2 ส.ค. 2555

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ


    เมื่อหาชื่อได้แล้วก็ต้องหัดสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาว

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   ชื่อเหมือนกันอาจสะกด

ไม่เหมือนกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนามสกุลของแต่ละคน

  ตัวอักษร  หรือ  พยัญชนะของไทย เมื่อเทียบเคียงกับ

ตัวอักษร   หรือ  พยัญชนะอังกฤษ มีดังนี้  

                    The Thai  Alphabets  and   English   Alphabets

        อักษรไทย            เทียบกับ                 อักษรอังกฤษ  

           ก                    kor kai                    k    หรือใช้    g , c   แทนได้  

           ข                    khor khai                kh    

           ฃ                    khor khuod             kh

           ค                    cor cway                 c    หรือใข้   k , g    แทนได้

           ฅ                    cor con                   c         "      k  , g       "    

           ฆ                   cor racang               c         "      k  , g       "

           ง                    ngor ngoo               ng

           จ                    jor jan                    j

           ฉ                    chor ching              ch

           ช                    chor chang             ch

           ซ                    zor zo                     z

           ฌ                   chor cher                ch

           ญ                   yor ying                  y

           ฎ                    dor chada               d

           ฏ                    tor patak                 t

           ฐ                    thor tan                   th   หรือใช้    t    แทนได้

           ฑ                   tor monto                 t         "       th       "

           ฒ                   tor pootou                t          "      th       "

           ณ                   nor nen                    n

           ด                   dor dek                     d

           ต                    tor tou                      t         "       th       "

           ถ                    thor  thung                th       "        t        "

           ท                    tor tahan                   t         "       th       "  

           ธ                    tor tong                     t         "        th       "

           น                    nor noo                     n

           บ                    bor baimai                 b

           ป                    por pla                      p     

           ผ                    phor phung                ph

           ฝ                    for fa                         f

           พ                    por pan                     p

           ฟ                    for fan                       f

           ภ                    por sampou                p

           ม                    mor ma                      m

           ย                     yor yak                     y

           ร                     ror rua                       r

           ล                    lor ling                       l

           ว                     vor vaen      ,  vor waen               v     หรือใช้    w     แทนได้

           ศ                     sor sala                     s

           ษ                    sor rusee                   s

           ส                     sor sua                     s

           ห                    hor heeb                    h

           ฬ                    lor jula                       l

           อ                    or ang                       o  หรือ   or

           ฮ                    hor nokhook               h

           ฤ                    ror rue                        r

           ฦ                    lor lue                        l

    สระในภาษาไทยเมื่อเทียบกับคำในภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

         สระไทย       และ      คำทีใช้เป็นตัวสะกดสระไทยในภาษาอังกฤษ( Vowel  )

    ั   ( ไม้หันอากาศ )  และ   สระอะ  ใช้  (  a  )    เข่น  กัน  (  Kan  )  หรือ  จิระ  (  Jira  )                

  สระอา  ใช้   (  a  หรือ  ar  )    เช่น  มา   (  Ma  หรือ  Mar  )                  

  สระอิ    ใช้  (  i  )   เช่น  วิ  (  Wi  หรือ  Vi  )              

  สระอี   ใช้  (  ee  )    เช่น  วี  (  Wee  หรือ  Vee  )  

  สระอึ  และ  สระอุ  ใช้   (  u  )    เช่น  จึง  (  Jung  )  หรือ  จุ  (  Ju  )                          

  สระอือ     ใชั  (  ue  )      เช่น  มือ  (  Mue  )        

  สระอู       ใช้  (  oo  )   เช่น  ชู  (  Choo  )                                    

  สระเอ   ใช้  (  e  )  เช่น    เช   (  Che  )

  สระแอ  ใช้  (  ae  )     เช่น   แม่  (  Mae  )

  สระอำ   ใช้  (  am  )    เช่น  อำภา  (  Ampa  )

  สระไอ  ,  สระใอ   ใช้   (  ai  )    เช่น   ไชย   (  Chai  )

  สระโอ  ใช้  (  o  ,  oe  )    เช่น  โม  (  Mo  หรือ  Moe  )

  สระเอา  ใช้  (  ou  )    เช่น   เขา  (  Khou  )

  สระเอาะ  ใช้  (  o  )   เช่น  เงาะ   (  ngo  )

  สระเออ  ใช้  (  er  )    เช่น  เสมอ  (  Samer  )

  สระเอือ   ใช้   (  ua  )      เช่น  เจือ  (  Jua  )

  สระเอีย   ใช้   (  ia  )     เช่น  เวีย  (  Wia  )

  สระเอือย  ใช้  (  ai  )    เช่น   เลื่อย   (  Lai  )

  สระเอ็ด   ใช้  (  et  )  เช่น   เพชร  (  Pet  )

  สระเอียว  ใช้  (  iao  )    เช่น  เพียว   (  Piao  )

  สระแอ็ง   ใช้   (  ae  )   เช่น  แข็ง   (  Khae  )

  สระอัว  ใช้  (  ua  )    เช่น  บัว   (  Bua  )

  สระอวย  ใช้  (  uoy  )     เช่น  มวย  (  Muoy  )

  สระออ  ใช้  (  or  ,  o  )    เช่น  ลอ  (  Lor   หรือ   Lo  )

  สระอก  ใช้  (  ok  )    เช่น  ชก  (  Chok  )

  สระอม  ใช้  (  om  )  เช่น  ชม  (  Chom  )
 
        ลองมาสะกดชื่อกัน    ชื่อหนึ่งๆอาจสะกดได้หลายแบบอาทิเช่น  

กฤช       Krit  หรือ   Krich   แปลว่า  มีดสองคมคดไปคดมา

กริช        krit    "    Krich        "                 "         

กฤต       Krit    "    Kritta       "      ดี    ,   ซึ่งทำแล้ว

กฤตย์     Krit                        "      คำสรรญเสริญ

กฤตยา   Krittaya                  "              "

กฤติกา   krittika                    "      หมู่ดาวลูกไก่

กฤษณ์    krit                          "     มืด  ดำ  ชื่อพระวิษณู

กฤษณา  kritsana                     "     ชื่อต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งมีสีดำ

           ลองมาดูตัวอักษรอื่นบ้าง   เช่น

จันทร์     Jan                   แปลว่า    พระจันทร์   หรือ ชื่อวันหนึ่งใน7วัน  

จันทิรา   Jantira                  "        พระจันทร์  หรือ ดวงจันทร์

จันทรา   Jantra                    "             "                   "

จุรีภรณ์   Jureeporn              "       ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับ

จุฑารัตน์  Jutarat    หรือ   Jutharat    แปลว่า   มงกุฏแก้ว  หรือ มงกุฏเพชร

ชนากานต์   Chanakan        แปลว่า   ผู้เป็นที่รัก

ชาญเชาว์    Chanchou            "       ผู้มีไหวพริบดี

ภัทราวดี      Pattravadee          "      ผู้น่ารัก   ผู้เจริญ

พัฒนา        Pattana                "       ผู้มีความเจริญ

พัชราพรรณ  Patcharapan          "      ผู้มีความงามดั่งเพชร

คมสัณห์       Komsan                "      ผู้มีความสุภาพและอ่อนน้อม

อนงค์กานต์   Anongkan             "       นางผู้เป็นที่รัก


kanthip thiptevee

About This Blog (แก้วมังกร)

บล็อกแห่งนี้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของคนไทย การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ความหมายของชื่อต่าง ๆ เหมาะสำหรับท่านที่กำลังอยากจะตั้งชื่อลูกหรือท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ สามารถค้นหาและเลือกชื่อที่ท่านชอบได้เลย

กรอก Email เพื่อรับบทความใหม่ :

446 ความคิดเห็น

Write ความคิดเห็น «เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 446   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»
26 สิงหาคม 2556 09:05 delete

แล้วซีเขียนยังไงค่ะ ใช่. See. หรือเปล่า

Reply
avatar
9 พฤศจิกายน 2556 00:20 delete

ชากิต้าเขียนว่า Chiquita หรือ Chagita ล่ะครับ

Reply
avatar
theloy
AUTHOR
1 ธันวาคม 2556 19:40 delete

แล้ว ชื่อ เท่ห์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยังไงครับ

Reply
avatar
Narongsak com
AUTHOR
9 ธันวาคม 2556 08:21 delete

ปภาวิชญ์ เขียนยังไง

Reply
avatar
3 มีนาคม 2557 22:42 delete

รุ่งเพียร เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
11 มีนาคม 2557 17:10 delete

โอ้เอ้เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
11 มีนาคม 2557 17:10 delete

โอ้เอ้เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
19 มีนาคม 2557 04:12 delete

พรัณญู บุญสมทบ เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
19 มีนาคม 2557 04:13 delete

พรัณญู บุญสมทบ เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
24 มีนาคม 2557 13:11 delete

พรัณญู ( Paranyoo ) บุญสมทบ ( Bunsomtob )
ซิ ( Zi )
ชากิต้า ( Chakita )
เท่ห์ ( Te )
ปภาวิชญ์ ( Papavich , Papawich )
รุ่งเพียร ( Rungpian )
โอ้เอ้ ( Oeae )

Reply
avatar
29 มีนาคม 2557 17:56 delete

ตึ๋งเขียนยังไงครับ

Reply
avatar
9 เมษายน 2557 11:45 delete

เสน่ห์ ช่างเขียน ละครับเขียนยังไง ครับงงม้ากกเบย @-)

Reply
avatar
yai tatan
AUTHOR
16 เมษายน 2557 13:35 delete

เก้า เขียนไงอ่ะ ;-( :-#

Reply
avatar
Arm Cup
AUTHOR
26 เมษายน 2557 01:39 delete

คเณศ แซ่เอี๊ยะ เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
15 พฤษภาคม 2557 08:17 delete

รพีภัทรเขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
18 พฤษภาคม 2557 20:28 delete

ภูริธนไวโรจน์ (พู-ริ-ทะ-นะ-ไว-โรด) เขียนยังไงคะ

Reply
avatar
Ae Nong kant
AUTHOR
19 พฤษภาคม 2557 09:19 delete

กันต์ เขียนอย่างไรครับ

Reply
avatar
16 มิถุนายน 2557 20:07 delete

เสน่ห์ ( Sanay หรือ Sane ) ช่างเขียน ( Changkhian )
เก้า ( Kou )
คเณศ ( Kanes ) แซ๋เอี๊ยะ ( Zaeia หรือ Saeia)
รพีภัทร ( Rapeepat )
ภูริธนไวโรจน์ ( Pooritanavairoj )
กันต์ ( Kan )

Reply
avatar
27 มิถุนายน 2557 21:43 delete

สุชีรา สนสาย เขียนยังไงคะ

Reply
avatar
30 มิถุนายน 2557 16:16 delete

สุชีรา ( Sucheera ) สนสาย ( Sonsie )

Reply
avatar
nun nin
AUTHOR
1 กรกฎาคม 2557 14:33 delete

"ฤทัยรัตน์" เขียนให้ถูกหลักเขียนยังงัยค่ะ ขอบคุนค่ะ ^^

Reply
avatar
19 กรกฎาคม 2557 16:37 delete

ฤทัยรัตน์ ( Ruetairat )

Reply
avatar
24 กรกฎาคม 2557 22:19 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
25 กรกฎาคม 2557 21:12 delete

นที งามพยุงพงษ์เขียนไงค่ะ

Reply
avatar
28 กรกฎาคม 2557 22:07 delete

ปณยา นุ่มสุข เขียนยังไงค่ะ และชื่อเล่น น้องเนย ด้วยค่ะ

Reply
avatar
30 กรกฎาคม 2557 08:39 delete

เอกรินทร์ ละครับ

Reply
avatar
2 สิงหาคม 2557 09:58 delete

เจี๊ยบกับเชียเขียนยังใงค่ะ

Reply
avatar
Natcha Srimai
AUTHOR
5 สิงหาคม 2557 17:21 delete

ทด เขียน อย่างไงคะ

Reply
avatar
17 สิงหาคม 2557 20:41 delete

นัยน์ปพร เขียนยังไงคะ

Reply
avatar
27 สิงหาคม 2557 17:31 delete

แจ่มแจ๋ว ล่ะค่ะ (p)

Reply
avatar
29 สิงหาคม 2557 21:45 delete

เบ้ามงคล เขียนยังไงคะ

Reply
avatar
14 กันยายน 2557 08:03 delete

ชื่อ เอิง เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
2 ตุลาคม 2557 19:02 delete

ตวงฤดี ถาพรพาสี เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
4 ตุลาคม 2557 14:02 delete

บวรวิชญ์ สะกดยังไงคะ

Reply
avatar
9 ตุลาคม 2557 23:22 delete

พัชรกร ปิ่นสง เขียนไงครับ

Reply
avatar
12 ตุลาคม 2557 02:34 delete

เดช เขียนยังไงครับ dech หรือ dej หรือ ded

Reply
avatar
New Alisa
AUTHOR
23 ตุลาคม 2557 21:16 delete

สะกดชื่อ อมรภัค ให้หน่อยคะ

Reply
avatar
13 ธันวาคม 2557 16:37 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
13 ธันวาคม 2557 16:39 delete

คำว่า เกอร์ ภาษาอังกษฤ แปลว่าอะไรคับ

Reply
avatar
Ramita S.
AUTHOR
10 มกราคม 2558 07:25 delete

ช่วยสะกดชื่อ ไทย เป็น อังกฤษ ให้ด้วยค่ะ อยากไปทำ passport ไม่อยากให้ผิดพลาด


นภัสรดา / ปนิสรา / ประศมา / ภัคธมน / ภัสสร


ขอบคุณคะที่ส่งกลับมาที่อีเมล์: STheeraluck@gmail.com

Reply
avatar
Rattana Tali
AUTHOR
21 มกราคม 2558 11:38 delete

ช่วยสะกดชื่อ ชัชวาล อำพานทอง ให้หน่อยค่ะ

Reply
avatar
kwang w
AUTHOR
3 กุมภาพันธ์ 2558 14:42 delete

booncheung อ่านว่าอะไรคะเป็นชื่อบุคคลค่ะ

Reply
avatar
26 มีนาคม 2558 22:34 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
26 มีนาคม 2558 22:35 delete

สะกดชื่อ วราชัย แสงสว่าง ให้หน่อยสิค้ะ

Reply
avatar
8 เมษายน 2558 07:13 delete

สุภัสสรา แผลงสูงเนิน เขียนไงคับ

Reply
avatar
8 เมษายน 2558 21:54 delete

กันย์ สะกดยังไงคะ??

Reply
avatar
20 เมษายน 2558 16:49 delete

แอว เขียนอย่างไงอะค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

Reply
avatar
27 เมษายน 2558 01:42 delete

แอ๋ว เขียนอย่างไรค่ะ

Reply
avatar
4 พฤษภาคม 2558 18:12 delete

ขวัญจิรา ,ข้าวหอม เขียนอย่างไรค่ะ

Reply
avatar
4 พฤษภาคม 2558 18:12 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
6 พฤษภาคม 2558 02:37 delete

นที งามพยุงพงษ์ ( Natee Ngampayungpong )
ปณยา นุ่มสุข ( Panaya Numsukh )
น้องเนย ( Nong neui )
เอกรินทร์ ( Ekkarin )
เจี๊ยบ ( Jiab )
เชีย ( Chia )
ทด ( Tod )
นัยน์ปพร ( Naipaporn )
แจ่มแจ๋ว ( Jaemjaeo )
เบ้ามงคล ( Baomongkol )
ตวงฤดี ถาพรพาสี ( Tuongrudee Thapornpasee )
บวรวิชญ์ (Borwonvich )
พัขรกร ปิ่นสง( Patcharagorn Pinsong )
เดช ( Dech , Det )
อมรภัค ( Amornpak )
ชัชวาล อำพานทอง ( Chatchawal Ampantong )
นภัสรดา ( Napasrada )
ปนิสรา ( Panisara )
ภัคธมน ( Paktamon )
ประศมา ( Prasama )
ภัสสร ( Passorn )
วราชัย แสงสว่าง ( Varachai Saengsawang )
สุภัสสรา แผลงสูงเนิน ( Supassara Phlaengsoongnern )
กมลภพ ( Kamolpop )
แอว , แอ๋ว ( Aeo )
ขวัญจิรา ข้าวหอม ( Khwanjira Khaohom )
กันย์ ( Kan )

Reply
avatar
6 พฤษภาคม 2558 23:33 delete

ณปภัชยา (นะ ปะ ภัช ชะ ยา) ภู่ประเสริฐ

Reply
avatar
7 พฤษภาคม 2558 06:37 delete

ณปภัชยา ภู่ประเสริฐ ( Napapatchaya Poopasert )

Reply
avatar
Poo Vachi
AUTHOR
8 พฤษภาคม 2558 06:33 delete

อภิรักษ์ กับ ธัญญรัตน์ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
8 พฤษภาคม 2558 09:31 delete

อภิรักษ์ ( Apirak )
ธัญญรัตน์ ( Tanyarat )

Reply
avatar
16 พฤษภาคม 2558 19:48 delete

อภิฤกษ์ สะกดยังไงหรอคะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
18 พฤษภาคม 2558 13:57 delete

วิเชียร ชังคล้าย
เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
18 พฤษภาคม 2558 18:27 delete

อภิฤกษ์ ( Apirerk )
วิเชียร ชังคล้าย ( Wichian , Vichian Changklie )

Reply
avatar
Namsom Za
AUTHOR
19 พฤษภาคม 2558 14:10 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
Namsom Za
AUTHOR
19 พฤษภาคม 2558 14:14 delete

ภัทรวดี แสนเวียง เขียนยังไงค่ะ
พัด-ทระ-วะ-ดี

Reply
avatar
21 พฤษภาคม 2558 18:51 delete

กชพร มหาโภคทรัพย์ เขียนยังไงคะ ขอบคุนคะ
(กด-ชะ-พอน)

Reply
avatar
22 พฤษภาคม 2558 01:18 delete

สายจุฬา เขียนยังไงค่ ขอบคุณค่

Reply
avatar
23 พฤษภาคม 2558 22:47 delete

ภัทรวดี แสนเวียง ( Pattarawadee Saenwiang )
กชพร มหาโภคทรัพย์ ( Kotchaporn Mahapokkasap )
สายจุฬา ( Siejula )

Reply
avatar
24 พฤษภาคม 2558 11:17 delete

เปรียว เขียนยังไง

Reply
avatar
28 พฤษภาคม 2558 14:51 delete

นภัสชล ล่ะค่ะ
(นะ พัด สะ ชน)

Reply
avatar
30 พฤษภาคม 2558 09:57 delete

นภัสชล ( Napaschol , Napatsachol )

Reply
avatar
เมย์
AUTHOR
9 มิถุนายน 2558 17:33 delete

ปรเมษฐ แก้วประภาค สะกดยังไงค่ะ

Reply
avatar
10 มิถุนายน 2558 13:38 delete

Kamthong เขียนภาษาไทยยังไงค่ะ

Reply
avatar
13 มิถุนายน 2558 04:37 delete

ชื่อ(มะยุลี วิไลสาน) สะกดยังไงค่ะ

Reply
avatar
nun indy
AUTHOR
15 มิถุนายน 2558 21:33 delete

ชื่อ ปวีณ์สุดา สะกดอย่างไร ค๊ะ (ขอบคุณค่ะ)

Reply
avatar
19 มิถุนายน 2558 15:43 delete

ปรเมษฐ แก้วประภาค ( Porramet Kaeoprapak )
Kamthong ( กำธง , คำทอง , กำทอง )
มะยุลี วิไลสาน ( Mayulee wilaisan )
ปวีณ์สุดา ( Paweesuda , Paveesuda )

Reply
avatar
25 มิถุนายน 2558 20:07 delete

ธนวินท์ ( ทะ นะ วิน ) เขียนอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
Aris Isaree
AUTHOR
28 มิถุนายน 2558 13:08 delete

ปิติโชคอัครโภคิน เขียนอย่างไรคะ

Reply
avatar
Maymay Zaza
AUTHOR
30 มิถุนายน 2558 17:26 delete

เขียนยังไงคับ ญาดาวดี

Reply
avatar
3 กรกฎาคม 2558 16:41 delete

ธนวินท์ ( Tanawin )
ปิติโชค อัครโภคิน ( Pitachok Akkarapokin )
ญาดาวดี ( Yadawadee , Yadavadee ) ว ใช้ W หรือ V ก็ได้ ค่ะ

Reply
avatar
aomam rakdee
AUTHOR
11 กรกฎาคม 2558 18:31 delete

พัฒน์นรี เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
aomam rakdee
AUTHOR
11 กรกฎาคม 2558 18:46 delete

พัฒน์นรี (พัด-นะ-รี) ค่ะ

Reply
avatar
Dada
AUTHOR
13 กรกฎาคม 2558 08:32 delete

ธนาธิปชูพร ค่ะ
ภัทรกฤช

Reply
avatar
Dada
AUTHOR
13 กรกฎาคม 2558 08:33 delete

ภีรดา
ภูกริช
ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
Dada
AUTHOR
13 กรกฎาคม 2558 08:33 delete

ภีรดา
ภูกริช
ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
Thegag Artlol
AUTHOR
17 กรกฎาคม 2558 10:40 delete

อัษฎาวุธ เขียนไงค้าบ

Reply
avatar
nipon jamnong
AUTHOR
27 กรกฎาคม 2558 20:54 delete

ณัทร เขียนยังไงค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2558 01:04 delete

ขอถามค่ะ ภัทรวดี ภัทร ทะ ระ วะ ดี patrawadee ถูกไหมคะ หรือต้องเป็น pattarawadee

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2558 01:04 delete

ขอถามค่ะ ภัทรวดี ภัทร ทะ ระ วะ ดี patrawadee ถูกไหมคะ หรือต้องเป็น pattarawadee

Reply
avatar
1 สิงหาคม 2558 08:14 delete

พัฒน์นรี ( Patnaree )
ธนาธิป ชูพร ( Tanatip Chooporn )
ภัทรกฤช ( Pattarakrich )
ภีรดา (Peerada )
ภูกริช ( Pookrich )
อัษฎาวุธ ( Atsadawut )
หทัยณัฐยมน ( Hatainatyamon )
เอ๋ ( Ae )
ณัทร ( Nat )
ภัทรวดี ( Pattarawadee )

Reply
avatar
Kidzii Zelo
AUTHOR
2 สิงหาคม 2558 22:20 delete

กัญญ์พิชญา กัน พิ ชะ ยา เขียนยังไงคะ ถ้าคอมเม้นซ้ำขออภัยนะคะ

Reply
avatar
7 สิงหาคม 2558 08:54 delete

ชื่อ อังคาร เขียน ภาษาอังกฤษยังไงอะครับ angkarn มันถูกแต่เสียงไม่ออกอังคารมันออก แอ็งคาร แต่ ungkarn กับ ongkarn เสียงถูกหนะครับ ไม่รู้ควรใช้แบบไหนดี ขอบคุณมากเลยครับ

Reply
avatar
13 สิงหาคม 2558 19:22 delete

ช่วยสะกดชื่อให้หน่อยคะ
พราวพิรุณ , ศศิธารา

Reply
avatar
Paiza
AUTHOR
15 สิงหาคม 2558 18:43 delete

ภภัสสร ชัยขุนพล สะกดยังไงค่ะ

Reply
avatar
16 สิงหาคม 2558 06:47 delete

คุณ กับ รัฐวัฒน์ สะกดยังไงคะ

Reply
avatar
16 สิงหาคม 2558 06:47 delete

คุณ กับ รัฐวัฒน์ สะกดยังไงคะ

Reply
avatar
18 สิงหาคม 2558 15:42 delete

ชื่อ ก้าวหน้า เขียนยังไงคะ

Reply
avatar
20 สิงหาคม 2558 15:46 delete

กัญญ์พิชญา ( Kanpitchaya )
อังคาร ( Angkarn )
พราวพิรุณ ( Praopirun )
ศศิธารา ( Sasitara )
ภภัสสร ( Papassorn ) ชัยขุนพล ( Chaikhunpol )
คุณ ( Kun ) รัฐวัฒน์ ( Rattawat , Rattavat )
ก้าวหน้า ( Kaona )

Reply
avatar
22 สิงหาคม 2558 23:38 delete

แพรไหม กับ ภูริชญา เขียนยังไงคะ

Reply
avatar
23 สิงหาคม 2558 01:30 delete

อรสา คงคล้าย // มายด์
เขียนยังไงค่ะ
ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Reply
avatar
24 สิงหาคม 2558 09:16 delete

แพรไหม ( Praemai )
ภูริชญา ( Poorichaya )
อรสา คงคล้าย ( Orrasa Kongklie )
มายด์ ( Mie , Mind )

Reply
avatar
CarToOn
AUTHOR
24 สิงหาคม 2558 10:27 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
Poobat Sripa
AUTHOR
25 สิงหาคม 2558 16:39 delete

ภูเบศร์ ศรีภา ล่ะครับ
รบกวนด้วยนะครับ

Reply
avatar
27 สิงหาคม 2558 13:48 delete

ณภัทร์พีรดา ปัญญาเพ็ชรเอาทาร
รบกวนด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
27 สิงหาคม 2558 18:13 delete

ชลกันต์ พิชชาพร เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
31 สิงหาคม 2558 16:21 delete

แก้วมณี เครือวงศ์.......เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
31 สิงหาคม 2558 16:36 delete

แก้วมณี เครือวงศ์ ...เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
4 กันยายน 2558 18:25 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
Kwang Tangkwa
AUTHOR
5 กันยายน 2558 08:51 delete

กัญฐณา พ่วงพี เขียนยังไงคะ รบกวนด้วยค่ะ

Reply
avatar
6 กันยายน 2558 20:40 delete

กิตติเดชาวณิชย์กุล Kittidechawanidkun สะกดแบบนี้หรือป่าวค่ะ

Reply
avatar
6 กันยายน 2558 20:41 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
15 กันยายน 2558 11:58 delete

ภูเบศร์ ศรีภา ( Poobes Sripa )
ณภัทร์พีรดา ปัญญาเพ็ชรเอาทาร ( Napatpeerada Panyapechoutan )
ชลกันต์ พิชชาพร ( Cholkan Pitchaporn )
อรัญญา แก้วสีไว ( Aranya Kaeoseewai )
แก้วมณี เครือวงศ์ ( Kaeomanee Kruawong )
กัญฐณา พ่วงพี ( Kantana Puongpee )
กิตติเดชา วณิชย์กุล ( Kittidecha Wanichkul )

Reply
avatar
16 กันยายน 2558 09:50 delete

จักรพรรณ์ ศักดิ์ภิญโญชัย เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
17 กันยายน 2558 10:28 delete

ลภัสรดา เขียนยังงัยครับ ????

Reply
avatar
17 กันยายน 2558 20:34 delete

ลภัสรดา ( Lapasrada )

Reply
avatar
17 กันยายน 2558 20:41 delete

จักรพรรณ์ ศักดิ์ภิญโญชัย ( Jakkapan Sakpinyochai )

Reply
avatar
Poom
AUTHOR
23 กันยายน 2558 20:57 delete

ปฐมกาล เขียนยังไงค่ะ 😅😅

Reply
avatar
Poom
AUTHOR
23 กันยายน 2558 20:58 delete

ปฐมกาล เขียนยังไงค่ะ 😅😅

Reply
avatar
23 กันยายน 2558 23:27 delete

ปฐมกาล ( Patomkan หรือ Patomkal )

Reply
avatar
Rit za
AUTHOR
25 กันยายน 2558 22:49 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
Unknown
AUTHOR
26 กันยายน 2558 10:58 delete

ธัญญรัตน์. มีสัตย์
คุณานนท์. มีสัตย์

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
29 กันยายน 2558 15:11 delete

ศรัณย์ภัทร ชายสิทธิ์

Reply
avatar
29 กันยายน 2558 15:13 delete

เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

Reply
avatar
3 ตุลาคม 2558 09:26 delete

ณัฐรัชนนท์ ( Nattaratchanon )
ธัญญรัตน์ มีสัตย์ ( Tanyarat Meesat
คุณานนท์ มีสัตย์ ( Kunanon Meesat )
ศรัณย์ภัทร ชายสิทธิ์ ( Saranpat Chiesit )

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
4 ตุลาคม 2558 22:04 delete

ทราย เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
lemon pink
AUTHOR
6 ตุลาคม 2558 08:23 delete

ฟองเบียร์ เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
8 ตุลาคม 2558 11:13 delete

เพชรรัตน์ รังษี
เพชร

Reply
avatar
8 ตุลาคม 2558 20:28 delete

เอี้ยง เขียนยังไงคะ

Reply
avatar
8 ตุลาคม 2558 22:46 delete

ทราย ( Zrie หรือ Srie )
ฟองเบียร์ ( Fongbia )
เพชรรัตน์ รังษี ( Petcharat Rangsee )
เพชร ( Pet หรือ Pech )
เอี้ยง ( Aiang )

Reply
avatar
ORPPP
AUTHOR
9 ตุลาคม 2558 09:09 delete

ชื่อเอิง เขียนยังไงคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ:)

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
10 ตุลาคม 2558 21:11 delete

ปัณณวิชญ์ หอมหวล เขียนยังไงครับ

Reply
avatar
aa
AUTHOR
13 ตุลาคม 2558 16:29 delete

อิฐฐิณี = Itthinee
อนุธิดา = Anuthida
ถูกต้องมั้ยคะ

Reply
avatar
18 ตุลาคม 2558 20:55 delete

เปรียว
อ๊อฟ

เขียนยังไงคร๊

Reply
avatar
19 ตุลาคม 2558 06:11 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
19 ตุลาคม 2558 06:39 delete

เอิง ( Erng )
ปัณณวิชญ์ หอมหวล ( Pannawich Homhuol )
อิฐฐิณี ( Ittinee หรือ Itthinee ก็ใช้ได้ค่ะ )
อนุธิดา ( Anutida หรือ Anuthida ก็เช่นกันจะใช้ t หรือ th ก็ได้ค่ะ )
เปรียว ( Priao )
อ๊อฟ ( Orf )

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2558 09:36 delete

เทียนทอง ขันละ เขียนไงค่ะ????????

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2558 10:11 delete

เทียนทอง ขันละ เขียนไงค่ะ????????

Reply
avatar
22 ตุลาคม 2558 14:22 delete

เทียนทอง ขันละ ( Tiantong Khanla )

Reply
avatar
Sari sa
AUTHOR
25 ตุลาคม 2558 10:04 delete

พิชยา พรหมทาสอน เขียนสะกดยังไงค่ะขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
Sari sa
AUTHOR
25 ตุลาคม 2558 10:07 delete

พิชยา พรหมทาสอน เขียนสะกดยังไงค่ะขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
25 ตุลาคม 2558 17:30 delete

นรินทร์ รัตนบริบูรณ์
เขียนยังไงเหรอครับ?

Reply
avatar
Nunza
AUTHOR
26 ตุลาคม 2558 21:46 delete

สรัลพิมพ์ บุญผลจันทร์ เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
27 ตุลาคม 2558 19:55 delete

ขจีภัค ศุนาสีร์
ปภากร ศุนาสีร์
เขียนยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
30 ตุลาคม 2558 12:57 delete

Khajeepak Sunasee
Papakorn Sunasee

Reply
avatar
30 ตุลาคม 2558 21:06 delete

Sununtchai แปลว่าอะไรค่ะ
ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
tete 2007
AUTHOR
31 ตุลาคม 2558 15:37 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
tete 2007
AUTHOR
31 ตุลาคม 2558 15:38 delete

ชื่อ มกรินทร์ เขียนยังไงครับ แต่อ่านว่า มะกะรินทร์ นะครับ ขอบคุณครับ

Reply
avatar
Chalita Bunmi
AUTHOR
31 ตุลาคม 2558 19:32 delete

อำนาจเขียนยังไงค่ะ
จิรชยา
จิราภา
เฉลียว
ทั้งหมดเขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
Chalita Bunmi
AUTHOR
31 ตุลาคม 2558 19:33 delete

อำนาจเขียนยังไงค่ะ
จิรชยา
จิราภา
เฉลียว
ทั้งหมดเขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
1 พฤศจิกายน 2558 09:08 delete

สุนันท์ชัย ( Sunanchai ) แปลว่า ผู้มีความยินดียิ่งในชัยชนะ
สุนันท์ไชย ( Sunanchai ) แปลว่า ผู้มีความยินดีที่เจริญกว่า

Reply
avatar
1 พฤศจิกายน 2558 09:13 delete

Amnat หรือ Amnaj
Jirachaya
Jirapa
Chalio

Reply
avatar
1 พฤศจิกายน 2558 16:36 delete

พนัชกร เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
1 พฤศจิกายน 2558 17:45 delete

แล้วก็ชื่อ
พัสสนันทน์
พรปภัทร
มณฑณัช
ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
1 พฤศจิกายน 2558 20:08 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
1 พฤศจิกายน 2558 20:10 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
1 พฤศจิกายน 2558 20:16 delete

ณัตติยา กันทะวงษ์
ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
14 พฤศจิกายน 2558 16:25 delete

ช่วยแปลอักกฤษให้หน่อยครับ
"ชิษณุภพ" แปลยังไงครับ

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
16 พฤศจิกายน 2558 13:07 delete

ภรณ์วิรกุล เขียนภาษาอังกฤษยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
16 พฤศจิกายน 2558 13:10 delete

ภรณ์วิรกุล เขียนภาษาอังกฤษยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
ariss 002
AUTHOR
17 พฤศจิกายน 2558 21:33 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
Unknown
AUTHOR
17 พฤศจิกายน 2558 23:51 delete

กชมล ชัยฉิมพลี
กด-ชะ-มน ชัย-ฉิม-พลี
เขียนยังไงค่ะ

Reply
avatar
18 พฤศจิกายน 2558 06:53 delete

Pornwirakul หรือใช้ V แทน W ได้ Pornvirakul

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
18 พฤศจิกายน 2558 14:42 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
20 พฤศจิกายน 2558 15:25 delete

"พงศ์พิชา" เขียนแบบใดถึงจะถูกต้องที่สุดครับ?

1.Phongphicha

2.Phongpicha

3.Pongphicha

4.Pongpicha

ขอบคุณครับ.

Reply
avatar
Ken G
AUTHOR
20 พฤศจิกายน 2558 15:32 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
20 พฤศจิกายน 2558 15:51 delete

Wachirawit หรือใช้ Vแทน W ได้ Vachiravit Kornwichsakul หรือ Kornvichsakul

Reply
avatar
20 พฤศจิกายน 2558 16:27 delete

privileged Member ฃื่อนี้แปลว่าไรคัฟ

Reply
avatar
Ken G
AUTHOR
21 พฤศจิกายน 2558 09:20 delete

วชิรวิชญ์ กรวิชญ์เมธากุล

วะ-ชิ-ระ-วิด กอ-ระ-วิด-เม-ทา-กุน

เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Reply
avatar
Ken G
AUTHOR
21 พฤศจิกายน 2558 09:21 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
NuMBo BoNuM
AUTHOR
23 พฤศจิกายน 2558 13:34 delete ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
avatar
26 พฤศจิกายน 2558 20:56 delete

กัญญาภัทร เขียนภาษาอังกฤษยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
NuMBo BoNuM
AUTHOR
27 พฤศจิกายน 2558 12:11 delete

ชื่ออังกฤษตามรายชื่อด้านล่างเขียนยังไงครับ

ชัยภัคนัฐ = ชัย-ภัค-คะ-นัฐ

ศศิกันยภรณ์ = ศะ-ศิ-กัน-ยะ-พร

ณภัทรกัญ = ณะ-พัด-ทะ-ระ-กัญ

รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Reply
avatar
27 พฤศจิกายน 2558 12:29 delete

privileged แปลว่า สิทธิพิเศษ , ใช้สิทธิพิเศษ
Member แปลว่า สมาชิก

Reply
avatar
27 พฤศจิกายน 2558 12:40 delete

ชัยภัคนัฐ Chaipakkanat
ศศิกันยภรณ์ Sasikanyaporn
ณภัทรกัญ Napattarakan

Reply
avatar
Au Zas
AUTHOR
30 พฤศจิกายน 2558 07:48 delete

ภัทรวดี อุตตะมะ อ่านว่า พัด - ทระ - วะ - ดี อุด - ตะ - มะ
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยังไงคะ
Pattarawadee หรือ Pattrawadee ค่ะ
Uttama เขียนอย่างนี้ถูกต้องไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply
avatar
30 พฤศจิกายน 2558 09:56 delete

ภัทรวดี ( พัด ทะ ระ วะ ดี ) Pattarawadee Uttama
ภัทรวดี ( พัด ทระ วะ ดี ) Pattrawadee Uttama

Reply
avatar
14 ธันวาคม 2558 10:38 delete

ภรัณภัทร เขียนยังไงคะ

Reply
avatar
18 ธันวาคม 2558 09:30 delete

รุ้งไพลิน rungpilin เขียนแบบนี้ถูกไหม๊ค่ะ

Reply
avatar
«เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 446   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»