บทความ

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชือผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร 

ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร 

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร 

ศุลีทิพย์  (  Suleetip  )  แปลว่า  พระอิศวร

ศุภางค์  (  Supark  ,  Supak  )  มีรูปงาม 

ศุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ศุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งดี

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  สดใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ส่องแสง  ,  ขาว 

ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันคืนเดือนปี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศุกล  (  Sukol  )  แปลว่า  สุกใส  ,  สว่าง  ,  ขาว 

ศุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ศุพัชร์  (  Supach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความดีงาม 

ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ 

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความเจริญ 

ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภรัฐ…

ชื่อผู้ชายทำให้เป็นชื่อผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายสามารถทำให้เป็นชื่อผู้หญิงได้  ท่านที่เป็นพ่อ  หรือ  มีลูก

ชาย และหญิง  อาจจะตั้งชื่อลูกให้คล้ายชื่อพ่อ  หรือ  อยากจะตั้ง

ชื่อลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้คล้ายๆกัน  ได้ดังนี้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  หัวใจ  ,  ดอกบัว 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  รวม  ,  ผสม 

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า 

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร 

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ประเสริฐ 

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา 

บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้ 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ยั่งยืน 

อาทิตย์  (  Atit  )  แปลว่า  ดวงตะวั…

ชื่อที่มีคำว่า น้ำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า น้ำ  หรือ แปลว่า น้ำ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย 

ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

น้ำทิพย์  (  Namtip  , Namthip  )  แปลว่า  น้ำอมฤต  ,  น้ำวิเศษ

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า

น้ำหวาน  (  Namwan  )  แปลว่า  น้ำที่รสหวาน  ที่ได้จากน้ำตาล

น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากรังผึ้ง

น้ำตาล  (  Namtan  , Namtal  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากน้ำตาลโตนด

น้ำเพชร  (  Nampech  ) แปลว่า  เพชรที่มีน้ำงามแวววาว 

ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา 

สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ 

สายชล  (  Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ 

สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  ฝนที่ตกลงมาสามารถมองเห็นได้ เป็นเส้นยาวๆ 

ธารลดา  (  Tanlada  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ 

ทิพย์ธารา  (  Tiptara , Thiptara   )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา 

ทิพธารา  (  Tiptara  ,Thiptara  )  แปลว่า  สายน้ำสวรรค์ 

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ 

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  บ่อน้ำ  ,  สระ  ,  ปลา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  ของเหลวใส…

ชื่อที่มีคำว่า พีร์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พีร์ลดา  (  Peelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีร์ญดา  (  Peeyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีร์สุดา  ( Peesuda  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พีร์พิชญา  ( Peepitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีร์ภัสรา  (  Peepassara  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า

พีร์พัชรา  (  Peepatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

พีร์วัลยา  (  Peewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีร์ทิชา  (  Peeticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุรพีร์  (  Surapee  )  แปลว่า  เทพผู้กล้าหาญ

วีรพีร์  (  Weerapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญยิ่ง

พีร์จรัส (  Peejaras  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง

จิรพีร์  (  Jirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้านาน

ณัฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

ณัฏฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีร์ดนุ  (  Peedanu  )  แปลว่า  ตนผู้กล้าหาญ

พีร์ทิวา  (  Peetiwa  ,  Peetiva  )  แปลว่า  วันแห่งผู้กล้า

พีร์ธำรง  (  Peetamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งผู้กล้า…

ชื่อที่มีคำว่า ยศ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ยศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดี  ,  เกียรติยศ  ,  เกียรติคุณ

วิรยศ  (  Wirayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วีรยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

วีระยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีระยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พิสุทธิยศ  (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

วิสุทธิยศ  (  Wisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

พิศุทธิยศ (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

วิศุทธิยศ  (  Wisuttiyos  ,  Visuttiyos  ) แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด

ยศวิสิฐ  (  Yoswisit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ  ,  ผู้มีความงามเลิศ

ยศวีร์  (  Yossawee  ,  Yossavee  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

ตรียศ  (  Treeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีสาม  ,  ผู้มีความงามสาม

ไตรยศ  (  Traiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสาม  ,  ผู้มีความดีสาม

ทวียศ  (  Taweeyos  ,  Taveeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  , …

ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

มัลลิกา  (  Manlika  ,  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มัลลิกาพร  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  ดอกมะลินำสุขมาให้

มัลลิกากานต์  (  Mallikakan  )  แปลว่า  ดอกมะลิอันเป็นที่รัก

มัลลิกาภรณ์  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกมะลิ

มัลลิกาทิพย์  (  Mallikatip  )  แปลว่า  ดอกมะลิเป็นของเทวดา

มัลลิกาวัลย์  (  Mallikawal  ,  Mallikawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกมะลิ

พิมพ์มัลลิกา  (  Pimmallika  )  แปลว่า  รูปดอกมะลิ

เพ็ญมัลลิกา  (  Penmallika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกมะลิ

ดุจมัลลิกา  (   Dujmallika  )  แปลว่า  เหมือนดอกมะลิ

ช่อมัลลิกา  (  Chormallika  )  แปลว่า  ช่อดอกมะลิ

ชื่อที่มีคำว่า พิกุล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิกุล  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิกุล  (  Pikun  ,  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเล็กเป็น

จักๆ มีกลิ่นหอมเย็น และหอมอยู่จนแห้ง

พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ

พิกุลกาญจน์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ

พิกุลกานต์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลอันเป็นที่รัก

พิกุลพัชร์  (  Pikulpach  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยเพชรพลอย

พิกุลพร  (  Pikulporn  )  แปลว่า  ดอกพิกุลนำสุขมาให้

พิกุลภรณ์  (  Pikulporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกพิกุล

พิกุลวลัย  (  Pikulwalai  )  แปลว่า  กำไลดอกพิกุล

พิกุลวัลย์  (  Pikulwan  ,  Pikulwal  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล

พิกุลวัลยา  (  Pikulwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล

พิกุลทิพ  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลสวรรค์

พิกุลทิพย์  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลเป็นของเทวดา

พิกุลรัตน์  (  Pikulrat  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแก้ว

พิกุลพรรณ  (  Pikulpan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแห่งความงาม

เพ็ญพิกุล  (  Penpikul  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกพิกุล

พิมพ์พิกุล  (  Pimpikul  )  แปลว่า  …