บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2019

ชื่อที่มีคำว่า นา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า นา มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง 

กนาทิพย์  (  Kanatip  ]  Kanathip  )  เด็กหญิงเป็นของเทวดา

กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง

กัญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง

จันทนา  (  Jantana  ,  Janthana  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่งดอกมีกลิ่นหอม

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  นางผู้มีลักษณะดี 

ลดานารี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  เครือเถานาง 

วัลยานารี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  เครือเถานาง 

สุนารี  (  Sunaree  )  แปลว่า  นางงาม

นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา

ศศินารัตน์  (  Sasinarat  )  แปลว่า  แก้วจันทรา 

เพียงศศินา …

ชื่อที่มีคำว่า วิรัช

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า วิรัช  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิรัชญา  (  Wiratchaya  )  แปลว่า  ต่างประเทศ

วิรัชณีย์  (  Wiratchanee  )  แปลว่า  นางต่างประเทศ

วิรัชลดา  (  Wirachlada )  แปลว่า  เครือเถาต่างประเทศ

วิรัชาภรณ์  (  Wiratchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับต่างประเทศ

อาภาวิรัช  (  Arpawirach  )  แปลว่า  แสงต่างประเทศ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิรัช  (  Wirach  , Wirat )  แปลว่า  ต่างประเทศ

วิรัชกุล  (  Wirachkul  )  แปลว่า  เชื้อสายต่างประเทศ

พงศ์วิรัช  (  Pongwirach  )  แปลว่า เชื้อสายต่างประเทศ

พงษ์วิรัช  (  Pongwirach  )  แปลว่า  เชื้อสายต่างประเทศ

ชุติวิรัช  (  Chutiwirach  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองต่างประเทศ

วิรัชานนท์  (  Wtratchanon  )  แปลว่า  ความยินดีต่างประเทศ

ภูวิรัช  (  Poowirach  )  แปลว่า  โลกต่างประเทศ

สกลวิรัช  ( Sakolwirach  )  แปลว่า  สากลประเทศ

ยลวิรัช  (  Yolwirach  ,  Yonwirach  )  แปลว่า  มองดูต่างประเทศ

อรัญวิรัช  (  Arabwirach  )  แปลว่า  ป่าต่างประเทศ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  วรรณ  ,  วัณณ์  ,  พัณณ์  , ความงาม  ,

ความสรรเสริญ , ความยกย่อง , สี , แสง , เพศ , ชนิด , การพูดจา

วรพรรณ  (  Worrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วราพรรณ  (  Warapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  ความงามแห่งเครือเถา 

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน 

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  , Juthapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด 

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ชุลีพรรณ  (  Chuleepan  )  แปลว่า  ประณมมืองาม

ฐิติพรรณ  (  Thitipan  ,  Titipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน 

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  ,  Thichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

พรรณธิดา  (  Pantida  ,  Panthida  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งความงาม

พรรณทิพย์  (  Pantip  ,  Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา 

พรรณทิพา  (  Pantipa  ,  Panthipa  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม 

พรรณ…

ชื่อผู้ชายที่มีคำนำหน้าว่า สุ

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีคำนำหน้าว่า สุ มีดังนี้  อาทิเช่น 

สุ  (  Su  )  แปลว่า  ดี  ,  งาม 

สุรินทร์  (  Surin )  แปลว่า  พระอินทร์

สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า  นิ่มนวล  , ละเอียด 

สุคนธ์  (  Sukon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม 

สุชน  (  Suchon  )  แปลว่า  คนดี 

สุทัศน์  (  Sutas  )  แปลว่า  น่าดู  ,  งดงาม 

สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  อาหารทิพย์

สุธาสี  (  Sutasee  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์ 

สุธาศิน  (  Sutasin  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์ 

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  ,  สกุลดี 

สุชาพงศ์  (  Suchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี 

สุชาพงษ์  (  Suchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุลดี 

สุชากุล  (  Suchakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุลดี 

สุธี  (  Sutee  ,  Suthee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

สุนันท์  (  Sunan  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

สุบรรณ  (  Suban  )  แปลว่า  ครุฑ 

สุพรรณ  (  Supan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

สุวรรณ  (  Suwan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

สุเมธ  ( …

ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีตั้งแต่ ก ถึง อ มีดังนี้  อาทิเช่น 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กวี  ( Kawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ในทางบทกลอน 

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่ 

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป 

คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  คำนับ  ,  ไหว้  ,  อ่อนน้อม

คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง 

โฆษิต  (  Kosit  )  แปลว่า  กึกก้อง

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  งอกงาม 

ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  แทน  ,  การแสดงความยินดี 

เฉลิม  (  Chalerm  )  แปลว่า  เลิศ 

ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ระวัง  , ตื่น

ชาตรี  (  Chatree  )  แปลว่า  คนมีฝีมือ 

ฌาน  (  Chan  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่ 

ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ความรู้  ,  ปัญญา 

ฐิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  การดำรงอยู่

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ดุรงค์  (  Durong  )  แปลว่า  ม้า 

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความงาม  ,  ชื่อเสียง 

เดชน์  (  Dech  )  แปลว่า  ลูกปืน  ,  อาวุธ…

ชื่อที่มีคำว่า วัลยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า วัลยา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น 

วัลยา  ( Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  , ไม้เถา 

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเครือเถา

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

วัลยาวารี  (  Wanlayawalee  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ 

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา 

วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา 

วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา 

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา 

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา 

วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา 

ผกาวัลยา  (  Phakawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้ 

เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา

จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน

ชุติวัลยา  (  Chutiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีคว…

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า รัตน์  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ 

กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

กนิฏฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ

กนิฎฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

ขนิษฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

ขนิฎฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

ขนิฏฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ 

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ 

จงกลรัตน์  (  Jongkolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว 

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  วันแห่งเพชร

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรอันรุ่งเรือง 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผ…

ชื่อที่มีคำว่ารัชนี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า รัชนี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น 

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลามืด  , ราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

รัชนีพร  (   Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ราตรีแห่งผุู้นำสุขมาให้

รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  ,  Ratchaneethip  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา 

รัชนีนุช  (  Ratchaneenuch  )  แปลว่า  ราตรีแห่งน้อง

รัชนีเนตร  (  Ratchaneenet  )  แปลว่า  ดวงตาแห่งราตรี

รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี 

รัชนีภัสร์  (  Ratchaneepas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี

รัชนีวัลย์  (  Ratchaneewal  ,  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี 

รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี 

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี 

มณีรัชนี  (  Maneeratchanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยแห่งราตรี

พิมลรัชนี  (  Pimolratchanee  )  แปลว่า  ผู้ผ่องใสแห่งราตรี

พิมพ…

ชื่อที่มีคำแปลว่า เครือเถา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  เครือเถา  , ไม้เถา , เถาไม้ , เชื้อสาย  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เครือวัลย์  (  Kruawal  ,  Kruawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

เครือลดา  (  Krualada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

พันธุ์เครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นวงศ์วาน

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา 

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก 

ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา

ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา 

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ 

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา 

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้น่ารัก

สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ 

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา  ,  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

เพชรลดา  (  Petlada  ,  Pechlada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

ว…

ชื่อที่มีคำแปลว่า ถ้อยคำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  ถ้อยคำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พาณี  (  Panee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  เสียง  ,  ภาษา 

พาณีกานต์  (  Paneekan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก 

สุพาณี  (  Supanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สุวพาณี  (  Suwapanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สิริพาณี  (  Siripanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

พจีรัตน์  (  Pajeerat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำประเสริฐ

พจีทิพย์  (  Pajeetip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา

ภรณ์พจี  (  Pornpajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด 

พจนารถ  (  Potjanat  ,  Potjanad  )  แปลว่า  เนื้อหาของคำพูด

พจนี   (  Potjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด 

พจนีทิพย์  (  Potjaneetip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา 

พจนาภรณ์  (  Potjanaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

สุพจนี  (  Supotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สิริพจนี  (  Siripotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นมิ่งขวั…

ชื่อที่มีคำว่า อุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  แสงเงินแสงทอง

อุษากมล  (  Usakamol  )  แปลว่า  บัวยามเช้าตรู่ 

อุษาภัสร์  (  Usapas  )  แปลว่า  แสงสว่างยามเช้าตรู่

อุษาวดี  (  Usawadee  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง 

อุษามณี  (  Usamanee  )  แปลว่า  เพชรแสงเงินแสงทอง

อุษาลดา  (  Usalada  )  แปลว่า  เชื้อสายยามเช้าตรู่

อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก

อุไรทิพย์  (  Uraitip  ,  Uraithip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา 

อุไรภัสร์  (  Uraipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งทองคำ

อุไรลดา  (  Urailada  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ

อุทุมพร  (  Utumporn  )  แปลว่า  ต้นมะเดื่อ

อุมา  (  Uma  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ชื่อเสียง

อุมาภรณ์  (  Umaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

อุมาพร  (  Umaporn  )  แปลว่า  ชื่อเสียงนำสุขมาให้  ,  แสงสว่างนำสุขมาให้ 

อุษณีย์  (  Usanee  )  แปลว่า  มงกุฎ  ,  กรอบหน้า 

อุบลวรรณ  (  Ubolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

อุ้ม  ( …

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ทอง

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ทอง  หรือ  ชื่อที่มีคำว่า ทอง หรือ ชื่อที่มี

ความหมายว่า ทอง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ทองกร  (  Tongkorn  )  แปลว่า  กำไลที่ใส่ข้อพระหัตถ์เจ้า

ทองกวาว  (  Tongkwao  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกทองกวาวเป็นไม้

ยืนต้นมีดอกสีแดง ไม่มีกลิ่น

ทองใบ  (  Tongbai  )  แปลว่า  ทองคำที่แผ่ให้บางเป็นแผ่น

กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งที่ทอด้วยเส้นทอง หรือ ไหมทอง

ไหมทอง  (  Maitong  )  แปลว่า  เส้นไหมที่ควบด้วยทองเล่ง

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กนกกร  (  Kanokkorn  )  แปลว่า  กำไลทอง 

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ 

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  งาม  ,  น่ารัก

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  แสงงาม 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  ,  …

ชื่อนี้สะกดอย่างไร

รูปภาพ
ชื่อนี้สะกดอย่างไร  หลายท่านมีชื่อที่อยากทราบว่า ชื่อของท่าน

สะกดอย่างไร  อาทิเช่น ชื่อ

  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ 

ประนอม  (  Pranom , Pranorm  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม 

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม 

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม 

โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  อากาศ  ,  ท้องฟ้า 

เพริศ  (  Pers  )  แปลว่า  งาม 

ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ 

เฟื่องฟ้า  (  Fuangfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่งมีหลายสี หลายพันธุ์ 

ระบาย  (  Rapie  )  แปลว่า  ริมผ้าที่ห้อยลง  ,  วาดเขียนด้วยสี  ,  แบ่ง 

ระเบียบ  (  Rabiab  )  แปลว่า  แบบแผน  ,  ความเรียบร้อย 

ระย้า  (  Raya  )  แปลว่า  เครื่องห้อย  ,  พวง 

ระรื่น  (  Raruen  )  แปลว่า  ชื่น  ,  เอิบอาบใจ 

รำเพย  (  Rampeui  )  แปลว่า  พัด  , โบก 

วาสนา  (  Wassana  )  แปลว่า  กิริยาที่ประพฤติจนชิน  ,  ความดีที่ทำให้ได้รับลาภยศ

เวฬุริยา  (  Weluriya  )  แปลว่า  แก้วไพฑูรย์ 

สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่องประดับทำเป็นสายยาวๆ

สร้อยทอง  (  Sroytong  )  แปลว่า  สร้อยคอทอง  ,  ไม้ดอกคล้ายดอกหงอนไก่

สร้อย…

ชื่อที่ออกเสียงว่า วิด

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า วิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

วิชญา  (  Witcha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ไกวิท  (  Kaiwit  )  แปลว่า  ชำนาญ  ,  รอบรู้ 

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

เกรียงไกรวิชญ์  (  Kriangkraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้มากยื่ง 

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ที่ยั่งยืน 

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ 

ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  ผู้รู้ชนะ  ,  นักปราชญ์ชนะ

ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า 

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นนักปราชญ์ 

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง 

ทินวิชญ์  (  Tinnawich  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์ 

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนักปราชญ์ 

นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี 

นิธิวิชญ์  (  Nitiwich  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์ 

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้พากเพียร  ,  นักปราชญ์ผู้กล้า 

วีรวิชญ์  (  We…

ชื่อที่มีคำว่า พัฒน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า พัฒน  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิเช่น 

พัฒนพงศ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนพงษ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

พัฒนกุล  (  Pattanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนกานต์  (  Pattanakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

พัฒนพันธุ์  (  Pattanapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก 

พัฒนวัจน์  (  Pattanawat  ,  Pattawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ 

พัฒนวุฒิ  (  Pattanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ 

พัฒนศักดิ์  (  Pattanasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ

พัฒนศิลป์  (  Pattanasin  ,  Pattanasil  )  แปลว่า  ศิลปะแห่งความเจริญ

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

สรพัฒน์  (  Sorrapat  )  แปลว่า  เสียงแห่งความเจริญ 

อติพัฒน์  (  Atipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  ,  ผู้มีความเจริญยิ่ง

อธิพัฒน์  (  Atipat  ,  Athipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง 

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

พีรพัฒน์  (  …

ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิศ  (  Pis , Pit  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู 

ชวนพิศ  (  Chuonpis  ,  Chuonpit  )  แปลว่า  งามน่ามอง

เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งาม 

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม 

เพริศพิศ  (  Prerspis  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิศภัสรา  (  Pispatsara  )  แปลว่า  แลดูแสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง 

พิศวาส  (  Pissawas  ,  Pitsawas  )  แปลว่า  ความรักใคร่ 

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ,  ความรัก 

พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญานาฏ  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  ,  Pitchayapat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาภา  (  Pitchayapa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาพรรณ  (  …

ชื่อที่มีคำว่า พงศ - พงศ์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พงศ  หรือ  พงศ์  มีดังนี้  อาทิเช่น 

พงศ  ,  พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา 

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์ 

พงศธร  (  Pongsatorn  )   แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์ 

พงศ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ 

พงศ์มยูร  (  Pongmayoon  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง 

พงศ์เมษ  (  Pongmes  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ 

พงศ์ดนัย  ( Pongdanai  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย 

พงศ์วิสุทธิ์  (  Pongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

วนาพงศ์  (  Wanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า 

วนัสพงศ์  (  Wanaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า 

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแว่นแคว้น 

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

สรพงศ์  (  Sorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแกล้วกล้า 

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเทวดา  ,  เชื้อส…

ชื่อที่มีคำว่า ธิดา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ธิดา  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  ลูกหญิง 

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยแห่งลูกหญิง 

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาลาวัณย์  (  Tidalawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม 

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน 

ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง 

ทิชาธิดา  (  Tichatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เกิดสองหน 

นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี 

พิสุทธิ์ธิดา  (  Pisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้บริสุทธิ์ 

ภัสราธิดา  (  Passaratida  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่ง…

ชื่อที่มีคำว่า ละออง

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ละออง  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่น  ,  ผง 

ละอองดาว  (  Laorngdao  )  แปลว่า  ผงดาว  ,  ฝุ่นดาว  ,  ส่วนเล็กๆ

ของดาว

ละอองลดา  (  Laornglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ละอองกาญจน์  (  Laorngkan  )  แปลว่า  ผงทอง

ละอองลาวัณย์  (  Laornglawan  )  แปลว่า  ผงงาม  ,  ส่วนเล็กๆน่ารัก

ละอองมณี  (  Laorngmanee  )  แปลว่า  ผงเพชรพลอย  ,  กากเพชร

ละอองรัตน์  (  Laorngrat  )  แปลว่า  ผงเพชรพลอย 

ละอองพัชร์  (  Laorngpach  )  แปลว่า  ผงเพชร

ละอองสินี  (  Laorngsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  นางผู้เป็นส่วนเล็กๆ

ละอองน้ำ  (  Laorngnam  )  แปลว่า  ผงน้ำ , ส่วนเล็กๆของน้ำ

ละอองฝน  (  Laorngfon  )  แปลว่า  ผงฝน , ส่วนเล็กๆของน้ำฝน

ละอองเรณู  (  Laorngrenoo  )  แปลว่า  ผงเกสรดอกไม้

พิมพ์ละออง  (  Pimlaorng  )  แปลว่า  เหมือนละออง

พิศละออง  (  Pislaorng  )  แปลว่า  แลดูละออง

เครือละออง  (  Krualaorng  )  แปลว่า  เชื้อสายละออง 

ละอองพิสุทธิ์  (  Laorngpisut  )  แปลว่า  ส่วนเล็กๆที่บริสุทธิ์ 

ละอองทิพย์  (  Laorngtip  ,  Laorngthip  )  แปลว่า  ส่วน…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าออกเสียงว่า วะ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าออกเสียงว่า  วะ  มีดังนี้ อาทิเช่น 

วนิดา  (  Wanida , Vanida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  หญิงสาว  , หญิง

วนิดากานต์  (  Wanidakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

วนิดาทิพย์  (  Wanidatip  ,  Wanidathip  )  แปลว่า  นางผู้เป็น

ของเทวดา

วนิดาวลี  (  Wanidawalee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

วนิดาวัลลี  (  Wanidawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

วนิดาภรณ์  (  Wanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

วนาพรรณ  (  Wanapan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความงาม 

วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  แนวป่า 

วนากาญจน์  (  Wanakan  )  ป่าทองคำ 

วนารัตน์  (  Wanarat  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย  ,  ป่าแก้ว 

วนามณี  (  Wanamanee  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย

วนาวารี  (  Wanawaree  )  แปลว่า  น้ำป่า

วนาภรณ์  (  Wanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับป่า 

วนาวัลย์  (  Wanawal  ,  Wanawan  )  แปลว่า  เครือเถาป่า 

วนาทิพย์  (  Wanatip  ,  Wanathip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา

วนัสนันท์  (  Wanassanan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความยินดี 

วนัสทิพย์  (  Wanastip  ,  Wanasthip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา 

วณิชยา  (  Wan…

ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด มีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น 

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  ,  รุ่งเรือง  ,  แสง 

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  แสงเพชร 

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  รัศมี  ,  แสงสว่าง

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี 

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก

ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร 

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร 

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

พ…

ชื่อผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วย ดนุ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ดนุ มีดังนี้ อาทิเช่น 

ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน , ตัว , ตน , ข้าพเจ้า 

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง 

ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งฉัน

ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน 

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน

ดนุภัทรา  (  Danupattra  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก

ดนุภัสรา  (  Danupassara  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ความงามแห่งฉัน

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งฉัน

ดนุพิสุทธิ์  (  Danupisut  )  แปลว่า  ฉันสุกใส  ,  ฉันหมดจด 

ดนุรุจิรา  (  Danurujira  )  แปลว่า  ฉันสวย  ,  ฉันงาม  ,  ฉันรุ่งเรือง

ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนุลาว…

ชื่อที่มีตัว ญ

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว ญ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ,  ผู้มีความรู้

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

สิริญาตา  (  Siriyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม 

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กตัญชลี  (  Katanchalee  )  แปลว่า  ยกมือไหว้ 

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เจริญ 

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว 

วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  ผู้แจ้ง  ,  นักปราชญ์ 

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  งาม  ,  สวย 

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง 

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า 

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  ,  ของมีค่าอื่นๆ…