บทความ

ชื่อที่สะกดด้วย Oy

รูปภาพ
     ชื่อที่สะกดด้วย  Oy  (  ออย  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กลอย  (  Kloy ,  Gloy  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  ,  ร่วม  ,

 คล้อย

กลอยใจ  (  Kloyjai  ,  Gloyjai  )  แปลว่า  ร่วมใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ

พิมพ์พลอย  (  Pimploy  )  แปลว่า  รูปหินสีมีค่า

เพ็ญพลอย  (  Penploy  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอย

พลอยมณี  (  Ploymanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

ชดช้อย  (  Chodchoy  )  แปลว่า  อ่อนช้อย

ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  หลบตาม้วนด้วยความอาย

ช้อย  (  Choy  )  แปลว่า  งอนขึ้น

ต้อยติ่ง  (  Toyting  )  ชื่อต้นไม้เล็กๆฝักมีเม็ดเล็กๆใช้ทำยาพอกแผล

น้อยหน่า  (  Noyna  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งผลขุรขระเป็นปุ่มๆ

น้อยโหน่ง  (  Noynong  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งผิวเกลี้ยง  รูปและเนื้อใน เมล็ดเหมือนน้อยหน่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คล้อย  (  Kloy  )  แปลว่า  เยื้องไป  ,  หย่อน  ,  ผ่อนตาม

ต้อย  (  Toy  )  แปลว่า  เตี้ย  ,  เล็ก  ,  น้อย

จ้อย  (  Joy  )  แปลว่า  เล็ก

น้อย  (  Noy  )   แปลว่…

ชื่อที่มีคำว่า Pong

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Pong    (  พงศ์  ,  พงษ์ ,  ปอง  ,ป้อง )  มีในชื่อผู้ชาย

 ดังนี้  อาทิเช่น

Pong  (  พงศ์  ,  พงษ์   )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,ตระกูล  ,  ลูกหลาน  ,

เทือกเถา  ,  เหล่ากอ

Pongkamol  (  พงศ์กมล  ,  พงษ์กมล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่ง

ใจ

Kamolpong  (  กมลพงศ์  ,  กมลพงษ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

Kanpong  (  กานต์พงศ์  ,  กานต์พงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

Pongpat  (  พงศ์พัฒน์  ,  พงษ์พัฒน์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Pongpat  (  พงศ์ภัทร์  ,  พงษ์ภัทร์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

Pongpach  (  พงศ์พัชร์  ,  พงษ์พัชร์  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

Patpong  (  พัฒน์พงษ์  ,  พัฒน์พงศ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Patpong  (  ภัทร์พงศ์  ,  ภัทร์พงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

Tanapong  (  ธนพงศ์  , ธนาพงศ์  ,  ธนพงษ์  ,  ธนาพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน

Thanapong  (  ธนพงศ์  , ธนาพงศ์  , ธนพงษ์  , ธนาพงษ์ )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน

Sompong  (  สมพงศ์  ,  สมพงษ์  )  แปลว่า  เหมาะแก่เชื้อสาย

Pong , Porng   (  ปอง …

ชื่อที่มีคำว่า Nisa

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Nisa  (  นิสา  ,  นิศา  )  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

Nisa  (  นิสา  ,  นิศา  )  แปลว่า  กลางคืน

Nisarat  (  นิสารัตน์  ,  นิศารัตน์  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี  คือ  ดวง

จันทร์

Nisamanee  (  นิสามณี  ,  นิศามณี  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

Nisakorn  (  นิสากร  ,  นิศากร  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

Nisagorn  (  นิสากร  ,  นิศากร  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

Nisakan  (  นิสากานต์  ,  นิศากานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

Nisawadee  (   นิสาวดี  ,  นิศาวดี  )  แปลว่า  กลางคืน

Nisaratchanee  (  นิสารัชนี  ,  นิศารัชนี  )  แปลว่า  เวลาค่ำแห่งราตรี

Nisapat  (  นิสาภัทร์  ,  นิศาภัทร์  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแห่งราตรี

Nisanat  (  นิสาณัฐ  ,  นิศาณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งราตรี

Nisakul  (  นิสากุล  ,  นิศากุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี

Nisatip  (  นิสาทิพย์  ,  นิศาทิพย์  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา

Nisathip  (  นิสาทิพย์  ,  นิศาทิพย์  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา

Sirinisa  (  สิรินิสา  ,  ศิรินิสา  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำว่า อารยา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  อารยา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ

อารยาณี  (  Arrayanee  )  แปลว่า  ผู้เจริญ

อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเป็นเครื่องประดับ

อารยาพร  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมนำสุขมาให้

อารยาพรรณ  (  Arrayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อารยารัตน์  (  Arrayarat  )   แปลว่า  แก้วงาม

อารยาพัชร์  ( Arrayapach  )  แปลว่า  แก้วงาม

อารยามณี  (  Arrayamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ

อารยพงศ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

อารยพงษ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

อารยเทพ   (  Arrayatep  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ

อารยคม  (  Arrayakom  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเฉียบแหลม

อารยเดช  (  Arrayadech  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีชื่อเสียง

อารยชัย  (  Arrayachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้มีธรรม

อารยพัฒน์  (  Arrayapat  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมมีความเจริญ

อารยวัฒน์  ( Arrayawat  )…

ชื่อที่มีคำว่า Rat

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Rat  ไม่ได้อ่านว่า  แร็ท  ที่แปลว่า  หนู  แต่  Rat  ใน

ภาษาไทย  อ่านว่า  รัฐ  ,  รัตน์  ,  รัชฏ์  ,  รัชฎ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Rattana  (  รัตนา  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า  ,  ประเสริฐ  ,

 แก้ว

Rattanaporn  (  รัตนาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ  ,  เครื่อประดับเพชรพลอย

Ratchada  (  รัชฎา ,  รัชดา   )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

Ratchata  (  รัชฏา  ,  รัชตา  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

Ratchadaporn  (  รัชฎาภรณ์  ,  รัชดาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

Sirirat  (  ศิริรัตน์  ,  สิริรัตน์  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

Sineerat  (  สินีรัตน์  )  แปลว่า  นางงามผู้ประเสริฐ

Sudarat  (  สุดารัตน์  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

Tidarat  ,  Thidarat  (  ธิดารัตน์  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

Ladarat  (  ลดารัตน์  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ

Phakarat  (  ผการัตน์  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของมีค่า

Preeyarat  (  ปรียารัตน์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

Sureerat  (  สุรีย์รัตน์  )  แปลว่า  …

ชื่อที่มีคำว่า Nat

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำสะกดว่า  Nat   (  ณัฐ  ,  นัฐ  ,  นาฏ  , นาถ ,  นาท  )  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

 Nattaporn  ( ณัฐภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

 Nattida    ( ณัฐธิดา )   แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์

Nattaporn  (  ณัฏฐาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

Nattapan  (  ณัฏฐพรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

Nattawan  (  ณัฏฐวรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

Natlada  (  ณัฐลดา  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

Natsuda  (  ณัฐสุดา  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

Sirinatta  (  สิริณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

Sasinatta  (  ศศิณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา

Nat (  นาฏ  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป

Nattaya  (  นาฏญา  ,  นาฏยา ,  นาตยา  )  แปลว่า  การแสดงละคร ,  การเต้นรำ

Nat  (  นาถ  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

Nath  (  นาถ  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

Nattanat  (  ณัฐนาถ  ,  ณัฏฐนาถ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

Nattanath  (  ณัฏฐนาถ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Na…

ชื่อที่มีคำว่า ชาต

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ชาต  (  เกิด  )  หรือ  คำว่า  ชาติ  (  การเกิด  )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุชาตา  ( Suchata  )  แปลว่า  ผู้เกิดดี

สุรชาตา  (  Surachata  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

สิริชาตา  (  Sirichata  )  แปลว่า  เกิดความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชาต  (  Chat  )  แปลว่า  เกิด

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  การเกิด  ,  ตระกูล  ,  ประเทศ  ,  พวก  ,  หมู่

สุชาต  (  Suchat  )  แปลว่า  ผู้เกิดดี

สุชาติ ( Suchat  )  แปลว่า  ผู้มีการเกิดดี  ,  ผู้มีตระกูลดี

สุรชาต  (  Surachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

สุรชาติ  (  Surachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า

ธีรชาต  (  Teerachat  )  แปลว่า  เกิดนักปราชญ์

ธีรชาติ  (  Teerachat  )  แปลว่า  การเกิดนักปราชญ์

พีรชาต  (  Peerachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

พีรชาติ  (  Peerachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า

วีรชาต  (  Weerachat ,  Veerachat   )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

วีรชาติ  (  Weerachat  ,  Veerachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า

นวชาต  (  Nawachat  )  แปลว่า  เกิดใหม่

นวชาติ  (  Nawachat  )  แปลว่า  การ…