เรียกชื่อเล่นจากชื่อจริง

     เรียกชื่อเล่นจากชื่อจริง  ในบางครั้ง  ชื่อเล่นอาจมีคำแปล หรือ

มีความหมาย ว่าอะไร  บางทีก็ไม่มีความหมาย แต่ที่สำคัญ ก็หมายถึง

คุณผู้เป็นเจ้าของชื่อนั้นๆ  ที่ใช้เรียกกันเพื่อให้ทราบว่า  ชื่อนั้น หรือคน

คนนั้น คือใคร ชื่ออะไร  ในกลุ่ม หรือ ในสังคมของคุณ

  เรียกชื่อเล่นจากชื่อจริงนี้  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กาญจนา  ชื่อเล่น  กาญจน์  (  Kan  )  หรือ  นา  (  Na  )

เกตุกานดา  ชื่อเล่น  เกตุ  (  Ket  )  หรือ  กานด์  (  Kan  )  หรือ  ดา  (  Da  )

จิตรา  ชื่อเล่น  จิต  ,  จิตร์  (  Jit  )

สุจิตรา  ชื่อเล่น  สุ  (  Su  )

จริยา  ชื่อเล่น  ยา  (  Ya  )

จินตนา  ชื่อเล่น  จิน  (  Jin  )  หรือ  นา  (  Na)

ดุษฎี  ชื่อเล่น  ดุษ  (  Dus  )

ทิชาทิพย์  ชื่อเล่น  ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )

วินง  ชื่อเล่น  วิ  (  Wi  ,  Vi )  หรือ  นง  (  Nong  )

วินงนุช   ชื่อเล่น  นุช  (  Nuch  )

นงเยาว์  ชื่อเล่น  เยาว์  (  Yao  )  ใช้ ao สะกดแทน  ou  (  yao  แทน  you  )

เสาวรส  ชื่อเล่น  เสาว์  หรือ  เสา  (  Sou  )  หรือ  รส  (  Ros  )

ประไพ   ชื่อเล่น  ไพ  (  Pai  )

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

 กนิษฐ์ หรือ  ขนิษฐ์   ชื่อเล่น  นิษฐ์  (  Nis  )

กนิฏฐ์ หรือ  ขนิฏฐ์   ชื่อเล่น  นิฏฐ์  (  Nit  )

กวี  ชื่อเล่น  วี  (  Wee  ,  Vee  )

ขจร  ชื่อเล่น  จร  (  Jorn  )

คิมหันต์  ชื่อเล่น  คิม  (  Kim  )

คำนึง  ชื่อเล่น  นึง  (  Nung  )

คำรน  ชื่อเล่น  รน  (  Ron  )

โฆษิต  ชื่อเล่น  ษิต  (  Sit  )

พิสิฐ  ชื่อเล่น  สิฐ  (  Sit  )

วิศิษฎ์  ชื่อเล่น  ศิษฎ์  (  Sis  )

พิสิทธิ์  ชื่อเล่น  สิทธิ์  (  Sit  )

ชาคริต  ชื่อเล่น  คริต  (  Krit  )

เชษฐา  ชื่อเล่น  เชษฐ์  (  Chet  )

ณรงค์  ชื่อเล่น  รงค์  (  Rong  )

ดนัย  ชื่อเล่น  นัย  (  Nai  )

ถวิล  ชื่อเล่น  หวิน  (  Win  ,  Vin  )

ทวี  ชื่อเล่น  วี  (  Wee, vee  )

ทวิช  ชื่อเล่น  วิช  (  Wich  ,  Vich  )

วิทยา  ชื่อเล่น  วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )

สุวิทย์   ชื่อเล่น  วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )

ปรีชา  ชื่อเล่น  ชา  (  Cha  )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่แปลว่านักปราชญ์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ท้องฟ้า

ชื่อที่แปลว่าที่รัก

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี