บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า เหมือน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เหมือน  หรือ  คำว่า เหมือน  แปลว่า  อะไร  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  แปลว่า  งาม  ,  สวยดั่งที่ฝัน

เหมือนแก้ว  (  Muankaeo  )  แปลว่า  คล้ายกันกับแก้ว  ,  อย่าง

เดียวกับแก้ว

เหมือนปราง  (  Muanprang  )  แปลว่า  คล้ายกับแก้ม  ,  อย่างเดียวกับมะปราง

เหมือนผกา  (  Muanphaka  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับดอกไม้  ,  คล้ายกันกับดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เหมือน  (  Muan  )  แปลว่า  อย่างเดียวกัน  ,  คล้ายกัน

เหมือนพงศ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย

เหมือนพงษ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย

เหมือนพยัคฆ์  (  Muanpayak  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเสือ

เหมือนพัฒน์  (  Muanpat  )  แปลว่า  มีความเจริญอย่างเดียวกัน

เหมือนภัทร์  (  Muanpat  )  แปลว่า  น่ารักอย่างเดียวกัน

เหมือนกรณ์  (  Muankorn  ,  Muangorn  )  แปลว่า  ฉลาดคล้ายกัน

ชื่อที่มีคำว่า นุช

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   นุช    มีดังนี้  อาทิเช่น  ชื่อผู้หญิง

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

นุชนาถ  (  Nuchanath  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่พึ่ง

นุชนาฏ  (  Nutchanath  )  แปลว่า  น้องหญิง

ทิพานุช  (  Tipanuch  )  แปลว่า  วันน้อง  ,  น้องสวรรค์

ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า  น้องนก

ทิวานุช  (  Tiwanuch  )  แปลว่า  วันน้อง  ,  น้องสวรรค์

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  แสงแห่งน้อง

ณัฏฐานุช  (  Nattanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ประภานุช  (  Prapanuch  )  แปลว่า  แสงแห่งน้อง

ประไพนุช  (  Prapainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

วิไลนุช  (  Wilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

อำไพนุช  (  Ampainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม

นุชอัปสร  (  Nuchapsorn  )  แปลว่า  น้องนางฟ้า

วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องผู้ประเสริฐ

วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องผู้ประเสริฐ

ภัทรนุช  (  Pattaranuch  )  แปลว่า  น้องน่ารัก

พุทธ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พุทธ  หรือ  คำว่า  พุทธ  แปลว่า  อะไร  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พุทธลดา  (  Putlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้รู้

พุทธทิชา  (  Putticha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

พุทธอาภา  (  Putarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้รู้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พุทธ  (  Put  ,  Putta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้ตื่น

ณัฐพุทธ  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่

ณัฏฐพุทธ  (  Nattaput  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่

ธีรพุทธ  (  Teeraput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีไหวพริบดี

สุรพุทธ  (  Suraput  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้ตื่นที่กล้าหาญ

พีรพุทธ  (  Peeraput  ) แปลว่า  ผู้รู้ที่กล้าหาญ

วุฒิพุทธ  (  Wuttiput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีความเจริญ

วราพุทธ  (  Waraput  , Varaput  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่ประเสริฐ

พุทธพงศ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

พุทธพงษ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

ชื่อที่มีคำว่า วิมล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วิมล  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วิมล  (  Wimon  ,  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,

ไม่มีตาหนิ

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลกุล (  Wimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  แก้วงาม

วิมลพัชร์  (  Wimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

วิมลภัทร์  (  Wimolpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงาม

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

วิมลณัฐ  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

วิมลณัฏฐ์  (  Wimolnat  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

ศิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

วิมลทิพย์  (  Wimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

วิมลทิพ  (  Wimoltip  )  แปลว่า  สวรรค์งาม

วิมลภัสร์  (  Wimolpas  )  แปลว่า  รัศมีงาม

วิมลฉวี  (  Wimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีวิมล  (  Chaweewimol  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พิมพ์วิมล  ( …

ชื่อที่มีคำว่า อาภา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อาภา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง ,  แสง  ,  รัศมี

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภากาญจน์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงทอง

อาภากานด์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้เป็นที่รัก

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

รวิอาภา  (  Rawiarpa  )  แปลว่า  แสงตะวัน

อาภาดารา  ( Arpadara  )  แปลว่า  แสงดาว

อาภาสินี  ( Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีความสว่าง

อาภาสิริ  (  Arpasiri  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาทิพย์  (  Arpatip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา

อาภาทิพ  ( Arpatip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์

อาภาลักษณ์  (  Arpalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

อาภาวรรณ  (  Arpawan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาพรรณ  ( …

ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-้า

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  สระ เ-้า (  ou  ) หรือสระ เ-า ( ou )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เช้า  (  Chou  )  แปลว่า  เวลาระหว่างย่ำรุ่งถึงเที่ยง

เพา  (  Pou  )  แปลว่า  งาม

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม

เยา  (  Yao .ใช้ ao แทน ou เดี๋ยวจะอ่านเป็น ยู you )  แปลว่า  อ่อน  ,  เบา  ,  น้อย

เยาว์  (  Yao   )  แปลว่า  รุ่น  ,  สาว  ,  หนุ่ม

เยาวพาณี  (  Yaowapanee  )  แปลว่า  ชื่อเทียนชนิดหนึ่งใช้ทำยา

เยาวมาลย์  (  Yaowaman  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  สวยที่สุด

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เย้า  (  Yao  )  แปลว่า  หยอก  ,  ล้อเล่น  ,  คนชาวเขาทางภาคเหนือของไทย  

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  ผู้มีลักษณะดี

เสาวคนธ์  (  Souwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งมีดอกงามกลิ่นหอม

เสาวภาคย์  (  Souwapak  )  แปลว่า  ความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเ…

ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายว่า  ผู้หญิง  มีอยู่หลายชื่อ  ดังนี้  อาทิเช่น

สตรี  (  Satree  )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุดา (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วๆไป

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีขวัญดี

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  วัยรุ่น  ,  นางรุ่นสาว

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  นางน้อย

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  หญิงที่รัก

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  สาววัยรุ่น

ชื่อที่เกี่ยวกับ ยามราตรี

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ยามราตรี  หรือ  กลางคืน  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลามืด

รชนีวรรณ  (  Rachaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รชนีพรรณ  (  Rachaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รชนีกร  (  Rachaneekorn  ,  Rachaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รชนีรัตน์  (  Rachaneerat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  ,  Ratchaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติรัตน์  (  Rattirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน

รัตติกร  (  Rattikorn  ,  Rattigorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รัตติลดา  (  Rattilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  …

ชื่อที่มีคำว่า ชล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ชล  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชล  (  Chol  ,  Chon  )  แปลว่า  น้ำ

สายชล  (  Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  สระ  ,  ปลา

ชไมชล  (  Chamaichol  )  แปลว่า  น้ำทั้งคู่

ชลชไม  (  Cholchamai  )  แปลว่า  น้ำทั้งคู่

ชลทิพา  (  Choltipa  ,  Chontipa  )  แปลว่า  วันน้ำ

ชลทิชา  (  Cholticha  ,  Chonticha  )  แปลว่า  น้ำผู้เกิดสองครั้ง

ชลทิวา  (  Choltiwa  ,  Chontiwa  )  แปลว่า  วันน้ำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล

ชโลทร  (  Chalotorn  )  แม่น้ำ  ,  ห้วงน้ำ

ณัฐชล  (  Nattachol ,  Nattachon  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ

ณัฏฐชล  (  Nattachol  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ

ชัยชล  (  Chaichol  )  แปลว่า  การชนะน้ำ

ชลกานต์  (  Chonlakan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก

ชลกาญจน์  (  Chonlakan  )  แปลว่า  น้ำทอง

ชลพัชร์  (  Chonlapach  )  แปลว่า  น้ำเพชร

ชลวัส  (  Chonlawas  ,  Chonlavas  )  แ…

ตั้งชื่อคล้ายเดือนเกิด

รูปภาพ
อยากตั้งชื่อให้คล้าย  หรือ เป็นสัญญาลักษณ์ว่าเกิดในเดือนนี้  ชื่อ

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้

พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ

พฤกษาพร  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ต้นไม้นำสุขมาให้

พฤกษาพรรณ  (  Pruksapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งต้นไม้

พฤกษามณี  (  Pruksamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งต้นไม้

พฤษภาภรณ์  (  Pruksapaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเดือนพฤษภาคม

พฤษภาพร  (  Pruksapaporn  )  แปลว่า  เดือนพฤษภาคมนำสุขมาให้

พฤษภาพรรณ  (  Pruksapapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเดือนพฤษภาคม

พฤษภามณี  (  Pruksapamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนพฤษภาคม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พงศ์พฤกษ์  (  Pongpruk  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื่อสายต้นไม้

พงษ์พฤกษ์  (  Pongpruk  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต้นไม้

วีรพฤกษ์  (  Weerapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งผู้กล้า

พีรพฤกษ์  (  Peerapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งผู้กล้า

ณัฐพฤกษ์  (  Nattapruk  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งต้นไ…

ชื่อที่มีคำว่า Piti

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Piti  (  ปิติ  หรือ  บางท่านอาจจะสะกดว่า  ปิฏิ  )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปิติญา  (  Pitiya  ,  Pithiya  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจ  ,  ผู้ยินดี

ปิติญาภรณ์  (  Pitiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มใจเป็นเครื่องประดับ

ปิติญาพร  (  Pitiyaporn  )  แปลว่า  การอิ่มใจนำสุขมาให้

ปิติญาพรรณ  (  Pitiyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มใจในความงาม

ปิติญานุช  (  Pitiyanuch  )  แปลว่า  น้องอิ่มใจ

ปิติญารัตน์  (  Pitiyarat  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีดั่งเพชร

ปิติญาพัชร์  (  Pitiyapach  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีดั่งเพชร

ปิติญาภัทร์  (  Pitiyapat  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจน่ารัก

ปิติญาณัฐ  (  Pitiyanat  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งนักปราชญ์

ปิติญาณัฏฐ์  (  Pitiyanat  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  การอิ่มใจ  ,  การยินดี

ปิติกุล  (  Pitikul  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

ป…

ชื่อที่มีคำว่า Sak

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Sak  (  ศักดิ์  , ศักร ,  สัก  )   มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  ,

ที่พึ่ง

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ  ,

ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึ่ง

ศักร  (  Sak  )  แปลว่า  มีฤทธิ์  ,  มีอำนาจ  ,  ยิ่งใหญ่  ,  แข็งแรง

สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้

สักกาย  (  Sakkie  )  แปลว่า  ตัวของตัว  ,  ความเป็นตัวบุคคล

ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญชนะ

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

อติศักดิ์  (  Atisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดีเลิศ

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

วีรศักดิ์  (  Weerasak  ,  Veerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความเจริญ

ธิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความมั่นคง

ฐิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้…

ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า  วัน  (  วัลย์  ,  วรรณ  ,  วัณณ์  ,  วัลลี , วัน  )    มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วัน  (  Wan  )  แปลว่า  ระยะเวลา 24ชั่วโมง

วัลย์  (  Wal ,  Wan  )  แปลว่า  เครือเถา

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วัณณ์  ,  ชนิด

วัณณ์  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วรรณ  ,  ชนิด

วัลลี  (  Wanlee,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา

วันทิพย์  (   Wanip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

วัลย์ทิพย์  (  Waltip  ,  Wantip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

วัณณ์ทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

วัลลีทิพย์  (  Wanleetip  ,  Walleetip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ทิพย์วัลลี  (  Tipwallee  ,  Tipwanlee   )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

สิริวัลย์  (  Siriwal  ,  Siriwan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวัลลี  (  Siriwanlee  ,  Siriwallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญแห่งความงาม

ศ…

นาเรศ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
นาเรศ  แปลว่า อะไร  หรือ  ชื่อที่มีคำว่า นาเรศ  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง

นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นาเรศมณี  (  Naresmanee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

สิรนาเรศ  ( Siranares  )  แปลว่า  ยอดหญิง

สิรินาเรศ  (  Sirinares  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

สุรนาเรศ  (  Suranares  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พิมพ์นาเรศ  (  Pimnares  )  แปลว่า  รูปนาง

บุญนาเรศ  (  Bunnares  )  แปลว่า  กุศลนาง

กุลนาเรศ  (  Kulnares  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง

ศศินาเรศ  (  Sasinares  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศรนาเรศ  (  Sornnares  )  แปลว่า  ลูกธนูนาง

ทิพย์นาเรศ  (  Tipnares  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพนาเรศ  (  Tipnares  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า Napa

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Napa  (  นภา  )  มี  ดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้หญิง

Napa (  นภา  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  ฟ้า

Napanaree  (  นภานรี  )  แปลว่า  นางฟ้า

Napasinee  (  นภาสินี  )  แปลว่า  นางฟ้า

Napanat  (  นภานาฏ  )  แปลว่า  นางฟ้า

Naparat  (  นภารัตน์  )  แปลว่า  เพชรฟ้า

Napamanee  (  นภามณี  )  แปลว่า  เพชรฟ้า

Napatip  ,  Napathip  (   นภาทิพย์  )  ฟ้าเป็นของเทวดา

Napaporn  (  นภาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า

Napaporn  (  นภาพร  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

Napapat  (  นภาภัทร์  )  แปลว่า  ฟ้างาม

Napapas  (  นภาภัสร์  )  แปลว่า  ฟ้ารุ่งเรือง

Napawan  (  นภาวรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า

Napapan  (  นภาพรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า

Napakul  (  นภากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า พิพัฒน์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิพัฒน์  มี ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ

พิพัฒน์พงศ์  (  Pipatpong  ) แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พิพัฒน์พงษ์  ( Pipatpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พิพัฒน์กุล  (  Pipatkul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ

กานต์พิพัฒน์  (  Kanpipat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก

เกรียงพิพัฒน์  (  Kriangpipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

ไกรพิพัฒน์  (  Kraipipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

เกรียงไกรพิพัฒน์  (  Kriangkraipipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่งใหญ่

ณัฐพิพัฒน์  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฏฐพิพัฒน์  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

นรพิพัฒน์  (  Norrapipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

รัฐพิพัฒน์  (  Ratpipat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความเจริญ

สีห์พิพัฒน์  (  Seepipat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งราชสีห์

เดชน์พิพัฒน์  (  Dechpipat  )  แปลว่า  ลูกศรแห่งความเจริญ

เดชพิพัฒน์  (  Dechpipat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ

พิพัฒน์พฤกษ์  (  Pipatpruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งคว…

ชื่อที่มีคำว่า พิพัฒ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิพัฒ  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

พิพัฒ  (  Pipat  )  แปลว่า  เจริญแล้ว

พิพัฒกุล  (  Pipatkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

พิพัฒพันธุ์  (  Pipatpan  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

กุลพิพัฒ  (  Kulpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

วงศ์พิพัฒ  (  Wongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

พงศ์พิพัฒ  (  Pongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

พงษ์พิพัฒ  (  Pongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว

ณัฐพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว

ณัฏฐพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว

นาทพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  ผู้มีความนับถือเจริญแล้ว

นรพิพัฒ  (  Norrapipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญแล้ว

พีรพิพัฒ  (  Peerapipat  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญแล้ว

วีรพิพัฒ  (  Weerapipat  ,  Veerapipat  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญแล้ว

ธีรพิพัฒ  (  Teerapipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว

กานต์พิพัฒ  (  Kanpipat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญแล้ว

เกรียงพิพัฒ  (  Kriangpipat  )  แปลว่า  เจริญมากแล้ว

ไกรพิพัฒ  (  Kraipipat  )   แปลว่า  เจริญแล้วยิ่ง

เ…

ชื่อที่มีคำว่า ปวิช

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ปวิช    มีทั้งชื่อผูหญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปวิชา  (  Pawicha  )  แปลว่า  แหวน

ปวิชากาญจน์  (  Pawichakan  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชาพัชร์  (  Pawichapach  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชารัตน์  (  Pawicharat  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชามณี  (  Pawichamanee  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชากานต์  (  Pawichakan  )  แปลว่า  แหวนอันเป็นที่รัก

ปวิชาภัสร์  (  Pawichapas  )  แปลว่า  แหวนอันรุ่งเรือง

ปวิชามาศ  (  Pawichamas  )  แปลว่า  แหวนทอง

ปวิชามาส  (  Pawichamas  )  แปลว่า  แหวนรูปพระจันทร์

ปวิชาทิพย์  (  Pawichatip  ,  Pawichathip  )  แปลว่า  แหวนเป็นของเทวดา

ปวิชาทิพ  (  Pawichatip  ,  Pawichathip  )  แปลว่า  แหวนสวรรค์

เครือปวิชา  (  Kruapawicha  )  แปลว่า  เชื้อสายแหวน

พิมพ์ปวิชา  (  Pimpawicha  )  แปลว่า  รูปแหวน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปวิช  (  Pawich  ,  Pavich  )  แปลว่า  แหวน

ปวิชกนก  (  Pawichkanok  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชกาญจน์  (  Pawichkan  )  แปลว่า  แหวนทองคำ

ปวิชพัชร์  (  Pawichpach  )  แปลว่า  แหวนเพชร

ปวิชรัตน์  ( …

ชื่อที่มีคำว่า สุธี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สุธี  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

สุธี  (  Sutee  , Suthee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา

สุธีกานต์  (  Suteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

สุธีนันท์  (  Suteenan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

สุธีลักษณ์  (  Suteelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์

สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

สุธีกุล  (  Suteekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

สุธีพันธุ์  (  Suteepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

สุธีรัตน์  (  Suteerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

สุธีภัทร์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

สุธีพัฒน์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

สุธีพัชร์  (  Suteepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

สุธีภัสร์  (  Suteepas  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

สุธีกาญจน์  (  Suteekan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์

สุธีนาท  (  Suteenath  )  แปลว่า  ความบันลือแห่งนักปราชญ์