บทความ

ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด มีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น 

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  ,  รุ่งเรือง  ,  แสง 

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  แสงเพชร 

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  รัศมี  ,  แสงสว่าง

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี 

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก

ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร 

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร 

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

พ…

ชื่อผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วย ดนุ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ดนุ มีดังนี้ อาทิเช่น 

ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน , ตัว , ตน , ข้าพเจ้า 

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง 

ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งฉัน

ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน 

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน

ดนุภัทรา  (  Danupattra  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก

ดนุภัสรา  (  Danupassara  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ความงามแห่งฉัน

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งฉัน

ดนุพิสุทธิ์  (  Danupisut  )  แปลว่า  ฉันสุกใส  ,  ฉันหมดจด 

ดนุรุจิรา  (  Danurujira  )  แปลว่า  ฉันสวย  ,  ฉันงาม  ,  ฉันรุ่งเรือง

ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนุลาว…

ชื่อที่มีตัว ญ

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว ญ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ,  ผู้มีความรู้

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

สิริญาตา  (  Siriyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม 

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กตัญชลี  (  Katanchalee  )  แปลว่า  ยกมือไหว้ 

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เจริญ 

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว 

วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  ผู้แจ้ง  ,  นักปราชญ์ 

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  งาม  ,  สวย 

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง 

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า 

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  ,  ของมีค่าอื่นๆ…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

สุ  (  Su  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกรรณิกา  (  Sukannika  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

สุกรรณิการ์  (  Sukannika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์งาม  ,  ดอกกรรณิการ์งาม

สุกณิการ์  (  Sukanika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์งาม  ,  ดอกกรรณิการ์งาม 

สุจริยา  (  Sujariya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาดี 

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดี  ,  ผู้งดงามยิ่ง

สุณัฏฐา  (  Sunatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

สุทัศนีย์  (  Sutassanee  )  แปลว่า  งามดี 

สุทิพา  (  Sutipa  )  แปลว่า  วันดี 

สุทิวา  (  Sutiwa  )  แปลว่า  วันดี 

สุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนดี  ,  นกงาม 

สุธัญญา  (  Sutanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี 

สุธิดา  (  Sutida  ,  Suthida  )  แป…

ชื่อนี้แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อนี้แปลว่าอะไร  บางท่านเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และ อยาก

ทราบว่า ชื่อของท่านแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

Katanchalee  (  กตัญชลี  )  แปลว่า  ยกมือไหว้  ,  ไหว้

Jongkol  (  จงกล  )  แปลว่า  บัว

Jongkolnee  (  จงกลนี  )  แปลว่า   บัว

Jittra  (  จิตรา  )  แปลว่า  งดงาม 

Sujittra  (  สุจิตรา  )  แปลว่า  งดงามดี

Wijittra  ,  Vijittra  (  วิจิตรา  )  แปลว่า  งดงาม 

Tawicha  (  ทวิชา  )  แปลว่า  นก ( ผู้เกิดสองครั้ง  )

Ticha  (  ทิชา  )  แปลว่า  นก  (  (ุ  ผู้เกิดสองครั้ง  )

Nuollaorng  (  นวลละออง  )  แปลว่า  ผุดผ่องเป็นใย

Bangorn  (  บังอร  )  แปลว่า  นาง 

Pranot  (  ประณต  )  แปลว่า  น้อมไหว้

Praneet  (  ประณีต  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ละเอียด

Panalee  (  พนาลี  )  แปลว่า  แนวป่า 

Panor  (  พะนอ  )  แปลว่า  เอาใจ

Metawee  (  เมธาวี  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

Rujira  (  รุจิรา  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  ,  สวย

Lada  (  ลดา  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

Ladawan , Ladawal  (  ลดาวัลย์  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้เป็นไม้เถา  ดอกเป็นพวงสีขา…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า คุณา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า คุณา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชายดังนี้

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี 

คุณากุล  (  Kunakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี 

คุณากานต์  (  Kunakan  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้เป็นที่รัก 

คุณาธร  (  Kunatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี 

คุณาธรณ์  (  Kunatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้แห่งความดี

คุณาพงศ์  (  Kunapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความดี

คุณาพงษ์  (  Kunapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความดี 

คุณาเดช  (  Kunadech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความดี 

คุณาดชน์  (  Kunadech  )  แปลว่า  ลูกศรแห่งความดี 

คุณาณัฐ  (  Kunanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี 

คุณาณัฏฐ์  (  Kunanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความดี

คุณาพร  (  Kunaporn  )  แปลว่า  พรแห่งความดี 

คุณาสิทธ์  (  Kunasit  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้สำเร็จ

คุณาสิทธิ์  (  Kunasit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งความดี  , ความสำเร็จแห่งความดี

คุณานันท์  (  Kunanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งความดี

คุณาภาคย์  (  Kunapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีแห่งความดี

คุณาสัณห์  (  Kunasan  )  แปลว่า  ความดีแห่งผู้สุภา…

ชื่อที่มีคำว่า ภัทรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ภัทรา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้ อาทิเช่น

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี

ภัทรากานต์  (  Pattrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก 

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ 

ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  ผู้เจริญ 

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม 

ภัทรากมล  (  Pattrakamol  ,  Pattrakamon  )  แปลว่า  ใจงาม 

ภัทราทิพย์  (  Pattratip  ,  Pattrathip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา 

ภัทราลักษณ์  (  Pattralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก

ภัทรารัชนี  (  Pattraratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม

ภัทราวรรณ  (  Pattrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ภัทราวัลย์  (  Pattrawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก

ภัทราพันธุ์  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

ภัทรารัตน์  (  Pattrarat  )  แปลว่า  แก้วงา…