บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2014

ชื่อที่แปลว่าที่รัก

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   มีทั้้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิมลกานต์  (  Wimonkan  ,  Wimolkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอัน

หมดจด

พิมลกานต์  (  Pimokan  ,  Pimolkan  ) แปลว่า   ผู้เป็นที่รักอันหมดจด

ศศิกานต์  (  Sasikan  )   แปลว่า   กระต่ายที่รัก
ศศินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  พระจันทร์อันเป็นที่รัก
กานตา  (  Kanta  )   แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก

กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานตาพร  (  Kataporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก
กานดา  (  Kanda  )   แปลว่า   ที่รัก  ผู้เป็นที่รัก

กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียา  (  Preeya  )   แปลว่า   ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียาพร  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้

ปรียานุช  (  Preeyanut  ,  Preeyanuch  )   แปลว่า   น้องผู้เป็นที่รัก

ปรียานาฏ  (  Preeyanat ,  Preeyanath  )   แปลว่า   นา…

จินดาหราแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ   ฉลาด  ,  ความฉลาด  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จินดาหรา  (  Jindara  )   แปลว่า   ฉลาด

จินตาหรา  (  Jintara  )  แปลว่า  ฉลาด

ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

จิตติมา  (  Jittima  )  แปลว่า  ผู้ฉลาด

จิตติมาภรณ์  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับ

จิตติมาพร  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดนำสุขมาให้

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จิตติ  (  Jitti  )   แปลว่า   ความฉลาด

จิตติพงศ์  (  Jittipong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด

จิตติพงษ์   (  Jittipong  )  แปลว่า  เชืัอสายผู้มีความฉลาด

ฉลาด  (  Chalad  )   แปลว่า  เฉียบแหลม  

ธีระ  (  Teera  ,  Theera  )   แปลว่า  ฉลาด

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ธีรพงษ์   (  Teerapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ภูริ  (  Poori  )   แปลว่า   ความฉลาด

ภูริพงศ์  (  Pooripong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉล…

ทวิชแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ    นก   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ทวิชา  (  Tawicha  ,  Thawicha  )   แปลว่า   นก

ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

ทวิชาภรณ์  (  Tawachaporn  )  แปลว่า มีนกเป็นเครื่องประดับ

ศกุนี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นกตัวเมีย

สกุณี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นกตัวเมีย

สกุณา  (  Sakuna  )   แปลว่า  นก

สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  มีนกเป็นเครื่องประดับ

สกุณาพร  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้

โนรี  (  Noree  ,  Noeree  )   แปลว่า   นกที่มีรูปร่างเหมือนนกแก้วมีขนสีแดง

มยุรา  (  Mayura  )   แปลว่า   นกยูง

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ

มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

มยุรวัลย์  (  Mayurawan ,  Mayurawal  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   เครือเถานกยูง

มยุรวรรณ  (  Mayurawan  )   แปลว่า  นกยูงงาม    ความงามแห่งนกยูง

มยุรพรรณ  (  Mayurapan  )   แปลว่า  นกยูงงาม  …

บัณฑิตย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า    บัณฑิตย์  กับ  บัณฑิต   แปลไม่เหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

บัณฑิตยา   (  Bantitaya  )   แปลว่า   ความรอบรู้  ,  การเรียน

บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์

คณิตา  (  Kanitta  )   แปลว่า   การนับ ,   การคำนวณ

คณิตาภรณ์  (  Kanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีการคำนวณเป็นเครื่องประดับ

จิตรา   (  Jittra  )   แปลว่า   งาม 

ณัฏฐา  (  Natta  )   แปลว่า   ผู้รู้ ,   นักปราชญ์ 
ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ ,   ผู้มีปัญญา 
ญาดา  (  Yada  )   แปลว่า    ผู้รู้ ,   นักปราชญ์

ญาตา  (  Yata  )   แปลว่า   ผู้รู้  ,   นักปราชญ์ 

ธิติมา  (  Titima  ,  Thitima  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา

ธิติมาภรณ์  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธิติมาพร  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญานำสุขมาให้

ธิติญา  (  Titiya  ,  Thitiya  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ธิติญาภรณ์  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธิติญาพร  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญานำสุขมาให้

     ชื่อผู้ชาย  อ…

ชาญแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า   ชาญ   กับ  ชาน   แปลต่างกันดังนี้  

ชาญ  (  Chan  )   แปลว่า   ชำนาญ    รู้    ว่องไว    คล่องแคล่ว

ชาน  (  Chan  )   แปลว่า   พื้นที่นอกชายคา  ,  ชานเรือน

พื้นที่นอกเมือง  ,  ชานเมือง    ,    ของเป็นกากเช่นชานอ้อย

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  ชาญ   มีใช้ในชื่่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ชาญไชย  (  Chanchai  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญเจริญกว่า

ชาญชัย  (  Chanchai  )   แปลว่า  การชนะที่ดีกว่า

ชาญเทวัญ  (  Chantewan   )   แปลว่า  หมู่เทพคล่องแคล่ว

ชาญเทพ  (  Chantep  )  แปลว่า  เทพผู้ขำนาญ

ชาญนาท  (  Channat  )  แปลว่า  ความบันลือว่องไว

ชาญพงศ์  (  Chanpong  )   แปลว่า   เชื้อสายว่องไว

ชาญพงษ์  (  Chanpong  )   แปลว่า  เชื้อสายว่องไว

ชาญพันธุ์  (  Chanpan  )   แปลว่า   เชื้อสายว่องไว

ชาญภาคย์  (  Chanpak  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญโชคดี

ชาญภพ  (  Chanpop  )  แปลว่า   โลกแห่งผู้รู้

ชาญยุทธ์  (  Chanyut  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญการรบ

ชาญลักษณ์  (  Chanlak  )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะคล่องแคล่ว

ชาญสกล  (  Chansakon  ,  Chansakol  )   แปลว่า  ผู้รู้ทั่ว

ชาญสวัสดิ์  (  Chans…

ชื่อที่แปลว่าใจ

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่า  ใจ  , ดวงใจ  , หัวใจ  ที่มีความหมายถึง  สิ่งอันเป็น

ที่รักและมีค่าในชีวิต   ที่นิยมนำมาใช้เป็นชื่อให้แก่ผู้อันเป็นที่รัก  หรือ

ชื่อของคุณเอง   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กมลรัตน์  (  Kamolrat , Kamonrat  )   แปลว่า   ใจเพชร ,   บัวแก้ว

กมลกานต์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักยิ่ง

กมลพรรณ  (  Kamonpan , Kamolpan  )   แปลว่า   ผู้มีใจงดงาม

กมลกาญจน์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ใจทอง  , บัวทอง

ดวงกมล  (  Duongkamol , Duongkamon  )   แปลว่า   ดวงใจ   , ผู้เป็นที่รัก

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้

ดวงใจ  (  Duongjai  )   แปลว่า    ผู้เป็นที่รัก

ฤทัย  (  Rutai , Ruthai  )  แปลว่า   ใจ

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat , Ruthairat  )   แปลว่า  ใจเพชร   

ดวงฤทัย  (  Duongrutai ,  Duongruthai  )   แปลว่า    ดวงใจ   ,  ผู้เป็นที่รัก

หฤทัย  (  Harutai , Haruthai  )   แปลว่า   ใจ

หฤทัยรัตน์  (  Harutairat  ,  Haruthairat  )  แปลว่า   ใจเพชร

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  , Duongharuthai  )   แปลว่า …

จรูญแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  จรูญ   กับ  จำรูญ   แปลเหมือนกัน

และมีคำอื่นๆ  ที่แปลเหมือนกัน  หรือ  คล้ายคลึงกัน  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ชุติมา  (  Chutima  )   แปลว่า   ผู้มีความรุ่งเรือง 

ทัศนีย์  (  Tassanee  )   แปลว่า   งาม  ,  น่าดู 
ทัศนียา  (  Tassaneeya  )  แปลว่า   งาม  ,  น่าดู  
ทัศนียาภรณ์  (  Tassaneeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  
ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า    แสงสว่าง   ,  รัศมี  
ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  
รุจา  (  Ruja  )   แปลว่า   งาม  ,  รุ่งเรือง ,    สวย

รุจาวดี  (  Rujawadee  ,  Rujavadee  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรือง

รุจาวลี  (  Rujawalee ,  Rujavalee  )   แปลว่า   เชื้อสายรุ่งเรือง

รุจาพรรณ  (  Rujapan  )   แปลว่า     ความงามอันรุ่งเรือง

รุจิรา  (  Rujira  )   แปลว่า   งาม   รุ่งเรือง ,  สวย

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )   แปลว่า   ความงามอันรุ่งเรือง 
จิตรา  (  Jit…

ไตรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นด้วยคำว่า  ไตร  หรือ  ตรัย   หรือ  ตรี   แปลเหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า    น้องสาม

ตรีทิพย์  (  Treetip  ,  Treethip  )   แปลว่า   สามเป็นของเทวดา

ตรีลักษณ์  (  Treelak  )   แปลว่า   มีลักษณะสาม


    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ไตร  (  Tri  )   แปลว่า    สาม

ตรัย  (  Tri  )   แปลว่า   สาม

ตรี  (  Tree  )   แปลว่า   สาม

ตรีวิทย์  (  Treevit  ,Treewit  )   แปลว่า   ความรู้สาม

ไตรวิทย์  (  Triwit  ,  Trivit  )    แปลว่า    ความรู้สาม

ตรัยวิทย์  (  Triwit  ,  Trivit  )   แปลว่า   ความรู้สาม

ตรีวิชญ์  (  Treewich  ,  Treevich  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้สาม  ,   สามนักปราชญ์

ตรัยวิชญ์  (  Trivich  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สาม  ,   สามนักปราชญ์

ไตรวิชญ์  (  Trivich  )   แปลว่า  ผู้มีความรู้สาม   ,  สามนักปราชญ์

ตรีวัฒน์  (  Treewat  ,  Treevat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม

ไตรวัฒน์  (  Triwat  ,  Trivat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม

ตรีพัฒน์  (  Treepat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม

ไตรพัฒน์  (  Tripat  )…

เสาวรภย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   "  เสาว  "  มีใช้ทั้งในชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ขาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น

เสาวภา  (  Souwapa  ,  Souvapa  )   แปลว่า  งาม ,  ความงาม

เสาวภาคย์  (  Souwapak  , Souvapak  )   แปลว่า  เจริญ ,  โชคลาภ

เสาวรส  (  Souwaros  ,  Souvaros  )    แปลว่า   มีรสดี   ,  ชื่อไม้เถาดอกหอม

เสาวลักษณ์  (Souwalak  ,  Souvalak  )    แปลว่า    ลักษณะดี    ดี   งาม

เสาวคนธ์   (  Souwakon  ,  Souvakon  )   แปลว่า   กลิ่นหอม  ,   ชื่อไม้เถาดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอม

เสาวณิต  (  Souwanit  ,  Souvanit  )    แปลว่า    ฟังแล้ว    

เสาวนีย์   (  Souwanee  ,  Souvanee  )   แปลว่า    คำอวยพร  

เสาวพัชร์  (  Souwapat  ,  Souwapach  )    แปลว่า  เพชรงาม

เสาวนาฏ  (  Souwanat  , Souvanat  )    แปลว่า   นางงาม

เสาวนาตย์   (  Souwanat  ,  Souvanat  )  แปลว่า   นางงาม

เสาวนุช  (  Souwanut  ,  Souvanuch  )     แปลว่า   น้องงาม

เสาวรัตน์  (  Souwarat  ,  Souvarat   )    แปลว่า   เพชรงาม

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

เสาวรภย์   (  Souwarop  ,Souvarop  )   แปล  มีกลิ่น…

ศิระแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   ศิระ  หรือ  ศิร  หรือ   สิร  แปลเหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู่หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ศิรญา   (  Siraya  )   แปลว่า   ยอดหญิง

สิรญา   (  Siraya  )   แปลว่า   ยอดหญิง  

สิรมณี  (  Siramanee  )   แปลว่า    เพชรน้ำงาม

สิรกมล   (  Sirakamon ,  Sirakamol  )   แปลว่า   ผู้เป็นคนสำคัญแห่งใจ

สิรกนก  (  Sirakanok  )   แปลว่า   ทองงาม

สิรกาญจน์   (  Sirakan  )   แปลว่า  ทองงาม

ศิรประภา  (  Siraprapa  )   แปลว่า   รัศมีที่พวยพุ่งออกจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ และ พระพุทธรูป

ศิราณี  (  Siranee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ  
ศิรพัชรา  (  Sirapatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม
ศิรภัทรา  (  Sirapattra  )  แปลว่า  น่ารักที่สุด  
ศิรผกา  (  Siraphaka  )  แปลว่า    ยอดแห่งดอกไม้  
ศิรธัญญา  (  Siratanya  )  แปลว่า  รุ่งเรืองที่สุด
   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น  

ศิระ  (  Sira  )   แปลว่า   ส่วนบน  ,   ยอด  , ที่สุด ,   หัวหน้า

ศิร  (  Sira  )   แปลว่า     ส่วนบน   ,  ยอด    ,  ที่สุด  ,  หัวหน้า  , คนสำคัญ

สิร  (  Sira  )   แปลว่า   ส่วนบน  ,   ยอด  , ที่ส…

อุไรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
หลายท่านคงเคยได้ยิน  ชื่อ   อุไร  จุไร  จุรี  คงอยากทราบว่า

แปลว่าอะไร   ชื่อดังกล่าวมีใช้ในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อุไร  (  Urai  )   แปลว่า   ทองคำ

อุไรรัตน์  (  Urairat  )   แปลว่า  เพชรทองคำ

อุไรกาญจน์  (  Uraikan  )   แปลว่า   ทองคำ

อุไรกานต์  ( Uraikan  )    แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก

อุไรพัชร์  (  Uraipat ,  Uraipach  )   แปลว่า  เพชรทองคำ

อุไรมาศ  (  Uraimas  )   แปลว่า  ทองคำ

อุไรมาส  (  Uraimas  )   แปลว่า   พระจันทร์ทองคำ

อุไรวดี   (  Uraiwadee ,  Uraivadee  )   แปลว่า  ทองคำ

อุไรวลี  (  Uraiwalee  ,  Uraivalee  )   แปลว่า   สร้อยทองคำ

อุไรวรรณ  (  Uraiwan , Uraivan  )    แปลว่า  ทองงาม

อุไรพรรณ  (  Uraipan  )   แปลว่า   ทองงาม

อุไรพร  (  Uraiporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้

อุไรภรณ์  (  Uraiporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ  

จุไร  (  Jurai  )   แปลว่า   ไรผม   ไรจุก

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )   แปลว่า   ไรผมเพชร

จุไรวรรณ  (  Juraiwan , Juraivan  )   แปลว่า  ไรผมงาม

จุไรพรรณ  (  Juraipan  )   แปลว่า  ไรผมงาม 

จุไรพร  (  Juraiporn  )   แปลว่า   ไรผมนำสุขมาใ…

อัศวินแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขี้นต้นด้วย   คำว่า

อัศวิน   (  Atsawin  )   แปลว่า   นักรบขี่ม้า

ศาตรา  (  Sattra  )   แปลว่า   อาวุธ

ดุรงค์  (  Durong  )   แปลว่า   ม้า

อาชา  (  Archa  ,  Acha  )  แปลว่า  ม้า

อาชาไนย   (  Archanai  ,  Achanai  )   แปลว่า   ม้าที่มีตระกูลดี  ,    กำเนิดดี

ธนู  (  Tanoo  ,Thanoo  )   แปลว่า   เครื่องยิงด้วยสาย

ธนูทอง   (  Tanootong   )   แปลว่า   เครื่องยิงด้วยสายทำด้วยทอง

ธนุส  (  Tanus  )   แปลว่า   ชื่ออาวุธจำพวกเกาทัณฑ์

ธวัช   (  Tawat  ,  Tawach  )   แปลว่า   ธง

ธัช  (  Tach  )   แปลว่า  ธง

นรสิงห์  (  Norrasing  )   แปลว่า  นักรบใหญ่

บดีศร  (  Bordeesorn  )    แปลว่า   นายผู้เป็นใหญ่  

ประภาพ  (  Prapap  )   แปลว่า   อำนาจ  , ฤทธิ์    

ประยุทธ์   (  Prayut  )   แปลว่า   รบ ,   ต่อสู้  

พิชัย  (  Pichai  )   แปลว่า   ความชนะ

วิชัย  (  Wichai ,  Vichai  )    ความชนะ

พิชิต  (  Pichit  )   แปลว่า   ชนะ   ปราบให้แพ้

วิชิต  (  Wichit  ,  Vichit  )   แปลว่า   ชนะ ,  ปราบให้แพ้

พีร  (  Peera  )   แปลว่า   ผู้กล้า    นักรบ  ,  ผู้เพียร

พีระ  (  Peera  )   แปลว่…

คงแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  คง   มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้   อาทิเช่น

คง  (  Kong  )   แปลว่า  ตั้งมั่น  , ยั่งยืน

คงกระพัน  (  Kongkrapan  )   แปลว่า   ฟันแทงไม่เข้า ,  ยิงไม่ออก

คงคม   (  Kongkom  )    แปลว่า   ผู้เฉียบแหลมที่ยั่งยืน

คงกานต์  (  Kongkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน

คงศักดิ์  (  Kongsak  )   แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยั่งยืน

คงยศ  (  Kongyos  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในความดี

คงพัฒน์   (   Kongpat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน

คงเดช  (  Kongdet  ,  Kongdech  )  แปลว่า   ผู้มีความงามอันยั่งยืน

คงสัณห์   (  Kongsan  )   แปลว่า    งามอันยั่งยืน  

คงสวัสดิ์  (  Kongsawas  ,  Kongsavas   )  แปลว่า  ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน

คงยุทธ์  (  Kongyut  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในการต่อสู้

คงอมร  (  Kongamorn  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

สถาพร  (  Sataporn  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง   , ไม่เคลื่อนไหว  ,  ยืนยง  , มั่นคง  

สถาวร  (  Satawon  ,Satavon  ,  Sathawon  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง  ,   คงที่  ,  ยั่งยืน

ถาวร  (  Tawon  ,  Thavon   )   แปลว่า   ตั้งมั่น ,    มั่น…

รัชตะแปลว่าอะไร

รูปภาพ
คำว่า  รชต (  ระชะตะ  )  หรือ   รชตะ   หรือ   รัชตะ  แปลเหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า   เงิน ,  เป็นเงิน    , ทำด้วยเงิน

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชตากานต์  (  Ratchatakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก

รัชตากาญจน์  (  Ratchatakan  )  แปลว่า  เงินทอง

รัชดา   (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน    ทำด้วยเงิน

รัชดาภรณ์   (  Ratchadaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก

รัชดากาญจน์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า   เงินทอง

ชไมรัชต์  (  Chamairat  )   แปลว่า   เงินทั้งคู่

ชไมรัชด์  (  Chamairat   )   แปลว่า   เงินทั้งคู่

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รชต  (  Rachata  )   แปลว่า  เงิน  ,   เป็นเงิน  ,   ทำด้วยเงิน

รชตะ  (  Rachata  )   แปลว่า   เงิน   , เป็นเงิน   ,  ทำด้วยเงิน

รัชตะ  (  Ratchata  )   แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน ,  ทำด้วยเงิน

รัชต์  (  Rat  )   แปลว่า  เงิน   , เป็นเงิน  ,   ทำด้วยเงิน   

กนกรัช…

ศิลป์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่แปลต่างกัน  เช่น   ศิลป์   สิน

สิญจ   สิญจน์   มีใน

     ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิเช่น

ศิลป์  ( Sin  )  แปลว่า   การประดับ  ,  การแสดงออกมาให้ปรากฏ

ขึ้นได้อย่างงดงามน่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ  

การช่างทั่วไป      การฝีมือ    ,   ฝีมือการช่าง

สิน  (  Sin  )   แปลว่า    เงิน ,  ทรัพย์   ,    ตัด   ,   ฟันให้ขาด

สิญจ    สิญจน์   (  Sin  )   แปลว่า   การรดน้ำมนต์

สินธุ์  (  Sin  )   แปลว่า   ชื่อแม่น้ำสินธุในอินเดีย   , ลำน้ำ  ,  แม่น้ำ  , สายน้ำ  , ทะเล ,  มหาสมุทร

สินธพ  (  Sintop  )   แปลว่า    เนื่องจากแม่น้ำสินธุ   ,   เกลือสินเธาว์   , ม้าพันดีเกิดที่ลุ่มแม่น้ำสินธุ

ศิลป์พงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายช่าง

ศิลป์พงศ์   (  Sinpong   )   แปลว่า   เชื้อสายช่าง

สินพงศ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

สินพงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

เจริญศิลป์  (   Jarernsin  )     แปลว่า  ผู้มีความเจริญทางช่าง

เจริญสิน   (  Jarernsin  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญด้วยทรัพย์

ต่อศิลป์  (  Torsin  )   แปลว่า   สืบทอดการช่าง

ท…

เรืองแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   เรือง   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เรืองศรี  ( Ruangsri  )    แปลว่า   รุ่งเรืองด้วยสง่า

เรืองรอง  (  Ruangrong  )   แปลว่า   รุ่งเรือง    สว่าง   สุกใส

เรืองลักษณ์  (  Ruanglak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

เรืองรุ้ง  (  Ruangrung  )   แปลว่า   รุ้งที่มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง

เรืองกาญจน์  (  Ruangkan  )   แปลว่า    แสงทอง

เรืองกุล   (  Ruangkun ,  Ruangkul  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

เรืองรัตน์  (  Ruangrat  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า    มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง    รุ่งเรือง

เรืองศักดิ์  (  Ruangsak  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความเชี่ยวชาญ

เรืองศักร  (  Ruangsak  )  แปลว่า   สว่างด้วยฤทธิ์

เรืองยศ  (  Ruangyos  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี

เรืองฤทธิ์  (  Ruangrit  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองด้วยความเจริญ

เรืองชัย  (  Ruangchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะรุ่งเรือง 

เรืองพัฒน์  (  Ruangpat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

เรืองวัฒน์  (  Ruangwat  ,  Ruangvat…

เพชรดาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   เพชร    และคำว่า  เพชรดา  กับ  เพชรลดา  แปล

เหมือนกันไหม  และคำที่มีคำแปลว่า เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพชรดา  (  Petchada  )   แปลว่า   ความแข็ง  ,  ความคงแก่ฟัน  ,

ความอยู่คง

เพชรลดา  (  Petlada  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

เพ็ญเพชรา  (  Penpetchara  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า   เพชร

เพชรามณี  (  Petcharamanee   )    แปลว่า   เพชร   แก้วเพชร

เพชราวดี   (  Petcharawadee ,  Petcharavadee  )    แปลว่า   เพชร

เพชราวลี  (  Petcharawalee , Petchavalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   

พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับเพชร

พัชรามณี  (   Patcharamanee  )   แปลว่า   แก้วเพชร

พัชราวดี   (  Patcharawadee  ,  Patcharavadee  )  แปลว่า  เพชร

พัชราวลี  (  Patcharawalee ,  Patcharavalee  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )    แปลว่า   เพชรงาม

พัชรา  (  Patchara  …

นิสาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นิสา  หรือ  นิศา  แปลเหมือนกันไหม  และชื่อที่มีคำ

แปลเกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นิสา  (  Nisa  )   แปลว่า   กลางคืน

นิศา  (  Nisa  )   แปลว่า  กลางคืน

นิศากร  (  Nisagorn ,  Nisakorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

นิสากร  (  Nisagorn  ,  Nisakorn  )   แปลว่า   พระจันทร์

นิสารัตน์  (  Nisarat  )   แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

นิศารัตน์   (  Nisarat  )   แปลว่า   เพชรแห่งราตรี

แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงเดือน

ดวงแข  (  Duongkhae  )  แปลว่า  พระจันทร์

รัตติ  (  Ratti  )   แปลว่า   กลางคืน ,  มืด  , ค่ำ

รัตติกาล  (  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  ,  ค่ำ  ,  มืด

รัตติกร  (  Rattigorn ,  Rattikorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า   กลางคืน   , เวลามืด

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneegorn ,  Ratchaneekorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

ราตรี  (  Ratree  )   แปลว่า  กลางคืน  ,  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ศศินา  (  Sasina  )   แปลว่า   พระจันทร์

ศศินาทิพย์…

องอาจแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปล เกี่ยว  ความกล้าหาญ  และ  คำว่า  องอาจ กับ

อาจอง  ( อาด อง )   แปลเหมือนกันไหม  ชื่อมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ

สุรนุช  (  Suranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

องอาจ  (  Ongart , Ongarj  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,   ผึ่งผาย   ,  สง่า

อาจอง  (  Arjong, Artong  )  แปลว่า  กล้าหาญ ,  ผึ่งผาย    ,สง่า

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

สง่า  (  Sanga  )   แปลว่า   เป็นที่เกรงขามและเคารพนับถือ

สุร  (  Sura  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,  เข้มแข็ง  ,  ผู้กล้าหาญ  ,  นักรบ

สุรสีห์  (  Surasee  )   แปลว่า   ราชสีห์ผู้กล้าหาญ

สุรพงษ์  (  Surapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรพงศ์  (  Surapong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรศักดิ์  (  Surasak  )   แปลว่า   นักรบผู้มีความสามารถ

สุรศักร  (  Surasak  )   แปลว่า   นักรบผู้…

กัญญาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า ( กัน  )  และ  กันยา   กับ    กัญญา  แปลเหมือน

กันไหม    มีในชื่อผู้หญิง   และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  , นางสาวน้อย

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ชื่อราศีกันย์

กัญญา (  Kanya  )   แปลว่า   นางงาม ,  นางสาวน้อย

กันยาณี  (  Kanyanee  )  แปลว่า   นางงาม  

กัญญาณี  (  Kanyanee  )   แปลว่า   นางงาม

กันยารัตน์   (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า   ผู้มีลักษณะงาม

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กันตา  (  Kanta  )  แปลว่า   ตัด  โกน  หมุน  ปั่น  กรอ

กันตารัตน์  (  Kantarat  )   แปลว่า  กรอเพชร

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ

กัญจนารัตน์  (  Kanjanarat  )   แปลว่า  เพชรทอง

ผกายกาญจน์  (  Phakiekan  )   แปลว่า  แสงทองกระจาย
กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า   นางงาม

กัลยารัตน์  (  K…

พันธ์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า   พัน  มีหลายคำ   และมีคำแปลที่ไม่เหมือนกัน 

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้เช่น

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า   สี  ,ผิว , ชนิด   , วรรณ  , วัณณะ  , วัณณ์

พัณณ์ทิวา  (  Pantiwa , Pantiva  )  แปลว่า  แสงตะวัน

พัณณ์ทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  แสงตะวัน

พัณณ์ทิพย์  (  Pantip , Panthip  )  แปลว่า    ความงามเป็นของเทวดา

พรรณทิพย์  (  Pantip , Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  มีแสงพราย

พัณณ์  (  Pan  )    แปลว่า   พรรณ  , วรรณ ,  ความงาม ,  ความสรรเริญ , ความยกย่อง  , แสง ,  สี

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พันธ  (  Panta  )   แปลว่า    ผูก ,  ตรึง ,  ติด  ,  เนื่อง ,   มัด

พันธะ  (  panta  )  แปลว่า  ผูก  ,  มัด  ,  ตรึง  เนื่อง  ,

พันธ์ ( Pan )    แปลว่า    ผูก   ติด   เนื่อง   ตรึง    มัด

พันธกานต์  (  Pantakan  )  แปลว่า   ผู้เป็ที่รัก 

พันธกาญจน์  (  Pantakan  )   แปลว่า   เนื่องด้วยทอง

ธนพันธ์  (  Tanapan  ,  Thanapan  )  แปลว่า  เนื่องด้วยทรัพย์

ธนาพันธ์  (  Tanapan , Thanapan )   แปลว่…

เรขาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  งาม   และคำว่า     เรขา  กับ  เลขา   แปลคล้าย

กันไหม    มีชื่อผู้หญิงดังนี้ดังนี้    อาทิเช่น

เรขา  (  Rekha  )   แปลว่า  เขียน   ,  ดังเขียน  ,    งาม  

เรข   (  Rekh  )     แปลว่า   เขียน   , ดังเขียน    ,  งาม

เลขา  (  Lekha  )   แปลว่า   ลาย ,  ตัวอักษร  , การเขียน   ,

งามดังเขียน

รุจิ  (  Ruji  )   แปลว่า   แสง  ,   ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม 

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิเรข  (  Rujirekh  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดังเขียน  ,   งามยิ่ง

พิมล  (  Pimon , Pimol  )    แปลว่า   ปราศจากมลทิน   , ปราศจากมัวหมอง ,  ผ่องใส ,  บริสุทธิ์

พิมลเรขา  (  Pimonrekha ,  Pimolrekha  )   แปลว่า  งามบริสุทธิ์

พิไล  (  Pilai  )   แปลว่า   งาม

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

พิไลเรขา  (  Pilairekha  )    แปลว่า   งามดังเขียน   ,   งามยิ่ง

วิมล  (  Wimon ,Vimon ,Wimol ,Vimol  )   แปลว่า   ไม่มีตำหนิ  ,  สะอาด ,  บริสุทธิ์  , …

รัตติแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   รัต   รัตน์    รัตติ   มีความหมายต่างกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รัตมณี  (  Ratamanee  )   แปลว่า   ทับทิม

รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า  มืด  ,  ค่ำ  , กลางคืน

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย

รัตนาวลี  (  Rattanavalee , Rattanawalee  )    แปลว่า    สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย

สุรัตติกานต์  (  Surattikan , Suratthikan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

สุรัตมณี  (  Surattamanee  )   แปลว่า   ทับทิมงาม  ,    ทับทิมน้ำงาม

รัตติกาล  (  Rattikan , Ratthikan  )    แปลว่า   เวลากลางคืน  ,  ราตรี

สุรัตนา  (  Surattana , Suratthana  )   แปลว่า   เพชรน้ำงาม

รัถยา  (  Ratthaya  )   แปลว่า   ทางเดิน 
สุรัถยา  (  Suratthaya  )   แปลว่า   ทางเดินงาม

สุรัชนี  (  Suratchanee  )   แปลว่า   กลางคืนงาม

สุรัชนีกร  (  Suratchaneegorn  )    แปลว่า  พระจันทร์งาม

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แสงเพชร

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รัต  (  Ratta  )  แปลว่า   เลือด   ,  มีสีแดง

รัตน์  (  Rat  )    แปลว่า…

ดนุแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   ดนุ  มีมาก  คำว่า  ดนุ  หรือ  ดนู

หรือ  ตนุ  หรือ  ตนู   แปลเหมือนกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดนุนาฎ  (  Danunat  )    แปลว่า   ผู้หญิง ,  ฉันเป็นผู้หญิง

ดนุนาถ  (  Danunat,  Danunarth )   แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุลดา  (  Danulada  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย   ,    ผู้เป็นเครือเถา  

ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ดาวฉัน

ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรฉัน

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรฉัน

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ดนุ  (  Danu )   แปลว่า   ตน  ,  ฉัน  ,  ข้าพเจ้า

ดนู  (Danoo )   แปลว่า   ตน ,   ฉัน  ,  ข้าพเจ้า

ตนุ  ( Tanu  )   แปลว่า   ตน  , ฉัน ,   ข้าพเจ้า

ตนู  ( Tanoo)   แปล   ตน  ,  ฉัน ,   ข้าพเจ้า

ดนุนาท  (  Danunat  )   แปลว่า   ผู้ที่มีความนับถือ

ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า   ฉันเป็นนักปราชญ์

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์

ดนุพงศ์  ( Danupong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตน

ดนุพงษ์  (  Danupong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตน

ดนุพล  (  Danupon , Danu…

อัครแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า   อัคร  หรือ  อัครา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ

ผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อัครสืนี  (  Akkarasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง

อัครนาฏ  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดหญิง

อัครวดี  (  Akkarawadee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ

อัครวลี  (  Akkarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ

อัคราภรณ์  (  Akkaraporn  )  แปลว่า  ยอดเครื่องประดับ

อัคราพรรณ  (  Akkarapan  )   แปลว่า   งามที่สุด

อัคราวรรณ  (  Akkarawan  )  แปลว่า  งามที่สุด

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อัคร ( Akkara )  แปลว่า  ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม เลิศ

อัครา ( Akkara )   แปลว่า   ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม    เลิศ

อัครกุล ( Akkarakul , Akkarakun )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครพงศ์ ( Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครพงษ์ (Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครกานต์  ( Akkarakan )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

อัครกาญจน์ ( Akkarakan )  แปลว่า  ทองที่ดีที่สุด

อัครยศ (Akkarayos )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ

อัครพัฒน์ (Akkarapat )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

อัครวัฒน์ ( Akkarawat, A…

จงกลแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  บัว   มีอยู่หลายคำ  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จงกลนี  ( Jongkonnee , Jongkolnee )  แปลว่า  บัว

นิโลบล  ( Nilobon , Nilobol )  แปลว่า  บัวขาบ

นลิน  ( Nalin )  แปลว่า   ดอกบัว

นลินี  ( Nalinee )   แปลว่า  หมู่ดอกบัว

นิลุบล  ( Nilubon , Nilubol )   แปลว่า   บัวขาบ

บงกช  ( Bongkoch )  แปลว่า  บัว

ปทุม ( Patum )   แปลว่า   บัว    บัวหลวง

ปทุมมาศ ( Patummas )   แปลว่า  บัวทอง

ปทุมรัตน์  ( Patumrat )  แปลง่า  บัวแก้ว

ปัทมา  ( Pattama )   แปลว่า  บัวหลวง

ชลาลัย  ( Chalalai )   แปลว่า   ทะเล ,  แม่น้ำ

ชลาศัย  ( Chalasai )   แปลว่า  สระ ,  ทะเล  ,  ปลา

สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  บัว
  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จงกล  ( Jongkon, Jongkol )  แปลว่า   บัว

กมล  (Kamon ,Kamol )   แปลว่า  บัว

โกมล  ( Komon ,Komol )   แปลว่า  ดอกบัว

โกมุท ( Komut )   แปลว่า  บัวแดง

โกเมศ ( Komes , Komet )   แปลว่า  ดอกบัว    บัว

ปัทม์  ( Pat )   แปลว่า  บัวหลวง

สาโรช  ( Saroch )  แปลว่า  บัว

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำมีหลายชนิด

อรรณพ ( Annop )  แป…

เสน่ห์สะกดอย่างไร

รูปภาพ
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ผ่องใส ( Phongsai )  แปลว่า   สุกใส  , บริสุทธิ์

ผ่องแผ้ว ( Phongphaeo )  แปลว่า   สะอาด   , หมดจด  ,  สบายใจ

แพร ( Prae )   แปลว่า   ผ้าไหม

แพรว ( Praeo )   แปลว่า    แวววาว

แพรวพรรณ ( Praeopan )   แปลว่า  แสงแวววาว

ไพวรรณ  ( Paiwan , Paivan )    แปลว่า   สีต่างๆ  ,  ต่างสี

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า    งาม

เมขลา ( Mekkhala )   แปลว่า   ชื่อเทพธิดาประจำสมุทร

แหวน ( Waen , Vawn )   แปลว่า   เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้วมีลักษณะเป็นวงกลม

สร้อย ( Soy )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำเป็นสายๆ

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เสน่ห์ ( Sane ,Sanay)  แปลว่า   ลักษณะที่ชวนให้รัก   

เสนา ( Sena, Senar )  แปลว่า  กองทหาร  ,  ตรวจสอบที่นา

เสนาะ ( Sanor , Sanoh )  แปลว่า  น่าฟัง  ,  เพราะ

เสมา  ( Sema )  แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ,   หญ้า

ตฤณ ( Trin )   แปลว่า   หญ้า

ติณ ( Tin )   แปลว่า  หญ้า

ผ่อง ( Phong )  แปลว่า   หมดจด ,  สุกใส

เพทาย ( Petie )  แปลว่า  พลอยสีแดงสลัวๆ

ไพฑูรย์ ( Paitoon )   แปลว่า   เ…