บทความ

ชื่อที่มีคำแปลว่า นางฟ้า

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  นางฟ้า  หรือ  เทวดาผู้หญิง  หรือ เทวดา

มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เทวี  (  Tewee  ,  Tevee  )  แปลว่า  นางฟ้า  , เทวดาผู้หญิง

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภานาฏ  (  Napanat  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภาสุดา  (  Napasuda  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภานรี  (  Napanaree  )   แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์สินี  (  Tipsinee  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเป็นของเทวดา

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สุธาสินี  (  Sutasinee  ,  Suthasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าสวรรค์

ลดาอัปสร  (  Ladaapsorn  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า

อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า

  ชื่อผูชาย  อาทิเช่น

เทวา  (  Tewa  ,  Teva  )  แปลว่า  เทวดา  ,  เทวดผู้ชาย

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา

สุระ  (  Sura  )  แปลว่า  เทวดา

สุรชาติ  (  Surachat …

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทิ

รูปภาพ
ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  ทิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิฆัมพร  (  Ticomporn ,  Tikomporn   )  แปลว่า  ท้องฟ้า

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน  ,

เครื่องประดับผู้เกิดสองครั้ง  ,  เครื่องประดับรูปนก

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  , Tichathip )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา  ,  นกเป็นของเทวดา

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  ,  Tipathip  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน

ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์

ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  ,  Tiwathip  )  …

ชื่อที่มีคำว่า ทวิชา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ทวิชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน,

เครื่องประดับรูปนก

ทวิชารัตน์  (  Tawicharat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนที่ประเสริฐ

ทิวชาพัชร์  (  Tawichapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้เกิดสองหน

ทวิชาวัลย์  (  Tawichawan  ,  Tawichaawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เกิดสองหน

ทวิชาวรรณ  (  Tawichawan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนงาม  ,  ผู้มีความงาม

ทวิชาพรรณ  (  Tawichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

เพ็ญทวิชา  (  Pentawicha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก  

พิมพ์ทวิชา  (  Pimtawicha  )  แปลว่า  รูปนก

ภรณ์ทวิชา  (  Porntawicha  )  แปลว่า  เครื่องประดับนก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก

ทวิชาพงศ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทวิชาพงษ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทวิชากุล  (  Tawichakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเกิดสองหน

ทวิชากานต์  (  Tawichakan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนอันเป็นที่รัก

ทวิชาพร  (  Tawichaporn …

ชื่อที่มีคำว่า ขจี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ขจี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด

ขจีวัลย์  (  Khajeewan  ,  Khajeewal  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,

เครือเถาเขียวสด

ขจีวัลยา  (  Khajeewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ขจีวรรณ  (  Khajeewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ขจีนาฏ  (   Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม

ขจีณัฐ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ขจีณัฏฐ์  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ขวัญขจี  (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

พิศขจี  (  Piskhajee  )  แปลว่า  แลดูงาม  ,  งามน่ามอง

พิมพ์ขจี  (  Pimkhajee  )  แปลว่า  รูปงาม

เพ็ญขจี  (  Penkhajee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม

ขจีอัปสร  (  Khajeeapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

ทิพย์ขจี  (  Tipkhajee  ,  Thipkhajee  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ทิพขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  สวรรค์งาม

ขจีรัตน์  (  Khajeerat  )  แป…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ม ( มะ )

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ม  ที่อ่านออกเสียงว่า  มะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรพลอย

มณีจันทร์  (  Maneejan  )  แปลว่า  แก้วแสงจันทร์

มณีกาญจน์  (  Maneekan  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่า  ,  เพชรพลอยทองคำ

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก

มณีพัชรา  (  Maneepatchara  )  แปลว่า  เพชรพลอย

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย

มธุลดา  (  Matulada  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำผึ้ง  ,  เชื้อสายน้ำหวาน  ,  เครือเถาน้ำผึ้ง

มธุรญา  (  Maturaya  )  แปลว่า  ไพเราะ

มโนขญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก  คือ เกิดแต่ใจ

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  ผู้มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ

มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุงมาให้

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูง  ,  นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช…

ชื่อที่มีคำว่า พิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,

ปราศจากมลทิน

พิมลทิพย์  (  Pimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

พิมลพร  (  Pimolporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่แงใส

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร  ,  ผู้มีความบั่น

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

พินิตา  (  Pimit…

ชื่อที่มีคำว่า อมรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อมรา  หรือ  อมร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ไม่ตาย  ,  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้

อมรามณี  (  Amaramanee  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

อมราสินี  (  Amarasinee  )  แปลว่า  นางผู้ไม่ตาย

อมรารัตน์  (  Amararat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรทิพย์  (  Amorntip  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเป็นของเทวดา

อมรทิพ  (  Amorntip  )  แปลว่า  เทวดาสวรรค์  ,  ผู้ไม่ตายสวรรค์

อมรรัชนี  (  Amornratchanee  )  แปลว่า  ราตรีอันยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา

อมรกุล  (  Amornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ไม่ตาย

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายอันเป็นที่รัก

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน

อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายน่ารัก  ,  ผู้น่ารักอันยั่ง…