บทความ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ต้นจามจุรี 

จาริตา  (  Jarita  )  แปลว่า  นิยม  ,  ความประพฤติ  ,  ธรรมเนียม 

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้เดินไป  ,  ผู้ประพฤติ

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  น่ารัก  ,  งาม 

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม 

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงาม 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุวัลย์  (  Jaruwan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จาตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า  สี่สี  ,  องค์สี่ 

จาตุรนต์  (  Jaturon  )  แปลว่า  ทิศทั้งสี่ 

จามร  (  Jamorn  )  แปลว่า  แส้ 

จารุพงศ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพงษ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพจน์  (  Jarupot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก 

จารุพัฒน์  (  Ja…

ชื่อที่มีคำว่า สา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  สา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  ส่วนย่อย  ,  กิ่งไม้ 

สาณี  (  Sanee  )  แปลว่า  ม่าน  ,  ฉาก 

สาณีรัตน์  (  Saneerat  )  แปลว่า  ม่านแก้ว 

สาธิตา  (  Satita  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามิตา  (  Samita  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกสีเหลืองหอม 

สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวสาลี 

สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง 

สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกเอี้ยง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  ทั่วไป  ,  เป็นที่นิยมทั่วไป 

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เอาใจใส่ 

สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน  ,  คล้ายกัน 

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น 

สามัคคี  (  Samakkee  )  แปลว่า  ความปรองดองกัน 

สามารถ  (  Samat  )  แปลว่า  ความเก่ง 

สามิต  (  Samit  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ 

สาโรช  (  Saroch  )…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี 

วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

วาณิชา  (  Wanicha  ,  Vanicha  )  แปลว่า  แม่ค้า  ,  นักธุรกิจ 

วาณิชยา  (  Wanichaya  ,  Vanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า 

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วาณิช  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ 

วาณิชย์  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วาทิต  (  Watit  ,  Vatit  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี 

วาทิน  (  Watin  ,  Vatin  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

วาที  (  Watee  ,  Vatee  )  แปลว่า  ผู้พูด 

วายุ  (  Wayu  ,  Vayu  )  แปลว่า  ลม  ,  อากาศ 

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ 

วาสุเทพ  (  Wasutep  ,  Vasutep  )  แปลว่า  ชื่อพระนารายณ์

ชื่อที่มีคำว่า เก

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เกสร  (  Kesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ในดอกไม้ 

เกสรผกา  (  Kesornphaka  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้

ผกาเกสร  (  Phakakesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้ 

เกสรลดา  (  Kesornlada  )  แปลว่า  เครือเถาเกสร 

เกสรมณี  (  Kesornmanee  )  แปลว่า  เกสรเพชรพลอย

เกวลี  (  Kewalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด,  ผู้ที่สำเร็จ 

เกวลิน  (  Kewalin  )  แปลว่า  ผู้ที่สำเร็จ 

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผมงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เกยูร  (  Keyoon  )  แปลว่า  สายสร้อย  ,  กำไล 

พงศ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล 

พงษ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล 

เกยูรพัชร์  (  Keyoonpach  )  แปลว่า  สายสร้อยเพชร  ,  กำไลเพชร 

เกยูรภัทร์  (  Keyoonpat  )  แปลว่า  สายสร้อยงาม  ,  กำไลงาม 

เกยูรกานต์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยอันเป็นที่รัก 

เกยูรกาญจน์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยทองคำ

ชื่อที่มีคำว่า มาตร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาตร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

มาตร  (  Mat  )  แปลว่า  ประมาณ  ,  การนับ  ,  แม้ว่า 

พรหมมาตร  (  Prommat  )  แปลว่า  แม้ว่าผู้สร้าง 

มาตรพงศ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย 

มาตรพงษ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย 

พีรมาตร  (  Peeramat  )  แปลว่า  การนับผู้กล้า 

พุฒิมาตร  (  Puttimat  )  แปลว่า  การนับความเจริญ 

พิทยามาตร  (  Pittayamat  )  แปลว่า  การนับความรู้ 

มาตรพนัส  (  Matpanas  )  แปลว่า  การนับป่า 

ชนามาตร  (  Chanamat  )  แปลว่า  แม้ว่าคน 

คชามาตร  (  Kachamat  )  แปลว่า  แม้ว่าช้าง  ,  การนับช้าง 

พัชรมาตร  (  Patcharamat  )  แปลว่า  การนับเพชร 

วัฒนมาตร  (  Wattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ 

พัฒนมาตร  (  Pattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ 

ไกรมาตร  (  Kraimat  )  แปลว่า  แม้ว่ากล้า 

ณัฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ 

ณัฏฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์

ธีรมาตร  (  Teeramat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์

ชื่อที่มีคำว่า มาศ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาศ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง 

วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง 

ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

ประภามาศ  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงทอง 

พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั้งทอง 

วิมลมาศ  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ 

ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินทองคำ

อัญญามาศ  (  Anyamas  )  แปลว่า  ทองคำที่ต่างไป 

เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง 

นภามาศ  (  Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง 

นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอด้วยทองคำ 

ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาทอง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พงศ์มาศ  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

พงษ์มาศ  (   Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

ฤทธิมาศ  (  Rittimas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งทองคำ

ชื่อที่มีคำว่า มาส

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน  , พระจันทร์ 

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์ 

จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งดวงจันทร์ 

ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์ 

ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์ 

ธนามาส  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งดวงจันทร์ 

ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งดวงจันทร์ 

ธิดามาส  (  Tidamas  )    แปลว่า  ลูกหญิงดวงจันทร์ 

นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอดวงจันทร์ 

นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งดวงจันทร์ 

ประกายมาส  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ประภามาส  (  Prapamas  ) แปลว่า   แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ 

ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทร์ 

วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์ดั่งจันทร์ 

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

ลดามาส  …