บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2018

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า รุจิรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  รุจิรา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง

มีดังนี้ อาทิเช่น 

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง 

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปบว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้ 

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราพันธุ์  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง 

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง 

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราวัลย์  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถารุ่งเรือง 

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา 

รุจิราลักษณ์  (  Rujiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ,  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง 

รุจิราภัสร์  (  Ru…

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อ ( อะ )

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า อ( อะ ) มีดังนี้ อาทิเช่น 

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ใหญ่ยิ่ง

อดิศร (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ 

อติศัย  (  Atisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ

อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ 

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  ไม่มีที่สิ้นสุด 

อภิธาน  (  Apitan  )  แปลว่า  คำพูด 

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ความดีใจยิ่ง 

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  ยินดี 

อมต  (  Amata  )  แปลว่า  ความไม่ตาย 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย

อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์ 

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน 

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย 

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ 

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา ,  ป้องกัน 

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ปฏิบัติ…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา  มีดังนี้  อาทิเช่น

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีกำเนิดดี

สุชาทิพย์  (  Suchatip , Suchathip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิด

เป็นของเทวดา 

สุชานันท์  (  Suchanan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำความยินดีมาให้ 

สุชานรี  (  Suchanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชานาฏ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  ,  นางผู้มีสกุลดี 

สุชานุช  (  Suchanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีกำเนิดดี 

สุชานาตย์  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาพร  (  Suchaporn  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำสุขมาให้

สุชาพรรณ  (  Suchapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาพันธุ์  (  Suchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี 

สุชาลักษณ์  (  Suchalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกำเนิดดี

สุชาณัฏฐ์  (  Suchan…

จิร ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
จิร  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น 

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน 

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน 

จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน 

จิรนนท์  (  Jiranon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน

จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน 

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน 

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน 

จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน 

จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน 

จิรโรจน์  (  Jiraros  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อรุ่งเรือง 

จิรสมิต  (  Jirasamit  )  แปลว่า  ผู้มีความเบิกบานอันยั่งยืน 

จิรสวัสดิ์  (  Jirasawas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน 

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญนาน 

จิรภัทร์  (  Jirapat  )  แป…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา  มีดังนี้  อาทิเช่น 

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  .อากาศ  ,  ท้องฟ้า 

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า 

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ 

นภาบงกช  (  Napabongkoch  )  แปลว่า  บัวฟ้า 

นภารัตน์  (  Naparat  )  แปลว่า  แก้วฟ้า 

นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้ามีแสงสว่าง

นภาทิพย์  (  Napatip  ,  Napathip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยฟ้า 

นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ฟ้าเวลาค่ำ  ,  ฟ้ากลางคืน 

นภาวัลย์  (  Napawan  ,  Napawal  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภาวัลยา  (  Napawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก 

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า 

จันทร์นภา  (  Jannapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  ,  Thipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า 

ประไพนภา  (  Prapainapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า  ,  รูปฟ้า 

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

เพ็…

ชื่อที่มีคำว่า นีย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า นีย์ หรือ ณีย์  และ นี หรือ ณี มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  วัยรุ่น  , สาว

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  ชื่อดอกบัว

จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน์  ,พระศิวะ

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  เผื่อแผ่ดี

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีผิวขาว

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  ,  ผู้กินอาหารทิพย์ 

สินีนาฏ  (  Sineenat  )  แปลว่า  นางงาม

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก 

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว  ,  หมู่ดอกบัว

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงชม 

เสาวนีย์  (  Souwanee  )  แปลว่า  คำอวยพร

สุนีย์  (  Sunee  )  แปลว่า  นางงาม 

สุวนีย์  (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปล…

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน

รูปภาพ
ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  สัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น 

ศันสนีย์  (  Sansanee  )    แปลว่า  พึงชม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว 

สันต์  (  San  )  แปลว่า  เงียบ  ,  สงบ  ,  สงัด 

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันติภาพ  (  Santipap  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันตืสุข  (  Santisukh  )  แปลว่า  สงบสบาย

สันทัด  (  Santad  )  แปลว่า  รูปร่างปานกลาง  ,  ชำนาญ  ,  แม่นยำ

สุขสันต์  (  Sukhsan  )  แปลว่า  ความสำราญ  ,  ความสนุก 

สรร  (  San  )  แปลว่า  เลือก  , คัด 

เสกสรร  (  Seksan  )  แปลว่า  เลือกทำหรือพูดเอาเอง

พงศ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย , คัดเชื้อสาย

พงษ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย ,  คัดเชื้อสาย

สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง 

พงศ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย

พงษ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย

สังสรรค์  (  Sangsan  )  แปลว่า  การคบค้า  ,  วิสาสะ  ,  การรวมกัน

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ความตกลง  ,  ความระลึกได้

สัณห์  (  San  …

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย 2

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู่ชาย  ที่เขียนคล้ายกัน และมีความหมาย หรือ

 คำแปลที่เหมือนกัน  เช่น 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ผาณิตา  (  Phanitta  )  แปลว่า  น้ำอ้อย , น้ำตาล

พนิชา  (  Panitcha  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย 

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก

มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม 

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  พระจันทร์ 

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง 

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ทองคำ 

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ทองคำ 

อมรา  (  Amara , Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย , น้ำตาล 

พนิช  (  Panich  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย 

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว 

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  พระจันทร์ 

สุนันท์  (  Sunan …

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ที่เขียนต่างกันนิดหน่อยแต่มีความหมาย

หรือ มีคำแปลเหมือนกัน เช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ 

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม 

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  เด็กหญิงรุ่น , สาว

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  นก 

ทัศนา  (  Tassana  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น  ,  ความเห็น

ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน 

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  เที่ยง  , เสมอ  ,  ยั่งยืน 

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

จันทน์  (  Jan  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้หอม 

จิตร์  (  Jit…

ชื่อที่มีคำว่าวิภา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า วิภา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

วิภา  (  Wipa  , Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม ,  แสงสว่าง 

วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )  แปลว่า  สว่าง 

วิภาสินี  (  Wipasinee  ,  Vipasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภาฉวี  (  Wipachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงดงาม

วิภาลดา  (  Wipalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงดงาม

วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

วิภาพัชร์  (  Wipapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วิภามณี  (  Wipamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้ความงดงามอันเป็นที่รัก

วิภาเดือน  (  Wipaduan  )  แปลว่า  แสงจันทร์สว่าง

วิภาดาว  (  Wipadao  )  แปลว่า  ความสุกใสแห่งดวงดาว

วิภาพร  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้ 

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเป็นเครื่องประดับ

วิภานาฏ  (  Wipanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม

วิภาทิพย์  (  Wipatip  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

ทิพย์วิภา  (  Tipwipa  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

สิริวิภา  (  Siriwipa , Siri…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สมฤทัย  (  Somrutai  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจปรารถนา

สมหทัย  (  Somhatai  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจปรารถนา 

สมใจ  (  Somjai  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้

สมศรี  (  Somsri  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ 

สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม 

สมถวิล  (  Somthawin  )  แปลว่า  ได้ดังที่คิด

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สมชาย  (  Somchie  )  แปลว่า  เหมาะแก่การเป็นลูกผู้ชาย

สมคิด  (  Somkit , Somkid   )  แปลว่า  ได้ดั่งที่คิด

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สมรัก  (  Somrak  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ตั้งใจ

สมรักษ์  (  Somrak  )  แปลว่า  เหมาะแก่การดูแล 

สมบัติ  (  Sombat  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน

สมชาต  (  Somchat  )  แปลว่า  เกิดเหมาะ

สมชาติ  (  Somchat  )  แปลว่า  เหมาะแก่ตระกลู

สมเจษฎ์  (  Somjes  )  แปลว่า  เหมาะแก่ผู้เป็นใหญ่

สมจินต์  (  Somjin  )  แปลว่า  ได้ดั่งคิด 

สมจิตต์  (  Somjit  )  แปลว่า  ได…

อยากตั้งชื่อที่มีคำว่า เมษา ตามดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   เมษา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เมษาสินี  (  Mesasinee  )  แปลว่า  นางงาม 

เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเดือนเมษาฯ 

เมษาธาร  (  Mesatan  )  แปลว่า  ลำน้าน้ำแห่งเดือนเมษาฯ

เมษาชล  (  Mesachol  )  แปลว่า  น้ำแห่งเดือนเมษาฯ 

ชไมเมษา  (  Chamaimesa  )  แปลว่า  เดือนเมษาฯทั้งคู่

เมษาลาวัณย์  (  Mesalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแห่งเดือนเมษาฯ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษาฯ

เมษาพร  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ในเดือนเมษาฯ

เมษานนท์  (  Mesanon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเดือนเมษาฯ

เมษาพงศ์  (  Mesapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งเดือนเมษาฯ

ณ เมษา  (  Namesa  )  แปลว่า  ในเดือนเมษาฯ

ธนเมษา  (  Tanamesa )  แปลว่า  ผู้เป็นทรัพย์สินแห่งเดือนเมษาฯ 

บุญเมษา  (  Bunmesa  )  แปลว่า  ความดีแห่งเดือนเมษาฯ

ชื่อที่มีคำว่า ปรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ปรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต ,  ผู้มีลมหายใจ 

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

ปรารถนา  (  Pradthana  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้

ปราศัย  (  Prasai  )  แปลว่า  พูดทักทาย 

ปราง  (  Prang  )  แก้ม  ,  มะปราง

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  ,  ผู้มีลมหายใจดี

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี 

สมปราถนา  (  Sompradthana  )  แปลว่า  ได้ตามที่ต้องการ  ,  ได้ดังที่หวังไว้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปราจีน  (  Prajeen  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก 

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา 

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์ 

ปราการ  (  Prakan  )  แปลว่า  กำแพง 

ปราณ  (  Pran  )  แปลว่า  ลมหายใจ  ,  ชีวิต  ,  สิ่งมีชีวิต 

ปราน  (  Pran  )  แปลว่า  วงศ์  ,  โคตร 

ปราโมทย์  (  Pramot ,  Pramoet )  แปลว่า  ความปลื้มใจ 

ปรารภ  (  Prarop  )  แปลว่า  กล่าวถึง 

ปรารมภ์  (  Prarom  )  แปลว่า  ครุ่นคิด  ,  รำพึง

ปร…

ชื่อที่มีคำแปลว่า ลูกผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  ลูกผู้หญิง หรือ ลูกสาว  ลูกที่

เกิดมามีเพศหญิงมีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  สูกสาว  ,  ลูกหญิง

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ,  ลูกผู้หญิง

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  , ลูกหญิง

ดนุชา (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  ลูกหญิง

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขมาให้ 

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที…

ชื่อที่มีความหมายว่า คำพูด

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายว่า  คำพูด  หรือ ถ้อยคำนี้  มีอยู่หลายคำ  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด 

พจนี   (  Potjanee )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

ลดาพจนี  (  Ladapotjanee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พจีภัสร์  (  Pajeepas  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

ภัสราพจี  (  Passarapajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

พจีทิพย์  (  Pajeetip  ,  Pajeethip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา 

พจีพรรณ  (  Pajeepan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม 

วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  คำพูด , ถ้อยคำ 

ภัสราวจี  (  Passarawajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

วจีภัทร์  (  Wajeepat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก 

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

ลดาวัจนี  (  Ladawatjanee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พจน์  (  Poj  , Pot  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พจนา  (  Potjana…

ชื่อที่อ่านว่า กาน

รูปภาพ
ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  กาน   มีหลายคำ และ มี คำแปล หรือ ความ

หมาย  ต่างกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

กาญจน์กมล  (  Kankamol  , Kankamon   )  แปลว่า  ดอกบัวทอง 

กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผิวงามดั่งทอง

ขจีกาญจน์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

คนึงกาญจน์  (  Kanungkan  )  แปลว่า  ทองที่ระลึก

เครือกาญจน์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  บัวทอง  ,  บัวงาม 

ชนากาญจน์  (  Chanakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง

ดารากาญจน์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวทอง 

ทิชากาญจน์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ 

นรีกาญจน์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก 

นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ 

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

มณีกานด์  (  Man…