บทความ

อยากตั้งชื่อที่มีคำว่า เมษา ตามดือนเกิด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   เมษา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เมษาสินี  (  Mesasinee  )  แปลว่า  นางงาม 

เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเดือนเมษาฯ 

เมษาธาร  (  Mesatan  )  แปลว่า  ลำน้าน้ำแห่งเดือนเมษาฯ

เมษาชล  (  Mesachol  )  แปลว่า  น้ำแห่งเดือนเมษาฯ 

ชไมเมษา  (  Chamaimesa  )  แปลว่า  เดือนเมษาฯทั้งคู่

เมษาลาวัณย์  (  Mesalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแห่งเดือนเมษาฯ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษาฯ

เมษาพร  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ในเดือนเมษาฯ

เมษานนท์  (  Mesanon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเดือนเมษาฯ

เมษาพงศ์  (  Mesapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งเดือนเมษาฯ

ณ เมษา  (  Namesa  )  แปลว่า  ในเดือนเมษาฯ

ธนเมษา  (  Tanamesa )  แปลว่า  ผู้เป็นทรัพย์สินแห่งเดือนเมษาฯ 

บุญเมษา  (  Bunmesa  )  แปลว่า  ความดีแห่งเดือนเมษาฯ

ชื่อที่มีคำว่า ปรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ปรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต ,  ผู้มีลมหายใจ 

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

ปรารถนา  (  Pradthana  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้

ปราศัย  (  Prasai  )  แปลว่า  พูดทักทาย 

ปราง  (  Prang  )  แก้ม  ,  มะปราง

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  ,  ผู้มีลมหายใจดี

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี 

สมปราถนา  (  Sompradthana  )  แปลว่า  ได้ตามที่ต้องการ  ,  ได้ดังที่หวังไว้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปราจีน  (  Prajeen  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก 

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา 

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์ 

ปราการ  (  Prakan  )  แปลว่า  กำแพง 

ปราณ  (  Pran  )  แปลว่า  ลมหายใจ  ,  ชีวิต  ,  สิ่งมีชีวิต 

ปราน  (  Pran  )  แปลว่า  วงศ์  ,  โคตร 

ปราโมทย์  (  Pramot ,  Pramoet )  แปลว่า  ความปลื้มใจ 

ปรารภ  (  Prarop  )  แปลว่า  กล่าวถึง 

ปรารมภ์  (  Prarom  )  แปลว่า  ครุ่นคิด  ,  รำพึง

ปร…

ชื่อที่มีคำแปลว่า ลูกผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  ลูกผู้หญิง หรือ ลูกสาว  ลูกที่

เกิดมามีเพศหญิงมีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  สูกสาว  ,  ลูกหญิง

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ,  ลูกผู้หญิง

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  , ลูกหญิง

ดนุชา (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  ลูกหญิง

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขมาให้ 

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที…

ชื่อที่มีความหมายว่า คำพูด

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายว่า  คำพูด  หรือ ถ้อยคำนี้  มีอยู่หลายคำ  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด 

พจนี   (  Potjanee )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

ลดาพจนี  (  Ladapotjanee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พจีภัสร์  (  Pajeepas  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

ภัสราพจี  (  Passarapajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

พจีทิพย์  (  Pajeetip  ,  Pajeethip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา 

พจีพรรณ  (  Pajeepan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม 

วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  คำพูด , ถ้อยคำ 

ภัสราวจี  (  Passarawajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง 

วจีภัทร์  (  Wajeepat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก 

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

ลดาวัจนี  (  Ladawatjanee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พจน์  (  Poj  , Pot  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พจนา  (  Potjana…

ชื่อที่อ่านว่า กาน

รูปภาพ
ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  กาน   มีหลายคำ และ มี คำแปล หรือ ความ

หมาย  ต่างกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

กาญจน์กมล  (  Kankamol  , Kankamon   )  แปลว่า  ดอกบัวทอง 

กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผิวงามดั่งทอง

ขจีกาญจน์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

คนึงกาญจน์  (  Kanungkan  )  แปลว่า  ทองที่ระลึก

เครือกาญจน์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  บัวทอง  ,  บัวงาม 

ชนากาญจน์  (  Chanakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง

ดารากาญจน์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวทอง 

ทิชากาญจน์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ 

นรีกาญจน์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก 

นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ 

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

มณีกานด์  (  Man…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ต้นจามจุรี 

จาริตา  (  Jarita  )  แปลว่า  นิยม  ,  ความประพฤติ  ,  ธรรมเนียม 

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้เดินไป  ,  ผู้ประพฤติ

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  น่ารัก  ,  งาม 

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม 

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงาม 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุวัลย์  (  Jaruwan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จาตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า  สี่สี  ,  องค์สี่ 

จาตุรนต์  (  Jaturon  )  แปลว่า  ทิศทั้งสี่ 

จามร  (  Jamorn  )  แปลว่า  แส้ 

จารุพงศ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพงษ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพจน์  (  Jarupot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก 

จารุพัฒน์  (  Ja…

ชื่อที่มีคำว่า สา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  สา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  ส่วนย่อย  ,  กิ่งไม้ 

สาณี  (  Sanee  )  แปลว่า  ม่าน  ,  ฉาก 

สาณีรัตน์  (  Saneerat  )  แปลว่า  ม่านแก้ว 

สาธิตา  (  Satita  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามิตา  (  Samita  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกสีเหลืองหอม 

สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวสาลี 

สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง 

สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกเอี้ยง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  ทั่วไป  ,  เป็นที่นิยมทั่วไป 

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เอาใจใส่ 

สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน  ,  คล้ายกัน 

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามัคคี  (  Samakkee  )  แปลว่า  ความปรองดองกัน 

สามารถ  (  Samat  )  แปลว่า  ความเก่ง 

สามิต  (  Samit  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สาโรช  (  Saroch  )…