บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

ชื่อที่มีคำว่า ณ ( นะ ) นำหน้า

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ณ  (  นะ  )  นำหน้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ผู้ที่เกิดสองหน

ณทิพา   (  Natipa  )    แปลว่า  ในชั้นฟ้า

ณธารา   (  Natara  )  แปลว่า  ในลำน้ำ

ณธิดา  (  Natida  )  แปลว่า  ที่ลูกหญิง

ณบุญญา  (  Nabunya  )  แปลว่า  ในความดี

ณกานดา  (  Nakanda  )  แปลว่า  ในที่รัก

ณผกา  (  Naphaka  )  แปลว่า  ในดอกไม้

ณพนาลี  (  Napanalee  )  แปลว่า  ที่แนวป่า

ณวนาลี  (  Nawanalee  )  แปลว่า  ที่แนวป่า

ณพิชญา   (  Napitchaya  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์

ณพิตรา  (  Napittra  )  แปลว่า  ในทรัพย์

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง  ,  ที่แสงสว่าง

ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ

ณหฤทัย  (  Naharutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ

ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า  ในเครือเถา

ณชิตา  (  Nachita  )  แปลว่า  ที่ชนะแล้ว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ณกานต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ในที่รัก

ณพฤกษ์  (  Napruk  )  แปลว่า  ที่ต้นไม้

ณพิชย์  (  Napich  )  แปลว่า  ใ…

ชื่อที่มีคำว่า พิสิฐ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิสิฐ  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  วิเศษ

พิสิฐรัตน์  (  Pisitrat  )  แปลว่า  แก้ววิเศษ

พิสิฐกุล  (  Pisitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พิสิฐพงศ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พิสิฐพงษ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พิสิฐชัย  (  Pisitchai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ

พิสิฐภพ   (  Pisitpop  )  แปลว่า  โลกอันประเสริฐ

พิสิฐภาคย์  (   Pisitpak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีอันประเสริฐ

ชัยพิสิฐ  (  Chaipisit  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ

กานต์พิสิฐ  (  Kanpisit  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

พรพิสิฐ  (  Pornpisit  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ

ภูพิสิฐ  (  Poopisit  )  แปลว่า  โลกอันประเสริฐ

รัฐพิสิฐ  (  Ratpisit  )  แปลว่า  แว่นแคว้นอันประเสริฐ

พิสิฐวนัส  (  Pisitwanas  )  แปลว่า  ป่าอันประเสริฐ

พิสิฐวนา  (  Pisitwana  )  แปลว่า  ป่าวิเศษ

ธนพิสิฐ  (  Tanapisit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ

พิสิฐธนา  (  Pisittana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ

อัครพิสิฐ  (  Akkarapisit  )…

ชื่อที่มีคำว่า เพียร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เพียร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพียรจิต   (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจมุมานะเพื่อความสำเร็จ

เพียรจิตต์  (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจหมั่น  ,  ผู้มีใจบากบั่น

เพียรจิตร์  (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีความบากบั่นที่งดงาม

เพียรกมล  (  Piankamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจบากบั่น

เพียรสุดา  (  Piansuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความบากบั่น

เพียรอนงค์  (  Piananong  )  แปลว่า  นางผู้มีความบากบั่น

เพียรผกา  (  Pianphaka  )แปลว่า  ดอกไม้แห่งความสำเร็จ

เพียรลดา  (  Pianlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เพียร  (  Pian  )  แปลว่า  ความบากบั่น  ,  ความหมั่น  ,  ความกล้าแข็ง  ,  มุ่งทำเพื่อให้สำเร็จ

เพียรกานต์  (  Piankan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความบากบั่น

เพียรพงศ์  ( Pianpong    )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น

เพียรพงษ์  (  Pianpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น

เพียรมนัส  (  Pianmanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจบากบั่น

ชื่อที่แปลว่า ธง

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่า  ธง  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ธง  (  Tong  )  แปลว่า  ผืนผ้าที่ทำเป็นเครื่องหมายต่างๆ  หรือ  ทำ

ด้วยกระดาษ

ธงทอง  (  Tongtong  )  แปลว่า  ธงที่ทำด้วยทอง

ธงชัย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ

ธงไชย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงที่เจริญกว่า

ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  ธง

ธวัชกุล  (  Tawachkul  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธวัชกานต์  (  Tawachkan  )  แปลว่า  ธงอันเป็นที่รัก

ธวัชชัย  (  Tawatchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ

ธวัชพงศ์  (  Tawachpong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธวัชพงษ์  (  Tawachpong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธวัชวงศ์  (  Tawachwong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธวัชวงษ์  (  Tawachwong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธัช  (  Tach  )   แปลว่า  ธง

ธัชกานต์  (  Tatchakan  )  แปลว่า  ธงอันเป็นที่รัก

ธัชพงศ์  (  Tatchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธัชพงษ์  (  Tatchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ชื่อที่มีคำว่า ทิชา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ทิชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ

ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้

ทิชานาถ  (  Tichanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

ทิชานาฏ  (  Tichanat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน

สุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนดี

ศศิทิชา  (  Sasiticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนงามดั่งจันทร์

สิริทิชา  (  Siriticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ทิช  (  Tich  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก

สุรทิช  (  Suratich  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

ทิชพงศ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เกิดสองหน  ,  เชื้อสายนก

ทิชพงษ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก

ทิชาพงศ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก

ทิชาพงษ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก

ทิชากุล  (  Tichakul  )…

ตั้งชื่อลูกครึ่ง

รูปภาพ
ตั้งชื่อลูกครึ่ง  อยากมีชื่อเป็นฝรั่ง  หรือ  ชื่อไทยผสมชื่อฝรั่ง

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พ่อชื่อ  Paul  (  พอล  )  ลูกชื่อ

Paula   (  พอลล่า  )

Pauline  (  พอลลีน  )

Paullada  (  พอลลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายPaul

Paultida  (  พอลธิดา  )  แปลว่า  ลูกสาวพอล

Porntida  (  พรธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขมาให้

Pornlada  (  พรลดา  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำความสุขมาให้

Pornlada  (  ภรณ์ลดา  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครื่องประดับ

พ่อชื่อ  Wilson  (  วิลสัน  )  ลูกชื่อ

Willada  (  วิลลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายWil  (  Wilson  )

Wiltida  (  วิลธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงWil

Wilawan  (  วิลาวัณย์  )  แปลว่า  งามยิ่ง

Wilasinee  (  วิลาสินี  )  แปลว่า  หญิงงาม

พ่อชื่อ  Darwin  (  ดาร์วิน  )  ลูกชื่อ

Darwinna  (  ดาร์วินน่า  )

Darwina  (  ดาร์วิน่า  )

Darika    (  ดาริกา  )  แปลว่า  ดาว

Darunee  (  ดรุณี  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิงวัยรุ่น  ,  สาว

Danutida  (  ดนุธิดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกหญิงของตน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พ่อชื่อ…

ชื่อที่มีคำว่า วิรุณ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วิรุณ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

วรุณี  (  Warunee  , Virunee )  แปลว่า  วรุณ  ,  ฝน

ทิพย์วรุณี  (  Thipwarunee  ,  Tipwarunee  )  แปลว่า  ฝนทิพย์

สิริวรุณี  (  Siriwarunee  )  แปลว่า  ฝนดี

วิรุณี  (  Wirunee  ,  Virunee  )  แปลว่า  วิรุณ  ,  ฝน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิรุณ   (  Wirun  ,  Virun  )  แปลว่า  พิรุณ  ,  วรุณ  ,  เทวดาแห่งน้ำ ,

เทวดาแห่งฝน  ,  น้ำ  ,  ทะเล  ,  ฝน

วิรุณเทพ  (  Wiruntep  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน

วิรุณกานต์  (  Wirunkan  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก

วิรุณพงศ์  (  Wirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วิรุณพงษ์   (  Wirunpong  )  แปลว่า    เชื้อสายฝน

วิรุณกุล  (  Wirunkul   )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วิรุณพันธุ์  (  Wirunpan  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วิรุณลักษณ์  (  Wirunlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายฝน  ,  น้ำมีคุณภาพ

วรุณ  (  Warun  ,  Varun  )  แปลว่า  วิรุณ  ,  พิรุณ  ,  ฝน  ,  เทวดาแห่งฝน

วรุณเทพ  (  Waruntep  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน

วรุณกานต์  (  Warunkan  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก

วรุณก…

ชื่อที่มีคำว่า พีร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พีร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พีรพรรณ  (  Peerapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีรสินี  (  Peerasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พีรลดา  (  Peeralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

พีรวัลย์  (  Peerawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้าหาญ

พีรญา  (  Peeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ  ,  ผู้มีความเพียร

พีรดา  (  Peerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พีรนาฏ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พีร  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความสามารถ

พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี

พีรเกียรติ  (  Peerakian  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี

พีรกุล  (  Peerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

พีรพงษ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู…

ชื่อที่มีคำว่า วัลยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วัลยา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เชื้อสาย

วัลยากุล  (  Wanlayakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

วัลยารัตน์ (  Wanlayarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา

วัลยาวลี  (Wanlayawalee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

วัลยาภรณ์   (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเชื้อสาย

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถานำสุขมาให้

วัลยาอร  (  Wanlayaorn  )  แปลว่า  เครือเถางาม

วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ทิพย์วัลยา  (  Tipwanlaya  ,  Thipwanlaya  )   แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

มณีวัลยา  (  Maneewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

พิมพ์วัลยา  (  Pimwanlaya  )  แปลว่า  รูปเครือเถา

ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  ดั่งเชื้อสาย

ปานวัลยา  (  Panwanlaya  )  แปลว่า  ดั่งเชื้อสาย

ชื่อที่มีคำว่า กัลยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  กัลยา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัลยาพร  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางงามผู้ประเสริฐ

กัลยาณัฐ  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์

กัลยาณัฏฐ์  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัลยาทิพย์  (  Kanlayatip  ,  Kanlayathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

กัลยานาถ  (  Kanlayanath  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง

กัลยากานต์  (  Kanlayakan  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก

กัลยากุล  (  Kanlayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม

กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

กัลยาลักษณ์  (  Kanlayalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามยั่งยืน

ทิพย์กัลยา  (  Thipkanlaya  ,  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

พิมพ์กัลยา  (  Pimkanlaya  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำว่า อร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อร  (ออน  )  หรือ  (  ออ ระ )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

  ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อร  (  Orn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย

อรกนา  (  Ornkana  ) แปลว่า  นางงาม

อรกนิษฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรกนิฏฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่่า  น้องงาม

อรกนิฎฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรขนิฏฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรขนิฎฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรขนิษฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางงาม

อรยุพา  (  Ornyupa  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น  ,  วัยสาว

อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองหน

อรรวี  (  Ornrawee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน

อรมณี  (  Ornmanee   )  แปลว่า  นางแก้ว

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

อรวนา  (  Orawana  )  แปลว่า  ป่างาม

อรวลี  (  Ornwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม  ,  งามระหง

อรชล (  Orrachol  )  แปลว่า  น้…

ชื่อที่มีคำว่า นรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดา

นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

นราวลี  (  Narawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราวัลย์  (  Narawan  ,  Narawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน

นรากร  (  Narakorn ,  Naragorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง

นรากรณ์  (  Narakorn , Naragorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาด

นรากุล  (  Narakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราธร  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้

นราพงศ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราพงษ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราชาติ  (  Narachat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูล

นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง

นราภพ  (  Narapop  )  แปลว่า  โลกคน

นราทีป  (  Narateep  )  แปลว่า  ผู้มีแสงไฟ

นราเทพ  (  Na…

ชื่อที่มีคำว่า วิภา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วิภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี

วิภารัตน์  (  Wiparat  ,   Viparat   )  แปลว่า  เพชรแห่งความงดงาม

วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิภาทิพย์  (  Wipatip  ,  Wipathip  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเป็นเครื่องประดับ

วิภาพร  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ความงดงามนำสุขมาให้

วิภานุช  (  Wipanuch  )  แปลว่า  น้องมีความงดงาม

วิภานาฏ  (  Wipanat  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามอันเป็นที่รัก

วิภามณี  (  Wipamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วิภาสินี  (  Wipasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภาเรข   (  Wiparekh  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิภาลักษณ์  (  Wipalak  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม

จารุวิภา  (  Jaruwipa  )  แปลว่า  งามยิ่ง

พรรณวิภา  (  Panwipa  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ฐิติวิภา  (  Thitiwipa  ,  Titiwipa  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความงดงาม

ทิพย์วิภา  (  Tipwipa  ,  Thipw…

ชื่อที่มีคำว่า สุชา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สุชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุชารัตน์  (  Sucharat  )  แปลว่า  ลูกผู้ประเสริฐ

สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาทิพย์  (  Suchatip  ,  Suchatip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีเป็นของเทวดา

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชามณี  (  Suchamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  ,  ลูกผู้มีสกุลดี

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก

สุชาพัฒน์  (  Suchapat  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความเจริญ

สุชาภัทร์  (  Suchapat  )  แปลว่า  ลูกผู้น่ารัก

สุชาวัฒน์  (  Suchawat  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความเจริญ

สุชาวุฒิ   (  Suchawut  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความเจริญ

สุชาพร  (  Suchaporn  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำสุขมาให้

สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นนักปราชญ์

สุชาณัฏฐ์  (  Suchanat  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นนักปราชญ์

สุชานันท์  (  Suchanan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีควา…

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

เพชรา  (  Petchara  ) แปลว่า  เพชร

เพชรากุล  ( Petcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

เพชราภา  (  Petcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

เพชราวลัย  (  Petcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร

เพชรลดา  (  Petlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

เพชรน้ำหนึ่ง  (  Petnamnung  ,  Pechnamnung  )  แปลว่า  เพชรงามที่สุด

เพชรารัตน์  (  Petchararat  )  แปลว่า  เพชร

เพชรามณี  (  Petcharamanee  )  แปลว่า  เพชร

เพชราพรรณ  (  Petcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

เพ็ญเพชร  (  Penpech  ,  Penpet  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

พิมพ์เพชรา  ( Pimpetchara  )  แปลว่า  รูปเพชร

สกาวเพชร  (  Sakaopech  ,  Sakaopet  )  แปลว่า  เพชรงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เพชร  (  Pet  ,  Pech  )  แปลว่า  พลอยสีใสมีน้ำแวววาวใช้ทำเครื่องประดับ

พงศ์เพชร  (  Pongpech  ,  Pongp…

ชื่อที่มีคำว่า บุศรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  บุศรา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

บุศรา  (  Butsara ,  Bussara   )  แปลว่า  บุษราคัม  ,  พลอยสีเหลือง

บุศราภรณ์  (  Butsaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีเหลือง

บุศราทิพย์  (  Butsaratip  ,  Bussaratip  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองเป็น

ของเทวดา

บุศรารัตน์  (  Butsararat  ,  Bussararat  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง

บุศรามณี  (  Butsaramanee  ,  Bussaramanee  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุศราวลัย  (  Butsarawalai  ,  Bussarawalai  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเหลือง

บุศราพร  (  Butsaraporn  ,  Bussaraporn  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองนำสุขมาให้

ชไมบุศรา  (  Chamaibutsara  ,  Chamaibussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองทั้งคู่

บุษรา  (  Butsara  ,  Bussara  )  แปลว่า  บุษราคัม  ,  พลอยสีเหลือง

บุษราภรณ์  (  Butsaraporn  )  แปลว่า  เครื่องปรดับพลอยสีเหลือง

บุษราทิพย์  (  Butsaratip  ,  Bussaratip  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองเป็นของเทวดา

บุษรารัตน์  (  Butsararat ,  Bussararat  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง

บุษรามณี  (  Butsaramanee  ,  Bussaramanee  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษราว…

ชื่อที่มีคำว่า ศศิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ศศิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของ

เทวดา

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดวงจันทร์

ศศินาพร  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้

ศศินากุล  (  Sasinakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งจันทร์

ศศิกมล  (  Sasikamol  )  แปลว่า  บัวงามดั่งจันทร์

ศศิรัตน์  (  Sasirat  )  แปลว่า  แก้วจันทร์

ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  แก้วจันทร์

ศศิพัชร์  (  Sasipach  )  แปลว่า  เพชรแสงจันทร์

ศศิภัทร์  (  Sasipat  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ยามราตรี

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ศศิ  ( Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิพงศ์  (  Sasip…

ชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร

รูปภาพ
หลายท่านมีคำถาม  ถามว่า  ชื่อของท่านสะกด  หรือเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษนี้  แปลว่า  อะไร    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Lek  (  เล็ก  )  small  แปลว่า  ไม่ใหญ่    

Yai  (  ใหญ่  )  big   แปลว่า  ไม่เล็ก  

New  (  นิว  )  mai    แปลว่า  ไม่เก่า   ,  ใหม่

Mai  (  ใหม่  )  new  แปลว่า  ไม่เก่า  

Mai  (  ไหม  )   silk   แปลว่า  ตัวไหม  ,  สายไหม  ,  ผ้าไหม  

Ice  (  ไอซ์  )  ice  แปลว่า  น้ำแข็ง

Gife  (  กิ๊ฟ  )  gife  แปลว่า  ของขวัญ

Kluoy  (  กล้วย  )  banana  แปลว่า  ชื่อต้นผลไม้ชนิดหนึ่งมีหลายพันธุ์

Fern  (  เฟิร์น  )  fern  แปลว่า  ต้นเฟิร์น

Ying  (  หญิง  )  woman  แปลว่า  ผู้หญิง

Nui  (  เนย  )  Cheese  แปลว่า  น้ำมันที่ได้จากการเคี่ยวน้ำนมสัตว์  มีทั้งข้น  และ แข็ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Yao  (  ยาว  )    long   แปลว่า  ไม่สั้น    

Ngern  (  เงิน  )  money  ,  silver  แปลว่า  สตางค์  หรือ  ธนบัตร  ,  ธาตุเงิน

Tong  (  ทอง  )  gold  แปลว่า  ทองคำ

Tong  (  ธง  )  banner  แปลว่า  ผืนผ้ารูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า    หรือ  ธงที่มีลักษณะต่างๆ

Chor…

ชื่อที่มีคำว่า วัส

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วัส  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้    อาทิเช่น

วัส  (  Was  ,  Vas ,  Wat ,  Vat   )  แปลว่า  ฝน  ,  ปี

กสิวัส  (  Kasiwas  ,  Kasivas  )  แปลว่า  ฝนแห่งการเพาะปลูก

กิตติวัส  (  Kittiwas  ,  Kittivas  )  แปลว่า  ปีแห่งคำสรรเสริญ

ชลวัส  (  Chonlawas  ,  Chonlavas  )  แปลว่า  น้ำฝน

ธนาวัส  (  Tanawas  ,  Tanavas  )  แปลว่า  ผู้มีฝนเป็นทรัพย์สิน

ธาราวัส  (  Tarawas  ,  Taravas  )  แปลว่า  ลำธารฝน

นนทวัส  (  Nontawas  ,  Nontavas  )  แปลว่า  ฝนแห่งความยินดี

นันทวัส  (  Nantawas  ,  Nantavas  )  แปลว่า  ฝนแห่งความยินดี

ธีรวัส  (  Teerawas  ,  Teeravas  )  แปลว่า  ปีแห่งนักปราชญ์

ธีระวัส  (  Teerawas  ,  Teeravas  )  แปลว่า  ปีแห่งนักปราชญ์

พีรวัส  (  Peerawas  ,  Peeravas  )  แปลว่า  ปีแห่งผู้กล้า

พีระวัส  (  Peerawas  ,  Peeravas  )  แปลว่า  ปีแห่งผู้กล้า

วีรวัส  (  Weerawat  ,  Veerawat  )  แปลว่า  ปีแห่งผู้กล้า

วีระวัส  (  Weerawat  ,  Weerawas  )  แปลว่า  ปีแห่งผู้กล้า

วิสุทธิ์วัส   (  Wisutwas  ,  Visutvas  )  แปลว่า  น้ำฝนสะอาด

สุทธิวัส  (  Suttiwas  ,  S…

ชื่อที่มีคำว่า ชญา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ชญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชญา  (  Chaya  )  แปลว่า  ชยา  ,  สายธนู

ชญาทิพย์  (  Chayathip  ,  Chayatip  )  แปลว่า  สายธนูเป็นของ

เทวดา

ชญากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

สิริชญา  (  Sirichaya  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นมิ่งขวัญ

ศศิชญา  (  Sasichaya  )  แปลว่า  สายธนูจันทร์

ชญาลักษณ์  (  Chayalak  )  แปลว่า  สายธนูมีคุณภาพ

ชญานุช  (  Chayanuch  )  แปลว่า  สายธนูน้อง

ชญาธร  (  Chayatong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งสายธนู

พิมพ์ชญา  (  Pimchaya  )  แปลว่า  รูปสายธนู

พิศชญา  (  Pischaya  )  แปลว่า  แลดูสายธนู

ดุจชญา  (  Dujchaya  )  แปลว่า  เหมือนสายธนู

เพียงชญา  (  Piangchaya  )  แปลว่า  เหมือนสายธนู

เพ็ญชญา  (  Penchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยสายธนู

นันท์ชญา  (  Nanchaya  ) แปลว่า  สายธนูแห่งความยินดี

นนท์ชญา  (  Nonchaya  )  แปลว่า  สายธนูแห่งความยินดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู

ชยาวุฒิ  (  Chayawut  )  แปลว่า  สายธนูแห่งความเจริญ

ชยาพงศ์  (  Chayapong  )  แปล…

ชื่อที่มีคำว่า ไท

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ไท  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล

สิริอรไท  (  Siriorratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ทิพย์อรไท  (  Tiporratai  ,  Thiporratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่เป็น

ของเทวดา

ศศิอรไท  (  Sasiorratai  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

อรไทกานต์  (  Orrataikan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

พิมพ์อรไท  (  Pimorratai  )  แปลว่า  รูปนางผู้เป็นใหญ่

พิศอรไท  (  Pisorratai  )  แปลว่า  แลดูนางผู้มีสกุล

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  ,  อิสระ

ไทเทพ  (  Taitep  )  แปลว่า  เทวดาผู้เป็นอิสระ

ไทพัฒน์  (  Taipat  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระมีความเจริญ

ไทพงศ์  (  Taipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีอิสระ

ไทพงษ์  (  Taipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีอิสระ

ไทกานต์  (  Taikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีอิสระ

ไทชาญ  (  Taichan  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระคล่องแคล่ว

ไทภัสร์  (  Taipas  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระรุ่งเรือง

เลิศไท  (  Lerstai  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระดียิ่ง

สุรไท  …