บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กนา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กนา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้   อาทิเช่น

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง    นางน้อย    วัยรุ่น   ผู้หญิง

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กนาณัฐ  (  Kananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

กนาณัฏฐ์  (  Kananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

กนาภรณ์  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

กนาวรรณ (  Kanawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

กนาพร  (  Kanaporn  )   แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้

กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กนาพัชร์  (  Kanapach  ,  Kanapat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กนานาถ  (  Kananath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

กนากาญจน์  (  Kanakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง

กนาลักขณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

กนาลักษณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

กนามณี  (  Kanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กนาทิพย์  (  Kanathip  ,  Kanatip  )  แปลว่า   นางเป็นของเทวดา

กนาทิพ  (  Kanathip  ,  Kanatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

กนานิตย์  (  Kananit  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

กนานิจ  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ชนา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนา  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชนาภรณ์  (  Chanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับคน

ชนาทิพย์  (  Chanathip  ,  Chanatip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา

ชนาทิพ  (  Chanathip  ,  Chanatip  )  แปลว่า  คนสวรรค์

ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  คนแก้ว

ชนาพัชร์  (  Chanapach  ,  Chanapat  )  แปลว่า  คนแก้ว

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ชนาพร  (  Chanaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้

ชนานุช  (  Chananuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้อง

ชนามณี  (  Chanamanee  )  แปลว่า  คนแก้ว

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชนาพงศ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ชนาพงษ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ชนาวุฒิ  (  Chanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ชนาวิทย์  (  Chanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

ชนาวัฒน์  (  Chanawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ชนาพัฒน์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ชนาสัณห์  (  Chana…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วรา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วรารัตน์  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

วราลักษณ์  (  Waralak  ,  Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

วราทิพย์   (  Warathip  ,  Waratip  )  แปลว่า  ประเสริฐเป็นของเทวดา

วราทิพ  (  Warathip  ,  Varatip  )  แปลว่า  วันที่ประเสริฐ

วราภรณ์  (  Waraporn  ,  Varaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ

วราพร  (  Waraporn  ,  Varaporn  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ

วราณัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรานัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วราณัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรานัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วราวุฒิ  (  Warawut  )  แปลว่่า  ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ

วราชัย  (  Warachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ

วราไชย  (  Warachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญเลิศกว่า

วราพงศ์  (  Warapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อส…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วรนุช  (  Vorranuch  ,  Worranuch  )   แปลว่า  น้องผู้เลิศ

วรวรรณ  (  Vorrawan  ,  Worrawan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

วรกาญจน์  (  Vorrakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วรภรณ์  (  Vorraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ

วรพร  (  Vorraporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขที่ยอดเยี่ยม

วรกนา  (  Vorrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ

วรกมล  (  Vorrakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ

วรกนก  (  Vorrakanok  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วรลักขณา  (  Vorralakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

วรชัย  (  Vorrachai  ,  Worrachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ

วรไชย  (  Vorrachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ

วรศักดิ์  (  Vorrasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยม

วรพงศ์  (  Vorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วรพงษ์  (  Vorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วรณัฐ  (  Vorranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ประเสริฐ

วรณัฏฐ์  (  Vorranat  )…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เจิม "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เจิม  "  มีทั้งชื่่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

เจิมจิต  (  Jermjit  )   แปลว่า  เสริมส่วนความรู้สึกนึกคิดในบุคคล

เจิมจิตต์  (  Jermjit  )   แปลว่า  เสริมใจ

เจิมจิตร  (  Jermjit  )  แปลว่า  เพิ่มลวดลาย   คิ้วงดงาม

เจิมจินต์  (  Jermjin  )  แปลว่า  เสริมความคิด

เจิมชนา  (  Jermchana  )  แปลว่า  เพิ่มคน

เจิมชีวัน  (  Jermcheewan  )   แปลว่า  เสริมชีวิต

เจิมสุรีย์  (  Jermsuree  )  แปลว่า  เสริมตะวัน

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เจิมเจต  (  Jermjet  )  แปลว่า  เสริมสิ่งที่คิด    เสริมใจ

เจิมเจษฎ์  (  Jermjet  )  แปลว่า  เสริมผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจิมจรัส  (  Jermjaras  )  แปลว่า  เสริมความรุ่งเรือง

เจิมลักษณ์  (  Jermlak  )  แปลว่า  เสริมลักษณะ

เจิมชล  (  Jermchol  )   แปลว่า  เพิ่มน้ำ   เสริมน้ำ

เจิมชาติ  (  Jermchat  )  แปลว่า  เสริมตระกูล   เพิ่มตระกูล

เจิมชาญ  (  Jermchan  )  แปลว่า  เพิ่มความคล่องแคล่ว

เจิมชีวี  (  Jermcheewee  )  แปลว่า  เสริมความเป็นอยู่

เจิมศักดิ์  (  Jermsak  )  แปลว่า  เพิ่มมความเชี่ยวชาญ�…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มงคล "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มงคล  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้

มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า    ความสุข    ความเจริญ

มงคลยศ  (  Mongkolyos  )   แปลว่า  ผู้มีความดีงาม

มงคลชัย  (  Mongkolchai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่มีความเจริญ

มงคลไชย  (  Mongchai  )  แปลว่า  ผู้มีความสุขที่เจริญกว่า

มงคลณัฐ  (  Mongkolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

มงคลณัฏฐ์  (  Mongkolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

มงคลกานต์  (  Mongkolkan  )  แปลว่า  ผู้มีความสุขอันเป็นที่รัก

มงคลสัณห์  (  Mongkolsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีความสุข

มงคลรัตน์  (  Mongkolrat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

มงคลพัชร์  (  Mongkolpach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความสุข

มงคลกุล  (  Mongkolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุข

มงคลพันธุ์  (  Mongkolpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุข

มงคลพงศ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

มงคลพงษ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

มงคลศักดิ์  (  Mongkolsak  )  แปลว่า  ผู้เชี่ยวชาญมีความเจริญ

มงคลพัฒน์  (  Mongkolpat  )  แปลว่า  ผู้มี…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชนิกา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนิกา  "   มีชื่อผู้หญิงดังนี้

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่    พรแม่

ชนิการัตน์  (  Chanikarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่

ชนิกาพัชร์  (  Chanikapach  )  แปลว่า  เพชรของแม่

ชนิกามณี  (  Chanikamanee  )  แปลว่า  เพชรของแม่

ชนิกาภัทร์  (  Chanikapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของแม่

ชนิกาลักษณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่

ชนิกาลักขณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่

ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

ชนิกาวลี  (  Chanikawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

ชนิกากานต์  (  Chanikakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่

ชนิกามาส  (  Chanikamas  )  แปลว่า  พระจันทร์ของแม่

ชนิกามาศ  (  Chanikamas  )  แปลว่า  ทองคำของแม่

ชนิกาธร  (  Chanikatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งแม่

ชนิกาธาร  (  Chanikatan  )   แป…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชนิดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนิดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า    พรพ่อ

ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ

ชนิดารัตน์  (  Chanidarat  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ

ชนิดาพัชร์  (  Chanidapach  ,  Chanidapat  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ

ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของของพ่อ

ชนิดาวัลย์  (  Chanidawan ,  Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนิดาทิพย์  (  Chanidathip  ,  Chanidatip  )  แปลว่า  พ่อเป็นของเทวดา

ชนิดาทิพ  (  Chanidathip  ,  Chanidatip  )  แปลว่า  วันพ่อ

ชนิดาธาร  (  Chanitan  )แปลว่า   ลำน้าพ่อ

ชนิดามาส  (  Chanidamas  )  แปลว่า    พระจันทร์ของพ่อ

ชนิดามาศ  (  Chanidamas  )  แปลว่า  ทองคำของพ่อ

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  แปลว่า   ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ

ชนิดาพันธุ์  (  C…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุรญาดา  (  Surayada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ

สุรกมล  (  Surakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจเข้มแข็ง

สุรลักขณา  (  Suralakkhana  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

สุรวดี  (  Surawadee  ,  Suravadee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

สุรวลี  (  Surawalee  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรรัตน์  (  Surarat  )  แปลว่า  เพชรเทวดา

สุรพัชร์  (  Surapach  )  แปลว่า  เพชรเทวดา

สุราพัชรา  (  Surapatchara  )  แปลว่า  เพชราเทวดา

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุรพงษ์  (  Surapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้า

สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า     ผู้กล้าชนะ

สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเจริญกว่า

สุรลักษณ์  (  Suralak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ที่พึ่งผู้กล้าหาญ

สุรพัฒน์  (  Surapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

สุรวัฒน์  (  Surawat  )   แปลว่า  ผู…