บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2017

ชื่อที่มีคำว่า พีร์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พีร์ลดา  (  Peelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีร์ญดา  (  Peeyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีร์สุดา  ( Peesuda  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พีร์พิชญา  ( Peepitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีร์ภัสรา  (  Peepassara  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า

พีร์พัชรา  (  Peepatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

พีร์วัลยา  (  Peewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีร์ทิชา  (  Peeticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุรพีร์  (  Surapee  )  แปลว่า  เทพผู้กล้าหาญ

วีรพีร์  (  Weerapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญยิ่ง

พีร์จรัส (  Peejaras  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง

จิรพีร์  (  Jirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้านาน

ณัฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

ณัฏฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีร์ดนุ  (  Peedanu  )  แปลว่า  ตนผู้กล้าหาญ

พีร์ทิวา  (  Peetiwa  ,  Peetiva  )  แปลว่า  วันแห่งผู้กล้า

พีร์ธำรง  (  Peetamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งผู้กล้า…

ชื่อที่มีคำว่า ยศ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ยศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดี  ,  เกียรติยศ  ,  เกียรติคุณ

วิรยศ  (  Wirayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วีรยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วีระยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีระยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พิสุทธิยศ  (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

วิสุทธิยศ  (  Wisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

พิศุทธิยศ (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

วิศุทธิยศ  (  Wisuttiyos  ,  Visuttiyos  ) แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

ยศวิสิฐ  (  Yoswisit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ  ,  ผู้มีความงามเลิศ

ยศวีร์  (  Yossawee  ,  Yossavee  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

ตรียศ  (  Treeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีสาม  ,  ผู้มีความงามสาม

ไตรยศ  (  Traiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสาม  ,  ผู้มีความดีสาม

ทวียศ  (  Taweeyos  ,  Taveeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  , …

ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

มัลลิกา  (  Manlika  ,  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มัลลิกาพร  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  ดอกมะลินำสุขมาให้

มัลลิกากานต์  (  Mallikakan  )  แปลว่า  ดอกมะลิอันเป็นที่รัก

มัลลิกาภรณ์  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกมะลิ

มัลลิกาทิพย์  (  Mallikatip  )  แปลว่า  ดอกมะลิเป็นของเทวดา

มัลลิกาวัลย์  (  Mallikawal  ,  Mallikawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกมะลิ

พิมพ์มัลลิกา  (  Pimmallika  )  แปลว่า  รูปดอกมะลิ

เพ็ญมัลลิกา  (  Penmallika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกมะลิ

ดุจมัลลิกา  (   Dujmallika  )  แปลว่า  เหมือนดอกมะลิ

ช่อมัลลิกา  (  Chormallika  )  แปลว่า  ช่อดอกมะลิ

ชื่อที่มีคำว่า พิกุล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิกุล  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิกุล  (  Pikun  ,  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเล็กเป็น

จักๆ มีกลิ่นหอมเย็น และหอมอยู่จนแห้ง

พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ

พิกุลกาญจน์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ

พิกุลกานต์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลอันเป็นที่รัก

พิกุลพัชร์  (  Pikulpach  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยเพชรพลอย

พิกุลพร  (  Pikulporn  )  แปลว่า  ดอกพิกุลนำสุขมาให้

พิกุลภรณ์  (  Pikulporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกพิกุล

พิกุลวลัย  (  Pikulwalai  )  แปลว่า  กำไลดอกพิกุล

พิกุลวัลย์  (  Pikulwan  ,  Pikulwal  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล

พิกุลวัลยา  (  Pikulwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล

พิกุลทิพ  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลสวรรค์

พิกุลทิพย์  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลเป็นของเทวดา

พิกุลรัตน์  (  Pikulrat  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแก้ว

พิกุลพรรณ  (  Pikulpan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแห่งความงาม

เพ็ญพิกุล  (  Penpikul  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกพิกุล

พิมพ์พิกุล  (  Pimpikul  )  แปลว่า  …

ชื่อที่มีคำว่า อภิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อภิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

อภิสมัย  (  Apissamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง

อภิวรรณ  (  Apiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อภิลดา  (  Apilada  )  แปลว่า  เครือเถายิ่ง

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อภิ  (  Api  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  วิเศษ  ,  เหนือ

อภิกานต์  (  Apikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

อภิณัฐ  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

อภิณัฏฐ์  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  , มีตระกูล

อภิชาติ  (  Apichat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลยิ่ง

อภิชาญ  (  Apichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญยิ่ง

อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง  ,  ผู้ชนะแล้ว

อภิไชย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายิ่ง

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า…

ชื่อที่มี พ หรือ ว ที่แปลเหมือนกัน

รูปภาพ
ชื่อที่มี  พ  หรือ  ว  ที่มีคำแปล หรือ มีความหมายเหมือนกัน  หรือ

คล้ายกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,

ปราศจากมลทิน

วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน  ,  สะอาด

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

พิมลพรรณ  ( Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

พิมลกานด์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักผ่องใส

พิมลฉวี  (  Pimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  , Vimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครืองเถางาม

วิมลลดา  (  Wimollada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

วิไล  (  Wilai …

ชื่อที่มีคำว่า วาสี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วาสี  หรือบางท่านสะกดว่า  วสี  ส่วนมากมักพบใน

ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง

วาสีภรณ์  (  Waseeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้อยู่

วาสีพร  (  Waseeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้

วาสีนาฏ  (  Waseenat  )  แปลว่า  นางผู้อยู่

วาสีลดา  ( Waseelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

วาสีวัลย์  (  Waseewan  ,  Waseewal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

วสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง

ลดาวสี  (  Ladawasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่  ,  เครือเถาผู้ครอง

วัลลีวสี  (  Wanleewasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่

ณัฏฐาวสี  (  Nattawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่

พัชราวสี  (  Patcharawasee  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้อยู่

รัตนาวสี  (  Rattanawasee  )  แปลว่า  แก้วแห่งผู้ครอง

ภัทราวสี  (  Pattrawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ที่น่ารัก  ,  ผู้ครองที่น่ารัก

พิชญาวสี  (   Pitchayawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่

ทิชาวสี  (  Tichawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่

ภัสราวสี  (  Passarawasee  )  แปลว่า  แสง…

ชื่อที่มีคำว่า วาสิน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วาสิน  หรือ  บางท่านสะกดว่า  วาศิน  หรือ  วศิน

หรือ  วสิน   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วาสินี  (  Wasinee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  ,  วาสิน

วาศินี  (  Wasinee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  ,  วาสิน

วาสินีพรรณ  (  Wasineepan  )  แปลว่า  ผู้อยู่มีความงาม

วาศินีพรรณ  (  Wasineepan  )  แปลว่า  ผู้อยู่มีความงาม

วาสินีพร  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้

วาศินีพร  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้

วาสินีภรณ์  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้อยู่

วาศินีภรณ์  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้อยู่

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วาสิน  (  Wasin  ,  Vasin  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  , วาศิน

วสิน  (  Wasin  ,  Vasin  )  แปลว่า  ผู้อญุ่  ,  ผู้ครอง  ,  วศิน

วาสินเทพ  (  Wasintep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ครองอยู่

วศินเทพ  (  Wasintep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ครองอยู่

วาสินกานต์  (  Wasinkan  )  แปลว่า  ผู้อยู่อันเป็นที่รัก

วศินกานต์  (  Wasinkan  )  แปลว่า  ผู้อยู่อันเป็นที่…

ชื่อที่มีคำว่า วสุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วสุ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

วสุ  (  Wasu    Vasu  )  แปลว่า  เพชร  ,  พลอย  ,  สมบัติ  ,  ของมีค่า

วสุธา  (  Wasuta  )  แปลว่า  ที่บังเกิดทรัพย์

วสุเทพ  (  Wasutep  )  แปลว่า  สมบัติเทวดา

วสุกานต์  (  Wasukan  )  แปลว่า  สมบัติอันเป็นที่รัก

วสุกาญจน์  (  Wasukan  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของมีค่า

วสุชล  (  Wasuchol  )  แปลว่า  น้าเป็นของมีค่า

วสุวัส  (  Wasuwas  ,  Vasuvas  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของมีค่า

วสุวัฒน์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  ความเจริญเป็นของมีค่า

วสุวัจน์  (  Wasuwat  ,  Wasuwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดีเป็นของมีค่า

วสุวัสตร์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  เครื่องนุ่งห่มเป็นของมีค่า

วสุวาส  (  Wasuwas  )  แปลว่า  ที่อยู่เป็นของมีค่า

วสุวิชญ์  (  Wasuwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุวิทย์  (  Wasuwit  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของมีค่า

วสุณัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุณัฏฐ์  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุนัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า

วสุนัฏฐ์  (  Wasunat  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำว่า สุว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สุว  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้   อาทิเช่น

สุวคนธ์  (  Suwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  เครื่องหอม

สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุวลดา  (  Suwalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดี

สุวกานดา  (  Suwakanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุวกานด์  (  Suwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุวนารี  (  Suwanaree  )  แปลว่า  นางงาม

สุวพิศ  (  Suwapis  )  แปลว่า  นางงาม

สุวณี  (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม

สุวนาฏ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นางงาม

สุวธิดา  (  Suwatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม

สุวอัปสร  (  Suwaapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

สุวผกา  (  Suwaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

สุวทิชา  (  Suwaticha  )  แปลว่า  นางงาม

สุวชิตา  (  Suwachata  )  แปลว่า  ผู้ชนะงาม

สุวนัฐ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุวณัฐ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุวนัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุวณัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สุวอาภา  (  Suwaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม

สุวพิชญา  (  Suwapitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์งาม

สุวกา…

ชื่อที่มีคำว่า จำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  จำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน  ,  ช้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จำเนียน  (  Jamnian  )  แปลว่า  ตัด  ,  เฉียนให้เป็นไปตามที่ต้องการ

จำนัล  (  Jamnan  ,  Jamnal  )  แปลว่า  แจจัน  ,  อึกทึก

จำนรรจ์  (  Jamnan  )  แปลว่า  พูด  ,  กล่าว  ,  บอก

จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  หมาย  ,  หวัง  ,  ตั้งใจ

จำนงค์  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  จรัส  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม

จำรัสพงศ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

จำรัสพงษ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

จำรัสพัฒน์  (  Jamrespat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

จำรัสภัทร์  (  Jamrespat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  ,  ผู้น่ารักเจริญ

จำรัสวัจน์  (  Jamreswat  ,  Jamreswaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม

จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต  ,  มากขึ้น

จำลอง  (  Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ

ชื่อที่มีคำว่า พร้อม

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พร้อม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พร้อมพัชร์  (  Prompach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรครบครัน

พร้อมพรรณ  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามครบครัน

พร้อมกาญจน์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีทองครบครัน

พร้อมขวัญ  (  Promkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นมิ่งขวัญครบครัน

พร้อมพิศ  (  Prompis  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู

พร้อมพิชญ์  (  Prompich  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาครบครัน

พร้อมลดา  (  Promlada  )  แปลว่า  ผู้มีเครือเถาครบครัน

พร้อมสุข  (  Promsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายครบครัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน  , ในเวลาเดียวกัน

พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพงษ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพันธุ์  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพัฒน์  (  Prompat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญครบครัน

พร้อมพิทย์  (  Prompit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ครบครัน

พร้อมกานต์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นที่รักครบครัน

พร้อมณัฐ  (  Promnat  )  แปลว่า  ผ…

ชื่อที่มีคำว่า ศิริ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ศิริ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วรรณศิริ  ( Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ศิริวรรณ (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ศิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แก้สแห่งความงาม

ศิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม

ศิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม

ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ศิริลักขณา  (  Sirilakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ศิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง

ศิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยดี

ศิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  มิ่งขวัญ  ,  ความสรรเสริญ

ศิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

ศิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริณัฏฐ์  (  Sirinat  )  แปลว่า  น…

ชื่อที่มีคำว่า กัน

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียง  หรือ  อ่านว่า  กัน  สำหรับผู้ที่อยากตั้งชื่อตามเดือน

ที่เกิดในเดือน  กันยายน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผูหญิง  ,  นางงาม  , ชื่อราศีที่หก

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัลยาพัชร์  (  Kanlayapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร

กัลยาภัทร์  (  Kanlayapat  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )   แปลว่า  นางแก้ว

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สิริกันยา  (  Sirikanya  …

ชื่อที่มีคำว่า กันต์

รูปภาพ
สำหรับผู้ชายที่อยากตั้งชื่อ ตามเดือนเกิด  ที่มีคำว่า  กันต์   มีดังนี้

อาทิเช่น

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  ตัด  ,  โกน  ,  หมุน  ,  ปั่น  ,  กรอ

กันต์มนัส  (  Kanmanas  )  แปลว่า  ตัดใจ

กันต์มโนช  (  Kanmanoch  )  แปลว่า  ตัดความรัก

กันตพงศ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายปั่น

กันตพงษ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น

กันตชล  (  Kantachol  )  แปลว่า  ตัดน้ำ

กันตภพ  (  Kantapop  )  แปลว่า  โลกหมุน

กันตยุติ  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดถูกต้อง

กันตณรงค์  (  Kantanarong  )  แปลว่า  ตัดการรบ

กันตยุทธ์  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดการต่อสู้  ,  ตัดสงคราม  ,  ตัดการรบพุ่ง

กันตโชค  (  Kantachok  )  แปลว่า  ตัดเคราะห์

จิรกันต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ตัดนาน

ณกันต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ที่ตัด

ชื่อที่มีคำว่า กันย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  กันย์  หรือ กันยา  สำหรับท่านที่อยากตั้งชื่อตาม

เดือนเกิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  ,  ชื่อราศีที่หก

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม

กันยากมล  (  Kanyakamol  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางงามผู้มีลักษณะดี  ,  นางผู้มีลักษณะดี

กันยาวรรณ  (  Kanyawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

กันยาวัลย์  (  Kanyawal  ,  Kanyawan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

กันย์ทิชา  (  Kanticha  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้เกิดสองครั้ง

กันย์ธิดา  (  Kantida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

กันย์พิมล  (  Kanpimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด

กันย์วิมล  (  Kanwimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด

กันย์อาภา  (  Kanarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,  ผู้มีความรุ่งเรือง…