บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2014

พันธ์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า   พัน  มีหลายคำ   และมีคำแปลที่ไม่เหมือนกัน 

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้เช่น

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า   สี  ,ผิว , ชนิด   , วรรณ  , วัณณะ  , วัณณ์

พัณณ์ทิวา  (  Pantiwa , Pantiva  )  แปลว่า  แสงตะวัน

พัณณ์ทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  แสงตะวัน

พัณณ์ทิพย์  (  Pantip , Panthip  )  แปลว่า    ความงามเป็นของเทวดา

พรรณทิพย์  (  Pantip , Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  มีแสงพราย

พัณณ์  (  Pan  )    แปลว่า   พรรณ  , วรรณ ,  ความงาม ,  ความสรรเริญ , ความยกย่อง  , แสง ,  สี

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พันธ  (  Panta  )   แปลว่า    ผูก ,  ตรึง ,  ติด  ,  เนื่อง ,   มัด

พันธะ  (  panta  )  แปลว่า  ผูก  ,  มัด  ,  ตรึง  เนื่อง  ,

พันธ์ ( Pan )    แปลว่า    ผูก   ติด   เนื่อง   ตรึง    มัด

พันธกานต์  (  Pantakan  )  แปลว่า   ผู้เป็ที่รัก 

พันธกาญจน์  (  Pantakan  )   แปลว่า   เนื่องด้วยทอง

ธนพันธ์  (  Tanapan  ,  Thanapan  )  แปลว่า  เนื่องด้วยทรัพย์

ธนาพันธ์  (  Tanapan , Thanapan )   แปลว่…

เรขาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  งาม   และคำว่า     เรขา  กับ  เลขา   แปลคล้าย

กันไหม    มีชื่อผู้หญิงดังนี้ดังนี้    อาทิเช่น

เรขา  (  Rekha  )   แปลว่า  เขียน   ,  ดังเขียน  ,    งาม  

เรข   (  Rekh  )     แปลว่า   เขียน   , ดังเขียน    ,  งาม

เลขา  (  Lekha  )   แปลว่า   ลาย ,  ตัวอักษร  , การเขียน   ,

งามดังเขียน

รุจิ  (  Ruji  )   แปลว่า   แสง  ,   ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม 

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิเรข  (  Rujirekh  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดังเขียน  ,   งามยิ่ง

พิมล  (  Pimon , Pimol  )    แปลว่า   ปราศจากมลทิน   , ปราศจากมัวหมอง ,  ผ่องใส ,  บริสุทธิ์

พิมลเรขา  (  Pimonrekha ,  Pimolrekha  )   แปลว่า  งามบริสุทธิ์

พิไล  (  Pilai  )   แปลว่า   งาม

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

พิไลเรขา  (  Pilairekha  )    แปลว่า   งามดังเขียน   ,   งามยิ่ง

วิมล  (  Wimon ,Vimon ,Wimol ,Vimol  )   แปลว่า   ไม่มีตำหนิ  ,  สะอาด ,  บริสุทธิ์  , …

รัตติแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   รัต   รัตน์    รัตติ   มีความหมายต่างกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รัตมณี  (  Ratamanee  )   แปลว่า   ทับทิม

รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า  มืด  ,  ค่ำ  , กลางคืน

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย

รัตนาวลี  (  Rattanavalee , Rattanawalee  )    แปลว่า    สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย

สุรัตติกานต์  (  Surattikan , Suratthikan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

สุรัตมณี  (  Surattamanee  )   แปลว่า   ทับทิมงาม  ,    ทับทิมน้ำงาม

รัตติกาล  (  Rattikan , Ratthikan  )    แปลว่า   เวลากลางคืน  ,  ราตรี

สุรัตนา  (  Surattana , Suratthana  )   แปลว่า   เพชรน้ำงาม

รัถยา  (  Ratthaya  )   แปลว่า   ทางเดิน 
สุรัถยา  (  Suratthaya  )   แปลว่า   ทางเดินงาม

สุรัชนี  (  Suratchanee  )   แปลว่า   กลางคืนงาม

สุรัชนีกร  (  Suratchaneegorn  )    แปลว่า  พระจันทร์งาม

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แสงเพชร

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รัต  (  Ratta  )  แปลว่า   เลือด   ,  มีสีแดง

รัตน์  (  Rat  )    แปลว่า…

ดนุแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   ดนุ  มีมาก  คำว่า  ดนุ  หรือ  ดนู

หรือ  ตนุ  หรือ  ตนู   แปลเหมือนกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดนุนาฎ  (  Danunat  )    แปลว่า   ผู้หญิง ,  ฉันเป็นผู้หญิง

ดนุนาถ  (  Danunat,  Danunarth )   แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุลดา  (  Danulada  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย   ,    ผู้เป็นเครือเถา  

ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ดาวฉัน

ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรฉัน

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรฉัน

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ดนุ  (  Danu )   แปลว่า   ตน  ,  ฉัน  ,  ข้าพเจ้า

ดนู  (Danoo )   แปลว่า   ตน ,   ฉัน  ,  ข้าพเจ้า

ตนุ  ( Tanu  )   แปลว่า   ตน  , ฉัน ,   ข้าพเจ้า

ตนู  ( Tanoo)   แปล   ตน  ,  ฉัน ,   ข้าพเจ้า

ดนุนาท  (  Danunat  )   แปลว่า   ผู้ที่มีความนับถือ

ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า   ฉันเป็นนักปราชญ์

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์

ดนุพงศ์  ( Danupong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตน

ดนุพงษ์  (  Danupong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตน

ดนุพล  (  Danupon , Danu…