บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2019

ชื่อที่มีคำแปลว่า สว่าง

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  สว่าง , รุ่งเรือง , แสง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชุติมา  (  Chutima   )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง 

ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองอันเป็นที่รัก

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ 

โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  เพชรน้ำดี , แก้วที่มีรัศมีรุ่งเรือง 

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  , 

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ 

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ 

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  , แสง  ,  แสงไฟ 

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง , รัศมี 

นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า ในแสงสว่าง  ,  ที่มีแสงสว่าง

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ปภัสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

รุจา  (  Ruja  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง 

รุจากานต์  (  Rujakan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก 

รุจากาญ…

คำที่แปลว่า พ่อ

รูปภาพ
คำที่แปลว่า พ่อ มีอยู่หลายคำ ส่วนมากทุกท่านรู้จักแล้ว ในที่นี้

จะนำคำว่า  ชนิดา  ที่แปลว่า พ่อ  มาตั้งเป็นชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ 

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ 

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ 

ชนิดากานต์  ( Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ 

ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  ,  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ 

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ 

ชนิดาณัฐ  (  Chanidanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ของพ่อ 

ชนิดาทิพ  (  Chanidatip  ,  Chanidathip  )  แปลว่า  วันพ่อ 

ชนิดาภัสร์  (  Chanidapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งพ่อ 

ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของพ่อ 

กมลชนิดา  (  Kamolchanida  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ

ขวัญชนิดา  (  Khwanchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญของพ่อ 

เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ…

ชื่อที่มีคำว่า จริย

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า จริย หรือ จริยะ หรือ จริยา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ

เป็นเครื่องประดับ 

จริยาพร  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤตินำสุขมาให้ 

จริยาณี  (  Jariyanee  )  แปลว่า  นางผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ

จริยาสินี  (  Jariyasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยาวรรณ  (  Jariyawan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติแห่งความงาม 

จริยาวัลย์  (  Jariyawal ,  Jariyawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยาทิพย์  (  Jariyathip  ,  Jariyatip  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นของเทวดา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จริยกานต์  (  Jariyakan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันเป็นที่รัก 

จริยพงศ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยพงษ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยกุล  (  Jariyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิ…

ชื่อที่มีคำว่า จรรยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า จรรยา  หรือ  จรรย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ

จรรยานุช  (  Janyanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ

จรรยานิตย์  (  Janyanit  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเสมอ 

จรรยารัตน์  (  Janyarat  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันประเสริฐ 

จรรยาวัลย์  (  Janyawal  ,  Janyawan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จรรยาลักษณ์  (  Janyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

สุจรรยา  (  Sujanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาที่

ควรประพฤติดี 

ขวัญจรรยา  (  Khwanjanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี

จารุจรรยา  (  Jarajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาน่ารัก

ฐิติจรรยา  (  Titijanya  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในกิริยาที่ควรประพฤติ 

ประไพจรรยา  (  Prapaijanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติงาม 

ประภาจรรยา  (  Prapajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นแสงสว่าง 

พิมพ์จรรยา  (  Pimjanya  )  แปลว่า  ผู้มีแบบกิริยาที่ควรประพฤติ

ชื่อที่มีคำว่า มรรค

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า มรรค  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มรรควัลย์  (  Makkawal  ,  Makkawan  )  แปลว่า  ทางแห่ง

เครือเถา 

ชุติมรรค  (  Chutimak  )  แปลว่า  ทางแห่งความรุ่งเรือง 

ธนมรรค  (  Tanamak  )  แปลว่า  ทางแห่งทรัพย์สิน 

ยลมรรค  (  Yonlamak  )  แปลว่า  มองดูทาง 

ลดามรรค  (  Ladamak  )  แปลว่า  ทางแห่งเครือเถา 

สกาวมรรค  (  Sakaomak  )  แปลว่า  ทางสะอาด 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

มรรค  (  Mak  )  แปลว่า  ทาง  ,  เหตุ 

มรรคพงศ์  (  Makkapong  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย 

มรรคพงษ์ (  Makkapong  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย 

มรรคกุล  (  Makkakul  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย 

มรรคกานต์  (  Makkakan  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้เป็นที่รัก

มรรคพร  (  Makkaporn  )  แปลว่า  ทางที่นำสุขมาให้ 

มรรคณัฐ  (  Makkanat  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์ 

มรรคณัฏฐ์  (  Makkanat  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์ 

มรรคเดช  (  Makkadech  )  แปลว่า  ทางแห่งความสุกใส  ,  ทางแห่งชื่อเสียง 

มรรคนนท์  (  Makkanon  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้มีความยินดี 

มรรควัจน์  (  Makkawaj  ,  Makkawat  )  แ…

ชื่อที่มีคำว่า ศิร ( ศิระ )

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ศิร  (  ศิระ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น 

ศิรกันยา  (  Sirakanya  )  แปลว่า  ยอดหญิงงาม , นางงามที่สุด

ศิรกัลยา  (  Sirakanlaya  )  แปลว่า  ยอดหญิงงาม  ,  นางงามที่สุด

ศิรพิมล  (  Sirapimol  )  แปลว่า  ผู้ปราศจากมลทินที่สุด , งดงามที่สุด

ศิรวิมล  (  Sirawimol  )  แปลว่า  ผู้ปราศจากมลทินที่สุด  ,  งดงามที่สุด

ศิรมณี  (  Siramanee  )  แปลว่า  ยอดแห่งเพชรพลอย 

ศิรรัชนี  (  Siraratchanee  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งราตรี 

ศิรลดา  (  Siralada  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งเครือถา 

ศิรสมร  (  Sirasamorn  )  แปลว่า  ยอดนางงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศิระ  (  Sira  )  แปลว่า  ยอด  ,  ปลาย  ,  ที่สุด 

ศิรกานต์  (  Sirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

ศิรกรณ์  (  Sirakorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดที่สุด 

ศิรเจษฎ์  (  Sirajes  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด 

ศิรชัย  (  Sirachai  )  แปลว่า  การชนะเลิศ 

ศิรชาญ  (  Sirachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วที่สุด 

ศิรเชษฐ์  (  Sirachet  )  แปลว่า  พี่คนโตที่สุด 

ศิรธนา  (  Siratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินที…

ชื่อที่มีตัว ฤ

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว ฤ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี 

ดุจฤดี   (  Dujrudee  )  แปลว่า  เหมือนมีความยินดี

ดลฤดี  (  Dolrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี 

ดวงฤดี  (  Duongrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี 

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ 

ฤทัยกานต์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ 

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ

ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip  ,  Rutaithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ดุจฤทัย  (  Dujrutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  ) แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ 

พิมพ์ฤทัย  (  Pimrutai  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ 

ลดาฤทัย  (  Ladarutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

หฤทัย  (  Harutai  )  แปลว่า  ใจ 

หฤทัยทิพย์  (  Harutaitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ดุจหฤทัย  (  Dujharutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ 

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  อำนาจ 

ฤทธิกานต์  (  Rittikan  )  แปลว่า  อำนาจ…

ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-ียม

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-ียม มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เจียมจิต  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ 

เจียมจิตต์  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เขียม  (  Khiam  )  แปลว่า  ประหยัด 

เคียม  (  Kiam  )  แปลว่า  ไหว้  ,  คำนับ  ,  ตรง 

เจียม  (  Jiam  )  แปลว่า  รู้จักประมาณ 

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เสมอ  , เท่า 

เนียม  (  Niam  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้เล็กๆใบมีกลิ่นหอมใช้ผสมกับปูนกินหมาก , ใช้เรียกช้างพลายที่มี

งาสั้น 

เปี่ยม  (  Piam  )  แปลว่า  เต็มฝั่ง  ,  ล้น  ,เต็มบริบรูณ์ 

เปี่ยมพงศ์  (  Piampong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์ 

เปี่ยมพงษ์  (  Piampong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์ 

เปี่ยมกุล  (  Piamkul  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์ 

เปี่ยมศักดิ์  (  Piamsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเต็มที่  ,  ผู้มีความเชี่ยวชาญเต็มที่

เปี่ยมยศ  (  Piamyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเต็มที่ 

เปี่ยมวิทย์  (  Piamwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เต็มที่ 

เปี่ยมวิชญ์  (  Piamwich  )  แปลว่า  ผู้รู้เต็มบริบู…

ชื่อที่มีคำว่า ศักดิ์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ศักดิ์ ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชายมี ดังนี้  อาทิเช่น

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ , อำนาจ ,

ที่พึ่ง , กำลัง 

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ 

ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ขลัง 

ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

ศักดิ์จรัส  (  Sakjaras  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถรุ่งเรือง 

ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะด้วยความสามารถ

ศักดิ์ดนัย  (  Sakdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสามารถ 

ศักดิ์มนัส  (  Sakmanas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งใจ 

ศักดิ์เมธา  (  Sakmeta  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่รอบคอบ 

ศักดิ์เมธี  (  Sakmetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ 

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน

จุฑาศักดิ์  (  Jutasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง 

ชาญศักดิ์  (  Chansak  )  แปลว่า  ผู้มีความคล่องแคล่วและมีความเชี่ยวชาญ

กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีคำเล่าลือในความสามารถ

เกษมศักดิ์  (  Kasemsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายใจในความสามารถ 

เกียรติศักดิ์  (  Kiantisak  )  แปลว่า  ผู้มีความ…

ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา หรือ ดนยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา  หรือ  ดนยา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้

อาทิเช่น

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ดนุชาณัฐ  (  Danuchanat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์

ดนุชาณัฏฐ์  (  Danuchanat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ดนุชาลักษณ์  (  Danuchalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ดนุชาพันธุ์  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย 

ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ 

ดนุชาภัสร์  (  Danuchapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง 

ดนุชาภัทร์  (  Danuchapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ดนุชามณี  (  Danuchamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีค่าดั่งเพชร

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง 

ฐิติดนุชา  (  Titidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอ…

ชื่อที่มีคำว่า ดนัย

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ดนัย  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น 

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย 

ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายอันเป็นที่รัก 

ดนัยกุล  (  Danaikul  ,  Danaikun  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย

ดนัยรัฐ  (  Danairat  )  แปลว่า  ลูกชายแห่งแว่นแคว้น 

ดนัยรัตน์  (  Danairat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ประเสริฐ 

ดนัยลักษณ์  (  Danailak  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีลักษณะดี 

ดนัยวัฒน์  (  Danaiwat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ 

ดนัยพัฒน์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ 

ดนัยภัทร์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้น่ารัก 

ดนัยภัสร์  (  Danaipas  )  แปลว่า  ลูกชายผู้รุ่งเรือง 

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย 

ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย 

ดนัยพันธุ์  (  Danaipan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย

ดนัยสัณห์  (  Danaisan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้สุภาพ  ,  ลูกชายผู้เกลี้ยงเกลา 

ดนัยสันต์  (  Danaisan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้สงบ 

กรณ์ดนัย  (  Korndanai  )  แปลว่า  ลูกชายฉลาด 

กีรติดนัย  (  Keeratidanai  )  แปลว่า  ลูกชา…

ชื่อที่มีคำว่า ธิดา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ธิดา มักพบในชื่อของผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น 

ธิดา  (  Tida , Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง 

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก 

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีค่าดั่งเพชร 

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาวัลย์  (  Tidawan  ,  Tidawal  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเครือเถา 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน 

จุไรธิดา  (  Juraitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีไรผม 

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ธนธิดา  (  Tanatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีทรัพย์สิน 

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ,  ลูกหญิงผู้มีความมั่นคง 

นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี 

เนตร…

ชื่อผู้ชายที่ไม่มีสระ

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่ไม่มี สระ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

กนกพงศ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

กนกพงษ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  ,  หัวใจ 

กมลพงศ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงใจ 

กมลพงษ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงใจ 

กรกฎ  (  Korrakod , Korrakot  )  แปลว่า  ปู  , ราศีกลุ่มดาวรูปปู

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  ราศีกลุ่มดาวรูปปู 

กรณ์  (  Korn  ,  Gorn  )  แปลว่า  ฉลาด 

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  นก  ,  ผู้ไปในอากาศ  , ฟุ้งไป

ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก 

ขจรพงษ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก 

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  ความมีใจอยู่กับตัว  , ผมที่ขึ้นเวียน

เป็นก้นหอย , กำลังอย่างหนึ่งในตัวคน

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง 

จรัล  (  Jaran  ,  Jaral  )  แปลว่า  เดินไป 

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

จรัสพงศ์  (  Jaraspong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง…

ชื่อผู้หญิงที่ไม่มีสระ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่ไม่มีสระ  (  ะ , า ,  ิ , ี , ึ , ื ,  ุ ,   ู , ไ , ใ , ำ , เ- า , เ , แ )

มีดังนี้  อาทิเช่น 

กนกพร  (  Kanokporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม 

กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม 

กนกอร  (  Kanokorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง 

กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  พนมมือไหว้ดั่งดอกบัวตูม

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้  ,  พนมมือไหว้ดั่งดอกบัวตูม

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งดวงใจ  ,  ผู้เป็นความดีแห่งดวงใจ

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ 

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ 

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว 

จงกลวรรณ  (  Jongkolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

จงกลพรรณ  (  Jongkolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

ฉลองพร  (  Chalongporn  )  แปลว่า  แ…

ชื่อที่มีคำว่า รี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า รี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

จรี  (  Jaree  )  แปลว่า  มีด  ,  หอก  ,  ดาบ

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ

จารีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติอันประเสริฐ

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว ,  มีดเพชร

สุจารี  (  Sujaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี ,ผู้ประพฤติงาม

ภมรี  (  Pamaree  )  แปลว่า  ผึ้ง , ผึ้งตัวเมีย

โนรี  (  Noree  )  แปลว่า นกที่มีรูปร่างคล้ายนกแก้ว แต่มีขนสีแดง

โนรีกุล  (  Noreekul  )  แปลว่า  เชื้อสายโนรี 

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

พิชญนรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญานรี  (  Pitchayanaree  ) แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ลักษณานรี  (  Laksanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

ลักขณานรี  (  Lakkhananaree  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า พิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า พิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู 

ชวนพิศ  (  Chuonpis  )  แปลว่า  งามน่ามอง

ประพิศ  (  Prapis  )  แปลว่า  งาม

พิศวาส  (  Pissawas  )  แปลว่า  ความรักใคร่

พิสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  เครื่องรางชนิดหนึ่ง 

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความปลื้มใจ 

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ 

จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

พิมพ์พิชญ์  (  Pimpich  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์ 

เพ็ญพิชญ์  (  Penpich  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม 

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม 

โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

โศภิษฐ์  (  Sopit  )  แปลว่า  งามยิ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

พิชญาพร …

ชื่อที่มีคำว่า ทิพย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ทิพย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรองทิพย์  (  Krongtip  )  แปลว่า  กำไลเป็นของเทวดา 

เครือทิพย์  (  Kruatip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา

จุฑาทิพย์  (  Jutatip , Juthathip  ) แปลว่า  ปิ่นเป็นของเทวดา

จุไรทิพย์  (  Juraitip  )  แปลว่า  ไรผมเป็นของเทวดา 

ชไมทิพย์  (  Chamaitip  )  แปลว่า  ทั้งคู่เป็นของเทวดา

ชลาทิพย์  (  Chalatip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ 

ชุติทิพย์  (  Chutitip  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองเป็นของเทวดา , ดวงดาวเป็นของเทวดา

ฐิติทิพย์  (  Tititip  ,  Thititip  )  แปลว่า  การดำรงอยู่เป็นของเทวดา 

ทิพย์ชีวัน  (  Tipcheewan  )  แปลว่า  สิ่งมีชีวิตเป็นของเทวดา 

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา  ,  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา 

ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา 

นภาทิพย์  (  Napatip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา

นรีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

นารีทิพย์  (  Nareetip  )  แ…

ชื่อที่มีคำว่า ไพ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู่ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม 

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  แสงงาม  , รัศมีงาม

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ประไพชนา  (  Prapaichana  )  แปลว่า  คนงาม 

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม 

ประไพกัลยา  (  Prpaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม 

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  ,  Prapaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา 

ประไพธิดา  (  Prapaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม

ประไพนรี  (  Prapainaree  )  แปลว่า  นางงาม 

ประไพนุช  (  Prapainuch  )  แปลว่า  น้องงาม 

ประไพเนตร  (  Prapainet  )  แปลว่า  ดวงตางาม 

ประไพพักตร์  (  Prapaipak  )  แปลว่า  หน้างาม 

ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

ดุจประไพ  (  Dujprapai  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

บุญประไพ  (  Bunprapai  )  แปลว่า  ความดีงาม  ,  กุศลงาม 

ปรางประไพ  (  Prangprapai  )  แปลว่า  แก้มงาม 

พิมพ์ประไพ  (  Pimprapai  )  แปลว่า  รูปงาม 

พิศประไพ  (  Pisprapai  )  แป…

ชื่อที่มีคำว่า ไล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ไล  ส่วนมากมักพบในชื่อของผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ

กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง 

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลกาญจน์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง 

พิไลกานต์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก 

พิไลพันธุ์  (  Pilaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

พิไลกุล  (  Pilaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

พิไลวัลย์  (  Pilaiwal  ,  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

พิไลพัชร์  (  Pilaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

พิไลมณี  (  Pilaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  แก้วงาม 

พิไลมาศ  (  Pilakmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,  ทองคำแห่งความงาม

พิไลมาส  (  Pilaimas  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทรา  ,  ดวงจันทร…

ชื่อที่มีคำว่า วี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า วี มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ฉวี  (  Chawee )  แปลว่า  ผิวพรรณ ,  ผิวกาย , ผิว

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวพรรณงาม 

ทวีสิน  (  Taweesin  )  แปลว่า  มีทรัพย์เพิ่มขึ้น 

เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน 

รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน 

รวีรัตน์  (  Raweerat  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รวีกานต์  (  Raweekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก

แสงรวี  (  Saerawee  ,  Saeravee  )  แปลว่า  แสงตะวัน 

วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด 

วีรดา  (  Weerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า 

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า 

วีรลดา  (  Weeralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า 

วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า 

วิภาวี  (  Wipawee  ,  Vipavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  , นักปราชญ์ในทางบทกลอน

ทวี  (  Tawee  ,  Tavee  )  แปลว่า  มากขึ้น …

ชื่อที่ออกเสียงว่า อัน

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า อัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้ 

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้สีคราม

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี 

อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  อัญมณี

อัญลดา  (  Anyalada )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป

อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป 

อัญญาสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป

อัญญาณี  (  Anyanee  ) แปลว่า  นางที่ต่างออกไป

อัญญาณีย์  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง  ,  นางผู้ต่างออกไป 

อัญญานีย์  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป

อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อัญกานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

อัญญะ  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป 

อัญญกานต์ (  Anyakan  )  แปลว่า  คนรักที่ต่างออกไป  ,  ผู้เป็นที่รักที่ต่างออกไป

อัญญพงศ์  (  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป 

ชื่อที่ออกเสียงว่า อะ

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า อะ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น

อณู  (  Anoo  )  แปลว่า  เล็ก

อณูลดา  (  Anoolada  )  แปลว่า  เครือเถาที่เล็กๆ

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นาง

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  คำนึงถึง

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง

อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งเป็นเครื่องประดับ

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี

อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ความยินดี

อภิสมัย  (  Apisamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อริยา  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อรุโณทัย  (  Arunotai  ) แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  , พิเศษ

อดิศร  (  Adisorn  )  แป…