บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ณ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ณ  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

ณพิชญา  (  Napitchaya  )  แปลว่า     ที่ผู้รู้

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ

ณหฤทัย  (  Naharutai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ

ณฤทัย  (  Narutai   )  แปลว่า  ในใจ   ที่ใจ

ณกมล  (  Nakamol  )  แปลว่า  ในใจ

ณอัญญา  (  Naanya  )  แปลว่า  ที่อื่น

ณญาดา  (  Nayada  )  แปลว่า  ที่ผู้รู้

ณนภา  (  Nanapa  )  แปลว่า  ในสวรรค์

ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า   ที่เชื้อสาย

ณภัทรา  (  Napattra  )  แปลว่า  ที่น่ารัก     ที่งาม      ที่ดี

ณกานดา  (  Nakanda  )  แปลว่า    ในที่รัก

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐาวดี  (  Nattawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐาวลี  (  Nattawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattathip  ,  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ช…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เนือง "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เนือง  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า    เสมอ

เนืองนุช  (  Nuangnuch  )  แปลว่า    เสมอน้อง

เนื่องนิจ  (  Nuangnij  )  แปลว่า  ยั่งยืนเสมอ

เนืองกุล  (  Nuangkul  )  แปลว่า   เสมอเชื้อสาย

เนืองนาถ  (  Nuangnath  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่งเสมอ

เนีองนาฏ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้เสมอ

เนืองเนตร  (  Nuangnet  )  แปลว่า  ผู้มองเห็นเสมอ

เนืองลักษณ์  (  Nuanglak  )  แปลว่า  มีลักษณะเสมอ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

เนือง  (  Nuang  )  แปลว่า  เสมอ     บ่อย

เนืองพันธุ์  (  Nuangpan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองพงษ์  (  Nuangpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองพงศ์  (  Nuangpong  )  แปว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองกานต์  (  Nuangkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ

เนืองนาท  (  Nuangnat  )  แปลว่า    นับถือเสมอ

เนืองกรณ์  (  Nuangkorn  )  แปลว่า  ฉลาดเสมอ

เนืองณัฐ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ

เนืองณัฏฐ์  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ

เนืองนัฐ  (  Nuangnat  )…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " นลิน "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  นลิน  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง   และ  ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

นลินทิพ  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

นลินทิพย์  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

นลินธาร  (  Nalintan  )  แปลว่า  ลำน้ำบัว

นลินพรรณ  (  Nalinpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

นลินนาฏ  (  Nalinnat  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

นลินสินี  (  Nalinsinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

นลินรัตน์  (  Nalinrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

นลินวลี  (  Nalinwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

นลินวดี  (  Nalinwadee  )  แปลว่า  บัว

นลินกาญจน์  (  Nalinkan  )  แปลว่า  บัวทอง

นลินนุช  (  Nalinnuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งบัว

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว      หมู่ดอกบัว

นลินีทิพ  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

นลินีทิพย์  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )   แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

นลินีรัตน์  (  Nalineerat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว

นลินกุล  (  Nalinkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

นลินพงษ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มาลินี "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มาลินี  "  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้  อาทิ  เช่น

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

มาลินีกานต์  (  Malineekan  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นที่รัก

มาลินีนาฏ  (  Malineenat  )  แปลว่า  นางามดั่งดอกไม้

มาลินีนาถ  (  Malineenat  )  แปลว่า   ดอกไม้ผู้เป็นที่พึ่ง

มาลินีทิพ  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์

มาลินีทิพย์  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็น

ของเทวดา

มาลินีนุช  (  Malineenuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งดอกไม้

มาลินีกุล  (  Malineekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้

มาลินีลักษณ์  (  Malineelak  )  แปลว่่า  ลักษณะดอกไม้

มาลินีลักขณ์  (  Malineelak  )  แปลว่า  ลักษณะดอกไม้  

มาลินีธาร  (  Malineetan  )  แปลว่า  ดอกไม้ลำน้ำ

มาลินีธร    (  Malitorn  )   แปลว่า     ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกไม้

มาลินีภัทร์  (  Malineepat  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  มาลี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

มาลีรัตน์  (  Maleerat  )  แปลว่า   ดอกไม้แก้ว

มาลีกานต์  (  Maleekan  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ปรี "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปรี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ปรียา   (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียารัตน์  (  Preeyarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภัทร์  (  Preeyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ปรียาพัชร์  (  Preeyapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาณัฐ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ปรียาสินี  (  Preeyasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ปรียานาฏ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก

ปรียาพัณณ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก

ปรียาพันธุ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

ปรียากุล  (  Preeyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

ปรียาภัค  (  Preeyapak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักโชคดี

ปรียากานต์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " รุ้ง "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  รุ้ง  "  มีชื่อ  ผู้หญิง    ดังนี้  อาทิ  เช่น

รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเห็นเป็นสี

เจ็ดสี     รุ้งกินน้ำ     เหยี่ยวชนิดหนึ่ง

รุ้งเพชร  (  Rungpech  )  แปลว่า  สีรุ้งที่ปรากฏในเพชรพลอย

รุ้งลดา  (  Runglada  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง

รุ้งทิพย์  (  Rungthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา

รุ้งทิพ  (  Runhthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า   รุ้งสวรรค์

รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งนภา  (  Rungnapa  )  แปลว่า  รุ้งกินน้ำ

รุ้งตะวัน  (  Rungtawan  )  แปลว่า  แสงเจ็ดสีแห่งดวงตะวัน

รุ้งเรขา  (  Rungrekha  )   แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งพัชรา  (  Rungpatchara  )  แปลว่า   สีรุ้งที่ปรากฏในเพชร

รุ้งพิมล  (  Rungpimol  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งพัชรี  (  Rungpatcharee  )  แปลว่า  รุ้งเพชร

รุ้งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก

รุ้งกานด์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก

รุ้งลักขณา  (  Runglakkhana  )  แปลว่า  รุ้ง

รุ้งลักษณา  (  Runglaksana  )  แปลว่า  รุ้ง

รุ้งภัสรา  (  Rungp…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ธ " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ธ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ธัญธาร  (  Tanyatan  )  แปลว่า  ลำน้ำดี

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ลักษณะดี

ธัญสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญนาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญนุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาภรณ์   (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาเรศ  (  Tanyares  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธฺิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกผู้ประเสริฐ

ธารารัตน์  (  Tararat  )  แปลว่า  ลำน้ำที่ประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ธันวา  (  Tanwa  ,  Tanva  )  แปลว่า  ชื่อเดือนธันวาคม

ธนู   (  Tanoo  )  แปลว่า  ชื่อราศีธนู        อาวุธชนิดหนึ่ง

ธเนศ  (  Tanes  )  แปลว่า   เจ้าแห่งทรัพย์

ธาดา  (  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ต " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ต  "ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ตุลยาณี  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน

ตุลยาณีย์  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน

ตรีรัตน์  (  Treerat  )  แปลว่า  แก้วสามดวง

ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า  น้องสาม

ตรีลักษณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ตรีลักขณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก

ต้องใจ  (  Tongjai  )  แปลว่า  ถูกใจ     ชอบ

ต้องตา  (  Tonhta  )  แปลว่า  ชอบ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ตุลย์  (  Tul  )  แปลว่า  ชื่อราศีตุลย์

ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม

ตรีพงศ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม

ตรีพงษ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม

ตรัย  (  Trai  )  แปลว่า  สาม

ตรัยลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ไตร  (  Trai  )  แปลว่า  สาม

ไตรลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  เชื้อสาย    เผ่าพันธุ์

ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม

ติณ  (  Tin  )  แปลว่า  หญ้า

ตฤณ  (  Trin  )  แปลว่า  หญ้า…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ส " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ส  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  สิงหาคม  "  สิ  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว

สินีนาถ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

สินีณัฐ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

สินีทิพ  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สินีทิพย์  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

สินีกานด์  (  Sineekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

สินีภัทร์  (  Sineepat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

สิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นมิ่งขวัญ

สิริทิพ  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภสวรรค์

สิริทิพย์  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชายอาทิ  เช่น

สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า    สิงโต

สิงหา  (  Sin…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พ " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น  

เกิดเดือน  พฤษภาคม  และ  เดือน  พฤศจิกายน   "  พฤ  "

มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า    ต้นไม้

พฤกษานาฏ  (  Pruksanat  )  แปลว่า  ต้นไม้นาง

พฤกษาวดี  (  Pruksawadee  )  แปลว่า    ต้นไม้

พฤกษาวลี  (  Pruksawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายไม้

พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ

พฤกษากุล  (  Pruksakul  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พฤกษ์พงศ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

พฤกษ์พงษ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

พฤทธ์  (  Prut  )  แปลว่า  ฉลาด      ชำนาญ  

พฤทธิ์  (  Prut  )   แปลว่า  ความเจริญ     ความมั่งคั่ง

พฤษภ  (  Pruksop  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปโค

พฤศจิก  (  Pruksajik  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปแมงป่อง

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก "ตามเดือนเกิด 3

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  3  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  กันยายน  "  กัน  "  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิ  เช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง      ลูกสาว

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาวดี  (  Kanyawadee  )  แปลว่า  นางงาม

กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกสาว

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กันยากานด์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กันยาทิพ  (  Kanyathip  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

กันยาทิพย์  (  Kanyathp  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

กันยากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี

กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า   นางงาม

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด 2

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "ตามเดือนเกิด  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  กรกฎาคม  "  กร   "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า   มือบัว   แสงแห่งดวงใจ

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว    ไหว้

กรเรขา  (  Kornrekha  )  แปลว่า  แสงงาม

กรทิพ  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์

กรทิพย์  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา

กรทิพา  (  Korntipa  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน

กรทิวา  (  Korntiva  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน

กรรวี  (  Kornrawee  )  แปลว่า  แสงตะวัน

กรรัชนี  (  Kornratchanee  )  แปลว่า  แสงแห่งราตรี

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ช่อฟ้า   เครื่องประดับ

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกหอมกลีบสีขาว

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กรกฎ  (  Korrakod  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปปู

กรกฏ  (  korrakot  )  แปลว่า   ชื่อกลุ่มดาวรูปปู

กรกฎพงศ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

กรกฎพงษ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

กรกฏพงศ์  (  Korrako…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

เกิดเดือน  กุมภาพันธ์    " กุ  "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กุสุมา  (  Kusuma  )   แปลว่า   ดอกคำ

กุสุมาวดี  (  Kusumawadee  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุสุมาวลี  (  Kusumawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกคำ

กุหลาบ  (  Kulab  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกหอมก้านเป็นหนาม

กุลวดี  (  Kulwadee  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลกันยา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลนารี   (  Kulnaree  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี

กุลนาฏ  (  Kullanat  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี

กุลนุช  (  Kullanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีตระกูลดี

กุลลดา  (  Kullada  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีตระกูลดี

กุลชนา  (  Kulchana  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลเรขา  (  Kulrekha  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

กุลทิพ  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลสวรรค์

กุลทิพย์  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลเป็นของเทวดา

กุลกัญญา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีสกุลดี

กุลพัชร์  (  Kullapach  )  แปลว่า  เพชรในสกุล

กุลอนง…