บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ไพ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  "  ไพ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม     หลากหลาย

ไพริน  (  Pairin  )  แปลว่า  ข้าศึก

ไพลิน  (  Pailin  )   แปลว่า   พลอยสีน้ำเงิน

ไพลินรัตน์  (  Pailinrat  )  แปลว่า   แก้วสีน้ำเงิน

ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่าง  ๆ

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ไพรัช  (  Pairat ,  Pairach   )  แปลว่า   ต่างประเทศ

ไพรัชกุล  (  Pairatkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ

ไพรัชพงศ์  (  Pairatpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ

ไพรัชพงษ์  (  Pairatpong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ

ไพรินทร์  (  Pairin  )   แปลว่า  ข้าศึก

ไพโรจน์  (  Pairoj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง     สุกใส

ไพโรจน์กุล  (  Pairojkul  )   แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

ไพศาล  (  Paisal , Paisan  )  แปลว่า   กว้างขวาง

ไพศาลกุล  (  Paisankul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กว่้างขวาง

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า   ชื่อพลอยสีเขียว

ไพฑูรย์กุล  (  Paitoonkul  )   แปลว่า   เชื้อสายพลอยสีเขียว

ไพบูลย์  (  Paipool  )   แป…

ตั้งชื่อที่เกียวกับวงศ์ญาติ 2

รูปภาพ
ตั้งชื่อเกี่ยวกับวงศ์ญาติ  2  ,มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า   น้อง

กนิฏฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า   น้องแก้ว

กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )   แปลว่า   น้องแก้ว

กนิษฐาภรณ์  (  Kanittaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับน้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )   แปลว่า  น้อง

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )   แปลว่า   น้อง

ขนิษฐากานต์  (  Khanittakan  )  แปลว่า   น้องผู้เป็นที่รัก

ขนิษฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องแก้ว

ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรของฉัน

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน

ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ลักษณะฉัน

ดนุลักขณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ลักษณะฉัน

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกสาว   ลูกหญิง

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูก

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ธิ…

ตั้งชื่อที่เกี่ยวกับวงศ์ญาติ

รูปภาพ
ตั้งชื่อที่เกี่ยวกับวงศ์ญาติ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาตา  (  Mata ,  Matha  )   แปลว่า  แม่

ปานมาตา  (  Panmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ดุจมาตา  (  Dujmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ปานชนก  (  Panchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า   ใจพ่อ

ดุจชนก  (  Dujchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

หทัยชนก  (  Hataichanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชนก  (  Chanok  )   แปลว่า   พ่อ

ชนกกุล  (  Chanokkul  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนกพงศ์  (  Chanokpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนกพงษ์  (  Chanokpong  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

เชษฐา  (  Chetta  ,  Chesta  )   แปลว่า   พี่     ผู้เจริญกว่า

เชษฐกานต์  (  Chestakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก      ผู้เป็นที่รักเจิญกว่า

กนิษฐ์  (  Kanit  )   แปลว่า   น้อง

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )   แปลว่า   น้อง

กนิษฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " นิร "

รูปภาพ
ขื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  นิร   หรือ  นิรา  หรือ   นฤ  "  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

นิรมล  (  Nilamol  )  แปลว่า  สาวสวย    นางงาม   ผู้หมดจด

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  ผู้หมดจด     นางงาม

นฤวิภา  (  Naruvipa  ,  Naruwipa  )  แปลว่า  สว่าง

นิรสมร  (  Nirasamorn  )   แปลว่า   ไม่มีการรบ

นิรอรดี  (  Niraorradee  )   แปลว่า   ไม่มีความไม่พอใจ

นิรอรติ  (  Niraorrati  )   แปลว่า  ไม่มีความไม่พอใจ

นฤอรดี  (  Naruorradee  )   แปลว่า   ไม่มีความไม่พอใจ

นฤอรติ  (  Naruorrati  )   แปลว่า  ไม่มีความไม่พอใจ

ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

นิรกันต์  (  Nirakan  )  แปลว่า  ไม่ตัด    ไม่หมุน

นฤกันต์  (  Narukan  )  แปลว่า  ไม่ตัด   ไม่ขาด   ไม่หมุน

นิรเดชน์  (  Niradech  )  แปลว่า  ไม่มีลูกศร   ไม่มีลูกปืน

นฤเดชน์  (  Narudech  )   แปลว่า  ไม่มีลูกศร     ไม่มีลูกปืน

นฤพยศ  (  Narupayos  )  แปลว่า  ไม่ถือตัว

นิรพันธ์  (  Nirapan  )   แปลว่า  ไม่ผูกมัด  ไม่มีพันธะ

นิราพันธ์  (  Narupan  )  แปลว่า  ไม่ผูกมัด     ไม่มีพันธะ

นฤพันธ์  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ภัสรา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ภัสรา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า   แสงสว่าง       รัศมี

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )   แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )   แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม

ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง    ผู้รุ่งเรือง

ภัสรารัตน์  (  Passararat  )  แปลว่า  รัศมีเพขร

ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันเป็นที่รัก

ภัสรากาญจน์  (  Passarakan  )   แปลว่า  แสงทอง

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง      รัศมี  

ภัสราวดี  (  Passarawadee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ภัสราวลี  (  Passarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภัสราวัลย์  (  Passarawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  รัศมีแก้ว

ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม

ภัสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ภัสรากุล  (  Passarakul,  Passarakun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง

ภัสราทิพย์  (  Passarathip  ,  Passaratip  )  แปลว่า  แส…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พจนา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พจนา   หรือ  พจน์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พจนาวดี  (  Potjanawadee  ,  Potjanavadee  )   แปลว่า  ผู้กล่าว

ถ้อยคำ

พจนาวลี  (  Potjanawalee  , Potjanavalee  )  แปลว่า  คำพูด    เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

พจนาภรณ์  (  Potjanaporn  )  แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

พจนานาฏ  (  Potjananat  )   แปลว่า  นางผู้กล่าวถ้อยคำ

พจนานาถ  (  Potjananath  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่พึ่ง

พจนาพรรณ  (  Potrjanapan  )  แปลว่า    ผู้กล่าวถ้อยคำสรรเสริญ

พจนาพร  (  Potjanaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนำสุขมาให้

พจนามณี  (  Potjanamanee  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

พจนารัตน์  (  Potjanarat   )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

พจนาพัชร์  (  Potjanapat ,  Potjanapach    )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

พจนากานต์  (  Potjanakan  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พจนา  (  Potjana   )  แปลว่า   ถ้อยคำ    คำพูด

พจน์  (  Pot  ,  Poj  )   แปลว่า   ถ้อยคำ   คำพูด

พจ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วัจนา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วัจนา  หรือ  วัจน   หรือ  วัจน์  "  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วัจนา  (  Watjana  ,  Vatjana  )   แปลว่า   ถ้อยคำ   คำพูด

วัจนาภรณ์  (  Watjanaporn  ,  Vatjanaporn  )   แปลว่า   ผู้กล่าว

ถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

วัจนาวลี  (  Watjanawalee  )   แปลว่า  คำพูด   ถ้อยคำ    เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนาวดี   (  Watjanawadee  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนารัตน์  (  Watjanarat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

วัจนาพัชร์  (  Watjanapach  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

วัจนานาฏ  (  Watjananat   )   แปลว่า   นางผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนานุช  (  Watjananuch  )   แปลว่า   น้องผู้กล่าวถ้อยคำ

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วัจน์  (  Wat  ,  Vat  )   แปลว่า   ถ้อยคำ      คำพูด

วัจนะ  (  Watjana  ,  Vatjana   )   แปลว่า   ถ้อยคำ    คำพูด

วัจนพัฒน์  (  Watjanapat   )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำเจริญ

วัจนภัทร์  (  Watjanapat  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก

วัจนพร  (  Watjanaporn  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำนำสุขมาใ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ปวีณา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปวีณา  หรือ  ปวีณ์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า   ฉลาด   มีฝีมือดี

ปวีณาภรณ์  (  Paweenaporn  )   แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็น-

เครื่องประดับ

ปวีณาพรรณ  (  Paweenapan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความฉลาด

ปวีณาพร  (  Paweenaporn  )   แปลว่า   ฉลาดนำสุขมาให้

ปวีณากานต์  (  Paweenakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฉลาด

ปวีณารัตน์  (  Paweenarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความฉลาด

ปวีณาพัชร์  (  Paweenapach  )   แปลว่า   แก้วแห่งความฉลาด

ปวีณากุล  (  Paweenakul  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ปวีณ์นาฏ  (  Paweenat  ,  Paveenat  )   แปลว่า  นางผู้ฉลาด

ปวีณ์นุช  (  Paweenuch  )  แปลว่า  น้องฉลาด

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปวีณ  (  Paween  ,  Paveen  )   แปลว่า  ฉลาด     มีฝีมือดี

ปวีณ์    (  Pawee  ,  Pavee  )   แปลว่า  ฉลาด   มีฝีมือดี

ปวีณ์พงศ์  (  Paweepong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ปวีณ์พงษ์  (  Paweepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ปวีณ์กานต์  (  Pawe…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิทยา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  " พิทยา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น  

พิทยาวดี  (  Pittayawadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

พิทยาวลี  (  Pittayawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พิทยามณี   (  Pittayamanee  )  แปลว่า   แก้วแห่งความรู้

พิทยารัตน์  (  Pittayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรู้

พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

พิทยาพรรณ  (  Pittayapan  )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงด้วยความรู้

พิทยานาฏ  (  Pittayanat  )  แปลว่า   นางผู้มีความรู้

พิทยานุช  (  Pittayanut  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรู้

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า   ความรู้     วิทยา

พิทยาพงศ์  (  Pittayapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พิทยาพงษ์  (  Pittayapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า   ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก

พิทยาเดช  (  Pittayadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความรู้

พิทยาไชย  (  Pittayachai  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้เจริญกว่า

พิทยาชัย  (  Pittayachai  )  แปล…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิศ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิศ  "  มีชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พิศธารา  (  Pistara  )  แปลว่า  มองดูธารน้ำ

พิศสุดา  (  Pissuda  )  แปลว่า  นางงาม

พิศพรรณ  (  Pispan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิศกมล  (  Piskamol  )   แปลว่า  บัวงาม

พิศชนา  (  Pischana  )  แปลว่า  มองคน

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  มองฟ้า

พิศพัชรา  (  Pispatchara  )  แปลว่า   มองเพชร

พิศกานดา  (  Piskada  )  แปลว่า  มองผู้เป็นที่รัก

พิศดาริกา  (  Pisdaraka  )  แปลว่า  มองดาว

พิศหทัย  (  Pishatai  )  แปลว่า  ดูใจ

พิศหฤทัย  (  Pisharutai  )  แปลว่า  ดูใจ

พิศเนตร  (  Pisnet  )  แปลว่า  มองตา

พิศพิมล   (  Pispimol  )  แปลว่า  งาม  งดงาม

พิศมณี  (  Psmanee  )  แปลว่า   มองเพชร

พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  มองผู้เป็นเชื้อสาย

พิศรัตนา  (  Pisrattana  )  แปลว่า   มองแก้ว

พิศวัลยา  (  Piswanlaya  )  แปลว่า  มองดูผู้เป็นเชื้อสาย

พิศลาวัณย์  (  Pislawan  )   แปลว่า  งามยิ่ง

พิศอัปสร  (  Pisabsorn  )  แปลว่า  มองดูนางฟ้า

พิศรัชนี   (  Pisratchanee  )  แปลว่า  มองดูราตรี

พิศสุรีย์  (  Pissur…

ชื่อที่แปลว่า สอง

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  "  สอง  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  )   แปลว่า   สองหน     สองครั้ง   ผู้เกิดสองครั้ง   นก

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า   เพชรที่เจียระไนแล้ว

ทิชาพัชร์  (  Tichapach  ,  Tichapat  )   แปลว่า   เพชรที่เจียระไนแล้ว

ทิชาทิพย์  (  Tichathip  , Tichatip  )  แปลว่า   ผู้เกิดสองครั้งเป็นของเทวดา

ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า   น้องสอง     น้องผู้เกิดสองครั้ง

ทิชานาฏ  (  Tichanat  )   แปลว่า   นางผู้เกิดสองครั้ง

ชไมนาฏ  (  Chamainat  )   แปลว่า   นางทั้งคู่

ชไมนุช(  Chamainuch  )   แปลว่า   น้องทั้งคู่

ชไมณัฐ  (  Chamainat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่

ชไมนัฐ  (  Chamainat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ทั้งคู่

ชไมรัตน์  (  Chamairat  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่

ชไมพัชร์  (  Chamaipach  ,  Chamaipat  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่

ชไมขวัญ  (  Chamaikhwan  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญทั้งคู่

ชไมธร  (  Chamaitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ทั้งคู่

ชไมพร  (  Chamaiporn  )   แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่

ชไมภรณ์  (  Ch…

ชื่อที่เกี่ยวกับเทวดา

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับเทวดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  พระลักษมี  ,   นางงาม

ลักษมี  (  Laksamee  )  แปลว่า  ชื่อมเหสีพระนารายณ์  ,  โชคลาภ

ศจี  (  Sajee  )  แปลว่า    ชื่อชายาพระอินทร์

วัชรี  (  Watcharee  ,  Vatcharee   )  แปลว่า   พระอินทร์  ,   เพชร

วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เทวีแห่งเหล้า ,   เหล้า

ศุลี  (  Sulee  )   แปลว่า   พระศิวะ     ผู้ถือหอกหรือตรี

ศุลีพร  (  Suleeporn  )   แปลว่า   พรพระศิวะ

สุชาดา  (  Suchada  )   แปลว่า   ชื่อมเหสีพระอินทร์   ,   ลูกผู้มีสกุลดี

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ชื่อชายาพระอินทร์    ,    ผู้งดงามยิ่ง

สุธรรมา  (  Sutamma  )  แปลว่า  ชื่อชายาพระอินทร์  ,     ผู้มีคุณความดียิ่ง

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า   นางสวรรค์

อัปสร  (  Absorn  )  แปลว่า   นางฟ้า

จันทรา  (  Jantra  )   แปลว่า  พระจันทร์

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กฤษณะ  (  Kritsana  )  แปลว่า    พระกฤษณะ  ,  ดำ ,  มืด  , แรม

วรัญญู  (  Warunyoo  ,  Varunyoo  )   แปลว่า  พระพุทธเจ้า  ,  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " จริยา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "จริยา  หรือ  จริย  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ เช่น

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า   ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ

จริยาวดี  (  Jariyawadee  ,  Jariyavadee  )   แปลว่า   ผู้มีกิริยาดี

จริยาวลี  (  Jariyawalee  ,  Jariyavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาดี

จริยานาฏ  ( Jariyanat  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี

จริยานุช  (  Jariyanuch  )   แปลว่า   น้องผู้มีกิริยาดี

จริยารัตน์  (  Jariyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความประพฤติดี

จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาดีเป็นเครื่องประดับ

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จริยะ  (  Jariya  )  แปลว่า   ผู้มีความประพฤติดี

จริยพงศ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความประพฤติดี

จริยพงษ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาดี

จริยกานต์  (  Jariyakan  )  แปลว่า   ผู้มีกิริยาดีอันเป็นที่รัก

จริยพันธุ์  (  Jariyapan  )  แปลว่า    เชื้อสายผู้มีกิริยาดี

จริยากุล  (  Jariyakul  ,  Jariyakun  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาดี

จริยชัย  (  Jari…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ภัค "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ภัค   "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ภัควดี  (  Pakkawadee  ,  Pakkavadee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ภัคสินี  (  Pakkasinee  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ผู้มีโชคดี

ภัคอร(  Pakkaorn )  แปลว่า   ผู้มีโชคดี

ภัคพรรณ  (  Pakkapan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามโชคดี

ภัคภรณ์  (  Pakkaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับแห่งความโชคดี

ภัคนาฏ  (  Pakkanat  )  แปลว่า   นางผู้โชคดี  

ภัคนุช  (  Pakkanut  )  แปลว่า   น้องผู้โชคดี    

ภัคนารี  (  Pakkanaree  )  แปลว่า   นางผู้โชคดี

ภัคลดา  (  Pakkalada  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้โชคดี

ภัควัลย์  (  Pakkawal  ,  Pakkaval  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ

ภัครัตน์  (  Pakkarat  )   แปลว่า  แก้วแห่งความโชคดี

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ภัคพงศ์  (  Pakkapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้โชคดี

ภัคพงษ์  (  Pakkapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ

ภัคพัฒน์  (  Pakkapat  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง

ภัควัฒน์  (  Pakkawat  ,  Pakkavat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง

ภัค…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " กุล "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  กุล  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กุลวดี  (  Kulwadee  ,Kulvadee  )   แปลว่า   ผู้มีสกุลดี

กุลกันยา  (  Kulkanya  )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี

กุลกนิษฐ์   (  Kulkanit  )  แปลว่า   น้องผู้มีสกุลดี

กุลขนิษฐ์   (  Kulkhanit   )   แปลว่า   น้องผู้มีสกุลดี

กุลกมล  (  Kulkamol  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งดวงใจ

กุลธิดา   (  Kultida  )  แปลว่า   ลูกหญิงผู้มีสกุลดี

กุลสตรี   (  Kunlasatree  )   แปลว่า   นางผู้ควรเคารพ

กุลกัญญา  (  Kulkanya   )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี

กุลชีวัน   (  Kulcheewan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิตดี

กุลญาดา  (  Kulyada   )   แปลว่า  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

กุลทิชา   (  Kulticha  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

กุลทิพา  (  Kultipa  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน

กุลทิวา  (  Kultiwa  ,  Kultiva  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน

กุลนภา   (  Kulnapa  )  แปลว่า     ผู้เป็นเชื้อสายฟ้า

กุลนรี  (  Kulnaree  )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี

กุลนิศา  (  Kulnisa  )   …

อยากมีชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ 2

รูปภาพ
อยากมีชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ

ผู้ชาย  ดังนี้

ลอร์ด  (  Lord  )   แปลว่า  ตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ๋

ลัค  (  Luck  )  แปลว่า    โชคดี     ความสำเร็จ

เลิฟ  (  Love  )   แปลว่า   รัก     ความรัก

แมน  (  Man  )   แปลว่า  คน    ผู้ชาย

เมย์  (  May  )   แปลว่า   อาจ    อาจจะ    ชื่อเดือนพฤษภาคม

ไมท์   (  Might  )  แปลว่า   อานุภาพ    อำานาจ    อาจจะ

มายด์  (  Mind  )  แปลว่า   ปัญญา    ใจ    ความคิด

มิงค์  (  Mink  )  แปลว่า   ตัวมิงค์

มูน  (  Moon  )   แปลว่า   พระจันทร์

เนียร์   (  Near  )    แปลว่า   ใกล้     ชิด  

เนสท์  (  Nest  )   แปลว่า   รัง    ที่อยู่

นิว  (  New  )   แปลว่า   ใหม่

ไนซ์  (  Nice  )   แปลว่า   ดี   งาม      มีอัธยาศัยดี

นัท  (  Nut  )   แปลว่า   ผลไม้เปลือกแข็ง

โอ๊ค   (  Oak  )  แปลว่า   ต้นโอ๊ค

โอ๊ต   (  Oat  )   แปลว่า   ข้าวโอ๊ต

ปาล์ม  (  Palm  )   แปลว่า  ต้นปาล์ม

ปาร์ค  (  Park  )   แปลว่า   สวนสาธารณะ

แพร์  (  Pear  )   แปลว่า   ลูกแพร์

พีล  (  Peal   )   แปลว่า   ทำให้เกิดเสียงดังกังวาน      เสียงระฆัง

เพอล   (…

อยากมีชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
ชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษที่ท่านมักได้ยิน  หรือ  ชิน  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

เอ   (  A  )  แปลว่า    หนึ่ง

แอ๊นท์  (  Ant  )   แปลว่า   มด

อาร์ท   (  Art  )  แปลว่า   ศิลปะ

แอร์  (  Air  )   แปลว่า   อากาศ

บี  (  Bee  )   แปลว่า   ผึ้ง

เบนท์  (  Bent  )   แปลว่า  โค้ง   งอ

เบล  (  Bell  )   แปลว่า   ระฆัง

เบส  (  Best  )   แปลว่า  ดีที่สุด

บิล  (  Bill  )  แปลว่า   ธนบัตร

บิ๊ก  (  Big  )  แปลว่า   ใหญ่

เบิร์ด  (  Bird  )  แปลว่า   นก

บูล   (  Blue  )   แปลว่า   สืฟ้า     สีน้ำเงิน

บอส  (  Boss  )   แปลว่า  หัวหน้า

บอย  (  Boy  )  แปลว่า  เด็กผู้ชาย

แคท  (  Cat  )  แปลว่า    แมว

แชมป์  (  Champ  )   แปลว่า   เคี้ยวอาหารเสียงดัง

คลีน  (  Clean  )   แปลว่า   สะอาด

เคลียร์  (  Clear  )    แปลว่า   สว่าง    แจ่ม

คอยน์  (  Coin  )   แปลว่า   เหรียญ

ครีม  (  Cream  )   แปลว่า   หัวน้ำนม

เดียร์  (  Dear  )   แปลว่า   ที่รัก    น่ารัก

ดิว  (  Dew  )   แปลว่า   น้ำค้าง

ดัค  (  Duck  )   แปลว่า   เป็ด

เฟม  (  Fame  )   แปลว่า   ชื่อเสียง

ฟิล์ม  (…

ชื่อที่แปลเกี่ยวกับสัตว์

รูปภาพ
ชื่อที่แปลเกี่ยวกับสัตว์   มีชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กระแต  (  Kratae  )  แปลว่า  สัตว์คล้ายกระรอก

กริณี  (  Karinee  )  แปลว่า   ช้างพัง

กรินี  (  Karinee  )   แปลว่า   ช้างพัง

โกกิลา  (  Kokila  , Gokila  )  แปลว่า  นกดุหว่า

กวาง  (  Kwang  )   แปลว่า  สัตว์สี่เท้าตัวผู้มีเขาสวย

จามรี  (  Jamaree  )   แปลว่า   ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

จามจุรี  (  Jamajuree  )   แปลว่า   ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

ภุมรี  (  Pummaree  )   แปลว่า  ผึ้งตัวเมีย

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )   แปลว่า   นกยูง

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า   นกยูง

มัสยา   (  Matsaya  )   แปลว่า   ปลา

ศกุนี  (  Sakunee  )    แปลว่า   นก

ศกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุณา  (  Sakuna  )   แปลว่า   นก

สกุณี  (  Sakunee  )   แปลว่า   นก

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า   พญาลิง

กระบี่  (  Krabee  )  แปลว่า   ลิง     มีดดาบ

กริน  (  Karin  )   แปลว่า   ช้าง    ช้างพลาย

กรินทร์  (  Karin  )   แปลว่า   พญาช้าง

กุญชร  (  Kunchorn…

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 9

รูปภาพ
ตั้งชื่่อที่มีพยางค์เดียว  9  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้

หงส์  (  Hong  )  แปลว่า    ชื่อนกในนิยาย  

หยาด  (  Yad  ,  Yard  )  แปลว่า   หยดน้ำ

หาญ  (  Han  )  แปลว่า    กล้า    เก่ง

เหลียว  (  Liao  )  แปลว่า   เหลียวมอง

เหลือง  (  Luang  )  แปลว่า   สี    สีขมิ้น

แหวน  (  Waen  ,  Vaen  )   แปลว่า  เครื่องประดับสวมนิ้ว

ใหม่  (  Mai  )  แปลว่า  สด   พึ่งได้พบ

ไหม  (  Mai  )  แปลว่า   สัตว์พวกผีเสื้อใยใช้ทอผ้า

อาจ  (  Art  ,Arj  )  แปลว่า  กล้า    เป็นได้

โอม  (  Oem  ,Om  )แปลว่า  คำศักดิ์สิทธิ์

โอ   (  Oe  ,  Oh  )  แปลว่า  ภาชนะเครื่องสานสำหรับใส่ของรูปคล้ายขัน    ชื่อต้นส้มโอ

อิ่ม  (  Im  )  แปลว่า    พอแล้ว     เบิกบาน

เอก  (  Ek  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง   เด่น   ดีเลิศ    ยิ่งใหญ่

อิน  (  In  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้จำพวกต้นจัน แต่ลูกโตกว่า

อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ชื่อพระเจ้าปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

อรรถ  (  At  )   แปลว่า  ทรัพย์     ความประสงค์      ใจความ

อรรจน์  (  At  )  แปลว่า  การยกย่อง   การสรรเสริญ

อรรค  (  Ak  )  แปลว่า  อัคร      ยอด   เด่น   เยี่ยม

อ่อน  (  On , …

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 8

รูปภาพ
ตั้งชื่อพยางค์เดียว 8      มีชื่อของผู้ชาย    ดังนี้

วงศ์  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

วงษ์  (  Wong  ,  Vong  )   แปลว่า  เชื้อสาย

วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

วรรษ  (  Was  ,  Vas  )  แปลว่า  ฤดูฝน   ฝน   ปี

วัตร  (  Wat  )  แปลว่า  กิจอันพึงทำ

วีร์  (  Wee  ,  Vee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )   แปลว่า   ความรู้

วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  )  แปลว่า  ความเจริญ   ความรู้

เวียง  (  Wiang  ,  Viang  )  แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม

เวียน  (  Wian  ,  Vian  )  แปลว่า  หมุน

ศานต์  (  San  )   แปลว่า    สงบ

ศักดฺ์  (  Sak  )   แปลว่า   ความสามารถ      ความเชี่ยวชาญ      อำนาจ

ศิลป์  (  Sil  ,  Sin  )   แปลว่า  การฝีมือ

สงค์  (  Song  )   แปลว่า  ความข้องอยู่    ความเกี่ยวพัน

สง  (  Song  )  แปลว่า   สุก   แก่จัด ( สำหรับหมาก )       สงข้าวให้ของเล็กๆร่วงลง

สณฑ์  (  Son  )   แปลว่า   แนวป่า   ที่รก

สน  (  Son  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้     ใฝ่

สรรค์  (  San  )  แปลว่า   สร้าง

สอน  (  Sorn  )  แปลว่า…

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 7

รูปภาพ
ตั้งชื่อพยางค์เดียว  6   มีชื่อของผู้ชาย   ดังนี้   เช่น

มาตร  (  Mat  )  แปลว่า ประมาณ

มาน  (  Man  )  แปลว่า  ใจ   ดวงใจ   มี

มิตร  (  Mit  )  แปลว่า   เพื่อน

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มุข  (  Mukh  )   แปลว่า  ส่วนของบ้านที่ยื่นออกมาด้านหน้า      หัวหน้า

เมฆ  (  Mek  )  แปลว่า   ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนลอยอยู่บนท้องฟ้า

มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  แพะ   แกะ   ชื่อราศีเมษ

เมือง  (  Muang  )  แปลว่า    โลก    จังหวัด    ประเทศ

แมน  (  Man  )  แปลว่า   เทวดา

แม้น  (  Man  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย

ยง  (  Yong  )   แปลว่า   งาม   กล้าหาญ

ยิ่ง  (  Ying  )   แปลว่า   มาก    ล้ำ

ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า   ความดี

รงค์  (  Rong  )  แปลว่า  สี    ความรัก   สนามรบ

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  เสียงดัง     สงคราม

รมย์  (  Rom  )   แปลว่า   งาม   น่าบันเทิงใจ

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น   บ้านเมือง

รอง  (  Rong  )  แปลว่า   งาม   รับ   เป็นที่สอง

รอน  (  Rorn  )   แปลว่า   บั่น…

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 6

รูปภาพ
ตั้งชื่อพยางค์เดียว  มีชื่อของผู้ชาย  ดังนี้    คือ

ผึ้ง  (  Phung  )  แปลว่า   แมลงผึ้ง

ผา  (  Pha  ,  Phar  )  แปลว่า    หิน    เขา  

ผล  (  Phol   )   แปลว่า    ความเจริญ    ลูกไม้

แผน  (  Phaen  )   แปลว่า   แบบ    อย่าง

ไผ่  (  Phai  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็นกอลำต้นสูง และ เป็นปล้องๆ

ฝ้าย  (  Fie  )   แปลว่า    ต้นไม้ที่มีลูกเรียกสมอฝ้าย มีปุยอยู่ข้างในใช้ทำด้ายทอผ้า

พง(  Pong  )  แปลว่า  ดงหญ้า  หรือ  ดงไม้

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า    เชื้อสาย

พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พจน์   (  Poj  ,  Pot  )   แปลว่า  ถ้อยคำ

พน    (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

พัน  (  Pan  )  แปลว่า  วนรอบสิ่งของนั้น

พันธ์  (  Pan  )  แปลว่า  การผูก   การมัด

พันธุ์  (  Pan  )   แปลว่า  เชื้อสาย

พา  (  Pa  ,  Par  )   แปลว่า   นำไป

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้

พัฒน์  (  Pat  )  ความเจริญ

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า   ผู้กล้า

เพชร  (  Pet  ,  Pech  )  แปลว่า  หินที่มีน้ำแวววาว

เพลิน  (  Plern  )  แปลว่า   สนุกจนลืมสิ่งอื่น

เพลิง  (  Plerng  )  แปลว่า  ไฟ

เพิ่ม  (  Perm  )   แปลว่า   ทำให้มา…

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 5

รูปภาพ
ตั้งชื่อพย่งค์เดียว  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  คือ

ธง  (  Tong  ,  Thong  )   แปลว่า  ผืนผ้าที่ทำเป็นเครื่องหมายต่างๆ

ธม  (  Tom ,  Thom  )  แปลว่า  ใหญ่   หลวง   การเป่า

ธร  (  Torn  ,  Thorn  )  แปลว่า  มีไว้   รักษาไว้   ผู้ชำนาญ

ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง

ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง    มีโชค   ความงาม

ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง    มีโชค   ความงาม

ธีร์  (  Tee  )   แปลว่า  นักปราชญ์      อ่อนโยน    กล้า

นพ   (  Nop  )  แปลว่า   เก้า  

นบ  (  Nob  )    แปลว่า   นอบน้อม

นนท์  (  Non  )   แปลว่า  ความยินดี   ความรื่นเริง    ลูก

นัฐ   (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นัฏฐ์  (  Nat  )   แปลว่า  นักปราชญ์

นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา

นาค  (  Nak  )  แปลว่า  งู

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง   ยั่งยืน     เสมอ

เนาว์  (  Nao  )   แปลว่า   ใหม่    เก้า

นิล  (  Nil  ,  Nin  )  แปลว่า   พลอยสีดำหรือสีขาบ

นีล  (  Neel  )  แปลว่า  สีดำ   สีขาบ   สีฟ้า     นิล

บุญ    (  Bun  )   ความดี   กุศล

บัว  (  Bua  )  แปล่า   ไม้น้ำพวกหนึ่ง

ปราชญ์  (  Prach  )   แปลว่า  …