชรอนงค์  (  Patcharaanong  )  แปลว่า  นางแก้ว

ชุติอนงค์  (   Chutianong  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง

ศศิอนงค์  (  Sasianong  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

อรอนงค์  ( Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม

ชื่อที่มีคำว่า ยุพา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ยุพา  มักใช้กับชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  ผู้หญิง  ,  นาง

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพารัตน์  (  Yuparat  )  แปลว่า  นางแก้ว

ยุพามณี  (  Yupamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

ยุพาภัทร์  (  Yupapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

ยุพาลักษณ์  (  Yupalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

ยุพากานต์  (  Yupakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ยุพาลาวัณย์  (  Yupalawan  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม

ยุพาวรรณ  (  Yupawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ยุพาพรรณ  (  Yupapan  )    แปลว่า  ผู้มีความงาม

ยุพาวัลย์  (  Yupawan , Yupawal  )  แปลว่า  เครือเถานาง

ยุพาวลี  (  Yupawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

ยุพาวัลลี  (  Yupawallee  ,  Yupawanlee  )  แปลว่า  เครือเถานาง

ยุพาสินี  (  Yupasinee   )  แปลว่า  นางงาม

ยุพาทิพย์  (  Yupatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์ยุพา  (  Tipyupa  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

พิศยุพา  (  Pisyupa  )  แปลว่า  นางงาม

ศศิยุพา  (  Sasiyupa  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศิรยุพา  (  Sirayu…

ชื่อที่มีคำว่า สัณห์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สัณห์  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

 สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ  ,  เกลี้ยงเกลา  ,  ละมุน

ละม่อม

สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  การชนะอย่างละมุนละม่อม

คมสัณห์   (  Komsan  )  แปลว่า  หล่อ  ,  งาม  ,  สุภาพ

อมรสัณห์  (  Amornsan  )  แปลว่า  งามยั่งยืน

พงศ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

พงษ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

ศิรสัณห์  (  Sirasan  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  หล่อที่สุด  ,  สุภาพที่สุด

ศิริสัณห์  (  Sirisan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

สุรสัณห์  (  Surasan  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ

พีรสัณห์  (  Peerasan  )  แปลว่า    ผู้กล้างาม

ณัฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ณัฏฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ธีรสัณห์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ธิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญางาม

ฐิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีการดำรงอยู่งาม

นรสัณห์  (  Norrasan  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนสุภาพ

ธนสัณห์  (  Tanasan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์งาม

นันทสัณห์  (  Nantasan  )  แปลว่า  ผู้…

ชื่อที่มีคำว่า มา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กษมาภรณ์  (  Kasamaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความอดกลั้นเป็นเครื่อง

ประดับ

จุติมา  (  Jutima  )  แปลว่า  การที่เทวดามาเกิดในโลก

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มานิตา  (  Manita  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม

มาลัย  (  Malai  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง

มาลี  (  Malee  )  แปลว่าดอกไม้

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปทุมา  (  Patuma  ,  Patumma  )  แปลว่า  บัว

สุมาลินี  (  Sumalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  ,  นางงาม

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  พวงดอกไม้  ,  นางงาม

ชุติมา  (  Sutima  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

สิริมา  (  Sirima  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่เลี้ยง

  ชื่อผู้ชาย  …

ชื่อที่มีคำว่า ธนู

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ธนู  หรือ  คำที่มีความหมาย  หรือ  แปลว่า หรือ ที่เกี่ยว

กับธนู  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูสวรรค์  

ศรลดา  (  Sornlada  )  แปลว่า  เครือเถาลูกธนู

ศรทิพย์  (  Sorntip  )  แปลว่า  ลูกธนูเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธนู  (  Tanoo  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย

ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิยา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

พงศ์ธนู  (  Pongtanoo  )  แปลว่า  เชื้อสายเครื่องยิงด้วยสาย  ,  เชื้อสายธนู

พงษ์ธนู  (  Pongtanoo  )  แปลว่า  เชื้อสายธนู

ธนูกานต์  (  Tanookan  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายอันเป็นที่รัก

ศรทอง  (  Sorntong  )  แปลว่า  ลูกธนูทอง

ศรเพชร  (  Sornpech  )  แปลว่า  ลูกธนูเพชร

ศรเทพ  (  Sorntep  )  แปลว่า  ลูกธนูเทวดา

ศรชัย  (  Sornchai  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่งการชนะ

ธนูทอง  (  Tanootong  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายทองคำ
ศร  (  Sorn  )  แปลว่า  ลูกธนู  ,  อาวุธยิงด้วยสาย

ชื่อที่มีคำว่า ผาณิต

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ผาณิต  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ผาณิตา  (  Phanita  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล

ผาณิตาภรณ์  (  Phanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำอ้อยเป็นเครื่องประดับ

ผาณิตาพร  (  Phanitaporn  )  แปลว่า  น้ำอ้อยนำสุขมาให้

ผาณิตารัตน์  (  Phanitarat  )  แปลว่า  น้ำอ้อยที่ประเสริฐ  ,  น้ำตาลที่ประเสริฐ

ศศิผาณิต  (  Sasiphanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อยพระจันทร์  ,  น้ำผึ้งพระจันทร์

สิริผาณิต  (  Siriphanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อยอันเป็นมิ่งขวัญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้าอ้อย  ,  น้าตาล

ผาณิตกุล  (  Phanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย  ,  เชื้อสายน้ำตาล

พงศ์ผาณิต  (  Pongphanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย

พงษ์ผาณิต  (  Pongphanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย

ผาณิตกานต์  (  Phanitkan  )  แปลว่า  น้ำอ้อยอันเป็นที่รัก  ,  น้ำตาลอันเป็นที่รัก

ชื่อที่มีคำว่า ภัสสร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ภัสสร  มักจะพบในชื่อของผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ภัสสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ภัสสรารัตน์  (  Passararat  )  แปลว่า  แสงเพชร

ภัสสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า   แสงเพชรพลอย

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น

ประภัสสรา  ( Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น

ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงเลื่อมๆพรายๆ

ณัฐภัสสร  (  Natpassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้รู้

สิริภัสสร  (  Siripassorn  )  แปลว่า  ความงามแห่งแสงสว่าง

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง

นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ศศิภัสสร  (  Sasipassorn  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ,  รัศมีแสงจันทร์

รวิภัสสร  (  Rawipassorn  )  แปลว่า  แสงตะวัน  ,  รัศมีตะวัน

เพชรภัสสร  (  Pechpassorn  )  แปลว่า  แสงเพชร

ชื่อที่มีคำว่า ชยา หรือ ชิยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ชยา  หรือ  ชิยา  (  หริอ บางท่านอาจจะสะกด ชญา

หรือ  ชิญา  ท่านอาจจะใช้  ญ แทน ย  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตัวอักษร

ที่เป็น กาลกิณี  ในวันเกิด  )

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู

ชยาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชยาพร  (  Chayaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้

ชยากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชิยา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิยาภรณ์  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชิยาพร  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้

ชิยากานต์  (  Chiyakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชญาณัฐ  (  Chayanat  )  แปลว่า  ผู้รู้สายธนู

ชญาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชญารัตน์  (  Chayarat  )  แปลว่า  สายธนูเพชรพลอย

ชญามณี  (  Chayamanee  )  แปลว่า  สายธนูเพชรพลอย

ชญากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

ชิญา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู

ชิญาภรณ์  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  ผู้สายธนูเป็นเครื่องประดับ

ชิญาพร  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  สายธนู…

ชื่อที่มีคำว่า ดา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดารากานต์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวอันเป็นที่รัก

ดารากาญจน์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวทอง

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว

พิมพ์ดารา  (  Pimfara  ) แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า   รูปดาว

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้

นัดดา  (  Natda  ,  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

นัดดาวลี  (  Naddawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหลาน

นัดดารัตน์  (  Naddarat  )  แปลว่า  หลานผู้ประเสริฐ

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำว่า นี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว

นลินี  (  Naliee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว

บรานี  (  Baranee  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  มาก  ,  ดังนี้

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลวามืด

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พ้ด

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม

วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ  ,  พึงชม

ศกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

นีรกานต์  (  Neerakan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก

นีรกาญจน์  (  Neerakan  )  แปลว่า  น้ำทอง

นีรรัตน์  (  Neerarat  )  แปลว่า  น้ำเพชร

นีรนุช  ( …

ชื่อที่มีคำว่า ลี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ลี  มีชื่อผู้หญิง    ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกวลี  (  Kewalee  ,  Kevalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ

กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

กานดาวลี  (  Kandawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร

พัชราวลี  (  Patcharawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร

ปัทมาวลี  (  Pattamawalee  )  แปลว่า  สายบัวหลวง

กทลี  (  Katalee  )  แปลว่า  กล้วย

กัทลี  (  Kattalee  )  แปลว่า  กล้วย

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้

ชุลี  (  Chulee  )  แปลว่า  ไหว้

วัลลี  (  Wanlee  ,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  ,  Walleerat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

วัลลีภรณ์  (  Wanleeporn  ,  Walleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

วัลลีกานต์  (  Wanleekan  ,  Walleekan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  ดอกไม้

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  พวงดอกไม้  ,  นางงาม

ลีลา  (   Leela  )  แปลว่า  ท่าเยื้องกราย  ,  ท่า  ,  แบบวิธี

วลี  (  Wal…

ชื่อที่มีคำว่า ญา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาตา  (  Yaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ญาตารัตน์  (  Yatarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาสินี  (  Yasinee  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ

สรญา  (  Sorraya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

สิริญา  (  Siriya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ทวิชญา  (  Tawichaya  )  แปลว่า  นก

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรุ่งเรือง

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความรุ่ง…

ตั้งชื่อตามเดือนเกิดกรกฎาคม

รูปภาพ
ท่านที่เกิดเดือนนี้  ถ้าอยากจะตั้งชื่อที่มี คำว่า  กร  หรือ กรกฎ

หรือ อื่นๆที่เกี่ยวกับ  อักษร ก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กรกฎามณี  (  Korrakadamanee  )  แปลว่า  ปูแก้ว  ,  เพชรดาวกลุ่ม

รูปปู

กรกฎารัตน์  (  Korrakadarat  )  แปลว่า  ปูแก้ว  ,  เพชรดาวกลุ่มรูปปู

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว

กรกชมณี  (  Korrakochmanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว

กรกชรัตน์  (  Korrakochrat  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  มือรูปบัว

กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า    แสงทอง

กรกาญจน์  (  Kornkan  )  แปลว่า    แสงทอง

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์

กะรัต  (  Karat  )  แปลว่า  หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย  (  1กะรัต=20เซนติกรัม  )

กังสดาล  (  Kangsadan  ,  Kangsadal  )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

  ชื่อผู้ชายอาทิเช่น

กรกฎ  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ปู  ,  ดาวกลุ่มรูปปู  ,  ราศีกรกฎ

กร  (  Korn  )  แปลว่า  มือ  ,  ผู้ทำ  ,  แสง  ,  รัศมี

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ

กรณ์กานต์  (  Kornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็…

ชื่อที่มีคำว่า นนท

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   นนท  หรือ  นนท์  ส่วนมากมักพบในชื่อผู่ชาย  ดังนี้

อาทิเช่น

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง

นนทกานต์  (  Nontakan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก

นนทกุล  (  Nontakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นนทพงศ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นนทชัย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในการชนะ

นนทไชย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่เจริญกว่า

นนทพัฒน์  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวัฒน์  (  Nontawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวุฒิ  (  Nontawut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทลักษณ์  (  Nontalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีความยินดี

นนทณัฐ  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความยินดี

นนทณัฏฐ์  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฏฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความยินดี

วีรนนท์  (  Weeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้…

ชื่อที่มีความหมายว่า นก

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  เกี่ยวกับ  หรือ  แปลว่า  นก  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  นก  ,  เกิดสองหน

ทิชากาญจน์  (   Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชร

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิชาทิพ  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกสวรรค์

ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิพย์ทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิพทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกสวรรค์

พิมพ์ทิชา  (  Pimticha  )  แปลว่า  รูปนก

เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก

พรรณทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ที่นก

สกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุณีทิพย์  (  Sakuneetip  …

ชื่อที่มีคำว่า ไพ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย

ไพพรรณ (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ  ,  ต่างสี

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ลดาไพลิน  (  Ladapailin  )  แปลว่า  เครือเถาไพลิน

มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ปะไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพรัตน์  (  Prapairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำว่า อังคณา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อังคณา  หรือ  คำที่แปลว่า  ผู้หญิง  มีหลายคำ

ดังนี้  อาทิเช่น

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

อังคณาภรณ์  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

อังคณาทิพย์  (  Angkanatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

อังคณารัตน์  (  Angkanarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

อังคณามณี  (  Angkanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

อังคณาพร  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม

สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  เทวดา

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  ผู้ขาว,  ผู้สะอาด

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้ขาว  ,  ผู้สะอาด

สกาวนุช  (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด

สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธินาฏ  (  Suttinat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงาม

โสภานาฏ  (  Sopanat  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิตสินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำว่า อันธิกา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อันธิกา  สำหรับผู้ที่เกิดกลางคืน  และอยากมีชื่อที่

เกี่ยวกับกลางคืน    ซึ่งมีคำที่เกี่ยวกับกลางคืนอยู่หลายคำ

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี

อันธิกาภรณ์  (  Antikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

อันธิกาพร  (  Antikaporn  )  แปลว่า  กลางคืนนำสุขมาให้

อันธิการัตน์  (  Antikarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

อันธิกามณี  (  Antikamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

สิริอันธิกา  (  Siriantika  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  มืด  ,  ค่ำ

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

รัชนีพร  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้แห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืน

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  …