บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิสุทธิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  "  วิสุทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

วิสุทธิณี   (  Wisuttinee  ,  Visuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

วิสุทธินาฏ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า    นางผู้หมดจด

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์

วิสุทธิพรรณ  (  Wisuttipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด

วิสุทธิภรณ์  (  Wisuttiporn  )  แปลว่า    เครื่องประดับที่บริสุทธิ์

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่บริสุทธิ์

วิสุทธิไชย  (  Wisuttichai  )   แปลว่า  ผู้หมดจดเจริญกว่า

วิสุทธิศักดิ์  (  Wisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด

วิสุทธิวุฒิ  (  Wisuttiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่หมดจด

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

วิสุทธิรัฐ  (  Wisuttirat  )  แปลว่า  บ้านเมืองสะอาด

วิสุทธิพัฒน์  (  Wisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ธีร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ธีร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง. และ ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ธีรดา  (  Teerada  )  แปลว่า    นักปราชญ์

ธีรญา  (  Teeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ธีรทิพย์  (  Teerathip  ,  Teeratip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ธีรลักขณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ธีรพรรณ  (  Teerapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ธีรภรณ์  (  Teeraporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธีรรัตน์  (  Teerarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ธีรนาฏ  (  Teeranat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีปัญญา

ธีรภัค  (  Teerapak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรภัส  (  Teerapas  )  แปลว่า    แสงแห่งนักปราชญ์

ธีรวลี  (  Teerawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรวดี  (  Teerawadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ธีระ  (  Teera  ,  Theera  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ประ " 2

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ประ  "  2   มีชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทืเช่น
ประกอบ  (  Prakob  )  แปลว่า  ทำ   ปรุงให้เข้ากัน
ประกอบชัย  (  Prakobchai  )  แปลว่า  ผู้ทำการชนะ    ผู้มีชัยชนะ
ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด
ประกิต  (  Prakit  )  แปลว่า  ประกอบ  
ประจวบ  (  Prajuab  )    แปลว่า  พบ   ประสบ   
ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน   แจ่มแจ้ง  
ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก
ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน  
ประดิษฐ์  (  Pradis  )   แปลว่า  จัดทำขึ้น  
ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  โคมไฟ   ตะเกียง  
ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  
ประสงค์  (  Prasong  )  แปลว่า  ความต้องการ   การมุ่งหมาย  
ประสพ  (  Prasop  )   แปลว่า  การเกิดผล  
ประสบ  (  Prasob  )  แปลว่า  ได้    พบ  
ประสาธน์  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ    เครื่องประดับ  
ประสาน  (  Prasan  )  แปลว่า   เชื่อม   ทำให้เข้ากันสนิท  
ประสาร  (  Prasan  )  แปลว่า  คลี่ออก   ขยาย  
ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  
ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ควา…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ประ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ประ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสง     แสงสว่าง

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ประภาพร  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ประภารัตน์  (  Praparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

ประภาพัชร์  (  Prapapach  )  แปลว่า  แสงเพชร

ประภากานต์  (  Prapakan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันเป็นที่รัก

ประภากาญจน์  (  Prapakan  )  แปลว่า  แสงทอง

ประภานาฏ  (  Prapanat  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ประไพกุล  (  Prapaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

ประไพเกศ  (  Prapaikes  )  แปลว่า  ผู้มีผมงาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  งามนำสุขมาให้

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ประไพภัค  (  Prapaipak  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เลิศ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เลิศ  "  มีชื่อผู้ชายดังนี้    อาทิเช่น

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง

เลิศลักษณ์  (  Lerslak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง                  

เลิศกานต์  (  Lerskan  )  แปลว่า  ผู่เป็นที่รักดียิ่ง

เลิศกาญจน์  (  Lerskan  )  แปลว่า  ทองคำดียิ่ง

เลิศพัชร์  (  Lerspach  )  แปลว่า  เพชรดียิ่ง

เลิศภัทร์  (  Lerspat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดียิ่ง

เลิศพงศ์  (  Lerspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดียิ่ง

เลิศพงษ์  (  Lerspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดียิ่ง

เลิศวุฒิ  (  Lerswut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดียิ่ง

เลิศชัย  (  Lerschai  )  แปลว่า  ผู้มีชัยชนะดียิ่ง

เลิศศักดิ์  (  Lerssak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดียิ่ง

เลิศยศ  (  Lersyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีดียิ่ง

เลิศยุทธ์  (  Lersyut  )  แปลว่า  ผู้มีการต่อสู้ดียิ่ง

เลิศพัฒน์  (  Lerspat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดียิ่ง

เลิศมนัส  (  Lersmanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจดียิ่ง

เลิศมนู  (  Lresmanoo  )  แปลว่า  คนดียิ่ง

เลิศรัฐ  (  Lersrat  )  แปลว่า  ชาวเมืองดียิ่ง

เลิศวิทย์  (  Lerswit  ) …