บทความ

ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

วันทนา  (  Wantana  )  แปลว่า  ไหว้  ,  การเคารพ 

วันเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  วันที่ดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงในยามราตรี

วันทิพย์  (  Wantip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา 

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  พรรณ  ,  พัณณ์  ,  วัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง  ,  ความสรรเสริญ ,

สี , เพศ  ,  ชนิด  ,  รูปร่าง

วรรณลดา  (  Wanlada  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งเชื้อสาย

วรวรรณ  (  Worrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วรรณา  (  Wanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วรรณศิริ  (  Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย

สุวัลยา  (  Suwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ศิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

วัลลภา  …

ชื่อที่ลงท้ายด้วย อินทร์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย อินทร์  (  -ินทร์ )  มักพบในชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ผู้ปกครองสวรรค์  ,  พระอินทร์ 

วัชรินทร์  (  Watcharin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

สุรินทร์  (  Surin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

อมรินทร์  (  Amarin  )  แปลว่า  พระอินทร์

นรินทร์  (  Narin  )  แปลว่า  พระราชา

บดินทร์  (  Bordin  )  แปลว่า  พระราชา

กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า  พญาลิง 

คชินทร์  (  Kachin  )  แปลว่า  พญาช้าง

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

ธานินทร์  (  Tanin  ,  Thanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

นครินทร์  (  Nakarin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

นาคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า  พญาช้าง  ,  พญางู

บุรินทร์  (  Burin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

พานรินทร์  (  Panarin  )  แปลว่า  พญาลิง 

วานรินทร์  (  Wanarin  )  แปลว่า  พญาลิง 

อรินทร์  (  Arin  )  แปลว่า  ข้าศึกใหญ่ 

     ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย อิน  (  -ิน  )  หรือ  มีคำว่า  อิน  (  -ิน  )

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จินดา  (  Jinda  )  แปลว่า  ความคิด

จินดามณี  (  Jindamanee …

ชื่อที่มีคำว่า เนตร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า เนตร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา  , ตา

กนาเนตร  (  Kananet  )  แปลว่า  ดวงตาเด็กหญิง  ,

เด็กหญิงผู้เป็นแก้วตา

งามเนตร  (  Ngamnet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม 

เนตรกมล  (  Netkamol  ,  Netkamon  )  แปลว่า  ดวงตาดวงใจ,

แก้วตาดวงใจ

เนตรลดา  (  Netlada  )  แปลว่า  เครือเถาดวงตา  ,  เชื้อสายเป็นผู้นำทาง

เนตรสุดา  (  Netsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นดั่งดวงตา

ชไมเนตร  (  Chamainet  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งดวงตาทั้งคู่

พิมลเนตร  (  Pimolnet  ,  Pimonnet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาผ่องใส  ,  ผู้มีดวงตาบริสุทธิ์ 

เพ็ญเนตร  (  Pennet  )  แปลว่า  เต็มตา 

เนตรภัสสร  (  Netpassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตา 

เนตรภัทรา  (  Netpattra  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม

เนตรมณี  (  Netmanee  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาดั่งแก้วอันมีค่า

รุจิเนตร  (  Rujinet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาแห่งความงาม

รุจาเนตร  (  Rujanet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสว่าง

เนตรรุจิรา  (  Netrujira  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสวย

เนตรนภา  (  Netnapa  )  แปลว่า  ดวงตาส…

ชื่อที่ออกเสียงว่า วัด

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า วัด  มีอยู่หลายคำ  และ มีบางคำ

ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  ชื่อที่ออกเสียงว่าวัด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชายดังนี้ 

  คำที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  อาทิเช่น

วัช  (  Wach  )  แปลว่า  สิ่งที่ควรละทิ้ง  เช่น  วัชพืช

วัชฌ์  (  Wach  )  แปลว่า  ฆ่า

วรรช  (  Wach  )  แปลว่า  เว้น 

วัจฉ์  (  Waj  )  แปลว่า  ลูกวัว

วัฏ  (  Wat  )  แปลว่า  การหมุนเวียนไป

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยดี

สิริวัสตรา  (  Siriwattra  )  แปลว่า  ผ้างาม 

สุวรรษา  (  Suwatsa  )  แปลว่า  ฝนงาม 

วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

วรรษา (  Watsa  )  แปลว่า  ฝน  ,  หน้าฝน  ,  ปี 

วัจนีวัลย์  (  Watjaneewan  ,  Watjaneewal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี

วัจนีวรรณ  (  Watjaneewan  ) แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม

รัชนีวัส  (  Ratchaneewat  )  แปลว่า  ฝนแห่งราตรี

ดาราวัส  (  Darawat  )  แปลว่า  ฝนดาวตก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วัจน์  (  Waj…

ชื่อเล่นสะกดเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
ชื่อเล่นที่เขียน หรือ อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน

สะกดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน  ในครั้งนี้จะไม่กล่าวถึง

คำแปล หรือ ความหมาย ของชื่อ  ชื่อเล่นนี้มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรรณ  ,  กันย์ ,  กัญจน์  (  Kan  )

กานด์  ,  กาญจน์  (   Kan  )

กุณ  ,  กุล  (  Kun  )

นิษฐ์ ,  นิตย์  (  Nit  ) 

นิด  (  Nid  ) 

นิจ  (  Nij  ) 

พา , ภา  (  Pa  ) 

พิน  ,  พิณ , ภิน  (  Pin  ) 

พิม  ,  พิมพ์  (  Pim  )

พรรณ , พัณณ์ (  Pan )

วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์ ,  วันทน์ ,  วัณย์  ,  วัลย์   (  Wan  ,  Van  )

พร  ,  ภรณ์  ,  ภร  (  Porn  ) 

ทิพ  ,  ทิพย์ , ธิป  (  Tip  ,  Thip  )

นุช  ,  นุท  (   Nuch ,  Nut  )

สุ  , ศุ  (  Su  ) 

สิ  ,  ศิ  (  Si  )

นี  ,  ณี  (  Nee  ) 

นา , ณา  (  Na  ) 

ริน  ,  รินทร์  (  Rin  )

พิศ  ,  ภิษฐ์  ,  ภิต  (  Pis  ,  Pit  )   

รัตน์ ,  รัตติ์  (  Rat  )

ยา  ,  ญา  (  Ya  ) 

นาฏ  ,  นาฏย์  ,  นาตย์  (  Nat  ,  Nart  ) 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กร  ,  กรณ์  (  Korn  ,  Gorn  ) 

กัน  ,  กันต์  (  Kan  ) 

กานต์  ,  กาน  ,  การณ์  (  …

ชื่อที่เกี่ยวกับ นาง หรือ ผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  นาง หรือ ผู้หญิง  มีดังนี้

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  , ผู้หญิง 

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง

กมลา  (  Kamaka  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาววัยรุ่น

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงวัยรุ่น , สาววัยรุ่น

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า นาง  ,  ผู้หญิง 

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงราม  (  Nongram  )  แปลว่า  นางงาม 

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  น้อง  ,  นางน้อง  ,  น้องผู้หญิง

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงสาว

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม 

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วไป

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  วนิดา  ,  หญิงสาว

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว

มารศรี…

ชื่อที่มีคำว่า จิต

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า จิต มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  เหมาะแก่ใจ

สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  งดงามพอดี

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งดงามดี

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม 

จิตราทิพย์  (  Jittratip  ,  Jittrathip  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา 

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงามยิ่ง

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่งดงาม 

จิตราพร  (  Jittraporn  )  แปลว่า  ความงดงามนำสุขมาให้ 

จิตราภัสร์  (  Jittrapas  )  แปลว่า  แสงสว่างงดงาม

จิตราภัทร์  (  Jittrapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักงดงาม

จิตราพัชร์  (  Jittrapach  )  แปลว่า  เพชรงดงาม

จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  พระจันทร์งดงาม , งดงามดั่งจันทร์

จิตรามาศ  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งทอง

จิตรารัชนี  (  Jittraratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงดงาม

จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  แก้วงดงาม

จิตราฤทัย  (  Jittrarutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม

ฤทัยจิตรา  (  Rutaijittra  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม

พิมพ์จิตรา  (  Pimjittra  )  แปลว่า  ร…