10 ต.ค. 2555  ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 5  คุณอาจหาคำตอบได้บ้าง

มัสยา   มัจฉา     แปลว่า  ปลา

มัตติกา       แปลว่า     ดินเหนียว

กัตติกา      แปลว่า    ดาวลูกไก่      

กัทลี        แปลว่า  กล้วย  

กุสุมาลย์   แปลว่า  ดอกไม้

โกมล  แปลว่า  ดอกบัว  

โกมุท    แปลว่า   บัวแดง  

โกเมศ   แปลว่า  บัว  ดอกบัว

โกวิท  แปลว่า  รอบรู้  ชำนาญ

โกศล   แปลว่า  ฉลาด  

ขจี  แปลว่า  งาม  นุ่ม  เขียวสด  

ศจี    แปลว่า  ชื่อชายาพระอินทร์

ศุลี   แปลว่า  พระอิศวร                   ศิวะ       แปลว่า   พระอิศวร     

เศวต    แปลว่า  สีขาว     

ศิรประภา   แปลว่า   รัศมีรอบศรีษของผู้วิเศษ

ศุภางค์     แปลว่า   มีรูปงาม

ศาสน์    แปล่า  คำสั่งสอน

สกล   แปลว่า    สากล   ทั้งหมด   ทั่ว

สกนธ์    แปล่า   ร่างกาย   ส่วนร่างกาย   กอง

สรร  แปลว่า   เลือก   คัด    

สรรค์    แปลว่า   สร้าง  

สวัสดิ์  แปลว่า   ความดี   ความเจริญรุ่งเรือง

สวรรยา   แปลว่า   สมบัติ

สาคร  แปลว่า  ทะเล   แม่น้ำ   ชื่อขันใหญ่ ชนิดมีมีเชิงและมีหูสองช้าง

สาคเรศ  แปลว่า   แม่น้ำ  ทะเล

สาทิส    แปลว่า   เหมือนกัน   คล้ายกัน

สาธิต   แปลว่า  สำเร็จ   แสดงให้เห็น

สายัณห์  แปลว่า   เวลาเย็น  


0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น