บทความ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า รุจิรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  รุจิรา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง

มีดังนี้ อาทิเช่น 

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง 

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปบว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้ 

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราพันธุ์  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง 

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง 

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราวัลย์  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถารุ่งเรือง 

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา 

รุจิราลักษณ์  (  Rujiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ,  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง 

รุจิราภัสร์  (  Ru…

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อ ( อะ )

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า อ( อะ ) มีดังนี้ อาทิเช่น 

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ใหญ่ยิ่ง

อดิศร (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ 

อติศัย  (  Atisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ

อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ 

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  ไม่มีที่สิ้นสุด 

อภิธาน  (  Apitan  )  แปลว่า  คำพูด 

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ความดีใจยิ่ง 

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  ยินดี 

อมต  (  Amata  )  แปลว่า  ความไม่ตาย 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย

อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์ 

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน 

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย 

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ 

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา ,  ป้องกัน 

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ปฏิบัติ…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา  มีดังนี้  อาทิเช่น

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีกำเนิดดี

สุชาทิพย์  (  Suchatip , Suchathip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิด

เป็นของเทวดา 

สุชานันท์  (  Suchanan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำความยินดีมาให้ 

สุชานรี  (  Suchanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชานาฏ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  ,  นางผู้มีสกุลดี 

สุชานุช  (  Suchanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีกำเนิดดี 

สุชานาตย์  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาพร  (  Suchaporn  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำสุขมาให้

สุชาพรรณ  (  Suchapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาพันธุ์  (  Suchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี 

สุชาลักษณ์  (  Suchalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกำเนิดดี

สุชาณัฏฐ์  (  Suchan…

จิร ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
จิร  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น 

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน 

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน 

จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน 

จิรนนท์  (  Jiranon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน

จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน 

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน 

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน 

จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน 

จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน 

จิรโรจน์  (  Jiraros  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อรุ่งเรือง 

จิรสมิต  (  Jirasamit  )  แปลว่า  ผู้มีความเบิกบานอันยั่งยืน 

จิรสวัสดิ์  (  Jirasawas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน 

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญนาน 

จิรภัทร์  (  Jirapat  )  แป…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา  มีดังนี้  อาทิเช่น 

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  .อากาศ  ,  ท้องฟ้า 

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า 

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ 

นภาบงกช  (  Napabongkoch  )  แปลว่า  บัวฟ้า 

นภารัตน์  (  Naparat  )  แปลว่า  แก้วฟ้า 

นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้ามีแสงสว่าง

นภาทิพย์  (  Napatip  ,  Napathip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยฟ้า 

นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ฟ้าเวลาค่ำ  ,  ฟ้ากลางคืน 

นภาวัลย์  (  Napawan  ,  Napawal  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภาวัลยา  (  Napawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก 

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า 

จันทร์นภา  (  Jannapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  ,  Thipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า 

ประไพนภา  (  Prapainapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า  ,  รูปฟ้า 

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

เพ็…

ชื่อที่มีคำว่า นีย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า นีย์ หรือ ณีย์  และ นี หรือ ณี มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  วัยรุ่น  , สาว

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  ชื่อดอกบัว

จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน์  ,พระศิวะ

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  เผื่อแผ่ดี

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีผิวขาว

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  ,  ผู้กินอาหารทิพย์ 

สินีนาฏ  (  Sineenat  )  แปลว่า  นางงาม

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก 

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว  ,  หมู่ดอกบัว

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงชม 

เสาวนีย์  (  Souwanee  )  แปลว่า  คำอวยพร

สุนีย์  (  Sunee  )  แปลว่า  นางงาม 

สุวนีย์  (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปล…

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน

รูปภาพ
ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  สัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น 

ศันสนีย์  (  Sansanee  )    แปลว่า  พึงชม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว 

สันต์  (  San  )  แปลว่า  เงียบ  ,  สงบ  ,  สงัด 

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันติภาพ  (  Santipap  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันตืสุข  (  Santisukh  )  แปลว่า  สงบสบาย

สันทัด  (  Santad  )  แปลว่า  รูปร่างปานกลาง  ,  ชำนาญ  ,  แม่นยำ

สุขสันต์  (  Sukhsan  )  แปลว่า  ความสำราญ  ,  ความสนุก 

สรร  (  San  )  แปลว่า  เลือก  , คัด 

เสกสรร  (  Seksan  )  แปลว่า  เลือกทำหรือพูดเอาเอง

พงศ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย , คัดเชื้อสาย

พงษ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย ,  คัดเชื้อสาย

สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง 

พงศ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย

พงษ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย

สังสรรค์  (  Sangsan  )  แปลว่า  การคบค้า  ,  วิสาสะ  ,  การรวมกัน

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ความตกลง  ,  ความระลึกได้

สัณห์  (  San  …