บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2017

ชื่อที่แปลว่า ป่า

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่า  ป่า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  ป่า  ,  แนวป่า

พนารัตน์  (  Panarat  )  แปลว่า  ป่าแห่งเพชรพลอย

ดุจพนา  (  Dujpana  )  แปลว่า  เหมือนป่า

ปานพนา  (  Panpana  )  แปลว่า  เหมือนป่า

วนาลี  (  Wanalee  ,  Vanalee  )  แปลว่า  แนวป่า

ดุจวนาลี  (  Dujwanalee  )  แปลว่า  เหมือนป่า

ปานวนาลี  (  Panwanalee  )  แปลว่า  เหมือนป่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า

พนากุล  (  Panakul  ,Panakun  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนากานต์  (  Panakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก

พนาพงศ์  (  Panapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนาพงษ์  (  Panapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พงศ์พนา  (  Pongpana  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พงษ์พนา  (  Pongpana  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พงศ์พนัส  (  Pongpanas  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พงษ์พนัส  (  Pongpanas  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนัสพงศ์  (  Panaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

พนัสพงษ์  (  Panaspong  )  แปลว่า  …

ชื่อที่มีคำว่า ยศ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า    ยศ   มีในชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิเชน

ยศ  (  Yos   )  แปลว่า  เครื่องกำหนดฐานะ หรือ ชั้นของบุคคล ,

ความดี  ,  ความงาม  ,  เกียรติยศ  ,  เกียรติคุณ

ยศธร  (  Yossatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติยศ

ยศพงศ์  (  Yossapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีเกียรติยศ

ยศพงษ์  (  Yossapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีเกียรติยศ

ยศพร  (  Yossaporn  )   แปลว่า  เกียรติยศนำสุขมาให้

ยศวงศ์  (  Yossawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีเกียรติยศ

ยศวงษ์  (  Yossawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีเกียรติยศ

จุฑายศ  (  Jutayos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

เจริญยศ  (  Jarernyos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติยศรุ่งเรือง

จรัสยศ  (  Jarasyos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติยศรุ่งเรือง

ธนยศ  (  Tanayos  ,  Thanayos  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และเกียรติยศ

ธนายศ  (  Tanayos  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และเกียรติยศ

นรายศ  (  Narayos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติยศ

ณัฐยศ  (  Nattayos  )  แปลว่า  เกียรติยศแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐยศ  (  Nattayos  )  แปลว่า  เกียรติยศแห่งนักปราชญ์

นันทยศ  (  Nantayos  )  แปลว่า  ผู้มีความยินด…

ชื่อที่มีคำว่า วัลลี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วัลลี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วัลลี  (  Wallee  ,  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เถาวัลย์

สุวัลลี  (  Suwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

ณัฐวัลลี  (  Nattawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์

ดุจวัลลี  (  Dujwanlee  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา

พิไลวัลลี  (  Pilaiwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

พิมลวัลลี  (  Pimonwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

พัชราวัลลี  (  Patcharawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร

นันทวัลลี  (  Nantawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความยินดี

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เครือเถาผู้ประเสริฐ

วัลลีทิพย์  (   Wanleetip  ,  Wanleethip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ศศิวัลลี  (  Sasiwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

สิริวัลลี  (  Siriwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สกาววัลลี  (  Sakaowanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สะอาด

สุจิวัลลี  (  Sujiwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ผ่องใส

สุชาวัลลี  (  Suchawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีตระกูล

สุดาวัลลี  (  Sudawanlee  ) …

ชื่อที่มีคำว่า วัลย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วัลย์  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เชื้อสาย

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย

เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  ,

ผู้เป็นเครือเถา

กนาวัลย์  (  Kanawal  ,  Kanawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

กันยาวัลย์  (  Kanyawal  ,  Kanyawan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

จุฑาวัลย์  (  Jutawal  ,  Jutawan  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา

ชไมวัลย์  (  Chamaiwal  ,  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่

ชุติวัลย์  (  Chuitiwal  ,  Chutiwan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง  

ทิชาวัลย์  (  Tichawal  ,  Tichawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเกิดสองครั้ง

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นภาวัลย์  (  Napawal  ,  Napawan  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า

ดาราวัลย์  (  Darawal  ,  Darawan  )  แปลว่า  เครือเถาดาว

วิภาวัลย์  (  Wipawanl  ,  Wipawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้รุ่งเรือง

พัชราวัลย์  (  Patcharawal  ,  Patcharawan  )  แปลว่า  เคร…

อุษณีย์

รูปภาพ
ชื่อที่ หมายถึง  เครื่องประดับ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ

กำไลทอง  (  Kamlaitong  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ

กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ

กำไลเพชร  (  Kamlaipech  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชร

กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชร

กำไลรัตน์  (  Kamlairat  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชรพลอย

กุณฑล  (  Kuntol  ,  Kunton  )  แปลว่า  ต่างหู

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏทอง

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  มงกุฏทอง

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  มงกุฏเพชรพลอย

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏรูปพระจันทร์

จุฑามณี  (  Jutamanee  )  แปลว่า  มงกุฏเพชรพลอย

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรพลอย

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย

ทับทิม  (  …

ชื่อที่หมายถึง คน

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายว่า  คน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  ,  วัยรุ่น  ,  ผู้หญิง

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ขนิษฐา  (  khanitta  )  แปลว่า  น้อง

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

มาณวิกา  (  Manwika  )  แปลว่า  หญิงสาว

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำว่า สินี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สินี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น  

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม

จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จีรสินี  (  Jeerasinee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงามยิ่ง

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  ผู้งดงามยิ่ง

จุไรสินี  (  Juraisinee  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม

ณัฐสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ทิพย์สินี  (  Tipsinee  ,  Thipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง่

ประกายสินี  (  Prakiesinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

ผกาสินี  (  Phakasinee  )  แปลว่า  นางงามดอกไม้

ผกายสินี  (  Phakiesinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิมพ์สินี  (  Pimsinee  )  แปลว่า  รูปนางงาม

พิมลสินี  (  Pimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ลดาสินี  (  Ladasi…

ชื่อที่มีคำว่า สิริ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สิริ  หรือ  ศิริ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ผสม  ,  รวม  ,  สิรี  ,  ความสง่า  ,  มิ่งขวัญ ,

ความงาม  ,  ความเปล่งปลั่ง  ,  โชคลาภ

สิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

สิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความงาม

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

สิริพัชรา  (  Siripatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้น่ารัก

สิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความยินดี

สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้หมดจด

ส…

ชื่อที่มีคำแปลว่า พ่อ แม่

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  พ่อ  แม่  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนั้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

ชนิกาทิพ  (  Chanikatip  ,  Chanikathip  )  แปลว่า  วันแม่

ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

ณชนิกา  (  Nachanika  )  แปลว่า  ที่แม่

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่

ทิพชนิกา  (  Tipchanika  ,  Thipchanika  )  แปลว่า  วันแม่

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้พ่อ  

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ

ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

ณชนิดา  (  Nachanida  )  แปลว่า  ที่พ่อ

ดุจชนิดา  …

ภูว สะกดเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
ในครั้งนี้  จะสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  ที่หลายท่าน  ถามมาว่า  ชื่อ

ของท่านสะกดอย่างไร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สรญา  สะกดว่า  (  Sor  ra  ya  )  Sorraya

บังอร  สะกดว่า  (  Bang  orn  )  Bangorn

บุหงา  สะกดว่า  (  Bu  nga  )  Bunga

ผกาย  สะกดว่า  (  Pha  kie  )  Phakie

เพาพะงา  สะกดว่า  (  Pou  pa  nga  )  Poupanga

พู่ระหง  สะกดว่า  (  Poo  ra  hong  )  Poorahong

ลักษมี  สะกดว่า  (  Lak  sa  mee  )  Laksamee

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กร      สะกดว่า  (  Korn  ,  Gorn  )    Korn  หรือ   Gorn

กรณ์  สะกดว่า  (  Korn  ,  Gorn  )  Korn  หรือ  Gorn

ภูวดล  สะกดว่า  (Poo  wa  dol  )  Poowadol

ภูวเดช  สะกดว่า  (  Poo  wa  dech  )  Poowadech

ภูษิต  สะกดว่า  (  Poo  sit  )  Poosit

ภูริ  สะกดว่า  (  Poo  ri  )  Poori

ภูรี  สะกดว่า  (  Poo  ree  )  Pooree

เกื้อกูล  สะกดว่า  (  Kua  kool  )  Kuakool

คชสีห์  สะกดว่า  (  Kot  cha  see  )  Kotchasee

จตุรงค์  สะกดว่า  (  Ja  tu  rong  )  Jaturong

ชรินทร์  สะกดว่า  (  Cha  rin  )  Charin

ชนิน…

เพรียว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เพรียว  หรือ มีคำที่มีความหมาย  คล้าย  หรือ เหมือน

คำว่า  เพรียว    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพรียว  (  Priao  )  แปลว่า  เรียว  ,  เปรียว  ,  ฉลวย

เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว

ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  เรียวยาว  ,  สลวย

สลวย  (  Saluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  งาม

เพรียวพรรณ  (  Priaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

เพรียวแพร  (  Priaoprae  )  แปลว่า  ผ้าแพรงาม

เพรียวลดา  (  Priaolada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

เพรียวทิพย์  (  Priaotip ,  Priaothip    )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

เพรียวทิพา  (  Priaotipa  )  แปลว่า  วันงาม

เพรียวทิวา  (  Priaotiwa  )  แปลว่า  วันงาม

เพรียวสุดา  (  Priaosuda  )  แปลว่า  นางงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เพรียวพงศ์  (  Priaopong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว

เพรียวพงษ์  (  Priaopong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว

เพรียวพันธุ์  (  Priaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว

เพรียวกุล  (  Priaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสาย…

ชื่อที่มีขึ้นต้นด้วยคำว่า อนุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  อนุ  และ  อ  (  อะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  ระลึก  ,  คำนึงถึง

อโนชา  (  Anocha  )  แปลว่า  ต้นอังกาบ

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ผู้ยั่งยืน

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  อรุณ  ,  เทพีแห่งเหล้า

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่  ,  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม

อริยา (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่งในพุทธศาสนา

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งในพุทธสศาสนาเป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อนุ  (  Anu  )  แปลว่า  น้อย  ,  ตาม  ,  เนืองๆ  ,  ภายหลัง

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  เป็นไปตาม

อนุศาสน์  (  Anusan  )  แปลว่า  พร่ำสอน

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  โอบอ้อมอารี  ,  เกื้อหนุน

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย

อ…

ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ดนุชา  หรือ  ดนยา  หรือ  ธิดา  หรือ  ชามา

มีในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชากุล  (  Danuchakul  ,  Danuchakun  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็น

เชื้อสาย

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  ,  Danuchathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็น

ของเทวดา

ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนุชาวดี  (  Danuchawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชาวลี  (  Danuchawalee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

ดนุชานาถ  (  Danuchanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง

ดั่งดนุชา  (  Dangdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  ดั่งลูกหญิง

สิริดนุชา  (  Siridanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

ดนยากุล  (  Danayakul  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำว่า นาฏ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นาฏ  หรือ  นาถ  หรือ นาตย์  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้

 อาทิเช่น

นาฎ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาตย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาถ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

นาฏกา  (  Nattaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ

นาฏยา  (  Nataya  )  แปลว่า  การแสดงละคร

นาตยา  (  Nattaya  )  แปลว่า  การแสดงละคร

นาฏลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

นาฏนภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

นาตย์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานาง  ,  เชื้อสายนาง

นาฏย์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

นาถลดา  (  Nathlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนเป็นผู้หญิง

ดนุนาฏย์  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนแสดงละคร  ,  ตนเป็นผู้หญิง

ดนุนาตย์  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนเป็นผู้หญิง

ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นที่พึ่ง

ณัฐนาฏ  (  Nattanat   )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฐนาถ  (  Nattanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

จารุนาฏ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม

จารุนาฏย์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม

จารุนาตย์  (  Jarunat  )  …

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า จุฑา

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  จุฑา   มีดังนี้  อาทิเช่น

จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  ที่สุด  ,  ชั้นบน  ,  มงกุฏ  ,  ยอด

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

จุฑากุล  (  Jutakul  ,  Jutakun  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑาคม  (  Jutakom  ,  Juthakom  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดยิ่ง

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

จุฑาเทพ  (  Jutatep  )  แปลว่า  ยอดแห่งเทวดา

จุฑานาท  (  Jutanat  )  แปลว่า  ผู้มีความนับถือยิ่ง  ,  ผู้มีความบันลือยิ่ง

จุฑานัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

จุฑานัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

จุฑานนท์  (  Jutanon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

จุฑานันท์  (  Jutanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด

จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่สุด

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงามที่สุด

จุฑาวัจน์  (  Jutawat,  Jutawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อ…

ตั้งชื่อลูกสาวจากชื่อพ่อ

รูปภาพ
อยากตั้งชื่อให้ลูกสาวจากชื่อของพ่อ  อาทิเช่น  พ่อชื่อ

กมล  ตั้งชื่อลูกเป็น  กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม

กานต์  ตั้งชื่อลูกเป็น  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ

จันทน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

จันทร์  ตั้งชื่อลูกเป็น  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จิตร  ตั้งชื่อลูกเป็น  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม

ชลิต  ตั้งชื่อลูกเป็น  ชลิตา  (  Chalita  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ดุลย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ดุลยา  (  Dunlaya  )  แปลว่า  เสม  ,  เท่ากัน

ดรุณ  ตั้งชื่อลูกเป็น  ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาวรุ่น

ทัศน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู

ทิพ  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน

ทิว  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน

นันท์  ตั้งชื่อลูกเป็น  นันทา  (  Nanta  )  แปลว่า  ความยินดี

นัยน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  นัยนา  (  Naiyana  )  แปลว่า  ดวงตา

นิตย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  นิตยา  (  Nittaya…

ชื่อที่มีคำว่า แก้ว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  แก้ว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

แก้วกันยา  (  Kaeokanya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

แก้วกัญญา  (   Kaeokanya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

แก้วกัลยา  (  Kaeokanlaya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

แก้วกานดา  (  Kaeokanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่ประเสริฐ

แก้วพิมพา  (  Kaeopimpa  )  แปลว่า  รูปเพชรพลอย

แก้วเกยูร  (  Kaeokeyoon  )  แปลว่า  กำไลเพชร  ,  สายสร้อยเพชร

แก้วมณี  (  Kaeomanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

แก้วลดา  (  Kaeolada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

แก้วลักขณา  (  Kaeolakkhana  )  แปลว่า  เพชรงาม

แก้วกมล  (  Kaeokamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว

กิ่งแก้ว  (  Kingkaeo ,  Gingkaeo   )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

ดุจแก้ว  (  Dujkaeo  )  แปลว่า  ดั่งเพชรพลอย

ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  )  แปลว่า  ลูกแก้ว  (ลูกกลมๆ )

ผกาแก้ว  (  Phakakaeo  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกแก้ว

ประกายแก้ว  (  Prakiekaeo  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกมา

ช่อแก้ว  (  Chorkaeo  )  แปลว่า  ช่อดอกแก้ว

พวงแก้ว  (  Puongkaeo  )  แปลว่า  พวงดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย…

ชื่อที่มีคำว่า พร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พร  หรือ  ภรณ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พร  (  Porn  )  แปลว่า  เครื่องนำสุขมาให้  ,  ของดี  ,  ผลดี  ,

คำกล่าวให้ความสุขความเจริญบังเกิดแก่ผู้อื่น  ,  ของที่เลือกเอา

พรทิพย์  (  Porntip  ,  Pornthip  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้เป็นของ

เทวดา

พรนภา  (  Pornnapa  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

พรสุดา  (  Pornsuda  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้

พรผกา  (  Pornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นำสุขมาให้

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

พรเพ็ญ  (  Pornpen  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยสิ่งนำสุขมาให้

พรพิทย์  (  Pornpit  )  แปลว่า  ความรู้นำสุขมาให้

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  ผู้ที่เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม

พรพรหม  (  Pornprom  )  แปลว่า  ผู้สร้างนำสุขมาให้

พรพิไล  (  Pornpilai  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

พรพิศ  (  Pornpis  )  แปลว่า  มองดูผู้นำสุขมาให้

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้

กัลยาพร  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้

พัชราพร  ( …

ชื่อที่มี ป อ่านว่า ปะ

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว  ป  ที่อ่านว่า  ปะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน

ปฏิมากร  (  Patimakorn  )  แปลว่า  รูปแทน

ปทุม  (  Patum  )   แปลว่า  บัว

ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัว

ปทุมวลี  (  Patumwalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวผู้เป็นที่รัก

ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง

ปทุมพัชร์  (  Patumpach  )  แปลว่า  บัวเพชร

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ปภัสสร  (  Papassorn  )  แปลว่า   แสงพราวๆ

ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ปณิตา  (  Panita  )  แปลว่า  ดียิ่ง

ปณิตาภรณ์  (  Panitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดียิ่ง

ปณิตาพร  (  Panitaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขดียิ่งมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า    หนังสือ  ,  ตำรา

ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้

ปฏิญญา  (  Patinya  )  แปลว่า  การให้คำมั่นสัญญา

ปฏิญาณ  (  Patiyan  )  แปลว่า  การให้คำมั่นโดย…

ชื่อที่มีคำว่า ปริ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ปริ  หรือ  ปรี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญืง  อาทิเช่น

ปริ  (  Pri  )  แปลว่า  แย้ม  ,  แตก  ,  ผลิ

ปริญา  (  Priya  )  แปลว่า  ผู้แย้ม  ,  ผู้ผลิ

ปริญาภรณ์  (  Priyaporn  )  แปลว่า  ผู้ผลิออกมาเป็นเครื่องประดับ

ปริญาภัทร์  (  Priyapat  )  แปลว่า  ผู้ผลิออกมาที่น่ารัก

ปริยา  (  Priya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปริยาภรณ์  (  Priyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปริยาภัทร์  (  Priyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียาภัทร์  (  Preeyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ปริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปริ  (  Pari  )  แปลว่า  รอบ  ,  กำหนด

ปริเยศ  (  Pariyes  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  การกำหนดวุฒิการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  ,  ความรอบรู้

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  เฉลียวฉลาด  ,  รอบรู้…

ชื่อที่มีคำว่า พรรณ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พรรณ  หรือ  พัณณ์  หรือ  พัน  ,  พันธุ์  ,  พันธ์

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง  ,  ความ

สรรเสริญ  ,  สี  ,  ชนิด

พรรณี  (  Pannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

พรรณพิไล  (  Panpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พรรณฉวี  (  Panchawee  ,  Panchavee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  สีพรายๆ  ,  สีเลื่อมระยับ

ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  ,  ผู้มีความงามแห่งใจ

กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม

จุไรพรรณ  (  Juriepan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมแห่งความงาม

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ธิติพรรณ  (  Titipan  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความงาม

ฐิติพรรณ  (  Titipan  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ในความงาม

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิวาพรรณ  (  Tiwapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

พรรณทิพย์  …

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วรรณ  หรือ  วัณณ์  หรือ  วัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

วรรณ  (  Wan  ,  Van  )  แปลว่า  วัณณะ  ,  คำสรรเสริญ  ,

ความยกย่อง  ,  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด  ,  ผิว  ,  การพูดจา

วรรณา  (  Wanna  ,  Vanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  งามยิ่ง

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

วรรณศิริ  (  Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสง่า

วรรณกนก  (  Wankanok  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

กนกวรรณ(  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสง่า

ทิพวรรณ  (  Tippawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ลดาวรรณ  (  Ladawan  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม,  เชื้อสายแห่งความงาม

ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม

สุชาวรรณ  (  Suchawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้มีกำเนิดดี

สุธาวรรณ  (  Sutawan  , Suthawan  )  แปลว่า  น้ำทิพย์แห่งความงาม

ชนาวร…

นานาชื่อเล่น 7

รูปภาพ
นานาชื่อเล่น  7  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นกในนิยาย

หงษ์  (  Hong  )  แปลว่า  นกในนิยาย

หญิง  (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง

หนึ่ง  (  Nung  )  แปลว่า  จำนวนเดียว

หยาด  ( Yard  ,  Yad  )  แปลว่า  เม็ดน้ำค้างหรือน้ำฝนที่หยดลง

หยก  (  Yok  )  แปลว่า  หินมีราคาเนื้อแข็งละเอียดเป็นมันมีสีต่างๆใช้ทำเครื่องประดับ

หวาน  (  Warn  ,  Varn  )  แปลว่า  ผักหวาน  ,  มีรสน้ำตาล

หลิน  (  Lin  )  แปลว่า  ชื่อแพรชนิดหนึ่ง

อร  (  Orn  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย

อ่อน  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  ,ยังเล็กอยู่  ,

อ้อน  (  Orn )  แปลว่า  ร้องสำออย  ,  ประจบ

อ้อม  (  Orm  )  แปลว่า  ทางโค้ง

อ้อย  (  Oy  )  แปลว่า  ต้นไม้ลำต้นเป็นปล้องในลำต้นชุ่มไปด้วยน้ำหวาน

เอี้ยม  (  Iam  )  แปลว่า  ผ้าคาดอกของเด็กเล็ก

เอม  (  Em  )  แปลว่า  หวาน  ,  ชื่นใจ

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

หนุ่ม  (   Num  )  แปลว่า  วัยรุ่นชาย

หนุ่ย  (  Nuy  )  แปลว่า  โหนก  ,  โน

หวน  (  Huon  )  แปลว่า  ตลบมาข้างหลัง  ,  กลับ

หวาย  (  Wie  ,  Vie…

นานาชื่อเล่น 6

รูปภาพ
นานาชื่อเล่น  6  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  สาว  ,  หนุ่ม  ,  อ่อน  ,  รุ่น

เยา  (  Yao  )  แปลว่า  อ่อน  ,  น้อย  ,   เบา

ยล  (  Yol  )  แปลว่า  มองดู  ,  ดู

ยอง  (  Yorng  )  แปลว่า  สุกใส

ย้อย  (  Yoy  )  แปลว่า   ไหลเป็นทางลงมา

ยูง  (  Yoong  )  แปลว่า  นกยูง

รจน์  (  Roj  )  แปลว่า  รจนา  ,  งาม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  ของประเสริฐ

เรข   (  Rekh  )  แปลว่า  งาม

ลักขณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักขณา

วรรณ  (  Wan  )  วัณณ์  ,  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด

วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

ศรี  (  Sri  )  แปลว่า  ผู้หญิง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ยง  (  Yong  )  แปลว่า  กล้าหาญ  ,  งาม

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  เกียรติคุณ

ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ยิ่ง  (  Ying )  แปลว่า  มาก  ,  ล้ำ

รอง  (  Rong  )  แปลว่า  งาม

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า  แสงสว่าง

นานาชื่อเล่น 5

รูปภาพ
นานาชื่อเล่น 5  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สุกใส  ,  สบายใจ

ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  น้ำฝน

ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดมีลูกสมอฝ้ายเป็นปุยใช้ทอผ้า

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีต่างๆนำไปเจียระไนใช้ทำเครื่องประดับ

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  พลอยสีใสน้ำแวววาว

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด

แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าชนิดหนึ่ง

แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว

แพน  (  Paen  )  แปลว่า  แผ่ออก  ,  กระจายออก

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เสมอ

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน

เฟิร์น  (  Fern  )  แปลว่า  ต้นเฟิร์น

ฟาง  (  Fang  ,  Farng  )  แปลว่า  ฟางข้าว

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  ความเจริญสุข  ,  ชื่อเสียง  ,  โชคลาภ

ภรณ์  (  Porn  )  แปลว่า  อาภรณ์  ,  เครื่องประดับ

ภา  (  Pa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ

  ชื่อผู้ชาย…

นานาชื่อเล่น 4

รูปภาพ
นานาชื่อเล่น  4   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นก  (  Nok  )  แปลว่า  สัตว์มีปีกมีทั้งที่บินได้และบินไม่ได้

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาถ  (  Nath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

นัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

นิล  (  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ  ,  พลอยสีขาบ

เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ดวงตา  ,  ผู้นำทาง

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้น้ำ

เบส  (  Best  )  แปลว่า  ดีที่สุด

ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอใช้ฟั่นเชือกและท่อผ้า

ปาล์ม  (  Plam  )  แปลว่า  ต้นไม้พวกต้นตาลมีหลายชนิด

ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า เครื่องประดับสำหรับปักผม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

เนา  (  Nou  )  แปลว่า  อยู่

เนาว์  (  Nou  )  แปลว่า  ใหม่  ,  เก้า

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี

นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี

นบ  (  Nob  )  แปลว่า  นอบน้อม

นพ  (  Nop  )  แปลว่า  ใหม่  ,  เก้า

นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  น…

นานาชื่อเล่น 3

รูปภาพ
นานาชื่อเล่น  3  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ณัฐ  (  Nat  ) แปลว่า  นักปราชญ์

ดล  (  Dol  )  แปลว่า  ถึง  ,  บันดาลให้คิดไป

ดวง  (  Duong  )  แปลว่า  รูปวงกลม  ,  ลูกกลม

ดา  ( Da  )  แปลว่า  มาก  ,  เกลื่อนไป

ดาว  (  Dao  )  แปลว่า  ดวงที่มีแสงสว่างบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน

ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย

เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

แดง  (  Daeng  )  แปลว่า  สีแดง

แตน  (  Taen  )  แปลว่า  แมลงบินได้มีพิษต่อยปวด

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์  , ชั้นฟ้า

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ดม  (  Dom  )  แปลว่า  สูดเอากลิ่น

ดอน  (  Don  )  แปลว่า   เนิน  ,  ที่สูง

ดอม  (  Dom  )  แปลว่า  แนว  ,  ดม

ดัง  (  Dang  )  แปลว่า  ลือนาม

ดุลย์  (  Dul  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เท่ากัน

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชื่อเสียง

เดชน์  (  Dech  )  แปลว่า  ลูกศร  ,  ลูกกระสุนปืน

เดียว  (  Diao  )…

นานาชื่อเล่น 2

รูปภาพ
นานาชื่อเล่น  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความดี  ,  มิ่ง

โขม  (  Khom  ,  Khoem  )  แปลว่า  ผ้าเยื่อไม้

ไข  (  Khai  )  แปลว่า  เปล่ง  ,  หมุน

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เถาไม้

งาม  (  Ngam  ,  Ngarm  )  แปลว่า  สวย  ,  ดี  ,  น่ารัก

เงือก  (  Nguak  )  แปลว่า  นกชนิดหนึ่ง  ,  สัตว์น้ำเค็มในนิยายมีตัวท่อนบนเป็นคนท่อนล่างมีเกล็ด

เป็นปลาไม่มีขา

จวบ  (  Juob  )  แปลว่า  พบ  ,  ร่วม

จอย  (  Joy  )  แปลว่า  เข้าร่วม  ,  ต่อเข้าด้วยกัน  ,  join

จูน  (  Joon  )  แปลว่า  June  เดือนมิถุนายน

เจี๊ยบ  (  Jiab  )  แปลว่า  เสียงร้องของลูกไก่

แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า  ใส  ,  กระจ่าง

แจ๋ว  (  Jaeo  ,  Jaew  )  แปลว่า  กระจ่าง  , ใสมาก

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เข็ม  (  Khem  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้  ,  เหล็กแหลมใช้กลัดหรือเย็บ

เขียด  (  Khiad  )  แปลว่า  สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกบแต่ตัวเล็กกว่า

เขียน  (…