บทความ

ชื่อที่มีคำว่า นนท

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   นนท  หรือ  นนท์  ส่วนมากมักพบในชื่อผู่ชาย  ดังนี้

อาทิเช่น

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง

นนทกานต์  (  Nontakan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก

นนทกุล  (  Nontakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นนทพงศ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นนทชัย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในการชนะ

นนทไชย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่เจริญกว่า

นนทพัฒน์  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวัฒน์  (  Nontawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวุฒิ  (  Nontawut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทลักษณ์  (  Nontalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีความยินดี

นนทณัฐ  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความยินดี

นนทณัฏฐ์  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฏฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความยินดี

วีรนนท์  (  Weeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้…

ชื่อที่มีความหมายว่า นก

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  เกี่ยวกับ  หรือ  แปลว่า  นก  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  นก  ,  เกิดสองหน

ทิชากาญจน์  (   Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชร

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิชาทิพ  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกสวรรค์

ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิพย์ทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิพทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกสวรรค์

พิมพ์ทิชา  (  Pimticha  )  แปลว่า  รูปนก

เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก

พรรณทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ที่นก

สกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุณีทิพย์  (  Sakuneetip  …

ชื่อที่มีคำว่า ไพ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย

ไพพรรณ (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ  ,  ต่างสี

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ลดาไพลิน  (  Ladapailin  )  แปลว่า  เครือเถาไพลิน

มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ปะไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพรัตน์  (  Prapairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำว่า อังคณา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อังคณา  หรือ  คำที่แปลว่า  ผู้หญิง  มีหลายคำ

ดังนี้  อาทิเช่น

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

อังคณาภรณ์  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

อังคณาทิพย์  (  Angkanatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

อังคณารัตน์  (  Angkanarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

อังคณามณี  (  Angkanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

อังคณาพร  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม

สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  เทวดา

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  ผู้ขาว,  ผู้สะอาด

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้ขาว  ,  ผู้สะอาด

สกาวนุช  (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด

สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธินาฏ  (  Suttinat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงาม

โสภานาฏ  (  Sopanat  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิตสินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำว่า อันธิกา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อันธิกา  สำหรับผู้ที่เกิดกลางคืน  และอยากมีชื่อที่

เกี่ยวกับกลางคืน    ซึ่งมีคำที่เกี่ยวกับกลางคืนอยู่หลายคำ

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี

อันธิกาภรณ์  (  Antikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

อันธิกาพร  (  Antikaporn  )  แปลว่า  กลางคืนนำสุขมาให้

อันธิการัตน์  (  Antikarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

อันธิกามณี  (  Antikamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

สิริอันธิกา  (  Siriantika  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  มืด  ,  ค่ำ

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

รัชนีพร  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้แห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืน

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  …

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อัปสร   ส่วนมากมักใช้กับชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสิริ  (  Apsornsiri  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า  ,

เชื้อสายนางฟ้า

อัปสรนภา  (  Apsornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรผกา  (  Apsornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นางฟ้า

อัปสรอาภา  (  Apsornarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า

ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

สิริอัปสร  (  Siriapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

เพ็ญอัปสร  (  Penapsorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางฟ้า

พิมพ์อัปสร  (  Pimapsorn  )  แปลว่า  รูปนางฟ้า

มณีอัปสร  (  Maneeapsorn  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า

ดาราอัปสร  (  Daraapsorn  )  แปลว่า  ดาวนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า Jaru

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Jaru  (  จารุ  )    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Jarusinee  (  จารุสินี  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้น่ารัก

Jarunat  (  จารุนาฏ  )  แปลว่า  นางงาม

Jaruwan  (  จารุวรรณ  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีความงามยิ่ง

Jarupan  (  จารุพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

Jarupa  (  จารุภา  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  ,  แสงทองคำ

Jaruwal ,  Jaruwan   (  จารุวัลย์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

Jaruapsorn  (  จารุอัปสร  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

Jarulada  (  จารุลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

Jaruwanlee  ,  Jaruwallee  (  จารุวัลลี  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

Jarurat  (  จารุรัตน์  )  แปลว่า  เพชรงาม

Jarunat  (  จารุณัฐ  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Jarukan  (  จารุกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

Jarukul  (  จารุกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

Jarupong  (  จารุพงศ์ ,  จารุพงษ์   )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

Jaruwat  (  จารุวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้ม…